Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar

Transcription

Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar
UTVECKLINGEN AV PSYKISK OHÄLSA BL AND TONÅRINGAR I SVERIGE OCH TÄNKBARA ORSAKER
Figur 1. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de har haft minst
två somatiska* eller psykiska** besvär mer än en gång i veckan de
senaste sex månaderna, 1985/86–2013/14
F
ti
60
35
50
30
Medieanvändning och
psykisk ohälsa bland tonåringar
25
40
20
30
15
20
Ökad psykisk ohälsa bland tonåringar
De senaste 30 åren har återkommande somatiska och
psykiska besvär, såsom huvudvärk, sömnsvårigheter och
nedstämdhet, ökat bland 13- och 15-åringar i Sverige.
Ökningen ses både bland flickor och pojkar (se figur 1).
Däremot ses ingen ökning bland 11-åringar.
Figur 1. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de har haft minst
två somatiska* eller psykiska** besvär mer än en gång i veckan de
senaste sex månaderna, 1985/86–2013/14
60
Tonåringar
ägnar allt mer tid åt datorn och datorspel
10
Under
2000-talet
har såväl datoranvändningen (inkl.
0
1985/86 1993/94
1997/98 2001/02
2005/06 2009/10
användningen
av surfplattor
och smartphones)
som 2013/14
datorspelandet
ökat
kraftigt
medan
tv-tittandet
har varit
Pojkar 13 år
Flickor 13 år
oförändrat
bland
13och
15-åringar
(se
figur
2
och
3).
Pojkar 15 år
Flickor 15 år
Flickor och pojkar tillbringar i genomsnitt lika mycket
Uppgifter för år 1989/90 saknas.
tid Anm.
framför
datorn (inkl. surfplattor och smartphones)
* Till somatiska besvär hör huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen samt känt mig yr.
Till psykiska
besvär hörägnar
känt mig pojkar
nere, varit irriterad
eller på
humör,åt
känt mig
och**tv:n.
Däremot
mer tid
ändåligt
flickor
nervös samt haft svårt att somna.
datorspel.
Figur 2. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de tillbringar
fyra timmar eller mer framför datorn (inkl. surfplattor och smartphones) på fritiden på vardagar, år 2001/02–2013/14
50
40
30
Figur 3. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de ägnar fyra
timmar eller mer åt datorspel på vardagar, år 2005/06-2013/14
20
35
10
30
50
0
40
25
2001/02
20
Pojkar 13 år
15
Pojkar 15 år
10
30
20
2005/06
2009/10
2013/14
Flickor 13 år
Flickor 15 år
Figur 1.
10 Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de har haft minst
två somatiska* eller psykiska** besvär mer än en gång i veckan de
0 sex månaderna, 1985/86–2013/14
senaste
Figur 3. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de ägnar fyra
timmar0 eller mer åt datorspel på vardagar, år 2005/06-2013/14
60
35
1985/86
50
40
20
0
1997/98
2001/02
Pojkar 13 år
Flickor 13 år
Pojkar 15 år
Flickor 15 år
2005/06 2009/10
2013/14
Anm. Uppgifter för år 1989/90 saknas.
* Till somatiska besvär hör huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen samt känt mig yr.
** Till psykiska besvär hör känt mig nere, varit irriterad eller på dåligt humör, känt mig
nervös samt haft svårt att somna.
30
10
1993/94
5
2005/06
30
25
2009/10
Pojkar 13 år
Flickor 13 år
Pojkar 15 år
Flickor 15 år
2013/14
20
15
10
Det finns flera tänkbara orsaker bakom utvecklingen,
Figur 2.den
Andelen
(%)individualiseringen,
tonåringar som har uppgett
att de tillbringar
såsom
ökade
de ökade
trösklarna
fyra timmar
eller mer
framför
datorn 2005/06
(inkl. surfplattor
och
smart1985/86
1993/94
1997/98
2001/02
2009/10
2013/14
till arbetsmarknaden och den höga ungdomsarbetslösheten
phones) på fritiden på vardagar, år 2001/02–2013/14
(1,Pojkar
2). Även
och den snabba teknik13 år den ökade
Flickor 13skolstressen
år
50
utvecklingen
lyfts fram
Pojkar 15 år har Flickor
15 år (3).
Här beskriver vi hur tonåringars medieanvändning har
40Uppgifter
Anm.
för år 1989/90 saknas.
sett
ut över
tidhörsamt
diskuterar
det finns
ettmig
tänkbart
sam* Till
somatiska
besvär
huvudvärk,
ont i magen,om
ont i ryggen
samt känt
yr.
** band
Till
besvär
hör känt mig nere,av
varitpsykisk
irriterad eller
på dåligtbland
humör, känt
mig
30psykiska
med
utvecklingen
ohälsa
tonåringar.
nervös samt haft svårt att somna.
