Dags för influensavaccination Den 3 november börjar vi med

Transcription

Dags för influensavaccination Den 3 november börjar vi med
Nr 3
Oktober 2015
Årgång 27
Dags för influensavaccination
Den 3 november börjar vi med influensavaccination i hela länet och i större delen av landet
samma datum. Influensasituationen på södra halvklotet har än så länge varit stillsam och vi
har ännu inga influensafall i Europa heller. Liksom tidigare år är det Vaxigrip som är
upphandlat för vårt län. Beställningar görs via beställningsformuläret på Sanofi Pasteur MSD
hemsida www.vaccinservicespmsd.se
Influensa kommer inte längre att vara kliniskt anmälningspliktigt för sjukhusvårdade
influensafall av A (H1N1), däremot kommer obligatorisk laboratorieanmälan införas.
Landstingets regelverk för influensavaccination utan kostnad för patienten är, enl.
Socialstyrelsens rekommendationer;
- Personer över 65 år
- Patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, samt vissa andra kroniska sjukdomar (se
nedan)
- Personer med extrem fetma (se nedan)
- Personer med gravt nedsatt infektionsförsvar av sjukdom eller medicinering (se nedan)
- Barn med flerfunktionshinder
- Gravida kvinnor i andra eller tredje trimestern
Definitioner
Vissa andra kroniska sjukdomar: Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen,
diabetes med svåra komplikationer, grav njurfunktionsnedsättning, grav
leverfunktionsnedsättning.
Extrem fetma: BMI >40
Gravt nedsatt infektionsförsvar: Immunbristsjukdomar (speciallistbedömning), kronisk
medicinering med kortisonbehandling motsvarande >20 mg Prednisolon/dag.
Äggallergiker
Det är kontraindicerat att vaccinera den som är äggallergisk med Vaxigrip. Anledningen till
denna försiktighetsåtgärd är att influensaviruset som vaccinen tillverkas från odlas fram i
befruktade hönsägg.
Smittskydd & Vårdhygien Region Örebro län
Smittskydd & Vårdhygien Region Örebro län
Sekreterare
Jenny Holmkvist
Tfn 019 - 602 11 30
[email protected]
Adress: Smittskyddsenheten, USÖ, 701 85 ÖREBRO, Fax: 019 - 12 74 16, E-post [email protected]
Smittskyddsläkare
Epidemisjuksköterska
Bitr. Smittskyddsläkare
Hans Fredlund
Anne Lennell
Henrik Eliasson
Tfn 019 - 602 35 81
Tfn 019 - 602 34 43
Tfn 019 - 602 22 01
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Adress: Vårdhygien, USÖ, 701 85 ÖREBRO, Fax: 019 - 12 74 16 EE-post [email protected]
[email protected]
Hygienläkare
Hygienläkare (MRB)
Hygienläkare
Hygienläkare
Hygiensjuksköterska
Hygiensjuksköterska
Hygiensjuksköterska
Hygiensjuksköterska
Hygiensjuksköterska
Torbjörn Norén
Bo Söderquist
Charlotta Hellbacher
Johanna Furberg
Maria Ekelöf
Ann-Sofi Mattsson
Jorunn Bröyn
Cathrine Binett
Annethe Thegel
Tfn
Tfn
Tfn
Tfn
Tfn
Tfn
Tfn
Tfn
Tfn
019 – 602 11 74
019 – 602 35 71
019 – 602 34 42
019 – 602 35 41
019 – 602 11 99
019 – 602 23 21
0586 – 661 20
019 – 602 10 38
019 – 602 20 43
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Nya versioner av kliniska anmälningsformulär i SmiNet
Den 22 oktober lanserar Folkhälsomyndigheten nya kliniska anmälningsformulär i SmiNet.
Nästan samtliga anmälningsformulär berörs. Formulären har blivit uppdaterade och bättre
anpassade till sina respektive diagnoser. Det har både tillkommit och försvunnit fält, och flera
fält har blivit obligatoriska. Vissa fältrubriker och namn på värden i flervalslistor har ändrats
för att minska risken för missförstånd. Se bilaga.
