Modulbeskrivelse modul 3 E15

Comments

Transcription

Modulbeskrivelse modul 3 E15
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Modul 3 E15
Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte
Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse
Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende og rehabiliterende
karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske forhold.
Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:
At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter.
At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske herunder ernæringsmæssige sammenhænge og udlede sundhedsrelevante
konsekvenser.
At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner og handlinger i forbindelse
med sygdom, lidelse eller forestående død.
At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger.
At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener og sygeplejefaglige
interventioner i forhold hertil.
At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand.
At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens bidrag til sygeplejeteori og
sygepleje praksis.
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 1 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Modulets struktur og opbygning
ECTS-point
Sygepleje
Anatomi og fysiologi
herunder genetik
Sygdomslære
Ernæringslære
Teoretisk
6
Klinisk
1
5
2
2
0
0
0
Modulet indeholder teoretisk undervisning med udøvelse af praktiske færdigheder.
Modulets struktur og opbygning
Modulets indhold
Modulets indhold er beskrevet i læseplanen med centrale begreber.
Fagenes indhold er udvalgt således, at det sygeplejefaglig læringsudbyttet som helhed kan opnås.
Modulets sygeplejefaglige tema
 Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse
 Patientologi
 Fænomener i sygepleje
Sygeplejeprofessionens metoder
Teoretiske og kliniske metoder
Kliniske metoder til vurdering af patientens tilstand
Fortælling
Refleksionsmetoder
Fortolkning af fortælling
Forsknings- og udviklingsmetoder
Naturvidenskabelig metode
Hypotetisk deduktiv metode
Øvrige metoder
Informationssøgning
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 2 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Undervisnings- og arbejdsformer
På modulet anvendes følgende undervisnings- og arbejdsformer:
 Forelæsninger
 Dialog- og diskussionsbaseret undervisning
 Gruppearbejde
 Oplæg
Øvelser
 Vejledning
 Selvstudium
Udover skemalagte timer er der selvstudium i alle fag. Gennemsnitligt er en studieuge på 41,5 timer – det kan være mere i forbindelse
med opgaver og prøver.
Bedømmelse
Modulet afsluttes med en ekstern prøve.
Læseplan
Sygepleje
Lektion
Indhold
Temaer
Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse
Patientologi
Fænomener i sygepleje
1-2
Sår og sårpleje
Undervisning- og
arbejdsformer
Litteratur
Forelæsning
Dialog
Bergstrøm, G. (2015). Forbindskift. In K. M. Maglekær, & P. L. Veje (Eds.),
Sygeplejebogen 5 - procedurer og teknikker. Kbh.: Gads Forlag (s. 225-233) (9
sider).
Gottrup, F. (2008). Sårjournal og database. In F. Gottrup, & T. Karlsmark (Eds.),
Sår: Baggrund, diagnose og behandling (2nd ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark
(side 52-60) (8 sider).
Gottrup, F. (2008). Teoretisk sårhelingsbaggrund. In F. Gottrup, & T. Karlsmark
(Eds.), Sår: Baggrund, diagnose og behandling (2nd ed.). Kbh.: Munksgaard
Danmark (side 27-43) (17 sider).
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 3 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsformer
Litteratur
Gottrup, F., & Müller, K. (2008). Almene sårbehandlingsprincipper. In F. Gottrup,
& T. Karlsmark (Eds.), Sår: Baggrund, diagnose og behandling (2nd ed.). Kbh.:
Munksgaard Danmark (side 71-95) (14 sider).
Haabegaard, A., & Karlsmark, T. (2008). Sår relateret til karforandringer - venøse
sår. In F. Gottrup, & T. Karlsmark (Eds.), Sår: Baggrund, diagnose og behandling
(2nd ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (side 208-221) (13 sider).
Johnsen, T. (2008). Ulcus cruris pasienters smerteopplevelse under sårstell på
sykehus. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, 10(1), 29-41 (13 sider).
Karlsmark Tonny. (2008). Kompressionsbehandling. In F. Gottrup, & T.
