6. Ändring av kursstruktur, Förskollärarprogrammet

Transcription

6. Ändring av kursstruktur, Förskollärarprogrammet
BESLUT
2015-03-03
Dnr LiU-2015-00247
Ändring av kursstruktur och studiegång
termin 1 Förskollärarprogrammet
Bakgrund
Med anledning av Styrelsen för utbildningsvetenskaps beslut (2014-10-28, Dnr LiU-2014-01615) om
att öka planeringstalet för Förskollärarprogrammet från 140 till 190 studenter har organisationen av
termin 1 behövt ses över. Utgångspunkten för arbetet har varit att kunna ta emot fler studenter
samt att förbättra de delar av termin 1 som av olika anledningar visat sig vara problematiska.
Ett utvecklingsarbete har genomförts av ISV, som är värdinstitution för samtliga kurser under första
terminen på Förskollärarprogrammet. I gruppen har kursansvariga för kurserna ingått (Alma
Vladavic, Lina Lago (UK-ansvarig) och Helene Elvstrand), tillsammans med studierektor Anita
Andersson, prodekan för grundutbildningen vid ISV Ragnhild Löfgren, f.d. programansvarig för
Förskollärarprogrammet Mia Thorell samt kursadministratör Gill Tyrén.
Förslag till förändring av kursstruktur och studiegång
Förslaget till förändring bygger på att skapa en termin som utgår från var studenterna är när de
kommer in på programmet, för att därifrån låta studenten se sig själv som framtida förskollärare.
Här blir värdefrågor centrala, tillsammans med en bild av vad yrket som förskollärare innebär.
Därifrån skulle förskolläraren placeras in i ett historiskt och samhälleligt sammanhang.
Detta ger således att de nuvarande kurserna Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 hp
och Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, förskolans samhälleliga roll och värdegrund
7,5 hp skulle slås samman till en introducerande första kurs. Den verksamhetsförlagda kursen som
ligger v. 41 skulle inte förändras. Den sammanlagda poängen på den nya kursen skulle vara 13,5 hp.
Första halvan av terminen skulle således utgöras av två kurser, en campusförlagd kurs om 13,5 hp
samt en verksamhetsförlagd kurs om 1,5 hp, vilket sammantaget ger 15 hp (se skiss nedan). Motivet
för en längre första kurs är pedagogiskt, då studenterna får möjlighet att reflektera över sitt val av
utbildning, och därmed framtida yrke. Det finns då också bättre utrymme att arbeta med den
akademiska introduktionen – något som i dagsläget har försvårats av att ha en mycket kort första
kurs. I förslaget ingår också att kursen skulle examineras genom exempelvis en portfolio, istället för
som i dagsläget, en salstentamen. Kursen benämns här med arbetsnamnet Utbildningsvetenskaplig
kärna: Allmändidaktik, utbildningshistoria, förskolans samhälleliga roll och demokratiska uppdrag.
Därpå skulle kursen UK2 Utveckling och lärande följa. Eftersom kursen inte längre inkluderar VFU,
skulle en högskolepoäng flyttas från UK2 till den nya längre kursen. Utbildningsvetenskaplig kärna:
Utveckling och lärande skulle följaktligen utgöra 7,5 hp. Däremot skulle samma innehåll kunna
täckas in, eftersom det i dagsläget finns uppgifter på kursen som är tydligt kopplade till VFU-kursen,
och som följaktligen skulle hamna i den första kursen istället.
Denna kurs skulle sedan följas av UK3, Dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans
praktik, 7,5 hp, som skulle vara oförändrad både i storlek och placeringsmässigt i studiegången,
Styrelsen för utbildningsvetenskap
BESLUT
2015-03-03
Dnr LiU-2015-00247
jämfört med dagsläget, men med en ändring av namnet till: Utbildningsvetenskaplig kärna:
Dokumentation, uppföljning och utvärdering av förskolans praktik. Förslaget är således att plocka
bort numreringen på samtliga kurser, för att undvika förvirring.
Skissen nedan visar således den föreslagna nya studiegången för första terminen på
Förskollärarprogrammet:
Allmändidaktik, förskolans
historia, samhälleliga roll
och demokratiska uppdrag
13,5 hp
Utveckling
och
lärande,
7,5 hp
1 v. VFU, 1,5 hp
Dokumentation, uppföljning och
utvärdering i
förskolans
praktik, 7,5
Som en jämförelse ses studiegången såsom den ser ut i dag:
Allmändidaktik,
5 hp
Utveckling
och
lärande,
8,5 hp inkl.
1,5 hp VFU
Utbildningshistoria,
förskolans
samhälleliga
roll… 7,5 hp
Dokumentation,
uppföljning
och
utvärdering
… 7,5 hp
Konsekvenser av en ändrad studiegång
Samläsning och byte mellan program – en gemensam första termin
Det har funnits en tanke om att lärarprogrammen vid LiU skulle ha en gemensam första termin.
Skälen till detta har dels varit att möjliggöra eventuell samläsning mellan programmen, att hålla en
gemensam logik samt att möjliggöra för studenter att byta mellan programmen efter första
terminen. Förskollärarprogrammet har ingen samläsning med andra program och har dessutom i
dagsläget en studiegång som skiljer sig från de andra programmen. Innehållsmässigt kommer
kurserna att behandla samma saker, men i en annan ordning. Möjligheten för studenter att byta
mellan programmen kommer därmed varken underlättas eller försvåras genom den föreslagna
förändringen.
Beslut om värd- och samarbetsinstitutioner
2014-09-16 fattade Styrelsen för utbildningsvetenskap beslut om värd- och samarbetsinstitutioner
för första terminens kurser på Förskollärarprogrammet (Dnr LiU-2014-00072). En ändring av
studiegången i enlighet med det föreslagna, skulle innebära att beslutet om värd- och
samarbetsinstitutioner behöver revideras.
Bemanning av kurser
Bemanningen av kurser behöver ses i relation till när vissa kompetenser har hög belastning. Med
den föreslagna studiegången har inblandade institutioner, ISV, IBL och Tema, konstaterat att deras
kapacitet att bemanna aktuella kurser är oförändrat eller till det positiva.
Styrelsen för utbildningsvetenskap
BESLUT
2015-03-03
Dnr LiU-2015-00247
Beslut
Mot bakgrund av ovanstående beslutar Styrelsen för utbildningsvetenskap om ny studiegång på
Förskollärarprogrammets första termin. Styrelsen uppdrar åt Grundutbildningsnämnden att revidera
utbildningsplanen för Förskollärarprogrammet, med beaktande av frågan om benämning av UKkurserna.
Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2015-03-03. I beslutet har deltagit undertecknad dekan, ordförande, ledamöterna Cecilia Lindgren, Andreas Fejes, Lisbeth Hurtig, Birgitta
Plymoth, Joakim Samuelsson, Maria Strääf, Thomas Östholm, Louise Malmström, Åsa Ridne, Cecilia
Bernabo, Niklas Cederwall och Elisabeth Eriksson.
Därutöver har närvarit ersättare Polly Björk-Willén, Catarina Jeppsson, Klara Bladh och Andreas
Wåhlén, programansvariga utbildningsledare, Maria Arvidsson och Martin Bengtsson, kanslichef
Anderz Grunnesjö, controller Samuel Zethson, facklig representant Andrzej Szklarski,
fakultetskoordinator Caroline Kelly och programansvarig utbildningsledare Karin Stolpe, den
sistnämnda föredragande.
Jörgen Nissen
Dekan
Karin Stolpe
Programansvarig utbildningsledare
Sändlista
Anita Andersson, Thomas Dahl (ISV)
Lotta Holme (IBL)
Karin Osvaldsson (Tema)
Styrelsen för utbildningsvetenskap

Similar documents