Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och

Transcription

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
1
Förekomst av psykisk hälsa,
psykisk ohälsa och psykiatriska
tillstånd hos barn och unga
Christina Dalman
[email protected]
2
• Begrepp
• Förekomst: nuläge, köns skillnader,
trender, jämförelse med andra
industriländer
3
Behandling/Rehabilitering
Psykiatriska
tillstånd
Psykisk hälsa
Psykisk ohälsa
Prevention
Hälsofrämjande insatser
4
Begreppet Psykisk hälsa enligt WHO
Ett tillstånd med mentalt välbefinnande där varje
individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan
klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt
och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i.
• Innefattar mer än frånvaro av psykisk ohälsa
• Inbegriper både individens upplevelse och relation till det
sociala sammanhanget. Individens möjligheter är inte bara
beroende av individen själv utan även av det omgivande
samhället.
5
Begreppet Psykisk hälsa
Hur operationalisera? Olika dimensioner t.ex.
• Emotionellt ---”lycka”
• Psykologiskt --- ”acceptera sig själv”
• Socialt välbefinnande--- ”tilltro till samhället”
www.cdc. gov/mental health/basics
6
Psykisk hälsa.
Andelar flickor i procent, 10-18 år.
Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden.
Psykisk hälsa.
Andelar pojkar i procent, 10-18 år.
Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden.
7
8
Förekomst av psykisk hälsa
• Enligt de undersökningar som finns, som i
huvudsak grundar sig på enstaka
påståenden, är den självskattade psykiska
hälsan hos barn och ungdomar god i Sverige.
• Flickor anger psykisk hälsa i något lägre grad
jämfört med pojkar.
• Stabilt över tid under 2000-talet
• Unga i Sverige mår som genomsnittet eller
bättre vad gäller psykisk hälsa jämfört med
andra industrialiserade länder (Petersen-Ewert 2011,
Unicef 2007, Skolbarns hälsovanor 2009).
9
Begreppet psykiska ohälsa
Ett samlingsbegrepp för
både mindre allvarliga
psykiska besvär och mer
allvarliga symtom som
uppfyller kriterier för
psykiatriska tillstånd.
Psykiatriska
tillstånd
Psykisk ohälsa
10
Andel män (%) med psykisk ohälsa
enligt GHQ12(cut-off 3) år 1990-2014.
(%)
50
40
21-24 år
30
25-44 år
45-64 år
65-84 år
20
10
0
1990
1994
Källa: Folkhälsoenkäter SLL
1998
2002
2006
2010
2014
11
Andel kvinnor (%) med psykisk ohälsa
enligt GHQ12(cut-off 3) år 1990-2014.
(%)
50
40
21-24 år
30
25-44 år
45-64 år
65-84 år
20
10
0
1990
1994
Källa: Folkhälsoenkäter SLL
1998
2002
2006
2010
2014
12
Andelen (%) 11-åriga flickor och pojkar som uppgett
att de känt sig nere mer än en gång i veckan under
de senaste sex månaderna, 1985/86–2013/14
Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten 2014.
13
Andelen (%) 13-åriga flickor och pojkar som uppgett
att de känt sig nere mer än en gång i veckan under
de senaste sex månaderna, 1985/86–2013/14
Källa: Skolbarns hälsovanor ,Folkhälsomyndigheten 2014.
14
Andelen (%) 15-åriga flickor och pojkar som uppgett
att de känt sig nere mer än en gång i veckan under
de senaste sex månaderna, 1985/86–2013/14
Källa: Skolbarns hälsovanor , Folkhälsomyndigheten 2014.
15
Känna sig nere mer än en gång/vecka jämförelse mellan nordiska länder
Bremberg 2015
16
Känna sig nere, ha sömnsvårigheter,
huvudvärk mer än en gång/v
Bremberg 2015
17
Förekomst av psykisk ohälsa
• Mätningar oftast inte utförda med beprövade
instrument utan med enstaka frågor eller påståenden.
• Flickor anger mer psykisk ohälsa jämfört med pojkar.
