Hantering av hjälpmedel vid risk för smittspridning Hjälpmedel som

Transcription

Hantering av hjälpmedel vid risk för smittspridning Hjälpmedel som
Dokumentnummer
Rubrik
Version
Sida nr (av)
Hantering av hjälpmedel vid risk för smittspridning
1(3)
Dokumentnamn
Fastställt datum
2015-03-26
Framtagen av
Carina Anteskog,
Conny Kristoffersson
Sign
Godkänd och fastställd av
Linus Nielsen
Sign
Giltig från
2015-04-01
Hantering av hjälpmedel vid risk för smittspridning
Hjälpmedel som används i hemmet liksom hjälpmedel som används på sjukhus, i särskilt boende och på andra institutioner skall vara rengjorda och i förkommande fall vara
desinfekterade före återlämnandet.
I de fallen inte patient eller anhörig kan utföra rengöring/desinfektering av hjälpmedel
som använts i ordinärt boende ska detta göras av vårdgivaren. I hemmet kan det bli
fråga om hemsjukvårdens-/hemtjänstens personal.
Basala hygienregler och en god personlig hygien räcker i allmänhet!
Ta alltid av klocka/armband samt smycken på händer. Använd handsprit före och efter
varje besök samt använd handskar vid synlig smuts av kroppsvätskor.
Finns märkbart spill, eventuellt blod och annan synlig smuts på hjälpmedlet bör detta om
möjligt torkas bort med desinfektionsmedel innan förflyttning.
Undvik att beröra näsa, ögon och mun.
Rutin inför transport av hjälpmedel om smitta är känd

Använd basala skydd i hygienväskan om sådan finns.
D.v.s. plastförkläde (engångs) och handskar av vinyl eller nitril.

Kontrollera om möjligt att hjälpmedlen är rengjorda innan hämtning.

Kassera om möjligt kraftigt förorenade textilier och engångsartiklar hemma hos brukaren under förutsättning att det finns utrymme för detta. Mer skrymmande t.ex. sittdynor stoppas i separat sopsäck som märks med
SMITTAT GODS BRÄNNBART och slängs på avlämningsstället (Hjälpmedelscentral) i konventionellt avfall.

Hjälpmedel som ska flyttas eller återlämnas bör om möjligt plastas in och-/eller hållas avskilt. Hjälpmedlen märks med ”SMITTAT GODS” innan lastning.
Dokumentnummer
Rubrik
Version
Sida nr (av)
Hantering av hjälpmedel vid risk för smittspridning
2(3)
Dokumentnamn
Fastställt datum
2015-03-26
Framtagen av
Sign
Carina Anteskog,
Conny Kristoffersson
Godkänd och fastställd av
Linus Nielsen
Sign
Giltig från
2015-04-01
Rutin vid rengöring av hjälpmedel på HMC

Basala hygienrutiner räcker i allmänhet.

Undvik att beröra ögon, mun och näsa.

Använd alltid skyddshandskar och vid behov plastförkläde och kompletterande
skyddsutrustning som t.ex. visir vid risk för stänk.
Om smitta är känd och eller om hjälpmedlen är kraftigt förorenade


I väntan på omhändertagande: Placera om möjligt aktuella hjälpmedel i avskilt
utrymme som är torrt och svalt. Låt märkning om ”smittat gods” sitta kvar tills rengöringen är utförd.
Önskvärt är att i första hand kunna rengöra hjälpmedlet i kabinettdiskdesinfektor
och i andra hand manuell rengöring enligt tillverkarens instruktioner.
Släng i separat sopsäck: (som sedan slängs i konventionellt avfall)
Eventuell skyddsplast
Dynor, klädslar etc.
Kassera även övrigt som inte går, bedöms olämpligt att rengöra/desinfektera.
 Torka bort synligt blod eller andra synliga föroreningar med desinfektionsmedel.

Desinfektera med alkoholbaserat desinfektionsmedel. Vid misstanke om att produkten inte tål alkoholbaserat lösningsmedel; se leverantörens rengöringsanvisning, alternativt kontakta leverantören för råd.

Sprita händerna med handsprit efter utfört arbete.

Vid olycka så att öppet sår uppstår, kontakta sjukhusets hygiensköterska/rådgivning.
Akuta åtgärder vid inträffad risk för blodsmitta
1. Tvätta och desinfektera omedelbart sårområdet med sprit (70 %) Om det inte
går t.ex. i ögon – skölj rikligt med steril NaCl.
2. Låt eventuellt sår blöda.
3. Om du fått blod i mun eller öga - skölj mycket rikligt med vatten (helst steril
NaCl)
4. Identifiera patient vars blod du kan ha smittats av (personnummer)
5. Rapportera till arbetsledare/chef och kontakta smittskyddsenheten för råd om
fortsatta åtgärder.
6. Tillsammans med arbetsledare/chef fyller du i ”Arbetsskadeanmälan”
Dokumentnummer
Rubrik
Version
Sida nr (av)
Hantering av hjälpmedel vid risk för smittspridning
3(3)
Dokumentnamn
Fastställt datum
2015-03-26
Framtagen av
Sign
Carina Anteskog,
Conny Kristoffersson
Godkänd och fastställd av
Sign
Linus Nielsen
Giltig från
2015-04-01
Läs mer:
Smittskyddsenheten:
http://www.ltdalarna.se/For-vardpersonal/For-vardpersonal/Smittskyddsenheten/
E-utbildning basala hygienrutiner:
http://www.ltdalarna.se/For-vardpersonal/For-vardpersonal/Smittskyddsenheten/Vardhygien/E-utbildning-basala-hygienrutiner/
Att förhindra smittspridning vid hantering av hjälpmedel
– praktiska råd för personal inom hjälpmedelsverksamheten:
http://www.hi.se/publikationer/rapporter/att-forhindra-smittspridning-vid-hanteringav-hjalpmedel/
Vissa smittämnen klassas som allmänfarliga och några bedöms kunna förekomma inom hjälpmedelshanteringen.
Hämtat ur ”Att förhindra smittspridning vid hantering av hjälpmedel (se länk ovan) Hi 2006.
Hepatit B-Virus
Hepatit C-Virus
HIV-1 & HIV-2-Virus
Har en hög smittsamhet. Vid ino1
kulation , t ex. vid stick- eller
skärsår är smittrisken 10-30 %.
Överföring kan också ske via
mycket små mängder blod som
kommer i kontakt med ögon, mun
och slemsäckar.
Har förmodligen lägre smittsamhet än Hepatit B. Smittrisk vid
inokulation 3 %. Överföring av
smitta sker på samma sätt som
vid Hepatit B.
Lägre smittsamhet än Hepatit Bvirus. Smittrisk vid inokulation
0,3 %.
Inkubationstid, 45-180 dygn.
Vaccin finns inte.
Överförs via kontakt med blod
och blodprodukter.
Inkubationstiden är 20-90 dygn.
Vaccin finns men vaccinering anses inte nödvändig för personal
inom hjälpmedelscentralernas
verksamhet. I vissa situationer,
exempelvis i samband med en
stick- eller skärskada, kan dock
vaccination vara aktuellt.
Virus har även påvisats i urin och
avföring i enstaka fall och då i så
små koncentrationer att risk för
smitta inte anses föreligga om
inte synlig blodinblandning finns.
Inkubationstid (20-90 dygn).
Vaccin finns inte.
Vid osäkerhet rekommenderas
kontakt med hygiensköterska.
Prioner
Tuberkulos
MRSA
Creutzfeldt Jacobs sjukdom
Patient som har smittbärande
TBC får inte lämna sjukhuset.
Stafylokocker som är resistenta
mot de penicilliner som vanligtvis
används för att behandla stafylokockinfektioner.
Smittöverföring från människa till
människa via blod eller på annat
sätt har hittills inte kunnat påvisas.
Den som besöker en vårdavdelning där smittbärare av TBC vårdas skall själv vara vaccinerad.
Vaccin finns.
Den vanligaste smittvägen är indirekt kontaktsmitta. Framför allt
via händer men även via föremål
och kläder.
Låg smittorisk och överföring
mellan brukare om basala hygienrutiner tillämpas.