förändrat ansvar för tjänsteman i beredskap på Socialstyrelsen och

Transcription

förändrat ansvar för tjänsteman i beredskap på Socialstyrelsen och
Nationella och regionala myndigheter med
tjänsteman i beredskap
Datum
2015-06-11
Sida
1 (2)
Ett samlat smittskydd – förändrat ansvar för tjänsteman i
beredskap på Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten
från 1 juli 2015
Den 1 juli 2015 tar Folkhälsomyndigheten över det samordnande ansvaret för
smittskyddsområdet som idag hanteras av Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten får därmed
ansvar för de uppgifter som Socialstyrelsen idag har enligt smittskyddslagen och Sveriges
åtaganden enligt internationella hälsoreglementet.
Folkhälsomyndighetens TiB
ska från den 1 juli 2015 kontaktas när det gäller
1. smittskyddsfrågor nationellt och internationellt där man tidigare kontaktat
Socialstyrelsen
2. gränsöverskridande hälsohot enligt internationella hälsoreglementet och EU:s
hälsohotsakt
Folkhälsomyndighetens TiB, 010-205 24 00, [email protected]
Socialstyrelsens TiB
ska även fortsättningsvis kontaktas när det gäller
1. Katastrofmedicinsk beredskap
2. Antidoter och vissa vacciner, t.ex. ormsera, vaccin mot rabies eller gula febern
(beställning sker via Apoteket C W Scheele)
Socialstyrelsens TiB, 0771-800 900 (via SOS Alarm), [email protected]
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se
Sida
2 (2)
Mera information:
Folkhälsomyndigheten
http://www.folkhalsomyndigheten.se/ett-samlat-smittskydd/om-fjarde-steget/
Ingrid Nilsson ([email protected])
Jonas Hardestam ([email protected])
Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/krisberedskap/tjanstemaniberedskap
Åsa Ljungquist ([email protected])
Bilaga:
Ett samlat ansvar för smittskyddet
Sändlista
Affärsnätet svenska kraftnät
Finansinspektionen
Fortifikationsverket
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Luftfartsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Skatteverket
SMHI
SOS Alarm
Statens energimyndighet
Statens geotekniska institut
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Samtliga länsstyrelsers tjänsteman i beredskapsfunktioner
Samtliga landstings tjänsteman i beredskapsfunktioner
Regeringens krisledningskansli
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se