Klicka här för att läsa våra kursplaner

Transcription

Klicka här för att läsa våra kursplaner
Kursplan för körsång.
Syfte
Undervisningen syftar till att stärka elevernas musikintresse, utveckla deras
sångteknik och fördjupa deras musikförståelse. Körundervisningen används
också för att stärka övriga områden i barns utveckling så som språkuppfattning,
motorik och samarbetsförmåga.
Kursinnehåll

För de yngre åldrarna består undervisningen främst av unison sång. Vi
övar tonsäkerhet och tonmedvetenhet för att senare kunna gå över till
flerstämmighet anpassad för barn. Vi strävar efter att varje elev ska hitta
en god och skonsam sångteknik. Inom sångtekniken övas också uttal och
artikulation.
 Ett utvecklat gehör är förutsättningen för att kunna sjunga unisont och i
stämmor. Att minnas tonhöjder och öka det musikaliska medvetandet är
ett utav kursens mål.
 Rytm, puls, timing är musikaliska beståndsdelar som övas inom körsång.
 Samspel med andra är en förutsättning för gemensam sång. Vi tränar
samarbete, ökad musikalisk lyhördhet och gemensamt uttryck på ett
lekfullt sätt.
 Eleverna får utveckla sin kroppskännedom och sin motorik genom lekar,
rytmikövningar och dans. Detta ger en god grund för framtida sång- och
instrumentalspel.

Repertoaren är genreöverskridande från olika musiktraditioner. Vi utgår
från musik anpassad för barns röster.
 Varje termin avslutas med ett sceniskt framträdande där eleverna får öva
interpretation och scenisk medverkan.
1
Kursplan för sång
Syfte
Undervisningen syftar till att utveckla elevens sångteknik, stärka musikintresset
och fördjupa elevens musikaliska förståelse och kunskaper. Undervisningen är
individuellt anpassad och utgår från varje elev och dess möjligheter och behov.
Kursinnehåll

Vi strävar efter att varje elev ska hitta en god och skonsam sångteknik.
Vi arbetar med sångteknik på ett lekfullt sätt i de yngre åldrarna, för att
med tiden utveckla elevens kunskaper om hur rösten fungerar och hur
man använder den på bästa sätt.
 Ett utvecklat gehör är förutsättningen för att kunna sjunga unisont och i
stämmor. Att minnas tonhöjder och öka det musikaliska medvetandet är en
förutsättning för ett större musikaliskt kunnande.
 Vi tränar samarbete, ökad musikalisk lyhördhet och musicerande
tillsammans med andra.
 Uttal, artikulation och texttolkning är begrepp som övas inom sångämnet.
 Eleverna får lära sig hur man följer med i en notbild. I äldre åldrar
tillkommer arbete med notläsning. Vi arbetar också med vanligt
förekommande musikaliska begrepp.
 Vi har en holistisk syn på kropp och röst och arbetar aktivt med en god
hållning, en sund andningsteknik och aktiv avspänning.
 Repertoaren är genreöverskridande från olika musiktraditioner. Vi utgår
från musik anpassad för unga röster.
 Rytm, puls, taktarter, timing och periodiskt tänkande är musikaliska
beståndsdelar som övas inom sång.
 Varje termin avslutas med ett sceniskt framträdande där eleverna får öva
interpretation och scenisk medverkan.
2
Kursplan för piano
Syfte
Undervisningen syftar till att ge varje elev en kreativ och inspirerad relation till
pianot och musiken. Eleverna ska lära sig behärska pianoinstrumentet, stärka sitt
musikintresse och fördjupa sin musikaliska förståelse och sina kunskaper.
Undervisningen bedrivs i grupp eller enskilt och utgår från varje elev och dess
möjligheter och behov.
Vi använder oss av undervisningsmaterial såsom pianoböckerna Lilla
Pianoraketen och Stora Pianoraketen av Margareta Strömblad. Vi använder även
andra pianoskolor som Pianot och jag, Vi spelar piano av Carl- Bertil Agnestig,
nybörjarmaterial av Michael Aaron samt egna arrangemang utifrån elevers
önskemål.
Nivå Nybörjare
Kursens innehåll:
 Gehörsspel.
 Melodispel till enkel basstämma. Eleven spelar melodi i höger hand och
basstämma i vänster hand.
 Sång till eget ackompanjemang – eleven kompar sin egen och andras sång.
 Notläsning, puls och rytmövningar.
 Finmotorik och handens utveckling – att utveckla en god pianoteknik med
femfingerläget som utgångspunkt.
 Improvisation – att inom en given ram få spela fritt.
 Transponering – att byta tonart i sitt pianospel.
 Regelbundna konsertframträdanden där samtliga elever ges möjlighet att
delta.
Ur ovanstående växer ett pianospel fram, och ger eleven förståelse för rytm, puls,
timing, periodicitet och frasering.
3
Nivå Fortsättning
Då eleven lärt sig grunderna i sitt pianospel ges möjlighet att påverka innehållet i
undervisningen i allt större utsträckning.
Vi arbetar vidare på högre nivå med tidigare kursmål men även med:








