Kontrollplan Eldstad, exempel

Transcription

Kontrollplan Eldstad, exempel
FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN ELDSTAD/RÖKKANAL
BESKRIVNING AV PROJEKT:
Installation av eldstad.
FASTIGHETSBETECKNING:
FASTIGHETENS ADRESS:
DATUM:
Innan du påbörjar ditt arbete ska du lämna in en anmälan
tillsammans med fasadritningar, planlösning och ett förslag
till kontrollplan. När du har gjort det ska du få ett
startbesked. Innan du har fått startbeskedet får du inte
börja. Efter avslutat arbete ska du skicka in kontrollplanen
ifylld och påskriven för att få ett slutbesked. När du fått ditt
slutbesked kan du börja använda din eldstad/rökkanal.
BYGGHERRE:
KONTROLL
KONTROLLANT
GENOMGÅNGAR
BJÄLKLAG MED
EV.
AVVÄXLINGAR
GENOMFÖRING
TAK
Sign. av BYGGHERRE
ELDSTADENS
AVSTÅND TILL
BRÄNNBARA
BYGGNADSDELAR
RÖKKANALENS
AVSTÅND TILL
BRÄNNBARA
BYGGNADSDELAR
Sign. av
SKORSTENSFEJAREMÄSTARE
RÖKKANALENS
TÄTHET
TAKSKYDDSANORDNINGAR
METOD
UNDERLAG
OKULÄR
BESIKTNING
MONTERINGS
ANVISNINGAR
OKULÄR
BESIKTNING
MONTERINGS
ANVISNINGAR
OKULÄR
BESIKTNING/INMÄTNING
MONTERINGS
ANVISNINGAR
OKULÄR
BESIKTNING/INMÄTNING
MONTERINGS
ANVISNINGAR
RESULTAT
ÅTGÄRD
ANMÄRKNING
Sign. av BYGGHERRE
Sign. av
SKORSTENSFEJAREMÄSTARE
Sign. av
SKORSTENSFEJAREMÄSTARE
Sign. av
SKORSTENSFEJAREMÄSTARE
PROVNING UTFÖRS MED
GODKÄND METOD I
HELA KANALENS LÄNGD
OKULÄR
BESIKTNING
PROTOKOLL
BIFOGAS
MONTERINGS
ANVISNINGAR
GLÖM INTE ATT SKRIVA UNDER DIN KONTROLLPLAN EFTER AVSLUTAT ARBETE.
Datum:………………………………. sign: ……………………………………………… namnförtydligande: ……………………………………….
SÅ HÄR FYLLER DU I KONTROLLPLANEN:
KONTROLL
KONTROLLANT
METOD
UNDERLAG
DOKUMENT
RESULTAT
ÅTGÄRD
ANMÄRKNING
ANGER
MOMENTET
SOM SKA
KONTROLLERAS
NAMN ELLER
SIGNATUR (bifoga
singatur lista) AV
DEN SOM UTFÖRT
KONTROLLEN
BESKRIVER
PÅ VILKET
SÄTT
KONTROLLEN
UTFÖRTS PÅ
T.ex. OKULÄR
BESIKTNING
SKA HÄNVISA
TILL T.ex. EN
KONSTRUKTIONSRITNING ELLER
EN MONTERINGSANVISNING
RAPPORT
OCH ELLER
PROTOKOLL
FRÅN T.ex.
SOTARE
KONTROLLANTENS
SLUTSATS
OM DEN
KONTROLLERADE
PUNKTEN
EVENTUELL
ÅTGÄRD
SOM KRÄVS
FÖR ATT
KONTROLL
PUNKTEN
SKA
GODKÄNNAS
AVSTEG SOM
GJORTS FRÅN
RITNINGAR OCH
ELLER
ANVISNINGAR
EFTER AVSLUTAT ARBETE SKICKA VERIFIERAD KONTROLLPLAN TILL BYGGAVDELNINGEN I DIN KOMMUN FÖR ATT FÅ
ETT SLUTBEVIS. NÄR DU HAR FÅTT DITT SLUTBEVISA KAN DU TA DIN NY ELDSTAD/RÖKKANAL I BRUK.