7 G-- (3-.2C)1 - Tierps kommun

Transcription

7 G-- (3-.2C)1 - Tierps kommun
TIERPS
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
KOMMUN
2015-09-30
Plats och tid
1 (11)
Kommunhuset, Medborgarrummet,
kl. 13.30- 15:30
Beslutande och övriga närvarande
enligt sida 2
Paragrafer
28 - 34
Utses att justera
Agneta Colantoni (S1))
Justeringens plats och tid
Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp
Underskrifter
Sekreterare
:e-CCA2-7
elena Lundberg
Ordförande
Stela IWårdsäter
Justerande
BEVIS OM ANSLAG
Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ
Integrationsberedning
Sammanträdesdatum
2015-09-30
Datum då anslaget sätts upp
2015-10-08
Datum då anslaget tas ned
2015-10-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping
Paragrafer
28 - 34
Underskrift
7
G-- (3-.2C)1 (-----elena Lundberg
Utdragsbestyrkande
TIERPS
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
KOMMUN
Beslutande
2015-09-30
Stefan Wårdsäter (S)
Linda Friberg (S)
Peter Staland (C)
Sylvia Lundholm (MP)
Jelena Zivkovic (M)
Agneta Colantoni (SD)
Alfred Mujambere (FP)
Lars-Olof Färnström (S)
Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare
Övriga
närvarande
Ordf sign
Louise Pettersson, utredningssekreterare
Helena Lundberg, sekreterare
Cecilia Palm, Arbetsförmedlingen § 29
Torbjörn Lindqvist, Arbetsförmedlingen § 29
des sign
Sekr sign
Utdragsbestyrkande
2 (11)
4.4
• TIERPS
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
. KOMMUN
2015-09-30
§ 28
Inledning
Ordförande Stefan Wårdsäter hälsar alla välkomna och förklarar därmed
sammanträdet öppnat.
Sammanträdet är slutet.
randas sign
Sekr sign
r
Utdragsbestyrkande
3 (11)
TIERPS
4,
f
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedni ng
KOM=
2015-09-30
4 (11)
§ 29
Arbetsförmedlingens (AF) arbete med integration
Cecilia Palm, sektionschef Arbetsförmedlingen Norra Uppland och
Torbjörn Lindqvist, chef för Etableringsuppdraget i länet är inbjudna till
mötet. AF får berätta för beredningen om hur de arbetar med integration
med utgångspunkt i nedanstående punkter:
o
o
o
o
Vad verksamheten gör idag gällande integration
Med vilka man samverkar
Om det finns några flaskhalsar/problem med dagens arbetssätt
Hur man skulle vilja att arbetet med integration ser ut i framtiden
Ledamöterna i beredningen har möjlighet att ställa frågor till AF.
AF:s arbete med integration idag
AF har ett ansvar för att alla nyanlända erbjuds insatser som påskyndar en
snabb etablering på arbetsmarknaden eller en väg till vidare studier. När en
person har fått uppehållstillstånd i Sverige så omfattas personen under de
första två åren av etableringsuppdraget.
I korthet handlar etableringsuppdraget om:
o Etableringssamtal
o Etableringsplan
o Etableringsersättning
o Vissa nyanländas bosättning
Etableringsplanen fylls med aktiviteter på heltid, SFI och samhällsorintering
står ungefär för hälften av aktiviteterna. Om man ingår i etableringen så har
man rätt till etableringsersättning, ersättningen är lika för alla. Idag
inkluderas cirka 1 100 personer i länet varav 74 i Tierp i etableringen.
I AF Norra Uppland ingår Gimo, Skutskär och Tierp.
Flaskhalsar i dagens arbetssätt
Bostäder är ett problem inte bara i vårt län utan i hela landet.
Validering tar idag alldeles för lång tid, det behöver gå fortare.
Hög arbetsbelastning på handläggare.
forts.
Ordf sig g_
des sign
Sekr sign
)e
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
TIERPS
KOMMUN
2015-09-30
5 (11)
§ 29 forts
Problematiken med flexibilitet i en liten kommun.
Det är svårt att hitta praktikplatser. Det skulle vara till stor hjälp att få till
kombinerad arbets- och språkpraktik både inom den offentliga sektorn
och hos de privata företagen. Ofta så är den privata sektorn bättre än den
offentliga på att ta emot praktikanter.
I Tierps kommun finns inte så många frivilligorganisationer som man
kan ta hjälp av.
Dålig lokalkännedom, kommunerna är oftast bättre på det.
Beredningen undrar om det är möjligt för AF att se över sina regler så att
det förenklar för småföretagare att ta emot praktikanter. Kanske kan flera
småföretagare gå samman och ta emot en elev?