Karlsmark (Eds.), Sår: Baggrund, diagnose og behandling (2nd ed.). Kbh.:
Munksgaard Danmark (side 111-121) (10 sider).
Weller, C. (2013). Compression improves healing of venous leg ulcers
compared with no compression, with differences between different
compression systems. Evidence-Based Nursing, 16(3), 94-95 (2 sider).
3-5
6
Observation, vurdering,
intervention og dokumentation
af sundhedssvigt
Principper, procedurer og
teknikker
 Sår og sårpleje
 Kompressionsbehandling
 Blodsukkermåling
Introduktion til gruppearbejde
Øvelser
Yderstræde, H. P. E. (2008). Sår relateret til neuropati hos diabetikere. In F.
Gottrup, & T. Karlsmark (Eds.), Sår: Baggrund, diagnose og behandling (2nd
ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (side 230-264) (34 sider).
Bassett, B., & Jørgensen, A. G. (2014). Sygepleje til personer med diabetes
mellitus. In B. K. Nielsen (Ed.), Sygeplejebogen 4; klinisk sygepleje (4th ed.)
Gads Forlag (side 415-457) (43 sider).
Litteratur fra Sygepleje lektion 1-2 samt fra Sygdomslære lektion 1-3
Cappelen Damm A/S. PPS Praktiske procedurer i sygeplejen. Retrieved
10/12/2015 from https://www.ppsnett.dk/pps/forside?sv=10.0
Kriterier til Diabetes i et curologisk og patientologisk perspektiv
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 4 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
7-10
Fremlæggelse af
gruppearbejde med
tilbagemelding
Sygepleje til ældre mennesker
11-18
Undervisning- og
arbejdsformer
Litteratur
Forelæsning
Dialog
Kirk, H. (2009). Synet på aldring og ældre - historisk set. In S. Glasdam, & B. A.
Esbensen (Eds.), Gerontologi: Livet som ældre i det moderne samfund (1st
ed.). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag (side 38 - 46) (8 sider).
Banke, N. S. N. (2009). Ældre menneskers status i det moderne samfund. In S.
Glasdam, & B. A. Esbensen (Eds.), Gerontologi: Livet som ældre i det moderne
samfund (1st ed.). Kbh.: Dansk Sygeplejeråd (side 48 - 61) (13 sider).
Høy, B., & Kloppenborg, K. (2012). En værdighedsstøttende ældreomsorg:
Værdighed, integritet og autonomi - fra abstrakte begreber til etiske
omsorgsprincipper. Klinisk Sygepleje, 26(4), 4-14.
Liveng, A. (2009). Pleje af ældre som lavprestigearbejde for
sundhedsprofessionelle. In S. Glasdam, & B. A. Esbensen (Eds.), Gerontologi:
Livet som ældre i det moderne samfund (1st ed.). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag
(side 105 - 120) (15 sider).
Kofod, J. (2009). Ældre mennesker og mad belyst i et kulturelt perspektiv. In S.
Glasdam, & B. A. Esbensen (Eds.), Gerontologi: Livet som ældre i det moderne
samfund (1st ed.). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag (side 216 - 225) (9 sider).
Kofod, J. (2009). Ældres institutionsliv - en analyse af at blive
plejehjemsbeboer. In S. Glasdam, & B. A. Esbensen (Eds.), Gerontologi: Livet
som ældre i det moderne samfund (1st ed.). Kbh.: Dansk Sygeplejeråd (side
347 - 360) (13 sider).
Haaning, M. G. (2009). Mestring af det at blive gammel. In S. Glasdam, & B. A.
Esbensen (Eds.), Gerontologi: Livet som ældre i det moderne samfund (1st
ed.). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag (side 229 - 249) (20 sider).
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 5 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
19-22
Indhold
Rehabiliterende sygepleje
Undervisning- og
arbejdsformer
Forelæsning
Dialog
Litteratur
Rostgaard, T. (2009). Dansk ældrepleje i et nordisk og europæisk perspektiv. In
S. Glasdam, & B. A. Esbensen (Eds.), Gerontologi: Livet som ældre i det
moderne samfund (1st ed.). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag (side 61 - 75) (14 sider).
Dolmer, I., Rasmussen, B., & Delmar, C. (2008). Rehabilitering som begreb og
fænomen. Klinisk Sygepleje, 22(4), 4-15 (12 sider)
Eilertsen, G., Ormstad, H., & Kirkevold, M. (2013). Experiences of poststroke
fatigue: Qualitative meta-synthesis. Journal of Advanced Nursing, 69(3), 514525.
Fog, L., Aadal, L., & Bien, K. (2014). Problemer med udskillelse af afføring hos
patienten med hjerneskade. Sygeplejersken, 114(3), 68-77.
Kilde, T., Sloth, K., & Aadal, L. (2014). Neurorehabilitering med fokus på
hverdagsliv. Sygeplejerske, 114(3), 62-66.
Kirkevold, M. (2014). Sygeplejerskens roller og funktioner i
rehabiliteringsprocessen. In Angel, Sanne & Aadal, Lene (Ed.), Rehabiliterende
sygepleje - fra begreb til klinisk praksis (1st ed.) Kbh: Munksgaard (Side 131163) (33 sider).
23-26
27-29
Rehabiliterende sygepleje til
patienter med neurologiske
lidelser
Udskillelse af affaldsstoffer
Kvalme og opkastning
Forelæsning
Dialog
Forelæsning
Dialog
Handberg, C., & Søndergaard, H. (2013). Rehabilitering. In B. H. Dahl, A. Døssing
& G. Ølsgaard (Eds.), Livet med kronisk sygdom - et samfunds- og
sundhedsfagligt perspektiv (1st ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 133-149) (16
sider)
Glad, A., Olsen, V., Schmidt, M., & Schaarup, S. Z. (2014). Sygepleje til patienter
med lidelse i centralnervesystemet. In B. Kamp Nielsen, & H. Alvsvåg (Eds.),
Sygeplejebogen 4 (4th ed.). Kbh.: Gad (side 9-54)(44 sider).
Jul Jørgensen, M., Kilde, T., & Fog, L. (2008). Principper for neurorehabiliterende
sygepleje. Sygeplejersken, 108(10), 56-61.
Knutstad, U. (2012). Kvalme og opkastning. In M. Hjortsø (Ed.), Sygeplejebogen
2 grundlæggende behov (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 105-125) (21 sider).
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 6 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsformer
Litteratur
Bergstrøm, G. (2015). Udskillelse af fæces. In K. M. Maglekær, & P. L. Veje (Eds.),
Sygeplejebogen 5 - procedurer og teknikker (). Kbh.: Gads Forlag (s. 167-169)
(3 sider).
Bergstrøm, G. (2015). Vandladning. In K. M. Maglekær, & P. L. Veje (Eds.),
Sygeplejebogen 5 - procedurer og teknikker (). Kbh.: Gads Forlag (s. 149-150)
(2 sider).
Frederiksen, A., & Arnberg, H. M. (2012). Vandladning. In M. Hjortsø (Ed.),
Sygeplejebogen 2 grundlæggende behov (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side
267-302) (36 sider).
Zielke, S., & Christensen, D. (2000). Udskillelse af urin ved apopleksi.
Sygeplejersken, 100(18), 58-63 (6 sider)
30-32
Smerte og sanseindtryk
33-34
At være lidende
35-38
39
40-41
42-45
Forelæsning
Dialog
Forelæsning
Dialog
Sygepleje i forbindelse med
forestående død
Introduktion til
undervisningsprojekt og
planlagt studieaktivitet
Forelæsning
Dialog
Introduktion
Dialog
Sparring på problemstilling
Planlagt studieaktivitet
Gruppearbejde
Forelæsning
Øverlie, A. (2012). Defækation. In M. Hjortsø (Ed.), Sygeplejebogen 2
grundlæggende behov (4th ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 239-266) (28 sider).
Skytt, A. (2014). Sygepleje til patienter med smerter. In B. Kamp Nielsen (Ed.),
Sygeplejebogen 3 (4th ed.). Kbh.: Gad (side 281-314) (34 sider).
Eriksson, K. (2010). Det lidende menneske (2nd ed.). Kbh.: Munksgaard
Danmark (s. 76-93) (18 sider).
Winther, B., & Halskov Madsen, K. (2006). Lindrende sygepleje: En
begrebsafklaring. Vård i Norden, 26 (4), 41-43 (3 sider)
Spile, M. (2014). Palliativ sygepleje. In B. Kamp Nielsen (Ed.), Sygeplejebogen 3
(4th ed.). Kbh.: Gad (side 485-515) (31 sider).
Kriterier for Undervisningsprojekt modul 3 inkl. Planlagt studieaktivitet
Stray Jørgensen, P. (2011). Mundtlige oplæg i undervisningen. In P. Stray
Jørgensen, & L. Rienecker (Eds.), Studiehåndbogen: For studiestartere på
videregående uddannelser (2nd ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur (S.
135-141) (7 sider).
Problemstillinger lagt på studienet
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 7 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsformer
Diskussion
Tilbagemelding
Litteratur
Anatomi og Fysiologi herunder genetik
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Temaer
Den menneskelige organismes behov for væske og næringsstoffer
Den menneskelige organismes elimination 2
Den menneskelige organismes evne til forplantning
Den menneskelige organismes evne til at reagere på stress
Naturvidenskabernes forestilling om viden
1-4
Fordøjelseskanalen
Forelæsning
Fordøjelsen
Dialog
Næringsstoffer
Litteratur
Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiolog : Hånden på
hjertet Munksgaard Danmark (side 173-202) (29 sider).
Nielsen, O., & Bojsen-Møller, M. J. (2016). Biokemi og genetik (6th ed.). Kbh.:
Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (s. 114-131) (18 sider).
5-8
9-12
13-16
Leverens opbygning og funktion
Bugspytkirtlens opbygning og
funktion
Væske og elektrolytbalancen
Forelæsning
Dialog
Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi: Hånden på
hjertet Munksgaard Danmark (side 202-225) (22 sider).
Genetik
Menneskets arvemateriale –
kromosomerne – DNA og gener
Mitosen og Meiosen
Genetik
Kromosomafvigelser
Defekter i enkelt gener
Forelæsning
Dialog
Nielsen, O., & Bojsen-Møller, M. J. (2016). Biokemi og genetik (6th ed.). Kbh.:
Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (s. 342-364) (23 sider).
Forelæsning
Dialog
Nielsen, O., & Bojsen-Møller, M. J. (2016). Biokemi og genetik (6th ed.). Kbh.:
Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (s. 365-376) (12 sider).
Nielsen, O., & Bojsen-Møller, M. J. (2016). Biokemi og genetik (6th ed.). Kbh.:
Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (s. 156-174) (19 sider).
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 8 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
17-20
21-27
Indhold
Autosomale dominante
sygdomme, Autosomale recessive
sygdomme
Geners betydning for almindelige
sygdomme
Gener og kræft
Geners betydning for lægemidlers
virkninger og bivirkninger
Kvindelige kønsorganer
Mandlige kønsorganer
Kønshormonernes funktion
Stressfaktorer
Stressfysiologi
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Litteratur
Forelæsning
Dialog
Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi: Hånden på
hjertet Munksgaard Danmark (side 447-475) (30 sider).
Forelæsning
Dialog
Nielsen, O. f., & Bojsen-Møller, M. J. (2012). Anatomi og fysiologi: Hånden på
hjertet Munksgaard Danmark
Nielsen, O., & Bojsen-Møller, M. J. (2016). Biokemi og genetik (6th ed.). Kbh.:
Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
Sygdomslære
Lektion
Indhold
Temaer
Somatisk sygdom og lidelse
1-3
Diabetes mellitus, type 1 og 2
diabetes og andre diabetesformer
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Litteratur
Forelæsning
Dialog
Poulsen, L., Per. (2013). Diabetes mellitus, type 1 og 2 diabetes og andre
diabetesformer. In H. Ramløv Ivarsen, & A. Aziz (Eds.), Sygdomslære for
sundhedsprofessionelle (1st ed.). Kbh.: Gad side 228-237 (10 sider).
Andersen-Ranberg, K. (2009). Aldringsfysiologi. In S. Glasdam (Ed.),
Gerontologi: Livet som ældre i det moderne samfund (1st ed.). Kbh.: Nyt
Nordisk (side 123 - 150) (24 sider).
Andersen, G. (2013). Nervesystemets sygdomme. In H. Ramløv Ivarsen, & A.
Aziz (Eds.), Sygdomslære for sundhedsprofessionelle (1st ed.). Kbh.: Gad (s.
193-195, 297-307) (14 sider).
4-7
Gerontologi
Forelæsning
Dialog
8-10
Iskæmiske hjerne-sygdomme
Arterosclerose
Cerebrovaskulære sygdomme
Forelæsning
Dialog
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 9 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
11-13
Cancer generelt
Patienter med cancer coli
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Forelæsning
Dialog
Litteratur
Qvist, N. (2013). Kirurgiske mave-tarm-sygdomme. In H. Ramløv Ivarsen, & A.
Aziz (Eds.), Sygdomslære for sundhedsprofessionelle (1st ed.). Kbh.: Gad
(s.112-114 (3 sider).
Qvortrup Camilla, B. J. (2013). Onkologi. In H. Ramløv Ivarsen, & A. Aziz (Eds.),
Sygdomslære for sundhedsprofessionelle (1st ed.). Kbh.: Gad side 491-498
(8 sider).
Ernæringslære
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Temaer
Generel ernæring med fokus på patient/borger
Klinisk ernæring med fokus på patient/borger
1-8
Generel ernæring
Forelæsning
Dialog
Patienter/borgeres behov for
kostsammensætning som
rask/syg
Litteratur
Holst, M. (2015). Introduktion. In K. Jensen-Halschou (Ed.), Ernæring (1st ed.).
København: Munksgaard (19-29) (11 sider).
Iversen, K. F., Mette, & Bendtsen, V., Trine. (2015). Energi. In Jensen-Halschou
Kia (Ed.), Ernæring (1st ed.). København: Munksgaard (s. 41-48) (8 sider).
Iversen, K. F., Mette, & Bendtsen, V., Trine. (2015). Energigivende
næringsstoffer, makronæringsstoffer. In Jensen- Halschou Kia (Ed.), Ernæring
(1st ed.). København: Munksgaard (s. 49-67) (19 sider).
Iversen, K. F., Mette, & Bendtsen, V., Trine. (2015). Fødevaregrupper. In
Jensen-Halschou Kia (Ed.), Ernæring (1st ed.). København: Munksgaard (s. 8393) (11 sider).
Iversen, K. F., Mette, & Bendtsen, V., Trine. (2015). Mikronæringsstoffer. In
Jensen-Halschou Kia (Ed.), Ernæring (1st ed.). København: Munksgaard (s. 6977) (9 sider).
Iversen, K. F., Mette, & Bendtsen, V., Trine. (2015). De nordiske
næringsstofanbefalinger og de fødevarebaserede kostråd. In Jensen-
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 10 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Litteratur
Halschou Kia (Ed.), Ernæring (1st ed.). København: Munksgaard (33-40) (8
sider).
Ovesen, L., & Nadelmann Pedersen, A. (Eds.). (2009). Anbefalinger for den
danske institutionskost (4th ed.). Kbh.: Sundhedsstyrelsen (side 12-37) (26
sider).
9-12
Klinisk ernæring til patienter med
risiko for underernæring og
livsstilssygdomme
Diæter og ernæringsformer
betydning for patienters/borgeres
sundhed/sygdom
Forelæsning
Dialog
Øvelser
Sundhedsstyrelsen. (2008). Vejledning til læger, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter, sygehjælpere og kliniske diætister: Screening og
behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko (Version 1.1 ed.).
København: Sundhedsstyrelsen (side 6-20) (15 sider) Retrieved 10/12/2015
from http://www.sst.dk/publ/publ2008/cff/ernaering/bmts_vejl_dan_05mar08.pdf.
Beck, A. M., & Borre, M. (2015). Diæter. In Jensen-Halschou Kia (Ed.), Ernæring
(1st ed.). København: Munksgaard (s. 195-203) (9 sider).
Beck, A. M., & Borre, M. (2015). Kostformer. In Jensen-Halschou Kia (Ed.),
Ernæring (1st ed.). København: Munksgaard (s. 175-184) (10 sider).
Beermann, T. (2015). Faste- og stressmetabolisme. In Jensen-Halschou Kia
(Ed.), Ernæring (1st ed.). København: Munksgaard (s. 101-108) (8 sider).
Lauridsen, A. M. (2015). Ernæring til grupper med særlige behov. In JensenHalschou Kia (Ed.), Ernæring (1st ed.). København: Munksgaard (s. 140-156)
(18 sider).
Lauridsen, A. M. (2015). Underernæring. In Jensen-Halschou Kia (Ed.),
Ernæring (1st ed.). København: Munksgaard (s. 109-122) (14sider).
Nielsen, E. M. (2015). Screening for ernæringsmæssig risiko. In JensenHalschou Kia (Ed.), Ernæring (1st ed.). København: Munksgaard (s. 163-173)
(11 sider).
Studiekompetence mm.
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 11 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
1
Introduktion til modulet
2
Vejledning og samarbejde med
vejleder
3-4
Fra
modul 1
(timerne
blev
aflyst)
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Oplæg
Dialog
Oplæg
Dialog
Modulbeskrivelse modul 3
Hoffmann, E. (2013). Mundtlige og skriftlige prøver. In E. Fink, E. Hoffmann &
K. Vestergaard (Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem
sygeplejeuddannelsen. Kbh.: Gads Forlag (S. 187-193) (7 sider).
Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: Håndbog i
opgaveskrivning på videregående uddannelser (4th ed.). Frederiksberg:
Samfundslitteratur (Side 349-361) (12 sider)
Pedersen, K. (2015). Problemstilling og problemformulering. In P. Bitsch
Olsen, & K. Pedersen (Eds.), Problemorienteret projektarbejde: En
værktøjsbog (4th ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag (S. 27-50)
(24 sider).
Problemstilling og
problemformulering i en opgave
Intro til skriftlighed og
opgaveskrivning
Litteratur
Oplæg
Øvelser
Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: Håndbog i
opgaveskrivning på videregående uddannelser (4th ed.). Frederiksberg:
Samfundslitteratur (Side 105-139) (35 sider)
Hoffmann, E. (2013). Mundtlige og skriftlige prøver. In E. Fink, E. Hoffmann &
K. Vestergaard (Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem
sygeplejeuddannelsen. Kbh.: Gads Forlag (S. 167-187) (21 sider).
Tekniske retningslinjer
Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: Håndbog i
opgaveskrivning på videregående uddannelser (4th ed.). Frederiksberg:
Samfundslitteratur. (Side 39-51, 71-104) (47 sider)
5-6
Informationskompetence
Fra
modul 1
Introduktion til RefWorks
Oplæg
Øvelser
VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg (2014) Tekniske retningslinjer.
Retrieved 10/12/2015 from
http://www.viauc.dk/sygeplejerske/silkeborg/uddannelsesdokumenter/2008
uddannelsen/Documents/Tekniske%20retningslinjer.pdf
Bønløkke, M. (2011). Informationskompetence. In L. W. Erdman (Ed.),
Sundhedsinformatik i klinisk praksis (1st ed.). København: Gads Forlag
(side 145-158) (14 sider)
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 12 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
(timerne
blev
aflyst)
7
8
Indhold
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Introduktion til valg af klinisk
uddannelsessted
Introduktion til udveksling
Oplæg
Dialog
Oplæg
Dialog
9-11
Forestillinger om viden
Anatomiens og fysiologiens
bidrag til sygeplejeteori og
sygeplejepraksis
- herunder refereres der til andre
naturvidenskabelige fag
Forelæsning
Dialog
12-13
Informationssøgning
RefWorks
Oplæg
Øvelser
14-15
Analyse og faglig argumentation –
niveau 1
Toulmins argumentationsmodel
SOLO taksonomien
Forelæsning
Dialog
Litteratur
Få hele verden som dit studiested
https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/sygeplejerske/silkeborg/Internatio
nal/Sider/default.aspx
Udveksling på sygeplejerskeuddannelsen
http://www.via.dk/uddannelser/sundhed-ogomsorg/sygeplejerske/udveksling-sygeplejestuderende
Priebe, Gunilla & Landström, Catharina. (2014). Den videnskabelige
erkendelses muligheder og begrænsninger - grundlæggende
videnskabsteori. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra
idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard (s. 33-53) (21 sider).
Nedenskov Petersen, E., & Schaffalitzky de Muckadell, C. (2014).
Videnskabsteori: Lærebog for sundhedsprofessionelle. Kbh.: Gad (s. 115120, 123-131) (16 sider).
Bønløkke, M. (2011). Informationskompetence. In L. W. Erdman (Ed.),
Sundhedsinformatik i klinisk praksis (1st ed.). København: Gads Forlag
(side 145-158) (14 sider)
Hoffmann, E. (2013). Mundtlige og skriftlige prøver. In E. Fink, E. Hoffmann &
K. Vestergaard (Eds.), At studere sygepleje: Find din vej gennem
sygeplejeuddannelsen. Kbh.: Gads Forlag (S. 167-187) (21 sider).
Persson, C., Sundin, K (2014). Fænomenologisk og hermeneutisk analyse – en
dialektisk tilgang. In M. Henricson (Ed.), Videnskabelig teori og metode: Fra
idé til eksamination. Kbh.: Munksgaard (s. 367-372) (6 sider)
Rienecker, L., & Stray Jørgensen, P. (2012). Den gode opgave: Håndbog i
opgaveskrivning på videregående uddannelser (4th ed.). Frederiksberg:
Samfundslitteratur (Side 45-46, 173-206, 233-237, 274-275) (42 sider)
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 13 af 14
26.01.2016
VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg
Modulbeskrivelse
Lektion
Indhold
16
20
Introduktion til individuel klinisk
studieplan i praktikportalen
Introduktion til individuel klinisk
studieplan i praktikportalen
Introduktion til prøven
21-22
Introduktion til modul 4
17-19
23-25
Hjerte-lungeredning
Undervisning- og
arbejdsmetoder
Oplæg
Litteratur
Øvelser
Oplæg
Dialog
Dialog
Oplæg
Øvelser
Diskussion
Kriterier til ekstern prøve
Rindum, B. (2014). At lære sygepleje i en klinisk kontekst. In S. Jastrup & D.
H. Rasmussen (Eds.), Klinik - Grundbog i sygepleje. Kbh.: Munksgaard (s. 2344) (22 sider)
Vilstrup, D.L. (2014). Sundhedsvæsenet som ramme for klinisk sygepleje. In
S. Jastrup & D. H. Rasmussen (Eds.), Klinik - Grundbog i sygepleje. Kbh.:
Munksgaard (s. 63-90) (28 sider)
Hiort Maltesen, A. (2012). Førstehjælp (4th ed.). Kbh.: Dansk Røde Kors (side
7-23, 25-35) (27sider). (Klassesæt på biblioteket)
u:\sis\z_organisation\u_sygeplejerskeuddannelsen2008\modul 3\modulbeskrivelser og læseplaner\modulbeskrivelse modul 3 e 15.docx
Side 14 af 14
26.01.2016

Similar documents