• Ökning fram till mitten/slutet 2000-talet- därefter viss
stabilisering- senaste mätningen 2013/14 viss ökning
igen
• Sverige placerar sig ungefär genomsnittligt vid
jämförelse med andra industrialiserade länder vad
gäller psykisk ohälsa (Ravens-Sieberer2008, Skolbarns
hälsovanor 2009) men ökningen 1985-2000 var
exceptionell i jämförelse med övriga nordiska länder
(Bremberg 2015, Mental health problems in Swedish
adolescents)
18
Begreppet psykiatriska tillstånd
Psykiatriska tillstånd är allvarlig
psykisk
ohälsa som tar sig i
.
uttryck i ett syndrom som
vården kan känna igen utifrån
olika diagnostiska kriterier.
Diagnossystem;
• International Classification of
Diseases (ICD) WHO
• Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders
(DSM) American Psychiatric
Association (APA).
Psykiatriska
tillstånd
Psykisk ohälsa
19
Förekomst av psykiatriska tillstånd
• De vanligaste psykiatriska tillstånden är ADHD och
depression (5-8 procent vardera) samt autism
spektrum störning (AST)(1-1,5 procent). En
skattning är att ca 10 % av barn och unga har ett
psykiatriskt tillstånd vid en given tidpunkt .
• Depression vanligast bland flickor,
neuropsykiatriska tillstånd vanligast bland pojkar.
• Oklart om skillnader jämfört med andra länder
men AST vanligare diagnos i Sverige än i andra
länder.
20
Förändringar över tid av
psykiatriska tillstånd
Neuropsykiatriska tillstånd (ADHD och AST)
samt depression verkar öka? I alla fall
vårdkonsumtionen……
21
Antal personer/1000 inv. i öppenvård inom
vuxenpsykiatri (18 år -) och BUP (0-17 år),
Personer/
i Stockholms län
1000 inv.
110
100
90
80
70
60
0-12 år
50
13-17 år
40
18-24 år
30
25-44 år
45-64 år
20
65-74 år
10
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
22
Antal personer/1000 inv. i öppenvård inom vuxenpsykiatri
(18 år -) och BUP (0-17 år), i Skåne län
23
Andelen (%) 15-åriga flickor och pojkar som uppgett
att de känt sig nere mer än en gång i veckan under
de senaste sex månaderna, 1985/86–2013/14
Källa: Skolbarns hälsovanor , Folkhälsomyndigheten 2014.
24
Vad kan diskrepansen mellan data bero på?
• LÄGRE TRÖSKEL ATT SÖKA VÅRD:
• Minskad stigmatisering-De unga (men också
andra åldergupper) vågar söka för psykisk
ohälsa
• De unga ”överkonsumerar”????
• ÖKANDE KRAV: mötet samhälle-individ, vid
viss ohälsa sämre funktionsnivå
• NY OHÄLSA: Nya typer av ohälsa som inte
mäts med enkäter som företrädesvis drabbar
unga (transition into adulthood ?)
25
Antal självmordsförsök
per 100 000 15-19 åringar i Sverige
Källa: Socialstyrelsen
26
Antal självmord (säkra + osäkra)
per 100 000 invånare i Sverige
Källa: Socialstyrelsen
27
Självmord bland unga (15-24 år), i
de nordiska länderna och Holland
Bremberg 2015
28
Summering v.g. förekomst
• Sverige utmärker sig i jämförelse med andra nordiska länder vad
gäller ökningen av självrapporterad psykisk ohälsa fram till
millenium skiftet. Därefter har ökningen inte varit alarmerande och
Sverige placerar sig genomsnittligt v.g. förekomst.
• Den psykiatriska vårdkonsumtionen har däremot ökat lavinartat
under 2010-talet och det verkar fortsätta…..Idag oklart varför men
forskning pågår!
• Psykisk ohälsa, psykiatrisk vårdkonsumtion och vård för
självmordsförsök är vanligare bland flickor jämfört med pojkar i
tonåren. Däremot är självmord, som kan ses som den yttersta
konsekvensen av psykiskt lidande, vanligare bland pojkar. Sverige
medel, men ingen minskande trend .
29
Vad kan diskrepansen mellan data bero på?
• LÄGRE TRÖSKEL ATT SÖKA VÅRD:
• Minskad stigmatisering-De unga (men också
andra åldergupper) vågar söka för psykisk
ohälsa
• De unga ”överkonsumerar”????
• ÖKANDE KRAV: mötet samhälle-individ, vid
viss ohälsa sämre funktionsnivå
• NY OHÄLSA: Nya typer av ohälsa som inte
mäts med enkäter som företrädesvis drabbar
unga (transition into adulthood ? neuropsykiatriska tillstånd?)