Modul 3

Comments

Transcription

Modul 3
VIA Sundhed
Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus
Modulbeskrivelse - Modul 3
Modulets tema og studerendes læringsudbytte
Tema: Sygepleje – Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse
Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende
og rehabiliterende karakter. Modulet retter sig ligeledes mod anatomiske, fysiologiske og patofysiologiske
forhold.
Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte
• At redegøre for den menneskelige organismes opbygning og funktion herunder genetiske aspekter
• At redegøre for fysiologiske/patofysiologiske herunder ernæringsmæssige sammenhænge og udlede
sundhedsrelevante konsekvenser
• At anlægge et patientperspektiv i relation til sygdom og lidelse, herunder menneskers oplevelser, reaktioner
og handlinger i forbindelse med sygdom, lidelse eller forestående død
• At identificere, beskrive og analysere udvalgte sygeplejefaglige problemstillinger
• At søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om udvalgte patofysiologiske fænomener
og sygeplejefaglige interventioner i forhold hertil
• At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand
• At beskrive klassiske naturvidenskabelige forestillinger om viden og give eksempler på naturvidenskabens
bidrag til sygeplejeteori og sygepleje praksis
Modulets struktur og opbygning
Modulet er et rent teoretisk modul. Der er fagopdelt undervisning og undervisning på tværs af fag.
Klasserne A og B afvikler Modul 3 efter Modul 4.
Klasserne C og D afvikler Modul 3 før Modul 4.
Fag i modulet:
• Sygepleje 6 teoretiske ECTS-point
• Anatomi og fysiologi herunder genetik 5 teoretiske ECTS-point
• Sygdomslære 2 teoretiske ECTS-point
• Ernæringslære 2 teoretiske ECTS-point
Fagenes afvikling og pensum fremgår af læseplanen.
Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, genetik,
sygdomslære og ernæringslære
Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse.
• Sygeplejens virksomhedsområde med særligt fokus behandlende, rehabiliterende og lindrende aspekter
• Videnskabelige tilgange og metoder.
Sygepleje rettet mod patientens/borgerens ernæring og udskillelse af affaldsstoffer.
• Grundlæggende fysiologiske behov
• Ældre borger/patient med aldersbetinget sygdom
• Patientologi
• Alders- og kønsperspektiv
• Information- og studiekompetence
Side 1 af 5
10.03.2015
VIA Sundhed
Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus
Modulbeskrivelse - Modul 3
Modulets indhold
Sygepleje
Sygepleje til den ældre patient/borger
• Behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje
• Alderdommen og det at blive gammel
• Apoplexia cerebri
• Patienter/borgeres erfaringer med få aldersrelaterede svækkelser, blive gammel og være i livets sidste del
Centrale teorier og begreber
• Behovsteori
• Lidelse
• Seksualitet
Sygepleje knyttet til indtagelse af væske og kost
• Patient/borgers erfaringer, ønsker og forventninger knyttet til mad, måltid og væskeindtagelse
• Sygepleje til patient/borger i forhold til at spise og drikke i nødvendigt omfang
• Sygepleje til patient/borger i forhold tand- og mundhygiejne
• Sygepleje til patient/borger med apoplexia cerebri i forhold til indtagelse af væske og kost
Sygepleje knyttet til miktion og defækation
• Patient/borgers erfaringer, ønsker og forventninger knyttet til miktion og defækation
• Sygepleje til patient/borger i forhold til miktion og defækation
• Sygepleje til patient/borger med apoplexia cerebri i forhold til miktion og defækation
Dokumentation af sygepleje
• Patient-/borgerperspektivet i dokumentationssystemer og plejeplaner
• Juridisk og organisatoriske ved dokumentation
Anatomi og fysiologi herunder genetik
Aldersforandringer i hjernen
• Neuroner
• Kredsløb
• Apoplexia cerebri
Fordøjelsessystemet
• Fordøjelseskanalens opbygning og funktion
• Postabsorptionsfasen/absorptionsfasen
• Organernes omsætning af næringsstoffer
• Leverens nedbrydning, oplagring og omsætning af næringsstoffer.
• Defækation
Nyrer og urinveje
• Nyrerne
• Urindannelse og koncentreringen af urinen
• Reguleringen af legemsvæskernes volumen, osmolaritet og sammensætning
Side 2 af 5
10.03.2015
VIA Sundhed
Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus
Modulbeskrivelse - Modul 3
• Urinvejene og urogenitalia
• Kontinensfunktionen
• Regulering af kroppens syre-base balance
Forplantningssystemet
• Meiosen
• Genetik
• Forplantning, graviditet og fødsel
• Hormonelle ændringer ved graviditet og fødsel
