Bruks- och monteringsanvisning till Abilica SportElip

Transcription

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica SportElip
Bruks- och monteringsanvisning till
Abilica SportElip
Artikelnr 551 000
Modell E1000P
VIKTIG INFORMATION
•
Användningsområdet för denna träningsapparat är träning hemma.
•
Barn får inte använda apparaten utan tillsyn, och bör inte heller finnas i
närheten när apparaten används av andra.
•
Använd alltid skor med bra gummisulor när du använder apparaten.
•
Apparaten bör inte användas av personer med en vikt på över 130 kg.
•
Kontrollera före varje användning att alla skruvar och muttrar är ordentligt
åtspända. Om du upptäcker lösa eller skadade delar, se till att ingen använder
sig av apparaten innan den är i tillfredsställande skick igen.
•
Det rekommenderas att man använder en underlagsmatta för att omintetgöra
risken för att golv eller golvbeläggning tar skada när apparaten används.
•
Apparaten är inte avsedd att användas i samband med medicinsk eller
fysikalisk behandling.
MONTERING
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Steg 7
Steg 8
Steg 9
FULLSTÄNDIG LISTA ÖVER DELAR
Bruksanvisning till dator
När minidatorn är nollställd kan du trycka på upp- och nerknapparna för att välja
träningsläge MANUAL / PROGRAM / USER PROGRAM / HRC / Watt, och trycka på
ENTER / MODE för att bekräfta. Om du bara trycker på start/stopp, startar minidatorn
i manuellt läge.
TIME:
Räkna upp: Utan förhandsinställda mått räknas tiden uppåt från 00:00 till det högsta
99:59. Varje ökning är 1 sekund.
Räkna ner: Vid träning med förhandsinställd tid
räknar tiden ner från det programmerade värdet till 00:00. Varje förhandsinställd
ökning är 1 minut mellan 1:00 och 99:00.
HASTIGHET:
Visa aktuell träningshastighet från 0,0 till max 99,9 km/h
RPM:
Visar antalet varv per minut.
DISTANCE: Räkna upp - utan förhandsinställda mått. Avståndet räknas uppåt från
0,00 till max 99,90. Varje ökning är 0,1 km.
Räkna ner - vid träning med förhandsinställda mått. Avståndet räknas ner från
programmerat värde till 0.00.
Varje förhandsangivna ökning är 0,1 km mellan 0.00-99.90.
CALORIES: Räkna upp - utan förhandsinställda mått räknar Calories upp från 0 till
max 990, varje ökning motsvarar 1 cal.
Räkna ner - vid träning med förhandsinställda mått. Calories räknar ner från
programmerat värde till 0. Varje förhandsangivna ökning är 10 cal, 0-990 cal.
PULSE: Visar din nuvarande hjärtrytm så snart pulssensorn har aktiverats vid
beröring. Håll på bägge sensorerna samtidigt för att minidatorn ska registrera.
RECOVERY: När du har tränat ett tag fortsätter du att hålla på pulssensorerna och
trycker på knappen RECOVERY. Alla funktioner på skärmen stannar utom ”TIME”,
som börjar räkna ner från 00:60 till 00:00. Skärmen visar statusen för din fysiska form
med F1, F2 osv. till F6. F1 är bäst, F6 är sämst. Tryck på RECOVERY igen för att
återgå till huvuddisplayen.
TEMPERATURE: Skärmen visar rumstemperaturen i vila.
CALENDER: Skärmen visar år/månad/dag i vila.
CLOCK: Skärmen visar tid i vila.
1.
Använd upp- eller nerknapparna för att välja U1 (användarnummer 1) till U9
(användarnummer 9) som användarens identifikation, och lägg in personliga
uppgifter: kön, ålder, längd, vikt.
Du kan använda upp- eller nerknapparna för att välja och justera uppgifterna. Tryck
sedan på MODE/ENETER för att bekräfta.
2.
Tryck på ENTER UPP NER-knapparna för att välja år/månad/dag/tid. Skärmen anger
standbyläge.
3. Träning i PROGRAM-läge:
3-1 I PROGRAM-läget kan du trycka på upp-/nerknappen för att välja program P01,
P02, P03 osv. till P12. Det valda programmet visas på skärmen i 2 sekunder, därefter
visas programmets motsvarande profil.
3-2 Förhandsinställt värde blinkar efter att träningsprogrammen valts. Du kan trycka
på upp-/nerknappen för att valja nivå från 1 till 16 och ENTER/MODE-knappen för att
bekräfta. Intensiteten kan justeras under träning.
4. Träning i manuellt läge
4-1
I manuellt läge kan du trycka på upp-/nerknappen för att välja träningsnivå från 1 till
16, förhandsinställd nivå eller 1.
4-2
När du valt träningsnivå kan du förhandsinställa värden för tid, avstånd, CALORIES
och PULSE genom att trycka på upp-/nerknappen och bekräfta med ENTER.
4-3
Tryck på START för att börja träningen.
5. Träning i USER PROGRAM
5-1 När du har valt användarprogram (User Program) kan du ange nivå genom att
trycka på upp-, ner- och ENTER-knappen för varje blinkande stapel. Det finns 20
segment för inställning, men om du vill avsluta under inställningen kan du hålla in
ENTER-knappen i 2 sekunder för att avsluta den förra inställningen. Profilen blir
lagrad för ofärdiga segment.
6. Träning i H.R.C.
25 år blinkar när du har valt H.R.C.-läge. Här kan du ställa in din ålder genom att
bläddra med upp-/ner-/ENTER-knappen. Skärmen beräknar förhandsangiven
hjärtfrekvens automatiskt i förhållande till din ålder i inställningen. Skärmen visar
hjärtfrekvens i procentandel på 55 %, 75 %, 90 % och TARGET. Du kan välja
hjärtfrekvens i procentandel med upp-/ner-/ENTER-knappen för träning, eller tryck på
TARGET och lägg in exakt hjärtrytm i antal slag per minut.
7.
Watt
Det förhandsinställda värdet 120 watt blinkar på skärmen i wattinställningsläget. Välj
med upp/ner/ENTER för att ställa in målvärde från 10 till 350.
8.
Träning i BODY FAT-läge:
Du kan testa och få kroppsfettnivå när minidatorn är i stoppläge. Följ detta
tillvägagångssätt:
Steg I
-Se till att de personliga uppgifterna är inlagda och riktiga.
Steg II
-Tryck på BODY FAT-knappen och håll på sensorerna för att starta kroppsfettestet.
Steg III
-Symbolen l ”-------- ” visas under testperioden i 8 sekunder. Efter 8 sekunder ser du
BODY FAT-nivån i procent (* 1) och BMI (* 2) och fettvärde med olika symboler.
Andra tecken visas i följande situationer:
1. ”E-1” - När du ser denna angivelse betyder det att du inte lägger tummen ordentligt
på sensorn. Pröva igen.
2. ”E-4”-När du ser denna angivelse betyder det att BODY FAT-nivån har överskridit
det tillgängliga intervall som är fastställt i programmet. Efter BODY FAT-testet trycker
du på BODY FAT-knappen för att få apparaten att jobba vidare med tidigare uppgifter
för test. Den uppmätta BODY FAT-nivån och BMI försvinner. Minidatorn kan tillåta
andra att testa BODY FAT i stoppläge. Du som användare kan trycka på RESETknappen på 4 sekunder för att välja en ny användaridentifikation och skriva nya
personliga uppgifter. Följ därefter stegen enligt ovan för att genomföra det nya testet.
ÖVERSIKT ÖVER PROGRAM
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Leverantör:
Sport Supply AB
Box 181
56624 Habo
Sverige
E-post: [email protected]
www.abilica.com
www.sportsupply.se
© Sport Supply Int. AS
Rev.1 022010