BRUKSANVISNING

Transcription

BRUKSANVISNING
9.) Dra alltid ut nätsladden och vänta i 3 minuter
innan du öppnar tanklocket och fyller på vatten.
Om apparaten är påslagen när vattenbehållaren
är tom sker en säkerhetsavstängning. På så sätt
skyddas apparaten mot överhettning. Som ett
ytterligare skydd finns det en övertrycksventil.
Om det uppkommer ett övertryck i vattentanken,
släpps ångan automatiskt ut genom övertrycksventilen. Detta kan t.ex. uppkomma om slangen
kläms av eller om någon står på denna. Om övertrycksventilen släpper ut ånga utan att det verkar
finnas någon anledning, skickar du in apparaten
för en kontroll. Efter att du avslutat arbetet med
din Speedy VAP tapetborttagare med ånga, drar
du ut nätsladden och låter apparaten svalna av
under några minuter. Kontrollera att behållaren är
helt tom.
SE
BRUKSANVISNING
Läs noggrant igenom före användningen.
Spara för senare bruk.
VARNING
FYLL PÅ VAR 75:E MINUT. FYLL ALDRIG PÅ MINDRE ÄN
LÄGSTA PÅFYLLNINGSVOLYM. FYLL INTE PÅ NÄR APPARATEN STÅR UNDER TYCK.
Introduktion
Lossa tapeter med vattenånga
www.nespoligroup.com
4
960179901
Nespoli Deutschland GmbH
Amperestraße 2
91550 Dinkelsbühl
Germany
Med din nya Speedy VAP - tapetborttagare med
ånga lossar du snabbt och enkelt dina gamla
tapeter. Speedy VAP skapar het ånga av vanligt
kranvatten som tränger igenom tapeten och löser upp det gamla tapetklistret. Nu kan du skrapa
bort den gamla tapeten hur lätt som helst. Du kan
arbeta kontinuerligt i upp till 100 minuter med en
enda tank. Miljövänligt enkelt och säkert.
167.260 eller 167.261) innan du påbörjar arbetet
med din Speedy VAP - tapetborttagare. Den patenterade tapettigern skapar tusentals små hål så
att vattenångan lätt kan tränga ner till det gamla
tapetklistret. Vi rekommenderar särskilt att du utför detta förarbete på vattenbeständiga, ommålade eller tapeter som ligger i flera lager. Resten av
arbetet utför du enkelt med tapetborttagaren (art.
nr. 167.200). Detta robusta verktyg har utvecklats
just för borttagning av gamla tapeter och ersätter
spacklar.
Det kan inte bli mycket lättare än så här. Perforera den gamla tapeten med en tapettiger (Art.Nr.
1
Säkerhetsinformation
Vi har konstruerat Speedy VAP för att den ska
vara så säker som möjligt. För att använda apparaten på ett säkert sätt måste du beakta följande:
•När du fyller på vatten drar du först ut nätsladden och väntar i 3 minuter innan du öppnar
tanklocket.
•Använd endast vanligt kranvatten.
•Avlägsna endast ångslangen när apparaten är
avstängd efter en väntetid på minst 3 minuter.
•Se till att kondensvatten inte tränger in i strömbrytare eller elanslutningar.
•Sätt alltid ned ångplattan på greppet när du tar
pauser från arbetet.
•Håll aldrig ångplattan när elektriska kontakter
eller anslutningar.
•Låt apparaten svalna av ordentligt och töm vattenbehållaren innan du stuvar undan den.
•Dränk inte apparaten i vatten och häll inte vatten på apparaten.
•Låt inga barn använda eller leka med apparaten.
•Var försiktig när du håller apparaten ovanför dig
- hett vatten kan droppa ner.
3.) Anslut anslutningskabeln till anslutningsdosan och anslut nätsladden till ett eluttag. Nu börjar vattnet att värmas upp, och efter 10 - 12 min
strömmar det ut ånga från ångplattan. Speedy
VAP är nu klar för användning.
4.) Håll en av ångplattorna direkt på tapeten. Beroende på typ av tapet räcker 10 - 20 sekunder
varefter du tar bort ångplattan. Därefter kan du
avlägsna tapeten med en tapetborttagare.
5.) Beakta följande:
Sätt alltid ned ångplattan på greppet när du tar
pauser från arbetet. På så sätt undviker du att
ångan orsakar skador på t.ex. heltäckningsmattor
eller möbler. Lite vatten kan droppa från ångplattan. Detta är fullt normalt och påverkar inte apparatens funktion.
Allmän säkerhetsinformation
VARNING! Du måste vara försiktig när du utför arbeten med het vattenånga. Het vattenånga kan orsaka kroppsskador (skållnings - och brännskador).
•Utför inga ändringar på apparaten. Låt endast
utföra reparationer hos en auktoriserad serviceverkstad.
•Säkerställ att du endast använder apparaten på
vågräta underlag. Utför inga arbeten när apparaten lutar.
6.) Det kan vara svårt att avlägsna vissa tapeter
som t.ex. tvättbara eller målade tapeter. Vi rekommenderar att du perforerar tapeten med hjälp av
en tapettiger (artikel - nr. 167.260 eller 167.261)
innan du använder tapetborttagaren. På så sätt
kommer ångan snabbt dit där den gör nytta: till
det gamla tapetklistret. På vinyltapeter drar du
först av det yttersta vinyllagret. Därefter använder du Speedy VAP-tapetborttagaren för det nedre
tapetlagret.
Bruksanvisning
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.
3.
6.
2.
7.
1.
5.
Vattenbehållare
Lock
Ångslang
Ångplattor
Anslutningskabel
Anslutningsdosa
Övertrycksventil
Påfyllningsstuts
7.) Du kan även använda din Speedy VAP - tapetborttagare på innertak. I sådana fall kan det ansamlas hett kondensvatten på ångplattan. Se till
att vattnet inte stänker på dig eller andra personer
när du tar bort ångplattan.
1.) Fyll behållaren med max. 5 liter kranvatten. Du
får inte överfylla behållaren. Förslut behållaren
med tanklocket.
4.
8.) För att bekämpa ogräs på ett miljövänligt sätt,
håller du ångplattan över respektive område under ca 2 - 3 minuter.
2.) Fäst ångslangen vid apparaten och ångplattan.
2
3