Noterad musik, repertoarspel, klassisk konstmusik och modern repertoar.
Ackordspel inom modern afroamerikansk tradition och musik utifrån
elevernas önskemål.
Balans mellan de båda händerna.
Skalövningar
”Planka låtar” - ta ut låtar på gehör.
Pedalteknik
Vi arbetar också i större utsträckning med digitala verktyg.
Regelbundna konsertframträdanden där samtliga elever ges möjlighet att
delta.
Piano Avancerad
En utökad skräddarsydd kurs i piano för extra motiverade elever som visar
stort engagemang och övar mycket på sitt instrument. Eleven väljer inriktning
efter intresse. Traditionellt klassiskt pianospel eller gehörsspel med fokus på
populärmusik och improvisation.
Eleven förväntas ta mer eget ansvar för sin utveckling och öva hemma vid
minst tre tillfällen i veckan, med mer avancerade hemuppgifter.
Under terminen erbjuds i denna kurs 30 minuter individuell lektion i veckan och två
workshops.
Johanna Dahlström Johnsson
Saltsjöbadens Musikskola
4
Kursplan för gitarr
Syfte
Undervisningen syftar till att ge varje elev en kreativ och inspirerad relation till
gitarren och musiken. Samspel är i fokus på lektionerna och eleverna ska lära sig
behärska gitarrinstrumentet, stärka sitt musikintresse och fördjupa sin
musikaliska förståelse och sina kunskaper. Undervisningen bedrivs i grupp eller
enskilt och utgår från varje elev och dess unika möjligheter och behov.
Vi använder oss av undervisningsmaterial såsom: Gitarristen och Gitarr.Nu.
Materialet i böckerna tillsammans med externt material utgör stommen i vår
nybörjarundervisning. Vi strävar efter att väva in elevens egna förslag kring låtval
och arrangemang i undervisningen.
Nivå Nybörjare
Kursens innehåll:
 Melodispel – Vi lär oss de grundläggande höger -och
vänsterhandsteknikerna som behövs för att kunna spela melodier på
gitarren. I detts skede står fingerspel i fokus.

Ackordspel – Eleven lär sig ackord och olika kompmönster som möjliggör
ackompanjemang av låtar i olika genrer och stilar.

Gemensamt musicerande - Eleven och läraren turas om att spela ackord
och melodi.
Ur ovanstående växer ett gitarrspel fram som även ger eleven förståelse för rytm,
puls, timing och frasering.
Vi arbetar också med:
 Improvisation – att inom en given ram få spela fritt.
 Finmotorik och handens utveckling – att utveckla en god gitarrteknik.
 Notläsning och andra grafiska system såsom tabulatur och ackordtabeller,
 Puls och rytmövningar.
 Gehör
 Regelbundna konsertframträdanden där samtliga elever ges möjlighet att
delta
5
Nivå Fortsättning
Då eleven lärt sig grunderna i gitarrspel ges möjlighet att tydligare välja
musikalisk inriktning i undervisningen avseende genre. Möjlighet finns till
fördjupning i klassisk gitarr men också till att jobba i en rytmisk/improviserande
inriktning. Elgitarr blir ett alternativ till den akustiska gitarrundervisningen.
Vi arbetar vidare på högre nivå med tidigare kursmål men även med:
Klassisk gitarr (nylonsträngad gitarr):





Noterad musik, repertoarspel, klassisk konstmusik och modern repertoar.
Högerhandsteknik – fingerspel.
Notläsning och andra grafiska system såsom tabulatur och ackordtabeller
Gehör
Regelbundna konsertframträdanden där samtliga elever ges möjlighet att
delta.
Rock/Blues/Pop/Jazz/Folk (elgitarr, nylonsträngad eller stålsträngad gitarr)





Improvisation
Plektrumteknik
Notläsning och andra grafiska system såsom tabulatur och ackordtabeller
Gehör
Regelbundna konsertframträdanden där samtliga elever ges möjlighet att
delta.
Klas Jättner
Saltsjöbadens Musikskola
6