20
10 Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de tillbringar
Figur 2.
fyra timmar eller mer framför datorn (inkl. surfplattor och smart0 på fritiden på vardagar, år 2001/02–2013/14
phones)
5
0
Figur 4. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de har minst
två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan, fördelade efter
tv-, datoroch datorspelsvanor
på fritiden på vardagar,
snitt för
2005/06
2009/10
2013/14
år 2001/02–2013/14
70
60
Pojkar 13 år
Flickor 13 år
Pojkar 15 år
Flickor 15 år
Pojkar
Flickor
50
40
30
Figur 20
4. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de har minst
två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan, fördelade efter
10
tv-, dator- och datorspelsvanor på fritiden på vardagar, snitt för
0
år 2001/02–2013/14
ISBN 978-91-7603-XXX-X (PDF) ISBN 978-91-7603-XXX-X (PRINT) ARTIKELNUMMER: 15XXX GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM TRYCK: EDITA BOBERGS AB, JÄRFÄLLA 2015
Det finns många tänkbara orsaker bakom de
senaste decenniernas ökning av psykisk ohälsa
bland tonåringar i Sverige. Resultat från Skolbarns hälsovanor visar att tonåringar ägnar allt
mer tid åt datorn och datorspel och att psykosomatiska besvär är vanligare bland dem som
tillbringar mycket tid framför datorn eller tv:n.
10
5
0
F
tv
tv
år
70
60
50
40
30
20
10
0
nst
4
Figur 3. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de ägnar fyra
timmar eller mer åt datorspel på vardagar, år 2005/06-2013/14
Psykosomatiska
besvär vanligare bland tonåringar
35
som
ägnar
mycket
tid åt datorn och tv:n
30
Statistik
från
Skolbarns
hälsovanor visar att ju mer tid
25
tonåringar uppger att de ägnar åt datorn (inkl. surf20
plattor och smartphones), datorspel eller tv-tittande,
15
desto
vanligare är det att de uppger att de har haft åter10
kommande psykosomatiska besvär.
5I figur 4 presenteras förekomsten av minst två psykosomatiska
besvär bland tonåringar som tillbringar fyra
0
2005/06
2009/10
2013/14 och
timmar eller
mer framför tv:n,
datorn (inkl. surfplattor
smartphones)
datorspel,
jämfört med tonåringar som
Pojkar 13eller
år
Flickor 13 år
tillbringar
upp
till tre timmar
framför dessa.
Pojkar
15 år
Flickor 15 år
Den ökade risken att ha minst två psykosomatiska
besvär är ungefär lika stor oavsett om man tillbringar
mycket tid framför tv:n, datorn eller datorspel.
Figur 4. Andelen (%) tonåringar som har uppgett att de har minst
två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan, fördelade efter
tv-, dator- och datorspelsvanor på fritiden på vardagar, snitt för
år 2001/02–2013/14
70
Pojkar
60
Flickor
50
40
Skolbarns hälsovanor är ett internationellt forskningsprojekt
som Världshälsoorganisationen (WHO) samordnar. Studien
genomförs vart fjärde år och Sverige har deltagit sedan 1985.
Det är en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar där
en rad frågor ställs som rör olika dimensioner av hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har betydelse för
hur barn och ungdomar mår. Under 2013/14 genomfördes den
åttonde datainsamlingen där närmare 8 000 elever från cirka
400 skolor över hela landet deltog. Syftet med Skolbarns
hälsovanor är att öka kunskapen om levnadsvanor och förhållanden som anses viktiga för barns och ungdomars hälsa,
följa utvecklingen över tid samt göra jämförelser med barn
och ungdomar i andra deltagande länder.
Sammanfattningsvis visar resultaten från Skolbarns
hälsovanor att tonåringars medieanvändning ökat kraftigt
under 2000-talet. Det går dock inte att utifrån denna studie
säga om den ökade medieanvändningen har bidragit till
ökningen av psykosomatiska besvär bland tonåringar.
Däremot ser vi att psykosomatiska besvär är vanligare
bland tonåringar som ägnar mycket tid åt datorn, datorspel
eller tv.
Läs mer om studien Skolbarns hälsovanor och dess resultat på www.folkhalsomyndigheten.se/skolbarnshalsovanor
30
20
10
0
Tv
0–3 timmar
Datorer
Datorspel
Tv
Datorer
Datorspel
1. Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009. Stockholm: 2009.
2. Socialstyrelsen. Psykisk ohälsa bland unga – Underlagsrapport till Barn och ungas
hälsa, vård och omsorg 2013. Stockholm: 2013.
3. Folkhälsomyndigheten. Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 – grundrapport.
4 timmar eller mer
Anm. För datorspel har siffror för åren 2005/06-2013/14 använts.
Leder datoranvändning, datorspel
och tv-tittande till psykisk ohälsa?
Baserat på studien Skolbarns hälsovanor vet vi inte om
tiden framför datorn (inkl. surfplattor och smartphones),
datorspel eller tv:n orsakar de psykosomatiska besvären.
Vi vet heller inte om tonåringar med psykosomatiska
besvär ägnar mer tid åt datorn, datorspel eller tittar mer
på tv jämfört med barn som inte har sådana besvär.
Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, 831 40 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se