Psykiatrin – hjälpa, när själen hamnar i nöd

Transcription

Psykiatrin – hjälpa, när själen hamnar i nöd
Välkommen som AT-läkare vid Region Örebro län. Psykiatrin
Psykiatrin
– hjälpa, när själen hamnar i nöd
Inom den psykiatriska grenen av AT-tjänstgöringen finns
skoga lasarett eller på Lindesbergs lasarett. Vanligtvis
mycket att lära som du kommer att ha nytta av oavsett
genomförs tjänstgöringen inom den psykiatriska verk-
vad du jobbar med senare. Under din AT här i Örebro län
samheten på det sjukhus där man är anställd, men tjänst-
ingår tre månaders tjänstgöring inom detta område; du
göring på någon av de psykiatriska verksamheterna i
kommer att vara placerad på någon av de psykiatriska
Örebro kan bli aktuell även för AT-läkare från Karlskoga
verksamheterna inom regionen – antingen på Univer-
och Lindesberg. Vi som jobbar inom psykiatrin i Örebro
sitetssjukhuset Örebro (USÖ), Karlahuset Örebro, Karl-
läns landsting hälsar dig varmt välkommen till oss!
Augusti 2015
Välkommen som AT-läkare vid Region Örebro län. Psykiatrin
Allt börjar med introduktionen
Handledning – ditt personliga stöd
Varje enhet har egen introduktion av nya AT-läkare. Denna introduktion ska innehålla vad varje ny AT bör veta om arbetsplatsen,
arbetsrutiner och samarbete med andra vårdgivare.
Du tilldelas en personlig handledare under varje tjänstgöringsavsnitt. Handledaren erbjuder medicinsk vägledning, stöd och
återkoppling för din professionella utveckling i din nya yrkesroll
samt avstämning av din utveckling mot målbeskrivningens krav.
Innehåll och struktur
Beroendeplaceringen omfattar tre veckor. Under din placering på
beroendekliniken ska du lära dig att bedöma och handlägga störningar relaterade till beroendeproblem på en nivå som du kommer behöva oavsett vilken klinisk specialitet du väljer senare. Du
kommer att vara placerad på beroendecentrum, en del av dina
uppgifter kommer att vara att bedöma abstinenta patienter men
har en erfaren överläkare som stöttar vid behov.
Placering på en allmänpsykiatrisk enhet omfattar 10 veckor. Under din placering på allmänpsykiatrin ska du lära dig att bemöta
och under handledning handlägga vanliga psykiatriska tillstånd. I
placeringen ingår placeringar i öppen och/eller sluten vård.
Mentorskap
Mentorsverksamhet finns under hela AT-blocket. Erfarna läkare
fungerar som mentorer och du erbjuds kontakt med dem för att
du ska ha någon att vända dig till med reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån begreppen etik, moral och professionalism.
Övergripande studierektor för AT
Övergripande studierektorn svarar för den övergripande plane­
ringen av din utbildning. Fortlöpande kontakt med AT-läkar­
gruppen upprätthålls bland annat genom återkommande möten
(minst tre gånger under placeringen).
Utbildningsansvarig för AT (AT-studierektor)
Den valfria placeringen inom din AT är möjlig även inom psykiatrin.
Teoretisk utbildning för AT
Teoretisk utbildning ges i form av AT-seminarier sammanfattade
i en utbildningsvecka. Aktuella teman följer den aktuella målbeskrivningen för AT-läkare i psykiatri.Om du är särskilt intresserad
kan det också finnas möjlighet att i samråd med din handledare
planera studiebesök vid verksamheter som traumamottagningen, mottagningen för döva och hörselskadade, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, rättspsykiatriska kliniken, affektiva
mottagningen, neuropsykiatriska mottagningen, DBT-enheten
och psykoterapigruppen.Oftast pågår också på den klinik där du
tjänstgör interna utbildningsaktiviteter som du som AT är hjärtligt välkommen att delta i.
Utbildningsansvarig för AT (AT-studierektor)En utbildningsansvarig finns inom varje tjänstgöringsavsnitt på psykiatrin. Denna
ansvarar för att det finns en adekvat utbildningssituation inom
den aktuella enheten och har ett nära samarbete med övergripande studierektor.
Jour
Du deltar i jourverksamheten vid den länsgemensamma jourmottagningen i Örebro. Som bakjour tjänstgör specialistläkare och en
särskild introduktion ges till jourarbetet.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer
Övergripande studierektor Michael Andresen, 070-662 93 17,
[email protected]
HR-konsult Birgitta Rundberg, 019-602 75 55,
[email protected]
Illustration: Mattias Käll.
Läs gärna mer på www.regionorebrolan.se/atst
Psykiatrin, Region Örebro län,
Box 1613, 701 16 Örebro Besöksadress: Eklundavägen 1, Örebro
Telefon: 019-602 70 00 Telefax: 019-602 70 30
E-post: [email protected]