Extreme Smörj- och Kedjeolja MSDS

Transcription

Extreme Smörj- och Kedjeolja MSDS
Datum: 2015-04-27
Svenska Foder AB
Per Thuvér
Energisäljare
Tel: +46(0)10 130 29 28
E-mail: [email protected]
SÄKERHETSDATABLAD
Varuinf.nr: 155814
Sida: 1/3
Revisionsdatum 2015-04-24
Extreme Smörj- och Kedjeolja
1.NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Produktnamn
Formel
Extreme Smörj- och Kedjeolja
Blandad vara
Producent/importör
Svenska Foder AB
Matrosgatan 3A (Box 673)
531 16 LIDKÖPING
Sverige
Tel: 0510-828 00
Per Thuvér
Aerosolförpackad Kedjeolja Livsmedelsgodkänd enligt NSF H1 registreringnr:
136343
Per Thuvér
Ansvarig
Användning
Utarbetad av
2. FARLIGA EGENSKAPER
GHS02
Extremt
Brandfarligt
Hälsa: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Brand: Extremt brandfarligt.
3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING
Oljan är i huvudsak vit mineralolja innehållande antiwear, korrosion och oxidationsmedel.
Ämnesnamn
Cas-nr
EG-nr
USP vitolja
Butan
Propan
8042-47-5
106-97-8
74-98-6
232-455-8
203-448-7
200-827-9
Halt
Farokod
Riskfraser
10-30 %
10-30 %
IK
F+
F+
R12
R12
Kommentar: innehållet av 1,3-butadien är < 0,1%
Ingredienskommentar: Ingående komponenter med högre klassificering än produktens slutgiltiga,
ingår med så liten procentsats att dessa inte torde utgöra någon hälsofara.
4. FÖRSTA HJÄLPEN.
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Svenska Foder AB
Matrosgatan 3A (Box 673)
531 16 LIDKÖPING SWEDEN
Tel vxl: +46(0)510-828 00
Frisk luft. Om andningssvårighet uppstår kontakta läkare.
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Vid kvarstående
besvär kontakta läkare.
Skölj genast med mycket vatten i flera minuter, håll ögonlocken brett isär.
Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Framkalla inte kräkning. Drick ett par glas vatten. Som säkerhetsåtgärd kontakta
läkare.
Generellt: Ge aldrig något att dricka till medvetslös person.
www.svenskafoder.se
Sid 1 ( 3)
Datum: 2015-04-27
Svenska Foder AB
Per Thuvér
Energisäljare
Tel: +46(0)10 130 29 28
E-mail: [email protected]
SÄKERHETSDATABLAD
Varuinf.nr: 155814
Sida: 2/3
Revisionsdatum 2015-04-24
Extreme Smörj- och Kedjeolja
5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Lämpliga
släckmedel
Brand/explosionsrisker
Skyddsutrustning
Annan information
Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid. Behållare i närheten av brand
flyttas eller kyles med vatten.
Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C. Får
ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från
antändningskällor - Rökning förbjuden.
Använd friskluftsmask och heltäckande skyddskläder vid släckningsarbetet.
Vid brand bildas farliga och irriterande sönderdelningsprodukter som
kolmonoxid, koldioxid och rök/ångor. Behållare i närheten av brand flyttas
omedelbart eller kyls med vatten.
6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGT UTSLÄPP
Personskydd:
Miljöskydd:
Saneringsmetoder:
Använd skyddsutrustning, se punkt 8.
Förhindra utsläpp till dagvatten och till avlopp. Vid större utsläpp skall
räddningstjänsten kontaktas.
Ventilera. Samla upp spillet med hjälp av inert absorberande material (t.ex. sand,
jord eller vermikulit – använd inte lättantändligt material). Samla upp och placera
i behållare lämpligt för farligt avfall. Destruera avfallet enligt punkt 13.
7. HANTERING OCH LAGRING
Speciella
egenskaper och
risker
Råd för säker
hantering
Föreskrifter lagring
Tryckbehållare: Skall skyddas mot direkt solljus och får ej utsättas för
temperaturer över 50°C; Får ej skadas eller brännas, ej heller när den är tömd.
Hantera inte i närheten av antändningskällor. Använd inte tryckluft vid tömning
av behållaren.
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara produkten på en sval och torr plats.
Lagringstemperatur: < 49°C.
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Förebyggande åtgärder
Personlig skyddsutrustning
Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögonen samt långvarig/upprepad
hudkontakt. Tvätta händerna efter arbete med produkten.
Tättslutande skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Skyddshandskar av
gummi.
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Form/tillstånd
Färg
Densitet
Ångtryck
Aerosol
Lukt
Vattenklar
Löslighet
0,8735-0,8827 Flampunkt
-
mycket svag lukt
C
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabilitet
Förhållanden som bör undvikas
Farliga omvandlingsprodukter
Svenska Foder AB
Matrosgatan 3A (Box 673)
531 16 LIDKÖPING SWEDEN
Tel vxl: +46(0)510-828 00
Stabil under normala förhållanden.
Utsätt inte produkten för värme/upphettning. Undvik kontakt med
oxidationsmedel.
Vid brand bildas farliga och irriterande sönderdelningsprodukter som
kolmonoxid, koldioxid och rök/ångor.
www.svenskafoder.se
Sid 2 ( 3)
Datum: 2015-04-27
Svenska Foder AB
Per Thuvér
Energisäljare
Tel: +46(0)10 130 29 28
E-mail: [email protected]
SÄKERHETSDATABLAD
Varuinf.nr: 155814
Sida: 3/3
Revisionsdatum 2015-04-24
Extreme Smörj- och Kedjeolja
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Inandning
Hud
Ögon
Förtäring
Höga halter kan orsaka huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.
Avfettar huden.
Ögonkontakt ger sveda och irritation.
Förtäring av större mängd kan ge illamående, magsmärtor, kräkningar och
diarré.
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Annan
Information
På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon
miljöpåverkan
13. AVFALLSHANTERING
Produkten
Förpackning
Vid destruktion lämnas spill och rester enligt kommunens lokala bestämmelser.
Användaren skall själv ange EWC-kod efter bransch där avfallet uppstår.
Tom förpackning kan lämnas till materialåtervinning.
14. TRANSPORTINFORMATION
ADR(väg)
UN-nr
Farligt gods
RID(järnväg) UN-nr
Farligt gods
IMDG(sjö)
UN-nr
Farligt gods
Klass
EmS
1950
JA
1950
JA
1950
JA
2,1
2,13
Klass
2,5F
Klass
2,5F
Sida
MFAG
Etikett
Marine poll.
620
Etikett
Faronr
Etikett
Faronr
Förp.gr.
Sub.Risk
NEJ
Annan transportinformation
Aerosoler transporteras inom landet som vanligt gods om varje kolli väger högst
30kg, varje kolli skall märkas med UN 1950 AEROSOL, behållarna skall placeras
i lådor av hållfast wellpapp.
Fraktsedel skall märkas: AEROSOL 2,5F ADR FRIMÄNGD.
15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
R-fraser
S-fraser
R-12 Extremt brandfarligt.
Tryckbehållare: Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över
50°C; Får ej skadas eller brännas, gäller även tom behållare.
S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S-16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S-51 Sörj för god ventilation.
16. ÖVRIG INFORMATION
Relevanta risk
Fraser
Informationskällor
Generella uppgifter
Svenska Foder AB
Matrosgatan 3A (Box 673)
531 16 LIDKÖPING SWEDEN
Tel vxl: +46(0)510-828 00
R-12 Extremt brandfarligt.
Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad.
Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som skall hantera produkten
rekommenderas.
www.svenskafoder.se
Sid 3 ( 3)