Presentation Poster

Transcription

Presentation Poster
Identitetsutveckling och delaktighetsprocesser med stöd av internet
- En beskrivande litteraturstudie om tonåringar med hörselnedsättning
Stina Eriksson och Sofie Gustavsson. Enheten för audiologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin,
Göteborgs universitet
Sammanfattning
Begränsningar i kommunikation och sociala samspel
kan försvåra identitetsskapandet för tonåringar med
hörselnedsättning. Den fysiska och sociala
omgivningen är viktiga faktorer för tonåringars
utveckling och internet kan ses som en aspekt av
ungas sociala omgivning. Internet har medfört nya
kontexter för att socialisera, varav det går att anta att
det har betydelse för identitet och delaktighet. Det är
av intresse att öka förståelsen för hur en individ kan
påverkas av en hörselnedsättning på fler plan än det
rent fysiologiska, samt vikten av att kunna identifiera
sig med sin omgivning för att känna delaktighet.
Bakgrund
Identitet kan ses som en individs relation till sin
självbild och medvetenheten om att vara unik som
individ : vem är jag, varför är jag så, vad gör mig
unik? Dessa frågor kan bli mer framträdande under
tonåren på grund av många kroppsliga, psykologiska
och sociala förändringar. Ett medvetande om sig
själv uppstår i en social process med andra. Andra
teoretiska inriktningar beskriver identitet som formad
utifrån individens utveckling eller påverkad av
samhälleliga faktorer och kulturen som unga möter
varje dag. I ett utvecklingsekologiskt perspektiv
beskrivs identiteten som påverkad av flera nivåer i
den omgivande miljön. Miljön struktureras in i mikro-,
meso-, exo- och makrosystem (figur 1). En
modernare teori beskriver vilken inverkan digital
teknologi har på ungas utveckling (figur 2).
Figur 1: Inspiration från
Figur 2: Inspiration från Johnson &
Bronfenbrenners
utvecklingsekologiska modell.
Puplampu, 2008.
Metod
En beskrivande litteraturstudie görs för att få en
sammanfattande bild av forskning kring
delaktighetsprocesser och identitetsutveckling hos
tonåringar med hörselnedsättning.
Material
Internet har medfört att socialisering kan ske i andra
kontexter, det underlättar för att bestämma vilka
delar av identiteten som ska framhävas och vilka
som ska exkluderas. Internet kan göra det möjligt att
ta kontakt med andra i liknande situation som en
själv och känna tillhörighet. Användningen kan
därför ha stor betydelse för den personliga
utvecklingen och identiteten.
Syfte
Syftet är att undersöka vad forskningen under de
senaste tjugo åren visat gällande
identitetsutveckling hos tonåringar med
hörselnedsättning och om sociala processer som
sker på internet/sociala medier kan inverka på
delaktigheten/tillhörigheten.
Frågeställningar
1. Vad visar litteraturen om identitetsutveckling
hos tonåringar med hörselnedsättning?
2. Kan internet/sociala media användas som ett
verktyg för delaktighet för tonåringar med
hörselnedsättning?
Materialet består av 15 artiklar publicerade mellan
1995-2015, och består av artiklar om identitet hos
tonåringar med hörselnedsättning, samt artiklar om
internet och delaktighet bland tonåringar med
hörselnedsättning.
Resultat
Resultatet pekar på vikten av att kunna identifiera
sig med sin omgivning. Tonåringar med
hörselnedsättning som kan identifiera sig med
majoriteten i sin vardagsmiljö har en mer stabil
självbild och identitet Internetanvändning kan öka
delaktigheten hos tonåringar med
hörselnedsättning, genom ökad tillgång till
information att det är lättare att hålla kontakt med
familj/vänner.
Diskussion
Internet kan ses som en del av ungas kultur och
Ziehe (1999) beskriver hur samhälleliga faktorer
påverkar identiteten och hur unga socialiseras in i
kulturen. Under tonåren sker många sociala
förändringar, erfarenheter och socialisering som för
tidigare generationer skett offline sker nu online på
sociala nätverk. Internet och sociala media kan
därmed ses som en aspekt av tonåringens sociala
omgivning.
Att skriva om identitetsutveckling har ökat vår
förståelse om hur en hörselnedsättning kan
påverka individen på fler plan än det rent
fysiologiska. Kunskap om hur en
hörselnedsättning kan inverka på identitet och
självbild skulle kunna öka exempelvis
audionomers förståelse för varför vissa patienter
har svårt för att acceptera sin hörselnedsättning
eller hörhjälpmedel. Det är viktigt att vårdpersonal
som arbetar med tonåringar med
hörselnedsättning förstår vad internet kan erbjuda
och även integrerar det i sin behandling, ex.
genom rehabiliteringsgrupper. Att ge dessa
tonåringar möjlighet till kontakt med andra
jämnåriga i liknande situation kan bekräfta och
göra det lättare att identifiera sig med sin
omgivning, vilket skulle kunna öka deras
upplevelse av tillhörighet och delaktighet.
Konklusion
-Tonåringars identitet verkar formas utifrån
omgivande miljö, att kunna identifiera sig med sin
omgivning verkar leda till en stabil identitet, medan
en känsla av att vara ensam med sin
hörselnedsättning kan leda till en upplevelse av
utanförskap.
-Internet verkar fungera som ett verktyg för ökad
delaktighet, genom bättre tillgång till information
samt för att hålla kontakten med familj och vänner.
-För tonåringar med hörselnedsättning verkar
internetananvändning erbjuda en plats där
kommunikation kan ske utan hinder och på lika
villkor som för normalhörande.