Beredningen ställer frågan om vi lägger ribban för högt när det gäller
praktikplatser? Måste det vara en praktikplats man går till varje dag? Kan
det räcka med att få följa med olika yrkesgrupper t.ex. en dag/veckan
som en samhällsintroduktion och på så sätt få kunskap om olika yrken
och skapa kontaktnät?
Samverkan
En lokal överenskommelse med kommunen finns men den behöver
uppdateras. AF samverkar bland annat med Skogsstyrelsen,
Migrationsverket, Länsstyrelsen, Landstinget, Försäkringskassan och Röda
korset.
1 Tierp pågår ett samarbete med Kretsloppservice. Cecilia Palm ingår i ett
Arbetsmarknadsråd där integration diskuteras. I rådet ingår bla.
Kommunalråd, utbildningschef, VD Atlas Copco, representant från
Nyföretagarcentrum och Försäkringskassan. Rådet ses cirka en gång per
kvartal. AF i Tierps samverkar med den nystartade Arbetsmarknadsenheten
(AME) och sociala enheten på kommunen.
forts.
Ordf sin
•
andes sign
Sekr sign
4
Utdragsbestyrkande
TIERPS
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
KOMMUN
2015-09-30
§ 29 forts
Vad är lagstadgat
AF har flera lagar och förordningar att förhålla sig till, lagen om
etableringsinsatser, lag om etableringsstöd, förordningar om ersättning
och bosättning m.fl.
Önskemål för framtiden
o Ha en god och strukturerad samverkan
o Ett tätare samarbete med kommunen
o Utöka samarbetet med grannkommuner
o Fler kontaktytor
o Operativa och flexibla handläggare
o Att utforma en lokal överenskommelse
o Reda ut frågor om vem som gör vad
o Skapa mötesforum med deltagare från exempelvis AF, SFI-rektor,
kommunen för kunskapsutbyte m.m.
o Fokusera mindre på språkkrav för utbildning och mer på
yrkessvenska
Ordfr3,
//W
es sign
Sekr sign
Utdragsbestyrkande
6 (11)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
TIERPS
KOMMUN
2015-09-30
7 (11)
§ 30
Aktuell flyktingsituation
På transitboendet i Älby bor för tillfället 150 personer varav 75 är barn.
Förflyttningen från boendet går inte i den takt det är tänkt.
Kommunen har regelbunden kontakt med Migrationsverket. Just nu så har
staten kontroll över läget och ansvaret ligger hos Migrationsverket.
Kommunen finns till hands om det behövs, man har förberett sig genom att
inventera tillfälliga boenden vid ett eventuellt kommande behov.
Ordf si
des sign
Sekr sign
Utdragsbestyrkande
TIERPS
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
KOMMUN
2015-09-30
§31
Presentation av enkät om föreningars och församlingars arbete med
integration
Presentationen av enkätsvaren presenteras på beredningens möte den 21
oktober 2015.
Ordf s
ww
`714/
(
Juste andes sign
.4----
Ser
Utdragsbestyrkande
8 (11)
TIERPS
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
KOMMUN
2015-09-30
§ 32
Planering heldag 5 november
Heldagen för integrationsberedningen den 5 november flyttas till den 17
november.
Ordf sig
Sekr sign
2
Utdragsbestyrkande
9 (11)
TIERPS
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
KOMMUN
2015-09-30
§ 33
Inspirationskväll
Louise Pettersson förslår att vi bjuder in Kjell Kampe som föreläsare till
inspirationskvällen. Kampe är expert på språkliga missförstånd och
kulturkrockar och är en uppskattad föreläsare som fått mycket bra
recensioner.
Syftet med inspirationskvällen är också att presentera beredningen och ge
allmänheten möjlighet att ställa frågor samt att bygga en plattform för
samverkan.
Beredningen ger Louise i uppdrag att boka in Kjell Kampe den 10
november, samt att ordna med inbjudan, lokalbokning m.m.
Inbjudan ska vara öppen, samt att vi ska skicka en riktad inbjudan till
verksamhetsansvariga inom kommunen, föreningar, bildningsförbund
m.fl. som deltagit på beredningens möten och presenterat sitt arbete med
integration.
Ordf sign
er -6des sign
Sekr sign
Utdragsbestyrkande
10 (11)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Integrationsberedning
TIERPS
KOMMUN
2015-09-30
§ 34
Övriga frågor
Förutom presentationen av enkätsvaren kommer beredningen på mötet
den 21 oktober att arbeta med förberedelser inför inspirationskvällen den
10 november samt inför heldagen för integrationsberedningen den 17
november.
Ordf sig
...,
J sferandes sign
ii
Sekr sign
Utdragsbestyrkande
11 (11)