10 - Åtvidabergs kommun

Transcription

10 - Åtvidabergs kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
Plats och tid
2015-08-10
Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 – 16.15
Beslutande
Ledamöter
Mira Wedenberg (M), ordförande
Elisabet Edlund (S), vice ordförande
Sirwan Mostafaey (S)
Bo Hasselblad (M)
Lennart Pettersson (V)
Övriga närvarande
Ersättare
Ulf Dahl (S)
Anders Byström (FP)
Övriga närvarande
Monika Holmberg, HR.chef
Peter Lindh, HR- specialist
Justering
Utses att justera
Sirwan Mostafaey (S)
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Sekreterare
Anita Sjösvärd
Ordförande
Mira Wedenberg
Justerare
Sirwan Mostafaey
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget
sätts upp
Datum då
anslaget tas
ned
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens personalutskott
2015-08-10
Förteckning över personalutskottets ärenden
Ordförandes sign.
§
Ärende
20
Arbetsgivarstrategi – fortsatt arbete
21
Lönerörelsen
22
Semesterlöneskulden – analys och åtgärder –
avrapportering
23
Personalförändringar
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens personalutskott
2015-08-10
§ 20
Arbetsgivarstrategi – fortsatt arbete
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i maj 2015 antagit Arbetsgivarstrategi för Åtvidabergs
kommun.
Denna arbetsgivarstrategi anger de viktigaste faktorerna i arbetet med att vara en
attraktiv arbetsgivare med framåtanda, som har möjlighet att locka till sig och
behålla den kompetens som behövs nu och i framtiden.
Personalutskottets handläggning
Vid dagens sammanträde med personalutskottet diskuteras prioriteringen och
utvecklingen av det fortsatta arbetet med att förverkliga intentionerna med antagen
arbetsgivarstrategi. Prioriterat bör vara insatser med fokus på framtida personal- och
kompetensförsörjning – att behålla och attrahera.
Det fortsatta arbetet kommer kontinuerligt att avrapporteras och diskuteras vid
personalutskottets sammanträden.
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens personalutskott
2015-08-10
§ 21
Lönerörelsen
Ärendebeskrivning
HR-chefen Monika Holmberg informerar om de riktlinjer för lönepolitiken som
gäller.
Lönebildning och lönesättning är ett viktigt instrument för att nå uppsatta mål för
verksamheten. Lönesättningen skall stimulera till förbättrad effektivitet,
produktivitet och kvalitet. För att uppfylla dessa krav skall lönen vara relaterad till
individens prestationer samt resultatet. Lönesättningen har också till uppgift att
trygga personalförsörjningen.
Att lönen är individ- och resultatrelaterad innebär att den enskilde medarbetaren,
eller grupper, skall kunna påverka sin lön.
Lönepolitiken skall vara väl känd och personalen skall känna till
bedömningsgrunderna för lönesättningen.
Kommunens mål med nu gällande lönepolicy som utgångspunkt är att tillämpa en
individuell och differentierad lönesättning som ett medel där hänsyn ska tas till
individens vilja, förmåga och möjligheter att utföra ett arbete på ett sådant sätt att
det gagnar kommunens intressen och verksamhetsinriktning.
Lönepolicyn omfattar samtliga medarbetare i kommunen, oberoende av
avtalstillhörighet.
Lönepolicyn syftar till att skapa en lönesättning som bidrar till att kommunen ska
kunna rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal. Det åvilar varje ansvarig
chef att vid varje tillfälle då lönesättning behandlas agera utifrån kommunens
lönepolicy.
Kommunens bedömning av lön görs utifrån utarbetade grundsatser om värderingar.
HR-specialist Peter Lindh informerar vidare om kommunens löneöversynsprocess
där de stora förändringarna inför 2015 varit träffar med de fackliga organisationerna
där de har möjlighet att framföra sin syn på behov och utmaningar på kort och lång
sikt samt arbetsplatsträffar på temat lön i alla verksamheter.
Lönenivån sätts utifrån arbetsgivarens förutsättningar och gällande avtal. Då
flertalet löneavtal inte anger löneökningarnas storlek, ges arbetsgivaren stort ansvar
för att arbeta strategiskt med att åstadkomma en lönestruktur som premierar bidrag
till verksamhetens mål sett över tid.
HR-avdelningen genomför informationsträffar med cheferna med anledning av
kommunstyrelsens direktiv inför lönerörelsen.
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens personalutskott
2015-08-10
§ 22
Semesterlöneskulden – analys och åtgärder – avrapportering
Ärendebeskrivning
Enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser sammanfaller intjänandeåret med
semesteråret, vilket innebär att de flesta av kommunens arbetstagare tjänar in årets
semester löpande under innevarande kalenderår.
Detta får till följd att kommunens semesterlöneskuld, det vill säga värdet av intjänad
men ej uttagen semester, varierar stort under året.
Semesterlöneskuldens värde vid årsskiftet har tenderat att öka under senare år. Detta
beror både på att antalet sparade semesterdagar ökat och att lönerna höjts.
HR-avdelningen har fått i uppdrag att under hösten ge respektive chef underlag så
att avstämning kan ske.
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens personalutskott
2015-08-10
§ 23
Personalförändringar
Ärendebeskrivning
HR-chef Monika Holmberg lämnar under denna rubrik nedanstående information.
Rekrytering pågår av barn- och utbildningschef.
Rekrytering pågår av bibliotekschef.
Rekrytering pågår av Webb-redaktör.
MAS: Hanna Karlsson
Trygghet, arbete och försörjning: Robin Taylor
IFO: Johanna Sohl
Ekonomiskt bistånd: Josefine Olaisen Lundh
Biståndsbedömning: Annette Kull Lundmark
Ekbacken, Solbacken, Tallbacken, Östergården samt nattpersonal: Marie Klevelid
Kanslichef: Jonas Fredriksson
HR-specialist: Sofia Mannerfeldt
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande