Grundverksamhet- Löparstigens förskola Förskolans umgänge

Transcription

Grundverksamhet- Löparstigens förskola Förskolans umgänge
Grundverksamhet- Löparstigens förskola
Förskolans umgänge:
 Vår grundverksamhet genomsyras av vuxnas förhållningssätt med att
vara goda förebilder och det klimat som råder i vår verksamhet.
 Vi jobbar mycket med normer och värden t.ex. hur man är mot varandra,
vi uppmuntrar att man hjälper varandra, visar empati och lyssnar på
varandra.
 Vi uppmuntrar positivt förhållningssätt.
 Alla ska trivas och ha roligt och få komma till tals.
 Alla ska känna och uppleva delaktighet.
 I allt det vi gör ska vi främja det sociala samspelet.
 Vi har en tillåtande atmosfär och låter barnen få försöka själv.
 Vi tycker det är viktigt att barnen åsikter får komma fram.
 Vi vill ha en god relation med föräldrarna.
Vi vill att alla ska må bra med oss och vi vill att barnen ska känna att vi
interagerar och främjar socialt samspel.
Vi tar tag i saker som uppstår direkt.
Vi som personal ska träna oss i att bli mer medvetna i vilka situationer vi
brister och vad/när som fungerar.
Förskolans rutiner:
 Här räknar vi in grundverksamheten, det som sker varje dag,
t.ex. möte i hallen, måltider, tvättning, toabesök, av- och på klädning, fria
leken, utevistelse och gruppaktiviteter. Möjligheten att lära känna
förskolans miljöer.
Måltider:
 Vi äter i två omgångar (vid få barn, äter vi en sittning)
 Man ansvarar för sitt eget bord. Den pedagog som sitter med barnen
bedömer hur barnen ätit och hur många mackor de får. Hellre någonting
(mackor, grönsaker, potatis eller dyl.) än ingenting om barnen inte tycker
om maten.
 Vi ser måltiden som ett bra tillfälle för samtal med barnen. Därför sitter
vi gärna med färre barn i flera bord än att vi ska ”trycka ihop oss” vid
färre bord.
 Vi har buffébord där alla barn får gå och hämta sin egen matoch välja
grönsaker själv. Vi ser detta som många sorters lärande.
 Inga pipmuggar och inga haklappar (Vi ser det som ett lärande. De lär sig
fortare och får bättre förutsättningar för att klara det.)
 Vi plockar bort barnstolar så fort det finns möjlighet.
 Självbordet: Vi har ett självbord där barnen får prova sitta utan vuxen.
Det hjälper barnen att bli självständiga.
Hallen:
 Barnen måste få tid att träna och prova själva både vid av- och
påklädning eftersom vi ser ett stort lärande i detta.
 Vi uppmuntrar att de hjälper varandra.
 Vi uppmuntrar dem att själva känna efter vad de behöver för kläder allt
efter ålder och mognad.
 Barnen får inte gå ut på gården och leka utan någon vuxen (möjligen sitta
på bron medan en vuxen klär på sig beroende på ålder).
 När några barn är klädda går en vuxen och klär sig för att ta emot barnen
ute.
 Barnen lånar inte kläder eller dyl. av varandra. Har de inte egna med sig
så finns det möjligen bland extrakläderna.
 Barnen får möjlighet att själva lära sig att ställa upp skorna, hänga upp
kläderna på sina hyllor/torkskåp med vägledning av en vuxen.
Utevistelse:
 Är barnet på förskolan ska de kunna vistas ute och orka delta i andra
aktiviteter också.
 Det ska alltid finnas en vuxen ansvarig ute med barnen.
 Genom utevistelsen får barnen chans att utveckla sin grovmotorik.
Barnen lär, utforskar och upptäcker hela sin omvärld med hela kroppen.
 Barn som är hemma, ledig eller inte går på förskolan får inte komma in
på vår gård och leka under förskolans öppettider. När barnen är utomhus
arbetar vi med att få gemenskap i barngruppen.
Fria leken:
 För oss är den fria leken väldigt viktig. I den tränas många olika
färdigheter som t.ex. turtagning, kommunikation, kreativitet, fantasi,
bearbeta upplevelser, sociala färdigheter, konfliktshantering och
förhandling och mycket mycket mer.
 Vi följer hur barnens lek utvecklas och hur deras samspel mellan
varandra fungerar och när det behövs går vi in och stöttar.
Toaletten:
 Den som byter på barnen före lunch ansvarar för att alla barn blir bytta
på. Är barnen torr säger man till den som sitter med dem vid bordet så vi
kollar dem efter maten.
 Vi kollar alla barn innan vi går ut och före lunch.
 Vi vuxna försöker att de barn som sitter på toaletten ska få sitta ifred.
Detta är ett sätt att visa respekt för sina kompisar.
 Byter vi blöja på barnen behöver inte de andra stå och titta på. Detta är
också ett sätt att visa respekt för sina kompisar.
 Har barnen kissat kan de torka sig själv. De äldre kan prova torka sig själv
när de bajsat. Vi torkar efteråt så det blir ok.
 Efter toalettbesök tvättar man sig efteråt med tvål oavsett om man
torkat sig själv eller inte.
Medhavda leksaker och andra saker:
 Har barnen med sig leksaker får alla barnen låna och leka med dem.
 Saker som ligger på barnens hylla eller i väskan får inte de andra barnen
gå och hämta. Det är att visa respekt för andra. Genom detta tränas barn i
att ta ansvar, dela med sig och respektera andras ägodelar.
Vuxna i förskolan vägleder barnen och var och en tar sitt ansvar så att
grundverksamheten fungerar. Vi som personal befinner oss där barnen
är, vissa av dessa saker är också lagt på schema. Vi som personal ska
träna oss i att bli mer medvetna i vilka situationer vi brister och när/vad
som fungerar.
Förskolans lek- och lärandemiljö:
 Här handlar det mycket om inom- och utomhus miljön samt vår struktur
och hela grundverksamheten.
Vi vuxna är intresserade och försöker anpassa, reflektera och förändra i lekoch lärandemiljön utifrån barnens intressen och behov. Vi som personal ska
träna oss i att bli mer medvetna i vilka situationer vi brister och när/vad som
fungerar.
 Förskolas miljö ska vara tillåtande, utmanande och locka till utforskande,
lek och lärande.
 Lekhörnor har vi ute och inne för att barnen ska lockas till lek och
samspel i lugn och ro.

Similar documents