2015-04-21 - Åtvidabergs kommun

Transcription

2015-04-21 - Åtvidabergs kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
Plats och tid
2015-04-21
Värgårdsskolan i Kisa, kl.10.00-17.00
Beslutande
Ledamöter
Mira Wedenberg, M, ordförande
Emmelie Rexhell, S, vice ordförande
Erik Karlsson, M
Maria Eklund, S
Joakim Magnusson, C
Övriga närvarande
Ersättare
Maire Skogstjärna, KD
Robin Person, S
Övriga närvarande
Hans Grimsell, Områdeschef
Ewa Asklöf, Sekreterare
Louise Willborg, Skolstrateg
Justering
Utses att justera
Emmelie Rexhell
Justeringens
plats och tid
Kommunhuset, 2015-04-29
Justerande
paragrafer
36-45
Underskrifter
Sekreterare
Ewa Asklöf
Ordförande
Mira Wedenberg
Justerare
Emmelie Rexhell
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Barn- och utbildningsutskottet
Sammanträdesdatum
2015-04-21
Datum då anslaget
sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet
Datum då
anslaget tas
ned
Barn- och utbildningsförvaltningen
Underskrift
Utdragsbestyrkande
Sida 1(12)
Sida 2(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
Förteckning över Barn- och utbildningsutskottets ärenden
Ordförandes sign.
§
Ärende
Sidnummer
36
Information av Kinda kommuns kostchef
3
37
Förslag om enkätundersökning
4
38
Presentation av Värgårdsskolan av rektor Johannes
Kullered
5
39
Ekonomi- uppföljning
6
40
Personal- uppföljning
7
41
Delegationsbeslut- redovisning
8
42
Information från verksamheten
9
43
Förskoleorganisationen
10
44
Språklyftet
11
45
Redovisning av enkätundersökning
12
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
§ 36
Information av Kinda kommuns kostchef
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kostchef Anki Bexell och kocken Andreas Nyhlén ger utskottet en information om
hur man i Kinda kommun jobbar med kosten till skolor, förskolor och äldreomsorg.
Barn- och utbildningsutskottet fick sedan en rundvandring i Värgårdsskolans kök.
---
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 3(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
§ 37
Förslag om enkätundersökning
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
underlag för en enkät gällande skolmaten som därefter genomförs bland
vårdnadshavare och elever under hösten 2015.
Ärendebeskrivning
Med anledning av den aktuella debatten om skolmaten i kommunen samt framtida
upphandling av densamma, föreslås genomförande av en enkätundersökning kring
vårdnadshavares samt elevers uppfattningar om skolmaten. Enkätundersökningen
förväntas ge svar på vad som uppfattas vara viktiga prioriteringar när det gäller
skolmaten och därmed bidra till ett värdefullt underlag inför framtida beslut kring
skolmaten i Åtvidabergs kommun.
---
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 4(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
§ 38
Presentation av Värgårdsskolan
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Johannes Kullered, rektor på Värgårdsskolan lämnar en information om skolans
verksamhet samt om den renovering skolan nyligen genomfört.
Barn- och utbildningsutskottet visades runt i skolans lokaler.
---
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 5(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
§ 39
Ekonomi- uppföljning
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Områdeschef Hans Grimsell informerar utskottet om det aktuella ekonomiska läget
för barn- och utbildningsförvaltningen.
Förvaltningen ser ut att hålla den prognos som ligger för 2015, men vissa
osäkerhetsfaktorer finns.
---
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 6(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
§ 40
Personal- uppföljning
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Det pågår just nu rekryteringar av personal till elevhälsoteamet. De tjänster som
avses är skolsköterska, specialpedagog och speciallärare.
---
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 7(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
§ 41
Delegationsbeslut - redovisning
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsutskottet informeras om fattade delegationsbeslut enligt
gällande delegationsordning.
---
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 8(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
§ 42
Information från verksamheten
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Under påsklovet genomfördes lovskola på Alléskolan. Det var ca 25 elever som
deltog.
---
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 9(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
§ 43
2015-04-21
Dnr 2015-KS00339/630
Förskoleorganisationen
Barn- och utbildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att senast den 30 augusti 2015 avveckla
förskoleverksamheten vid Göstas Park.
Ärendebeskrivning
Under sommaren 2014 lades klockarängens förskola ned och till hösten 2014
startade den enskilda förskolan Tummeliten sin verksamhet i Åtvidabergs tätort.
Tummeliten har idag, april 2015, ca 45 barn inskrivna i sin verksamhet men har
tillstånd att driva verksamhet för mellan 60 och 75 barn. Under åren har antalet barn
på Göstas Parks förskola stadigt minskat. Trots att Gläntans förskola läggs ned till
sommaren 2015 finns det en överkapacitet i Långbrotts förskola och Sandtagets
förskola. Åtvidabergs kommun behöver därför se över och anpassa
dimensioneringen av sin förskoleverksamhet utifrån den nya förskola som etablerat
sig.
Områdeschef Hans Grimsell har genomfört en utredning gällande Göstas
Parksförskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör den bedömningen att förskolan Tummeliten
inom en snar framtid kommer att ha utökat sin verksamhet till det antal barn som
man har tillstånd till. Barn- och utbildningsförvaltningen måste snabbt anpassa sin
verksamhet för att ha en budget i balans. Anpassningen motsvarar 9 årsarbetare på
halvårseffekt 2015. Tummelitens ökning motsvarar ungefär antalet barn som nu går
på Göstas Parks förskola. Övriga förskolor i centralorten har redan idag en viss
överkapacitet. För att kunna anpassa verksamheten med bibehållen hög kvalité
krävs att verksamheten samlas på förskolor med en viss storlek som kan drivas
effektivt. Göstas Parks förskola är i dåligt skick och i ett längre perspektiv behövs
omfattande och kostsam renovering. Förvaltningens bedömning är att barnen på
Göstas Park kan erbjudas plats på övriga förskolor inom centralorten och att
förskoleverksamheten vid Göstas Park kan avvecklas.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-13,
dnr 2015-KS00339/630
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning, 2015-04-10,
dnr 2015-KS 00339/630.
--Expediering
Kommunstyrelsen
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 10(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
§ 44
Dnr 2015-KS00055/684
Läslyftet
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt statsbidrag för läslyftet. Kommunen
fick inte hela beloppet beviljat, men projektet kommer trots detta att starta upp.
Rektor Sara Algulin samt försteläraren Anna Jangbrant är utsedda att vara
projektledare. Till sin hjälp kommer de att ha 5 st handledare. Under hösten kommer
det gemensamma temat att vara samtal om text. Efter jul byter man till mer
ämnesinriktade teman.
---
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 11(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Barn- och utbildningsutskottet
2015-04-21
§ 45
Redovisning av enkätundervisning
Barn- och utbildningsutskottets beslut
Barn- och utbildningsutskottet noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland har genomfört ”Om mig”, en
webbenkät bland elever i grundskolans åk 8 och gymnasiets åk 2. Enkäten handlar
om hur ungdomar ser på sin hälsa och livsstil.
Skolstrateg Louise Willborg redovisar några av svaren från Åtvidabergs kommun
för Barn- och utbildningsutskottet.
---
Ordförandes sign.
Justerandes
sign.
Justerandes
sign.
Utdragsbestyrkande
Sida 12(12)