Annonsplan 2015

Transcription

Annonsplan 2015
TIDNINGEN
Ett magasin för svensk lantbruksnäring • Producerad av Svenska Foder AB
“Tidningen understödjer det våra säljare
arbetar med varje dag. Den skapar goda
relationer, säljer in produkter och berättar
om hur vi tillsammans kan förbättra lantbrukarnas resultat på sista raden.“
Kerstin Ramberg - Produktchef Gris
g • Produc
erad av
Svenska
Foder AB
Business a
investe
ringar Svenska
av Fole
Foder
Kvarn
ett magas
in för svensk
lantbruksnärin
g • Produc
erad av
Svenska
Foder AB
Tema
Forskning
utvecklin &
g
Foder
Forskning
på age och utveckling
ndan i kon
högt
cernen
ny ledn
tidning
en
#5
lantbruksnärin
2014
sin för svensk
2014
ett maga
#2
tidning
en
ing
köper resten
Mot högr
s usual!
Spannm
ål Sprid
risken, vinn
i längde
n
e höjder!
Växt
& Svensk
a
designpriset
Svenska
Foder kö
per
Kastellegå
rden
”Målet med
övertaga
och vår
ndet är
kompeten
att utveckla
s på området”
och förstärka
- Johan
vår fröodling
Nordenbl
i Sverige
ad VD Svenska
Foder
Centrallag
ret i Hälle
fortsätte
r att växa kis
!
”Vi vet alla
här att det
oss från
våra konkurrenär vår service
och vår
ter” - Peter
smidighet
Andersson
som
chef centrallagi slutänden skiljer
ret
ekonatur
SkaberNäs
fjäderfä
använd
gödsel
er EkoNat1
urs
investeringar
på Foderm En rationell förvand
ix
ling
investeringar
Optilab
- ny analysp
artner!
Växtskydd
Färre produkt
mervärd
e för kundern er skapar
a
Annonsplan 2015
Banner/applan
1
!
r
la
a
lt
il
t
N
E
G
N
I
N
TID
m
EN I 2 decenniu
r gett ut TIDNING
skt
en
sv
till
Svenska Foder ha
sig
in som vänder
as
ag
m
t
et
är
nytt. Den gör
– Tidningen
rar till att tänka
ire
sp
in
en
ng
ni
r tänka anlantbruk. Tid
dem som våga
la
eg
sp
er
åt
t
at
det nya.
det genom
tade och provar
än
ov
t
de
r
gö
m
nya
norlunda, so
intresset för det
av tradition och
nde
xa
vä
en
Kombinationen
r
la
ningen tillta
Tid
t
at
r
gö
a
nd
och annorlu
re.
mla och nya läsa
målgrupp av ga
örer, lyssna av
goda entrepren
m
fra
fta
ly
l
vil
re
TIDNINGEN
branschföreträda
nskap, intervjua
sätt
a
ny
h
oc
internationell ku
r
te
r nya produk
ra
te
en
es
pr
,
re
Nyfikenheten
och förnya
t vi är en del av.
he
ig
rkl
ve
n
de
a
att hanter
aså!
är stor – viljan lik
och förmågan
når
000 läsare. Den
idag nästan 14
vill
lva
sjä
TIDNINGEN har
vi
m
er so
potentiella kund
lare,
od
us
xth
de kunder och
vä
e,
lla lantbrukar
ne
sio
es
of
pr
–
ed
arbeta m
rka 250 återh bärodlingar, ci
oc
kt
fru
,
re
la
sbara orfrilandsod
e och påverkning
ar
ild
sb
on
ini
op
,
yndigheter.
försäljare
ing, skolor och m
ivn
dg
rå
m
so
r
ne
ganisatio
ssverige. Och
röst ut i Lantbruk
tig
vik
en
till
n
t nå
Det gör de
m leverantör at
lighet för dig so
vår
via
å
ks
en oslagbar möj
oc
n
ånga läser de
M
p.
ka
ds
bu
tt
ut med di
hemsida!
nummer via
ateras inför varje
pd
up
r
ste
r
gi
re
ss
Vårt adre
tar med – det gö
ljare aktivt arbe
sä
ra
vå
m
till
ste
ut
det säljsy
sst verktyg att nå
t fräscht och va
TIDNINGEN till et
upp.
exakt rätt målgr
te med våra
ett nära samarbe
ha
t
at
rts
fo
l
vil
h
Vi har oc
r ett bra resultat.
