Behandlingsguide

Transcription

Behandlingsguide
Behandlingsguide
En enkel guide för att sköta din behandling
av obstruktiv sömnapné
Behandlingsguide
för OSA: sköt din
behandling effektivt
a
Du har fått diagnosen obstruktiv sömnapné (OSA)
b
Vad är obstruktiv sömnapné?
c
Behandling och fördelarna med en regelbunden
behandling
d
Förstå apparaten
e
Använda och sköta apparaten
a Du har fått
diagnosen OSA
Du har upplevt sömnsvårigheter. Du kan
snarka ljudligt eller flåsar eller kvävs
nattetid.
b Vad är obstruktiv
sömnapné?
Om du har OSA (obstruktiv sömnapné), slutar du
andas upprepade gånger under sömnen eftersom
luftvägen kollapsar.
Kollaps i övre luftvägen kan bero på minskad muskelaktivitet,
ökad vävnad runt luftvägen eller strukturella egenskaper
som leder till en trång luftväg. Därmed hindras luft från att
komma in i lungorna, koldioxidhalten i blodet stiger och
sömnen avbryts.
Öppen övre luftväg
Stängd övre luftväg
Öppen övre luftväg gör att
Snarkning och apné (andnings-
luften kan strömma fritt till och
uppehåll) kan observeras när den
från lungorna.
övre luftvägen kollapsar.
Vissa enkla åtgärder kan underlätta behandlingen av OSA, t.ex.:
•Viktminskning
•Undvika alkohol på kvällen
•Sova på sidan
Dessa åtgärder kan dock inte helt eliminera OSA.
c Behandling och fördelarna med
en regelbunden behandling
CPAP (positivt luftvägstryck) är en effektiv
behandling av obstruktiv sömnapné.
CPAP-behandling är icke-invasiv och förhindrar att
den övre luftvägen kollapsar under sömnen genom att
tillhandahållaensvagtluftflödegenomdenövreluftvägen,
vilket låter dig andas fritt.
Ett CPAP-behandlingssystem
består av 3 komponentdelar:
Apparaten
Tillräckligt liten för att få plats
på sängbordet.
Masken
En näsmask som passar
över bara näsan och en hel
ansiktsmask som passar över
näsan och munnen.
Luftslang
Ansluter masken till apparaten.
Det är viktigt att du använder din CPAP-apparat
såsom din sömnspecialist föreskriver när du sover.
Symptomen kan återkomma vid oregelbunden
användning.
Obehandlad OSA har även visat sig förkomma
tillsammans med ett antal andra medicinska tillstånd, t.ex.:
•Högt blodtryck
•Diabetes av typ 2
•Kardiovaskulär sjukdom
•Oregelbunden hjärtrytm
•Stroke
Om du använder CPAPapparaten regelbundet varje
natt såsom din sömnspecialist
förskriver kan du minimera
den påverkan som OSA har
på ditt liv. Du kan erfara
följande fördelar som ett
resultat av behandlingen:
•Lägre blodtryck
•Förbättrat humör
•Mindre sömnighet dagtid
•Förbättrat minne, uppmärksamhet och koncentration
•Färre uppvaknanden nattetid för att gå till toaletten
•Förbättrad total livskvalitet
•Minskad risk för motorfordonsolyckor relaterade till
sömnighet
•Minskad risk för kardiovaskulär sjukdom
d Förstå apparaten
Vi rekommenderar att du lär känna behandlingsapparaten och masken innan du påbörjar
behandlingen.
Användaranvisningarna medföljer apparaten.
Det är mycket viktigt att du tar dig tid att läsa den
information som tillhandahålls.
CPAP-behandlingsapparater
En apparat som ger kontinuerligt positivt luftvägstryck
(CPAP) är den vanligast använda behandlingen mot OSA.
CPAPgerettkontinuerligtluftflödeföratthålladenövre
luftvägen öppen. System One-apparater är försedda med unika
komfortfunktioner så att du kan använda din behandling på ett
lyckat sätt.
C-Flex: Teknik som hjälper till att minska trycket när du andas
ut, vilket gör utandningen bekvämare i jämförelse med en vanlig
CPAP-apparat.
A-Flex: Unik teknik som finns i vissa CPAP-apparater som
gör tryckövergången från inandning till utandning mjukare
för att förbättra komforten. A-Flex-teknik gör andningen mer
naturlig jämfört med en normal behandlingsapparat med CPAP
(positivt luftvägstryck).
System One är bland de tystaste sömnbehandlingssystem som
finnsnärdetbetydermest:närduanvänderdet.
Bilevelbehandlingsapparater
Medan CPAP-apparater är inriktade på att de tillför ett konstant
tryck, är bilevelapparater inställda på att ge tryck på två nivåer
nattetid – ett lägre tryck när du andas ut och en högre trycknivå
när du andas in. Dessa apparater kan föreskrivas för patienter
som har problem med att tolerera CPAP-behandling.
Bi-Flex: Komfortteknik som gör både inandning och
utandning mer komfortabla jämfört med normala apparater
för bilevelbehandling.
Luftfuktare
Luftfuktaren är utformad för
att tillföra fukt till den luft som
tillförs från behandlingsapparaten.
Luftfuktaren kan hjälpa till att
minska vissa av sidoeffekterna
såsom irritation i näsan och
torrhet i övre luftvägarna.
Minskning av sidoeffekterna ökar
komforten. Dessutom förhindrar
fuktkontrollfunktionen i System
One-apparaten att vattendroppar
bildas i slangen och masken. För människor som sover i en
särskilt kall omgivning, ger den nya, alternativa, uppvärmda
slangen högre nivåer av absolut fuktighet. System One-apparater
har en unik luftfuktare som förhindrar att vatten kommer in i
apparaten och orsakar skador.
Slang
Slangen används för att föra luften från behandlingsapparaten till
masken. System One har ett alternativ med 15 mm slang, vilket
gerbättrekomfort,eftersomdenärmerflexibel,lättare,enklare
att packa och tystare i drift.
d Förstå apparaten (forts.)
Masker
En bekväm, väl anpassad mask är viktigt för att kunna använda
behandlingsapparaten dagligen. Prata med din sömnspecialist
omdeolikamaskersomfinnstillgängliga.Närduhittatenmask
som fungerar för dig är det viktigt att den sköts på rätt sätt.
Inspektera masken ofta med avseende på slitage och nötning,
kontakta din sömnspecialist när du tror att det är dags att byta
ut den.
Näsmasker omfattar:
EasyLife
ComfortGel Blue
TrueBlue
Masker med minimal kontakt omfattar:
OptiLife
GoLife
Ansiktsmasker omfattar:
ComfortGel Blue Full
FitLife
Amara
Vissaavdemaskersomvisashärkanskeintefinnspåvissamarknader.
Steg vid val av rätt mask:
A Välj den lämpligaste masken med utgångspunkt från om du
kan andas genom näsan eller inte. En ansiktsmask kräver att
du andas genom munnen.
B
Ta tid på dig när du väljer mask av rätt storlek med en
lämplig storleksmätare.
C Närdutagitpådigmaskenärdetviktigtattduintedraråt
huvudbanden för hårt.
D Detärviktigtattdulärkännamaskensfinjusteringarföratt
säkerställa en bekväm passning.
Tips för en bättre tätning
Luftläckerruntögonenochdetfinnsetttryckmotläppen.
1
2
Så justerar du
1. Klicka och skjut justeraren
uppåt
2. Lossa huvudbandens undre
rem
Luftkommerutunderstpåmaskenochdetfinnsettförstort
tryck på näsa och panna.
2
1
Så justerar du
1. Klicka och skjut justeraren
nedåt
2. Lossa huvudbandens
övre rem
e Använda och sköta
apparaten
Tips på uppställning av apparaten för behandling
A Placera apparaten på en hård yta nära den plats där du sover.
B Anslut strömkällan till strömanslutningen på apparatens
baksida. Sätt nätkabeln i strömkällan och vägguttaget.
C Kontrolleraattluftinloppsfiltretsitterpåplatsochär
dammfritt.
D Anslut ena änden av slangen till luftutloppet på apparaten
och den andra änden till masken (eller ventilen).
E Sätt på masken.Vrid reglagevredet tills skärmen visar
(behandling).Trycksedanförattstartafläkten.Skärmen
ändras automatiskt till tryckinställning.
F Aktivera rampen om det behövs.
B
Strömförsörjningsledning
C
Luftinloppsfilter
E
Reglagevred
(apparatens baksida)
(apparatens baksida)
D
F
Slang
Så använder och sköter du luftfuktaren
• Töm luftfuktaren varje morgon och låt den lufttorka.
• Fyll luftfuktaren med färskt, destillerat vatten varje kväll.
• Använd alltid destillerat vatten i luftfuktaren för att undvika
ansamling av mineraler.
• Rengör luftfuktarens kammare ofta för att förhindra
mögeltillväxt. Ren vitvinäger kan användas för att rengöra
luftfuktaren från avlagringar.Var noga med att skölja grundligt
med destillerat eller sterilt vatten innan luftfuktaren används.
Följdessaenklariktlinjerinnanduflyttareller
transporterar apparaten.
Varning
•Undvik elektriska stötar genom att alltid dra ur
nätsladden från vägguttaget eller likströmskällan innan
rengöring eller transport av apparaten.
Försiktighet
•Se till att vattentanken först tas bort och töms innan
duflyttarellertransporterarapparatenmedandenär
ansluten till luftfuktaren.
a Stäng av strömförsörjningen.
b Ta bort luftfuktarens
tank från apparaten.
Töm vattentanken.
Se till att allt vatten
tas bort.
c Sätt nu tillbaka den tomma
vattentanken i luftfuktaren.
Apparaten är klar för
flyttning eller transport.
Philips Healthcare är en del av Philips Respironics
Royal Philips
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville,PA15668USA
Kontakt
www.philips.com/healthcare
Kundtjänst
[email protected]
+17243874000
Asien
+4970314632254
Philips Respironics Deutschland
+49815293060
Europa Sydvästasien, Afrika
+4970314632254
Philips Respironics Frankrike
+33251893600
Latinamerika
+55 11 2125 0744
Philips Respironics Italien
+39 039 203 1
Nordamerika
+14254877000
8002855585(tollfree,USonly)
Philips Respironics Kina
+864008286665
+868008286665
Philips Respironics Sverige
+46812045900
Philips Respironics Schweiz
+41627451750
Philips Respironics Storbritannien
+448001300845
www.philips.com/sleepapnoea
www.sleepapnoea.respironics.co.uk
Mer information finns på www.philips.com/sleepapnoea
©2014KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.
Alla rättigheter förbehålles. Philips Healthcare förbehåller sig rätten att göra
ändringarispecifikationeroch/ellerslutasäljaenproduktnärsomhelstutan
föregående meddelande och utan förpliktelser och är inte ersättningsskyldigt
för eventuella konsekvenser av användningen av detta dokument.
BroudyMJ3/28/14MCI4106115