Lindesbergs lasarett – det lilla sjukhuset med det stora hjärtat

Transcription

Lindesbergs lasarett – det lilla sjukhuset med det stora hjärtat
Välkommen som AT-läkare vid Region Örebro län. Lindesbergs lasarett
Lindesbergs lasarett – det lilla
sjukhuset med det stora hjärtat
Lindesbergs lasarett är ett länsdelssjukhus med akut-
Förmåner
verksamhet dygnet runt. Här kommer du nära både dina
Som AT-läkare får du fria måltider under nattjourer och ersättning för resor till Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och perifert belägna vårdcentraler.
patienter och kollegor samt får se ett brett perspektiv
av olika sjukdomar och situationer. I en stöttande miljö
får du möjlighet att växa och utvecklas i din läkarroll.
AT-utbildningens omfattning
Vi betjänar cirka 52 000 invånare som bor i norra delen
AT-läkarutbildningen omfattar 21 månader och påbörjas antingen
med internmedicin eller med kirurgi. AT-block med allmänmedicinsk inriktning föregås av tre månaders introduktionstjänstgöring i primärvården.
av Örebro län. Sjukhuset har runt 100 vårdplatser och
omkring 600 anställda. Hjärtligt välkommen till oss med
din ansökan om AT!
Allt börjar med introduktionen
Tillsättning två gånger om året
Vid Lindesbergs lasarett tillsätts AT-block två gånger om året, totalt 10 block. Blocken startar första veckan i mars och september. Två block vid varje tillfälle är AT-block med allmänmedicinsk
in-riktning. (Mer info om AT med allmänmedicinsk inriktning
finns på informationsbladet för primärvården.) Vid intervju träffar den sökande studierektor och HR-konsult. Tillsättning av ATblocken sker utifrån en samlad bedömning av de sökandes meriter och personlig lämplighet.
Augusti 2015
Vår första introduktionsvecka är gemensam för alla nya AT-läkare
i regionen. Det är en länsgemensam bred introduktion där vi
fokuserar på den akut sjuke patienten, introduceras till sjukvårdens olika aktörer och tar reda på hur vi på bästa sätt samverkar
kring patienten i vårdkedjan. Andra introduktionsveckan ägnas
åt sjukhusövergripande introduktion på Lindesbergs lasarett.
Den innefattar även två dagar med HLR-utbildning och en middag för nya och ”gamla” AT-läkare i Lindesberg.
Välkommen som AT-läkare vid Region Örebro län. Lindesbergs lasarett
Innehåll och struktur
Mentorskap
Kirurgi omfattar sex månader. Kirurgiplaceringen innebär arbete
inom ortopedi, urologi och allmänkirurgi samt tre veckors placering på anestesikliniken. Du deltar i primärjouren med tillgång
till ortoped- och kirurgbakjour.
När du börjar som AT-läkare erbjuds du mentorskap, efter överenskommelse träffas du och din mentor sedan några gånger per
termin. Målet med mentorskapet är att stärka din personliga och
professionella utveckling.
Invärtesmedicin omfattar sex månader. Vid placeringen på in-
Studierektor för AT
ternmedicin arbetar du med ett brett spektrum av internmedicinska sjukdomar samt geriatrik. Möjlighet finns även till auskultation på fysiologiskt lab. Du deltar i primärjouren med tillgång till
medicinbakjouren.
Inom regionen samarbetar och ansvarar en grupp med övergripande studierektorer från varje tjänstgöringsavsnitt för planeringen av utbildningen. Du har kontinuerlig kontakt med denne studierektor, bland annat genom återkommande AT-läkarluncher.
Du kan alltid kontakta den övergripande studierektorn om du
har frågor eller funderingar kring din utbildning.
Psykiatri omfattar tre månader. Psykiatriplaceringen gör du i
Lindesberg. I vissa fall kan psykiatriplaceringen göras i Örebro.
I Lindesberg finns en öppenvårdsmottagning och en vårdavdelning för allmän psykiatri. I Örebro finns flera öppenvårdsmottagningar och även specialiserade mottagningar och avdelningar.
AT-ansvarig
AT-ansvarig finns inom varje tjänstgöringsavsnitt inom slutenvården och ansvarar för AT-läkarens utbildning på respektive
klinik.
Valfri tjänstgöring omfattar sex veckor. För att kunna uppfylla
dina individuella önskemål erbjuds du tjänstgöring på valfri klinik inom Region Örebro län. Tala om för oss var du vill förlägga
din valfria tjänstgöring innan du påbörjar din AT. Du kan välja
att tjänstgöra sex veckor på samma klinik eller att dela upp perioden på två kliniker. Den valfria perioden kommer efter tjänstgöringen inom psykiatrin.
Allmänmedicin omfattar sex månader. Vid primärvårds-
placeringen erbjuds du tjänstgöring på någon av de fem vårdcentralerna som finns i norra länsdelen. Du kan välja att göra en
allmänmedicinskt inriktad AT, läs gärna mer på primärvårdens
informationsblad.
Examination av AT-läkare sker i form av en muntlig och en skriftlig del. Den muntliga delen av AT-examinationen kan ersättas
med godkända medsittningar, tidigare kallade sit-ins, inom respektive tjänstgöringsavsnitt: medicin, opererande specialiteter,
psykiatri och allmänmedicin. För att du ska kunna förbereda dig
inför den skriftliga AT-tentamen ges ledighet med lön två dagar
inför skrivningen.
Avslutningsfest – slutet gott, allting gott
I samband med avslutad AT-tjänstgöring bjuder regionen på en
trevlig avslutning tillsammans med länets studierektorer.
Teoretisk utbildning.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer
Vi har AT-undervisning en eftermiddag per vecka, med undantag för semesterperioden, där de olika specialisterna ansvarar för
innehållet i undervisningen. Innehållet baseras på Socialstyrelsens
målbeskrivning för AT. Du erbjuds seminariedagar med övergripande ämnen som är gemensamma för alla AT-läkare i länet. Tillsammans med Försäkringskassan erbjuder vi två dagars utbildning i försäkringsmedicin. Under respektive tjänstgöringsavsnitt
deltar du i den utbildning som sker kontinuerligt inom verksamheten.
Studierektor Erik Stenberg 0581-85479
[email protected]
HR-konsult Anna Charlier 0581-85125
[email protected]
AT-stämma, AMLS eller ATLS
En gång under AT-tiden beviljas du ledighet med lön, ersättning
för eventuell resa och övernattning för att närvara vid ATstämman eller för att gå ATLS- alternativt AMLS-kurs.
Handledning – ditt personliga stöd
Som AT-läkare hos oss erbjuds du handledning i grupp och enskilt på kliniken. Handledarens uppgift är att stödja AT-läkarens
kompetensutveckling, vilket inkluderar att göra utvärdering och
ge återkoppling under tjänstgöringens gång.
Illustration: Mattias Käll.
Examination – i slutet av AT
AT-läkare Majken Edvardsson
[email protected]
Livet utanför jobbet – vi hjälper dig
Vi kan hjälpa dig med förmedling av bostad och kontakter med
kommunen, till exempel när det gäller barnomsorg.
Vi visar gärna vårt sjukhus
Kom gärna hit och hälsa på oss innan du bestämmer dig.
Kontakta HR-konsult Anna Charlier för att komma överens
om en tid som passar, [email protected]
Läs mer på:
www.regionorebrolan.se/atst
www.regionorebrolan.se/lindesberg
www. lindesberg.se
Lindesbergs lasarett, 711 82 Lindesberg
Telefon: 0581-850 00 Telefax: 0581-850 18
E-post: lbg.las@ regionorebrolan.se