• Fosterets kredsløb, omstilling af kredsløb ved fødsel og den første respiration
Kroppens helhed
• Sammenhængen mellem kroppens organsystemer med udgangspunkt i patient/borger med apoplexi
• Aldersforandringer i kroppens organsystemer og konsekvenser for funktionsevne.
Sygdomslære
Basale tværgående patologiske processer
 Forstyrrelser i væskebalance og blodcirkulation herunder aterosklerose og ødemer
 Apoplexia cerebri
 Nyreinsufficens, akut og kronisk
 Sten i urinvejene
 Sygdomme i knogler og led
o Frakturlære generelt + hoftenære frakturer
o Osteoporose
o osteoartrose
 Infektioner og inflammationer
o pneumoni
o urinvejsinfektion
Ernæringslære
Generel og klinisk ernæring
 Generelle anbefalinger for kostsammensætning
 Gældende anbefalinger for energi- næringsstofindtag til forskellige borger- og patientgrupper
 Ernæring og næringsstofbehov til personer i forbindelse med traumer, sygdom og underernæring
 Screening og vurdering af patient/borgers ernæringsstatus, herunder kostregistrering, kostanalyse og
kostvurdering
Viden og studiekompetence
• Litteratursøgning: Kildekritik
• Læse- og studieteknik: Notatteknik
• Videnskabsteori og forskningsmetodologi: Naturvidenskabelige forestillinger om viden
Side 3 af 5
10.03.2015
VIA Sundhed
Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus
Modulbeskrivelse - Modul 3
Sygeplejeprofessionens metoder – kliniske metoder, refleksionsmetoder, forskningsog udviklingsmetoder
Fælles metoder for fagene i modulet
Problemløsningsprocessen (sygeplejeprocessen)
• Dataindsamling herunder observationer, målinger og samtale
• Analyse af data og formulering af sygeplejediagnose
• Mål med sygepleje og begrundede sygeplejehandlinger
• Evaluering
• Plejeplaner
Metoder i sygepleje
Patientfortællinger
• Patient/borgers oplevelse knyttet til ernæring og væskeindtagelse
• Patient/borgers oplevelse knyttet til miktion og defækation
• Patient/borgers oplevelsen knyttet til at blive ældre og opleve aldersforandringer
• Patient/borgers oplevelse knyttet til at få apoplexia cerebri
Model for kliniske færdigheder
• Indhold og rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integration, omsorgsfuld væremåde
Metoder i sygdomslære
• Sygdomsforløb
Metoder i ernæringslære
• Ernæringsscreening
• Kostregistrering og kostberegning
Studiemetoder
• Notatteknik
• Kildekritik
• Naturvidenskabelige forestillinger om viden
Undervisnings- og arbejdsformer – forelæsning, dialog- og diskussionsbaseret
undervisning, vejledning, øvelser m.m.
Fagundervisning i sygepleje, anatomi, fysiologi herunder genetik, sygdomslære og ernæringslære
• Forelæsninger
• Klasseundervisning
• Journal club
• Opgaver med vejledning
• Øvelser i Nursing Skills Lab med og uden vejledning
Undervisning på tværs af fag
• Casearbejde og udarbejdelse af plejeplaner knyttet til ældre patienter/borgere i forhold til miktion,
defækation, indtagelse af væske og indtagelse af kost
• Øvelser i Nursing Skills Lab med vejledning knyttet til dataindsamling, dataanalyse og handlinger knyttet til
patient/borger med apoplexia cerebri
Side 4 af 5
10.03.2015
VIA Sundhed
Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus
Modulbeskrivelse - Modul 3
Samarbejdsrelationer mellem studerende – teoretiske og klinisk undervisere
• Der vil være forskellige fagundervisere tilknyttet de enkelte klasser. Underviserne i sygepleje er
gennemgående i de fleste undervisningstimer i sygepleje.
• Der er tilknyttet studievejleder til hvert hold.
Litteratur/Pensum
• Teoretisk undervisning: 70-100 sider pr ECTS-point betragtet som et gennemsnit for fagene i den teoretiske
undervisning i modulet. For Modul 3 svarer det til 1050-1500 sider.
• Selvvalgt pensum: Krav fremgår af kriterier for obligatoriske studieaktiviteter og ekstern prøve.
• Pensum knyttet til den teoretiske undervisning fremgår af læseplan.
Bedømmelser
Dokumenteres af studieaktivitet knyttet til:
• 2 pædagogiske plejeplaner (en individuel og en gruppebaseret)
• Caseopgave i sygdomslære
Godkendt studieaktivitet er forudsætning for deltagelse i ekstern prøve.
Ekstern prøve
Individuel mundtlig prøve i fagene sygepleje, anatomi/fysiologi samt ernæringslære/diætetik: Somatisk sygdom
og lidelse.
Undervisere/vejledere: Navne, telefonnumre og e-mail adresser
Fremgår af skema og sygeplejeskolens hjemmeside.
Skema
Skema foreligger på skolens hjemmeside ca. 14 dage før modulstart. Ændringer af skema kan forekomme og vil
blive meddelt på Studienet.
Side 5 af 5
10.03.2015

Similar documents