Hiv-kampanj
Folkhälsomyndigheten kommer att under senhösten 2015 dra igång en informationskampanj
om hiv där den nya effektiva medicineringen gör att virusbördan hos den absoluta majoriteten
av hiv-positiva minskas så att det inte ens går att mäta. Det vill säga att smittsamheten är så
nära noll man kan komma. Det kvarstående problemet är att den största risken för att bli hivsmittad är av en person som inte vet att den bär på smittan. Därför är det viktigt att man
fortsätter att vara frikostig med att ta hiv-prover. Hela kampanjen går ut på att man ska
informera och förhoppningsvis minska avståndstagandet från de hiv-smittade som sker på
många håll i samhället. Man vill också att personer som utsatt sig för smittrisk i större
utsträckning ska ta hiv-prov. Vet man om att man är hiv-positiv så finns effektiv behandling
och risken att man ska smitta någon vidare minskar till i stort sett noll. Kampanjen riktar sig
till allmänheten och man förmodar att flera personer kommer att söka vården, kanske
framförallt till primärvården för provtagning. Provtagningen är utan kostnad för patienten och
ska således utföras frikostigt.
MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome)
Man har runt om i landet, men framförallt i Stockholm, hittills provtagit ett 30-tal
hemvändande muslimska pilgrimer från Mecka (Hajj), med luftvägsinfektion på misstanke
om MERS som på sina håll i världen givit upphov till smittspridning även inom vården. Inget
fall har dock hittats hittills i Sverige och uppfattningen är att det nog spridits influensa under
årets Hajj. Vi har säkert en hel del resenärer från vårt län som återvänder hem och vi bör
förstås hantera dylika patienter på rätt sätt. Våra riktlinjer som skrevs i somras gäller
fortfarande och finns på www.regionorebrolan.se/uso/smittskydd.
Flyktingsituationen
Under hösten har vi fått ett betydligt ökat antal asylsökande och flyktingar till Sverige och
även vårt län. En av frågorna som dyker upp i sådana sammanhang är om man kan få en stor
spridning av smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten finner att den risken är mycket
liten. En särskild riskbedömning har gjorts av Folkhälsomyndigheten och en rapport där de
olika sjukdomarna gås igenom finns att läsa på hemsidan, se länk
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Manniskor-pa-flykt-en-riskbedomning-av-smittspridning/
Nya hygienläkare
På deltid har vi fått två nya hygienläkare, Charlotta Hellbacher och Johanna Furberg. De
började nu i oktober och kommer så småningom att synas mer ute i verksamheterna. Vi hälsar
dem hjärtligt välkomna. Torbjörn Norén och Bo Söderquist, väl kända hygienläkare, har
efterhand fått allt mer andra arbetsuppgifter.
Nya versioner av kliniska anmälningsformulär i SmiNet
Den 22 oktober lanserar Folkhälsomyndigheten nya kliniska anmälningsformulär i SmiNet. Nästan samtliga anmälningsformulär
berörs. Formulären har blivit uppdaterade och bättre anpassade till sina respektive diagnoser. För att höja datakvaliteten har också
funktionen ”Uppgift saknas” införts.
Diagnosanpassade formulär
•
Det har både tillkommit och försvunnit fält och värden i flervalslistor för i princip alla anmälningsformulär för bättre
anpassning till sina respektive diagnoser.
•
Vissa fältrubriker och namn på värden i flervalslistor har ändrats för att minska risken för missförstånd.
Funktionen ”Uppgift saknas” har införts för vissa obligatoriska fält
•
För obligatoriska fält (de har röd asterisk framför sig) med möjlighet att ange "Uppgift saknas" så måste man antingen
fylla i fältet eller ange "Uppgift saknas" via en ny kryssruta (eller befintlig flervalslista) innan anmälan skickas in. Detta
är en ny funktion. Se bild nedan.
•
Övriga fält som saknar röd asterisk eller har röd asterisk men utan att man kan ange "Uppgift saknas" fungerar som
tidigare, dvs. de är frivilliga respektive obligatoriska.
Bildexempel för funktionen ”Uppgift saknas”:
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund
Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se