Ladda ned vår annonsplan här

Transcription

Ladda ned vår annonsplan här
2016
ANNONSPLAN
Digital och analog annonsering
“Tidningen tar upp frågor som rör den verklighet som mina kunder lever i. Den stöttar
mig i mitt dagliga arbete för kunna skapa
möjlighet för en god och lönsam produktion.“
Camilla Gustavsson - Säljare Nöt
TIDNINGEN
Ett magasin för svensk lantbruksnäring • Producerad av Svenska Foder AB
TIDNINGEN til
ltalar!
Svenska Fode
r har gett ut TI
DNINGEN i öv
decennium.
er ett
TIDNINGEN är
et
t magasin so
sig till svensk
m vänder
t lantbruk; so
m inspirerar til
nytt. Den gör
l
at
t tänka
det genom at
t återspegla de
tänka annorlu
som vågar
nda, som gör
det oväntade
det nya. Kom
och provar
binationen av
tra
dition och intre
det nya och
sset för
annorlunda gö
r att TIDNING
växande mål
EN tilltalar en
grupp av gam
la och nya lä
sare.
TIDNINGEN vi
ll lyfta fram go
da entrepren
fram branschf
örer och lyfta
öreträdare. D
en
berättar om
inom såväl pr
nyheter
odukt- som ve
rksamhetsom
lantbruk. Förm
rå
de
n i svenskt
edling av inte
rnationell kuns
intresseorgani
kap som
sationer och
folkvaldas åsik
som rör lantb
ter i frågor
ruksnäringen
ä
r också någo
utrymme i TID
t
som ges
NINGEN. Nyfi
kenheten oc
att beskriva d
h
a
m
bitionen
en verklighet
vi är en del a
viljan likaså!
v är stor –
“Genom att ta upp aktuella frågor och
lyfta nya produkter och lösningar med
målet att förbättra produktion i den
enskilde lantbrukarens verksamhet, väljer
Tidningen att fokusera på vad som är
möjligt, istället för tvärtom.”
Olof Månsson - Produktchef Gris
Annonsera i Tidningen
så når du din målgrupp!
• Når ca 13 500 kvalificerat utvalda kunder, skolor,
universitet, rådgivare m.fl.
• Målgrupp – grisproducenter, mjölkproducenter,
köttdjursproducenter, spannmåls- och frö producenter, ca 250 återförsäljare samt skolor och
organisationer i Sverige som bedriver professionell
verksamhet inom lantbrukssektorn.
• Tidningens utgivning – 5 nr om året; mars, juni,
september, oktober och december.
• Digital utgåva på www.svenskafoder.se.
TIDNINGEN ha
r idag nästan
14 000 läsare
de kunder oc
. Den når
h potentiella
kunder som vi
arbeta med
sjä
lva vill
– professione
lla lantbrukar
lare, frilandso
e,
vä
xt
husoddlare, frukt- oc
h bärodlinga
återförsäljare
r,
ci
rk
a 250
, opinionsbild
are och påve
organisatione
rkningsbara
r som rådgivni
ng, skolor och
Det gör den
myndigheter.
till en viktig rö
st ut i Lantbru
en oslagbar m
ks
sverige. Och
öjlighet för dig
som leverant
ut med ditt b
ör att nå
udskap. Mång
a läser den oc
hemsida!
kså via vår
Vårt adressre
gister uppdat
eras inför varje
det säljsystem
nummer via
våra säljare a
ktivt arbetar
gör TIDNINGEN
m
ed – det
till ett fräscht
och vasst verk
ut till exakt rä
ty
g att nå
tt målgrupp.
Vi har och vill
fortsatt ha ett
nära samarbe
våra leverant
te med
örer – vi har lä
rt oss att det
resultat. Du so
ge
r ett bra
m leverantör
har även möj
med redaktio
lig
he
t att få
nell text i Tidni
ngen, om det
gemensamt
är något vi
tror intressera
r våra läsare.
öppna för att
Vi är också
diskutera krea
tiva idéer som
läslust och intre
väcker
sse hos våra
kunder.
I dialog med
dig som är an
nonsör lägger
plan som defin
vi upp en
ierar din målsä
ttning – oavset
annonseringe
t om
n i Tidningen
skall betrakta
mediekanal el
s som ensam
ler skall ses so
m en del av en
med andra m
kombination
ediekanaler.
Det viktiga är
att vi tillsamm
ans skall uppn
resultat vi önsk
å de
ar.
Med vänliga
hälsningar
Magnus Sem
melhofer
Ansvarig utgi
vare, Svenska
Foder
AB
Annonsplan
Utgivningsplan 2016
Nr
Utgivningsvecka
Sista materialdag
1
v. 10
15 februari
2
v. 24
19 maj
3
v. 35
8 augusti
4
v. 41
19 september
5
v. 51
23 november
Pake
Inför Borgeby
Boka
tpris
3 infö
få 10 randen o
% ra
batt! ch
Boka
5 infö
få 20 randen o
% ra
batt! ch
Inför Elmia
Prislista (inkl. webbpublicering i formatet E-pages.)
Format
Mått bxh mm
Pris
1/1-sida
215 x 280 + 5 mm utfall
12 500 kr
1/2-sida, liggande
175 x 120
7 500 kr
1/2-sida, stående
108 x 280 + 5 mm utfall
7 500 kr
2-spalt, hel
84 x 240
7 500 kr
1/4-sida, liggande
175 x 60
4 000 kr
Satsyta: 175 x 240 mm. Kontakta oss för diskussion om begärd placering och annan annonsstorlek än ovan.
Teknisk information
Annonsformat: Högupplöst pdf. Bilder 300 dpi.
Färger: CMYK
Upplaga: ca 13 500 ex
Utgivning: 5 nr per år
Material: Döp mailet till annonsörens namn och i vilket
nummer annonsen är bokad i. Allt material skickas till
[email protected].
Allmänna villkor
Samtliga priser är exklusive reklamskatt, moms tillkommer.
Kompensation för fel kan högst motsvara annonskostnaden.
För skada på grund av utebliven eller felaktigt införd
annons eller fördröjda annonssvar ansvaras ej. Tidningen
förbehåller sig rätten att avvisa annonser. Tidningen
förbehåller sig rätten att justera format och utgåvor.
1/4-sida liggande
175 x 60 mm
Betalningsvillkor
Moms tillkommer på samtliga priser.
Annonspriserna förutsätter färdigt material.
Kontaktinformation
Svenska Foder AB
Box 673
531 16 Lidköping
Annonsbokning
Johan Andersson
[email protected]
010-130 29 84
Annonsinlämning
Malin Hansen
[email protected]
010-130 29 82
1/2-sida stående 108 x 280
+ 5 mm utfall
1/2-sida liggande
175 x 120 mm
2-spalt hel 84 x 240 mm
1/1-sida 215 x 280
mm + 5 mm utfall
www.svenskafoder.se
App- & bannerplan
Vi lämnar idag utrymme att annonsera på indexsidan av www.svenskafoder.se. Genom att vi arbetar för att marknadsföra
gemensamma produkter för ökad försäljning – slår vi ihop våra kloka huvuden och gör upp en plan för att åstadkomma en
ökad intjäning för alla inblandade.
Genom att bannerannonsera kan du nå alla våra kunder
som går in på vår hemsida (ca 2 000 unika besökare per
vecka). Detta kopplat till vår gemensamma kampanj med
vår säljpersonal får du ordentlig kraft i annonseringen. Vilken
annan annonsör kan erbjuda det? Som leverantör gör du
upp med din kontakt på Svenska Foder om hur ni tillsammans
lägger upp kampanjerna. Det kommer att ge resultat!
Är du leverantör av växtskyddsmedel har du dessutom möjlighet att samannonsera på Svenska Foders app Växtskydds-
Prislista Banners 2016
App
rekommendationer. Denna app fungerar både till iPhone och
Android – där lantbrukarna får råd om val av bekämpningsmedel och dosering. Något som du som leverantör givetvis
är intresserad av.
Läs mer om appen på vår hemsida:
Oavsett vad ni som företag väljer - ökar det er synlighet.
Detta kommer att gagna er såväl som oss som återförsäljare
och förstärker det budskap vi tillsammans vill förmedla ut i
marknaden.
www.svenskafoder.se
Plats*
Mått bxh pixlar
Filstorlek & filformat
Pris
Helår, app
Nederkant
640x100
max 30 kB, gif. eller jpg.
10 000 kr
Kvartal, app
Nederkant
640x100
max 30 kB, gif. eller jpg.
4 000 kr
Webb
Plats*
Mått bxh pixlar
Filstorlek & filformat
Pris
2 veckor
Högerkolumn
300x100
max 75 kB, gif. eller jpg.
2 000 kr
1 månad
Högerkolumn
300x100
max 75 kB, gif. eller jpg.
2 500 kr
3 månader
Högerkolumn
300x100
max 75 kB, gif. eller jpg.
3 500 kr
App + webb, paket
Plats*
Mått bxh pixlar
Filstorlek & filformat
Pris
Helår, app + hemsida 3 mån
se ovan
se ovan
se ovan
12 000 kr
För önskemål om andra annonseringsfrekvenser ta kontakt med oss. Bannerpriserna avser färdigt material. *Obs! Delad visning med max 3 andra annonsörer.
Här kommer din banner att synas!
Banenrplats
Banne
rplats
Banne
rplats
Banne
rplats
Allmänna v
illkor
Samtliga p
riser är exklu
sive reklam
Kompensa
skatt, mom
tion för fel ka
s tillkomme
n högst mo
r.
För skada p
tsvara anno
å grund av
nskostnade
ut
e
b
n.
liv
e
n eller felakt
eller fördrö
jda banners
igt införd b
a
va
nn
r
e
a
r
ns
va
sig rätten a
ras ej. Svens
tt avvisa ba
ka Foder fö
nn
rb
e
e
rs
hå
o
ller
c
h förbehålle
att justera fo
r sig rätten
rmat och p
ubliceringa
r.
Betalningsv
illkor: Mom
s tillkomme
Bannerprise
r på samtlig
rna förutsä
a priser.
tter färdigt
material.
Kontaktinfo
rmation: Sv
enska Fode
r AB, Box 67
3, 531 16 Li
dköping
Annonsbokn
ing
Johan And
Annonsinlä
ersson
mning
johan.ande
M
alin Hansen
rsson@svens
kafoder.se
010-130 29
malin.hans
84
en@svenska
foder.se
010-130 29
82
Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping