BRUKSANVISNING (SE) ÅVIKEN DIAMOND 908 RÅNJÄRN

Transcription

BRUKSANVISNING (SE) ÅVIKEN DIAMOND 908 RÅNJÄRN
GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Säkerheten för denna elektriska apparat är i enlighet med uppsatta regler för
teknik och säkerhetsanvisningar.Vi vill ändock göra dig och andra användare
uppmärksam på följande instruktioner.
-Läs noga igenom bruksanvisningan innan du tar apparaten i bruk för förste
gången och spara denne för senare instruktioner.
-Apparatet får endast anslutas till växelström med spänning enligt typskylt.
-Personer , inkluderat barn,som på grund av fysiska ,motoriska eller mentala
grunder, samt erfarenhet eller kunskap, inte är lämpliga att bruka apparaten
på ett tryggt sätt ,får inte använda apparaten utan uppsyn eller instruktion av
en ansvarig person.
APPARATEN FÅR INTE ANVÄNDAS OM:
-strömledningen är skadad
-apparaten har synliga skador
-apparaten far fallit i golvet. I ett sådant tillfälle måste du få en servicetekniker
till att kontrollera ,eller reparera apparaten.
BRUKSANVISNING
(SE)
ÅVIKEN DIAMOND 908 RÅNJÄRN
Spänning och typ:
Se typbeskrivning på apparaten
Denna apparaten är i enlighet med direktiv nr:2004/108/EU
för elektromagnetisk kompabilitet och nr:2006/95/EU för säkerhet.
NÄTANSLUTNINGEN SKALL TAS UT:
-när det uppstår fel under bruk
-vid rengöring och dylikt
-efter använding
-Under använding skall apparaten placeras på en flat och fri yta. Apparaten
skall
inte placeras eller användes på varma underlag eller nära gasflammor.
-Apparaten skall endast användas i torra rum
-Anslutningskabeln skall vara fullständigt urdragen frå apparatens kabelvinda
vid använding.
-Anslutningskabeln får inte komma i beröring med varma deler av apparaten.
-Drag inte anslutningskabeln när du skall ta ut stickkontakten.
-Låt inte apparaten stå utan tillsyn så länge den är varm,även när apparaten
är frånkopplad.Ställ inte undan apparaten när den är varm.
-Doppa aldrig apparaten i vatten ock skydda också ledningskabeln mot fukt.
-Barn förstår inte den fara som kan uppstå under använding av elektriska appa-
rater. Tillåt derför aldrig barn att arbeta med elektriska apparater utan tillsyn.
Visa specielt stor aktsamhet när barn är i närheten.
-Emballagematerial som t.ex.plastpåsar är inte lämpligt som leksaker för barn.
-Vid felanvänding kan vi inte påta oss något ansvar för eventuella skador .
FÖRSTA GÅNGS ANVÄNDING:
-Innan apparaten användes rekommenderar vi att stekytorna rengöres med
hjälp av en fuktig trasa.
UPPVÄRMING:
Stäng apparaten och stick kontakten i det jordade uttaget. Den röda kontrolllampan tänds. Ställ temperaturreglaget i mittposition,uppvärming börjar.
Efter ca 5 minuter slocknar den röda kontroll-lampan. Apparaten är nu klar för
stekning. Samtidigt så avbryts uppvärmingen automatisk,och den gröna
kontrollampan tändes. Öppna apparaten och smör in båda stekytorna med
lite fett med en pensel(eftersom båda apparatens stekytor är utrustade med
non-stick belägg,är den endast nödvändig at smörja dom med fett vid första
stekningen.
Skulle det uppstå lite lukt första gången den nya apparaten uppvärmes, så
är detta vanlig förekommande .
PÅFYLLING AV SMET:
Tag en matsked med smet på mitten av den nederstastekytan.Stäng
apparaten med ett lätt tryck på det främre handtaget,förhöj detta och
vänta till det mesta av ångan har sluppit ut. På så vis blir smeten jämt
fördelad. Se till att alltid dosera rätt mängd av smet. Fyller du på för mycket
smet så rinner det över ,och gör att apparaten blir svårare att göra ren.
STEKNING
Några få sekunder efter att du fylt på smeten, börjar den röda kontrolllampan att lysa igjen, apparaten värmes upp, och stekning påbörjas.
Med hjälp av det steglösa temeraturreglaget kan du bestämma hur ljus eller
mörk brun färg du önskar på stekytan. Vid låg innställning får du ljusare , vid
hög innställning får du mörkare. När stekningen är klar, släcks den röda
lampan,samtidigt avbryts uppvärmingen automatiskt ,den gröna lampan tänds
och indikerar att stekningen är avslutad. Om stekytan blivit för ljus, så väljer
du en högre temperaturinnställning, och om den blivit för mörk, så väljer du
en lägre temperaturinnställning. Efter att du tagit ut våfflan kan apparaten fyllas med smet igjen direkt. Drag ut stickkontakten efter stekning. Först då är
apparaten frånkopplad.
REPARATIONSINSTRUKTIONER:
OBS!! elektriska apparater skall alltid repareras av specialister på elektriska
apparater eller av auktoriserad serviceställe.Obehörig reparation kan leda till
allvarliga skador.
INSTRUKTIONER FÖR MILJÖVÄRN:
När apparaten skall kasseras , skall den inte kastas med det normala
hushållsavfallet,utan lämnas till ett uppsamlingsställe för recycling
av elektriska och elektroniska apparater. Symboler på apparaten, i bruksanvisningen eller på emballaget visar detta. Materialen kan återvinnas.
Med återvinning av materialen,eller med andra former för återanvänding av
gamla apparater, så ger du ett viktig bidrag till att värna om miljön.
Du kan fråga om deponeringsställe hos den lokala myndigheten.