Klicka här för att ta del av vår arbetsplan för läsåret 15/16

Transcription

Klicka här för att ta del av vår arbetsplan för läsåret 15/16
Trädgårdsstadens förskola
Lokal arbetsplan
lå 2015/2016
Innehållsförteckning
1. Trädgårdsstadens förskola
1.1 Verksamhet
1.2 Vision
1.3 Värdegrund
2. Övergripande målsättning
2.1 Fokusområden
3. Inledning
4. Normer och värden
4.1 Läroplanen
4.2 Förskolans mål
4.2.1Vi vill nå målen genom att
5. Utveckling och lärande
5.1 Läroplanen
5.2 Förskolans mål
5.2.1Vi vill nå målen genom att
6. Barns inflytande
6.1 Läroplanen
6.2 Förskolans mål
6.2.1Vi vill nå målen genom att
7. Förskola och hem
7.1 Läroplanen
7.2 Förskolans mål
7.2.1Vi vill nå målen genom att
8. Uppföljning, utvärdering och utveckling
8.1 Läroplanen
8.2 Förskolans mål
8.2.1Vi vill nå målen genom att
1
1. Trädgårdsstadens förskola
1.1 Verksamhet
Trädgårdsstadens förskola består av 6 trygghetsgrupper fördelade på två storavdelningar,
Gläntan respektive Ängen. I Gläntan finns tre stycken 1-3årsgrupper om ca 16 barn per
barngrupp. På Ängen finns tre stycken 3-5årsgrupper om ca 19 barn per barngrupp. På plats
för att leda arbetet finns biträdande förskolechef samt en huvudansvarig förskollärare.
1.2 Vision
Trädgårdsstadens förskola är förskolan där alla trivs, får omsorg, känner trygghet och lust att
lära och leka.
1.3 Värdegrund
Vi möter alla barn och vuxna med omtanke och respekt. Vårt förhållningssätt i vår vardag är
att alla ska bli sedda, uppmuntrade, lyssnade till och tagna på allvar. Vi har stor tillit till
barnens olika förmågor. Vi lär av varandra där allas olikheter tas tillvara och ses som styrkor.
Vår miljö är tillåtande och det finns utrymme för kreativitet och fantasi. Vi har också höga
förväntningar och tillit till barnens förmåga att Våga Växa!
2. Övergripande målsättning
Förskolan skall arbeta för:
att förskolornas pedagogiska målinriktade arbete skall följa den gemensamma arbetsplanen
som personalen skapar tillsammans, utvärderar och uppdaterar årligen
att leken skall vara den grundläggande pedagogiska metoden för all form av inlärning och
utveckling
att alla barn skall känna stor trygghet i förskolans alla verksamhetsformer
att samtliga verksamma pedagoger skall känna delaktighet i förskolans verksamhet och aktivt
kunna påverka innehåll och inriktning
att samtliga pedagoger skall få regelbunden fortbildning för att hela tiden kunna utveckla
kvaliteten i förskolans verksamhet
att verksamhetens innehåll regelbundet följs upp, utvärderas och utvecklas
att skapa goda relationer med föräldrar
2.1 Fokusområden för läsåret
information till vårdnadshavare
kompetenshöjning genom nyanställningar av förskollärare samt fortbildning
tydliga verksamhetsmål
2
bitr förskolechef i verksamheten för handledning
nyttja personalens olika kompetenser
arbeslagsmöten får fokus på Uppföljning, Utvärdering och Utveckling
Grön Flagg
Utbildning inom HLR
Kommunens språksatsning
3. Inledning
Den lokala arbetsplanen för förskoleverksamheten har utarbetats med utgångspunkt från
Lpfö-98, reviderad 2010 och de mål och riktlinjer som gäller för Täby kommun.
I den lokala arbetsplanen beskriver vi hur vi ska arbeta för att nå de mål som anges i
läroplanen och beskriver också målen som vi själva har formulerat och hur vi ska arbeta för
att uppnå dessa.
Arbetsplanen gäller som övergripande dokument. Inom ramen för de mål som anges i
arbetsplanen och läroplanen formulerar arbetslagen en pedagogisk planering som kan gälla för
en termin eller ett läsår.
Den lokala arbetsplanen skall ligga till grund för uppföljning, utvärdering och utveckling av
verksamheten, som i sin tur ligger till grund för kvalitetssäkring.
4. Normer och värden
4.1 Läroplanen
Läroplanen har bland annat följande övergripande mål för arbetet med normer och värden:
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för
vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Lpfö98/10
4.2 Förskolans mål
På förskolan strävar alla vuxna efter att vara goda förebilder. Barnen skall känna sig sedda
och mötas med förståelse. Som grund för det gemensamma arbetet med att utveckla barnens
sociala kompetens har vi formulerat några övergripande områden som vi kommer att lägga
särskild vikt vid. Dessa områden är:
alla barn skall bemötas med respekt
alla barn skall känna sig delaktiga
alla barn skall känna trygghet på förskolan
alla barn skall respektera allt levande och visa omsorg om sin närmiljö
3
4.3 Vi vill nå målen genom att
vara goda vuxna förebilder
dela in barnen i mindre grupper och ägna en stund till varje barn varje dag
stötta och vägleda barnen vid konflikter
uppmuntra barnen att hjälpa varandra
alla oavsett ålder visar hänsyn och respekt mot varandra
läsa dilemmasagor och andra sagor som kan dramatiseras och diskuteras vid samlingar och
vid behov
alla barn känner trygghet med all personal på förskolan
vi har aktiva dialoger om hur man är en schysst kompis och hur man bemöter varandra
vi bemöter barnen efter deras behov
samtala, se film och göra praktiska övningar om vår miljö
5. Utveckling och lärande
5.1 Läroplanen
Läroplanen anger bland annat följande övergripande mål för arbetet med barns utveckling och
lärande:
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den
stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Lpfö-98/10
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och
följa resonemang.
Lpfö -98/10
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och
kommunicera med andra. Lpfö-98/10
5.1 Förskolans mål
Vi vill på ett lekfullt sätt inspirera barnen till att undersöka och utforska, allt utifrån deras
individuella intressen. Vår uppgift är att väcka och utmana deras intresse och utveckla en
miljö där leken och lärandet utvecklas. Vårt mål är att barnen skall känna tilltro till sin egen
kompetens och stimuleras att använda hela sin förmåga.
5.2.1 Vi vill nå målen genom att
ta tillvara barnens intressen och låta barnen oftare göra aktivitetsval efter sin egen förmåga
vara lyhörda för barnens spontana intressen
stimulera till rörelseaktiviteter ute och inne
samspel mellan vuxna och barn
mer aktivt arbeta med matematik i vardagen
4
arbeta utifrån kommunens språkprojekt ”språk i förskolan”
6. Barns inflytande
6.1 Läroplanen
I läroplanen anges bland annat följande övergripande mål för arbetet med barns inflytande.
Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna
handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt
ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den
pedagogiska verksamheten. Lpfö-98
6.2 Förskolans mål
Vi strävar efter att barnen skall känna att de har inflytande i verksamheten. Alla barn skall
kunna vara delaktiga i planering, reflektioner och utvärdering av verksamheten, allt utifrån
deras individuella förmåga. Barnens intressen och behov skall ligga till grund för den
gemensamma planeringen av vår verksamhet.
Vi vill stärka barnets självkänsla.
Vi vill verka för att barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i
förskolan.
Vi vill ta tillvara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och
samvaron i gruppen.
Vi vill ta tillvara barns tankar och idéer.
Vi vill vara tillåtande vuxna med tydliga ramar och ömsesidig respekt
6.2.1 Vi vill nå målen genom att
vara tillåtande och respektera barnens tankar och åsikter och vara bra förebilder
omvandla tankar och idéer till praktiska uppgifter – ta reda på fakta, utforska
vara medforskande pedagoger och stimulera barnens intressen
barnen får ta ansvar efter mognad
använda måltiderna till dialog och reflektion med barnen
dela upp barnen i mindre grupper
låta barnens intressen styra vårt innehåll
7. Förskola och hem
7.1 Läroplanen beskriver bland annat följande övergripande mål för samarbetet mellan
förskola och hem.
Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att
varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall
därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemman. Lpfö-98/10
5
7.2 Förskolans mål:
Föräldrarna har ansvaret för sina barns fostran och utveckling och förskolan ska vara ett
komplement och ett stöd i det ansvaret. Vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete
mellan personal och föräldrar.
Att komplettera hemmet och samarbeta med föräldrar kring omsorg, fostran och lärande.
Att skapa ett klimat så att föräldrarna känner sig delaktiga.
Att ta tillvara föräldrarnas synpunkter och förslag till innehåll i verksamheten.
Vara tydliga i vår information om vad vi gör och hur vi tänker i förskola
- oftare bjuda in föräldrar till trevliga happenings, som t ex vernissage och fika
7.2.1 Vi vill nå målen genom att
ge varje barn och dess föräldrar en lugn och trygg inskolning
erbjuda uppföljningssamtal efter inskolningen
samtala dagligen med våra föräldrar när de lämnar och hämtar sina barn
erbjuda våra föräldrar utvecklingssamtal och föräldramöte regelbundet
träffas några gånger om året vid t ex gemensam höst- och vårfest, luciafirande
regelbundet informera föräldrarna om vår verksamhet genom till exempel hemsidan, bloggen,
föräldrabrev och biträdande förskolechefs brev
föräldrar ges möjlighet att ge uttryck för sina åsikter i ett föräldraråd/förtroenderåd vid några
tillfällen per termin
ta tillvara föräldrarnas synpunkter genom brukarnekäten Pilen
synliggöra vår verksamhet genom dokumentation
vara noga med hur vi formulerar oss i skriftlig information
arbeta för en trivsam atmosfär mellan föräldrar och pedagoger
fortsatt arbete kring Värdskapet
8.Uppföljning, utvärdering och utveckling
8.1 Läroplanen
I läroplanen skriver man bland annat följande om uppföljning, utvärdering och utveckling:
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas
och utvecklas. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs.
verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges
bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Lpfö-98/10
8.2 Förskolans mål
Vår inställning är att vår verksamhet alltid kan bli bättre. Därför arbetar vi aktivt med ständiga
förbättringar av rutiner och arbetssätt. Våra utvärderingar ligger till grund för planering av
den kommande verksamheten och den pedagogiska utvecklingen. Verksamheten ska planeras
och utvärderas i förhållande till de uppställda målen för förskolan. Barn och föräldrar ska ha
möjlighet att känna delaktighet i verksamheten.
6
Genom dokumentation vill vi synliggöra förskolans verksamhet och detta blir ett underlag i
diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet. Detta blir vår kvalitetssäkring av förskolans verksamhet.
8.2.1 Vi vill nå målen genom att
fortsatt aktiv arbeta med samt diskutera kring pedagogisk dokumentation, där
dokumentationen blir en motor i verksamheten
målen för förskolan och trygghetsgrupperna utarbetas och utvärderas kontinuerligt - målen
revideras och nya mål blir uppsatta
föräldraenkäter görs regelbundet och följs upp
vår kompetensutveckling inriktas mot att utveckla områden kopplade till nationella och lokala
mål
barns motivation och intresse utvärderas genom att vi reflekterar och diskuterar tillsammans
hur vi går vidare i vårt arbete med barnen
7

Similar documents