rt oss att det ge
lä
r
ha
vi
–
er
ör
leverant
t att få med reda
r även möjlighe
ha
ör
nt
t
ra
m
sa
ve
le
en
Du som
t vi gem
om det är någo
n,
ge
nin
Tid
i
r
xt
fö
t
te
ktionell
kså öppna at
ra läsare. Vi är oc
tror intresserar vå
idéer som
at
diskutera kre iva
ing
kn
rä
s
er
ör
leverant
ra kunder.
h intresse hos vå
väcker läslust oc
er vi upp en
är annonsör lägg
m
so
g
di
ed
m
I dialog
ing. Oavsett
rar din målsättn
ie
fin
de
m
so
h
plan oc
as som ensam
gen skall betrakt
nin
Tid
i
en
ing
er
annons
av en kombina
l ses som en del
al
sk
r
le
el
l
na
ka
medie
mediekanaler.
tion med andra
ltat
l uppnå de resu
tillsammans skal
vi
t
at
är
a
tig
Det vik
vi önskar.
“Tidningen tar upp det vi i Svenska Foder
tycker är viktigt: att lantbruksbranschen
utvecklas och att den är lönsam – allt
berättat med gott humör!”
Morten Hoel - Spannmålschef
Annonsera i Tidningen
så når du din målgrupp!
lsningar
Med vänliga hä
• Når ca 13 500 kvalificerat utvalda kunder, skolor,
universitet, rådgivare m.fl.
hofer
Magnus Semmel
r AB
re, Svenska Fode
Ansvarig utgiva
för svensk
lantbruksn
äring • Producera
d av Svenska
Foder AB
för svensk lantbruksnär
ing • Producerad
av Svenska Foder
AB
2014
ett magasin
#5
tidningen
2014
ett magasin
#2
tidningen
• Målgrupp – grisproducenter, mjölkproducenter,
köttdjursproducenter, spannmåls- och frö producenter, ca 250 återförsäljare samt skolor och
organisationer i Sverige som bedriver professionell
verksamhet inom lantbrukssektorn.
& Svenska
designpriset
Tema
Forskning
&
utveckling
Foder
Forskning
och
på agendan utveckling högt
i koncernen
”Målet med
övertagandet
är att utveckla
och vår kompetens
och förstärka
på området”
- Johan Nordenblad vår fröodling i Sverige
VD Svenska
Foder
Mot högre höjd
Business as usu
ny ledning
al!
er!
Växt
Centrallagre
t i Hällekis
fortsätter att
växa!
”Vi vet alla här
att det är vår
oss från våra
service och
konkurrenter”
vår
- Peter Andersson smidighet som i slutänden
skiljer
chef centrallagret
investeringar
En rationell förvandling
på Fodermix
investeringa
r Svenska Foder
av Fole Kvarn
köper resten
Spannmål
Sprid risken,
vinn i längden
• Tidningens utgivning – 5 nr om året; mars, juni,
september, oktober och december.
Svenska Fod
er köper
Kastellegård
en
ekonatur SkaberNäs
använder
fjäderfägöd
EkoNaturs
1
sel
investeringar
Optilab - ny
analyspartner
!
Växtskydd Färre
produkter skapar
mervärde för
kunderna
1
• Digital utgåva på www.svenskafoder.se.
Annonsplan
Utgivningsplan 2015
Nr
Utgivningsvecka
Sista materialdag
1
v. 11
16 februari
2
v. 23
11 maj
3
v. 36
10 augusti
4
v. 42
21 september
5
v. 51
23 november
Borgeby- och Falsterbonummer
Elmia - Djur & inomgård
Prislista (inkl. webbpublicering i formatet E-pages.)
Format
Mått bxh mm
Pris
1/1-sida
215 x 280 + 5 mm utfall
12 500 kr
1/2-sida, liggande
175 x 120
7 500 kr
1/2-sida, stående
108 x 280 + 5 mm utfall
7 500 kr
2-spalt, hel
84 x 240
7 500 kr
1/4-sida, liggande
175 x 60
4 000 kr
Pake
Boka
tpris
3 infö
få 10 randen o
% ra
batt! ch
Boka
5 infö
få 20 randen o
% ra
batt! ch
Satsyta: 175 x 240 mm. Kontakta oss för diskussion om begärd placering och annan annonsstorlek än ovan.
Teknisk information
Annonsformat: Högupplöst pdf. Bilder 300 dpi.
Färger: CMYK
Upplaga: ca 13 500 ex
Utgivning: 5 nr per år
Material: Döp mailet till annonsörens namn och i vilket
nummer annonsen är bokad i. Allt material skickas till
[email protected].
Allmänna villkor
Samtliga priser är exklusive reklamskatt, moms tillkommer.
Kompensation för fel kan högst motsvara annonskostnaden.
För skada på grund av utebliven eller felaktigt införd
annons eller fördröjda annonssvar ansvaras ej. Tidningen
förbehåller sig rätten att avvisa annonser. Tidningen
förbehåller sig rätten att justera format och utgåvor.
1/4-sida liggande
175 x 60 mm
Betalningsvillkor
Moms tillkommer på samtliga priser.
Annonspriserna förutsätter färdigt material.
Kontaktinformation
Svenska Foder AB
Box 673
531 16 Lidköping
Annonsbokning
Johan Andersson
[email protected]
010-130 29 84
Annonsinlämning
Malin Hansen
[email protected]
010-130 29 82
1/2-sida stående 108 x 280
+ 5 mm utfall
1/2-sida liggande
175 x 120 mm
2-spalt hel 84 x 240 mm
1/1-sida 215 x 280
mm + 5 mm utfall
www.svenskafoder.se
Banner & applan
Vi lämnar idag utrymme att annonsera på indexsidan av www.svenskafoder.se. Genom att vi arbetar för att marknadsföra gemensamma
produkter för ökad försäljning – slår vi ihop våra kloka huvuden och gör upp en plan för att åstadkomma en ökad intjäning för alla inblandade.
Genom att bannerannonsera kan du nå alla våra kunder som går in
på vår hemsida (ca 2 000 unika besökare per vecka). Detta kopplat
till vår gemensamma kampanj med vår säljpersonal får du ordentlig
kraft i annonseringen. Vilken annan annonsör kan erbjuda det? Som
leverantör gör du upp med din kontakt på Svenska Foder om hur ni
tillsammans lägger upp kampanjerna. Det kommer att ge resultat!
Är du leverantör av växtskyddsmedel har du dessutom möjlighet att
samannonsera på Svenska Foders app Växtskyddsrekommendationer.
Prislista Banners 2015
App
Denna app fungerar både till iPhone och Android – där lantbrukarna
får råd om val av bekämpningsmedel och dosering. Något som du som
leverantör givetvis är intresserad av.
Läs mer om appen på vår hemsida:
Oavsett vad ni som företag väljer - ökar det er synlighet. Detta kommer
att gagna er såväl som oss som återförsäljare och förstärker det budskap
vi tillsammans vill förmedla ut i marknaden.
www.svenskafoder.se
Plats*
Mått bxh pixlar
Filstorlek & filformat
Pris
Helår, app
Nederkant
640x100
max 30 kB, gif. eller jpg.
10 000 kr
Kvartal, app
Nederkant
640x100
max 30 kB, gif. eller jpg.
4 000 kr
Webb
Plats*
Mått bxh pixlar
Filstorlek & filformat
Pris
2 veckor
Högerkolumn
300x100
max 75 kB, gif. eller jpg.
2 000 kr
1 månad
Högerkolumn
300x100
max 75 kB, gif. eller jpg.
2 500 kr
3 månader
Högerkolumn
300x100
max 75 kB, gif. eller jpg.
3 500 kr
App + webb, paket
Plats*
Mått bxh pixlar
Filstorlek & filformat
Pris
Helår, app + hemsida 3 mån
se ovan
se ovan
se ovan
12 000 kr
För önskemål om andra annonseringsfrekvenser ta kontakt med oss. Bannerpriserna avser färdigt material. *Obs! Delad visning med max 3 andra annonsörer.
Här kommer din banner att synas!
Banenrplats
Banne
rplats
Banne
rplats
Banne
rplats
Allmänna v
illkor
Samtliga p
riser är exklu
sive reklam
Kompensa
skatt, mom
tion för fel ka
s tillkomme
n högst mo
r.
För skada p
tsvara anno
å grund av
nskostnade
ut
e
b
n.
liv
e
n eller felakt
eller fördrö
jda banners
igt införd b
a
va
nn
r
e
a
r
ns
va
sig rätten a
ras ej. Svens
tt avvisa ba
ka Foder fö
nn
rb
e
e
rs
hå
o
ller
c
h förbehålle
att justera fo
r sig rätten
rmat och p
ubliceringa
r.
Betalningsv
illkor: Mom
s tillkomme
Bannerprise
r på samtlig
rna förutsä
a priser.
tter färdigt
material.
Kontaktinfo
rmation: Sv
enska Fode
r AB, Box 67
3, 531 16 Li
dköping
Annonsbokn
ing
Johan And
Annonsinlä
ersson
mning
johan.ande
M
alin Hansen
rsson@svens
kafoder.se
010-130 29
malin.hans
84
en@svenska
foder.se
010-130 29
82
Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping