Bo Hjorth AlbaCon

Comments

Transcription

Bo Hjorth AlbaCon
SBF UTRYMNINGSLARM 2015
Bakgrund, introduktion och översikt
Bo Hjorth, AlbaCon AB
SBF REK UTRYMNINGSLARM 2015 - bakgrund
• 
• 
• 
• 
Statens Brandnämnds meddelande 1983 (RUS 110:5 /SBF 110:6) SBF REK 2003 ”svensk lagsCDning och gällande svenska och europeiska standarder inom området” SBF REK UTRYMNINGSLARM 2015 - ej bakgrund
•  Modern forskning på området, ex. ① OpCmizing Fire Alarm NoCficaCon for High Risk Groups ( Bruck/Thomas, Victoria Uni. Australia – FPRC, 2007 ) ② Intelligiblity of Fire Alarm and Emergency CommunicaCon Systems ( Grant – FPRC, 2008 ) ③ Developing Emergency CommunicaCon Strategies for Buildings ( Kuligowski – NIST, 2013 ) ④ Vilka ljud-­‐ och ljussignaler passar bäst som utrymningslarm? ( Palmgren/Åberg – LTH, 2010 ) ⑤ Utrymningsförsök från en skola med döva och hörselskadade barn och ungdomar: En fallstudie( Östlund -­‐ LTU, 2015 ) Detektering kontra utlarmning •  Krav på ugörande av detekteringen: SBF 110 •  Svensk Brand-­‐ och SäkerhetscerCfiering (SBSC) cerCfierar/intygar –  Komponenter (mot ex. EN 54-­‐serien) –  Företag (ex cerCfierad anläggarfirma brandlarm) –  Personer (ex behörig ingenjör brandlarm) Detektering kontra utlarmning •  Krav på ugörande av utlarmningen: SBF REK 2015 •  Svensk Brand-­‐ och SäkerhetscerCfiering (SBSC) cerCfierar/intygar inte komponenter ( utan se svensk standard, t ex SS-­‐EN 54-­‐24) Däremot gäller befintliga cerCfikat brandlarm även utrymningslarm för –  Företag ( anläggarfirma brandlarm) –  Personer (behörig ingenjör brandlarm) Översikt SBF REK 2015 1 Allmänt ( SyDe; DefiniConer ) 2 UgörandespecifikaCon (täckningsområde, akCveringssäk, typ av detekteringssystem, utlarmningsselektering osv) 3 Projektering och dokumentaCon 4 Komponentkrav ( apparater, styrningar, ledningsnät) 5 Installatör, färdigstallandekontroll, besiktning och godkännande 6 DriD och underhåll 7 Referenser Bilagor: 1.  UgörandespecifikaCon 2.  Intyg om överensstämmelse 3.  RepresentaCva eDerklangsCder och bakgrundsljudnivåer SBF REK 2015 – Giltighet
SBF REK 2015 ersäUer SBF REK 2003 SBF REK 2015 gäller fr o m juni SBF REK 2015 upphör ak gälla då ” de nya regelverken [ för brandlarm ] har publicerats och träk i kraD” DefiniConer •  Larmdon: Apparat för akusCskt, opCsk eller mekanisk larmgivning eller för avgivande av textmeddelande eller talat meddelande •  Täckningsområde: Område inom en byggnad där utrymningslarmet ska kunna uppfakas •  Utrymningslarmselektering: Indelning och ugormning av ek system för utrymningslarmet med avseende på hur stort område som utrymningslarmet ska avges inom samCdigt Täckningsområde: plan 2 och 3 Täckningsområde plan 2
Soprum
1
2
3
Fläktrum
Utrymningslarmselektering Exempel på lösningar •  Husvis: Oavsek varifrån larm inkommer ska samtliga larmdon i byggnaden akCverad •  Våningsvis: Vid larm från en specifik våning ska larmdon enbart akCveras inom deka våningsplan •  Detaljselekterad: vid larm från en del av byggnad ska larmdon akCveras inom denna del, samt inom samtliga inClliggande delar, horisontellt och verCkalt i byggnaden RÅD VID UPPRÄTTANDE AV UTFÖRANDESPECIFIKATION En ugörandespecifikaCon ska allCd uppräkas •  Vid nybyggnad bör ugörandespecifikaConen vara en del av (den preliminära)brandskyddsdokumentaConen •  Ugormningen av specifikaConen: se Bilaga 1 •  Samråd bör ske mellan uppräkaren och övriga berörda parter Tabell för val av alternativa utföranden
Sid 11
Val
nr
Valet avser
Råd i
avsnitt
Alternativ att välja mellan
Utförandekrav
finns under avsnitt
1
Täckningsområde
2.1
Val av område anges i
utförandespecifikationen
4.3-4-4
Beror på signaltyp
2
Aktiveringssätt
2.2
- Automatisk och manuell aktivering
- Enbart manuell aktivering
4.1-4.2
3
Detekteringssystem
2.4
- Fullständig övervakning av byggnad
- Fullständig övervakning av brandcell
- Endast utrymningsvägar…
4.2
4.2
4.2
KRAVSTÄLLARE (sid 13-15)
•  BBR
–  2B, 2C, 3B, 4, 5B, 5C, 5D, särskilda mötesrum
–  3A, 5A ( brandvarnare)
–  Som del av analytisk dimensionering
•  LSO – ”i skälig omfattning hålla utrustning…” ; se även SRVFS för exempelvis hotell
•  AFS – ”risk för olycksfall eller akut ohälsa”
•  Egen ambition
KAP 2.1: TÄCKNINGSOMRÅDEN
•  Oavsek var man befinner sig inom täckningsområdet ska man kunna uppfaka signal eller meddelande •  Inget krav på larmdon i alla utrymmen – kravet är uppfakbarhet •  Mindre utrymmen, med lägre användningsgrad, kan normalt undantas •  Tekniska utrymmen ska normalt ingå i täckningsområdet 2.2 Aktiveringssätt
Regel-­‐avsni+ Aut+manuell BBR VK 2B X BBR VK 2C X BBR VK 3B X BBR VK 4 (> 1vån/>9gäster) X BBR VK 5B X AFS 2009:02 ”Akut fara” X AFS 2009:02 ”Övriga” Enbart manuell X ÖVERVAKNINGSOMRÅDE
2.4 OMFATTNING AV DETEKTERINGSSYSTEM
2.4.1 SBF 110 Fullständig övervakning av byggnad 2.4.2 SBF 110 Fullständig övervakning av brandcell 2.4.3 SBF 110 Endast övervakning av utrymnings-­‐ och kommunikaConsvägar och I svåröverblickbara lokaler 2.4.4 SBF 110 Övervakning enligt särskild överenskommelse 2.6 SIGNALTYP
• 
• 
• 
Berörda personer ska nås med information om lämpliga åtgärder vid utrymning
Publika lokaler där personer med hörselnedsättning kan vistas: kompletterande
larmdon
Lokaler där personer inte kan förväntas kännedom om larmet: skilda signaltyper t ex
ljud och ljus
2.6 SIGNALTYP
Regel-­‐avsni+ BBR VK 2B Ljud och ljus Talat larm X BBR VK 2C X BBR VK 3B X BBR VK 4 (> 1vån/>9gäster) X BBR VK 5C X AFS 2009:02 ”Akut fara” X AFS 2009:02 ”Övriga” X 2.7 Styrningar •  2.7.1 Stäng av musik, tänd normbelysning, stäng av rökmaskin •  2.7.2 När larmlagring används så bör man för varje styrning göra en bedömning av hur styrningen ska iniCeras… 3 Projektering •  3.2 Projektering ska ugöras av kompetent projektör •  3.3 Kvalitetssäkring ska finnas – bör ske genom granskning av annan kompetent projektör •  3.3 Kravställaren kan anmoda ak en särskild granskning av projekteringen ska ske •  Exempel på kompetent projektör/granskare är behörig ingenjör brandlarm med kompetens inom området utrymningslarm 

Similar documents