Bankeryd 700 år! Spåren från 1315.

Transcription

Bankeryd 700 år! Spåren från 1315.
Ett försök att beskriva Bankeryd år 1315
Bankes rödja, eller kanske det mer vetenskapliga "röjningen mellan bankarna",
ligger två timmars promenad norr ut, utefter Vätterns västra strand från Junakop.
Den stad som 31 år tidigare fått sina stadsprivilegier av kung Magnus Ladulås.
Kortaste vägen, är stigen utefter sjön, " hålvägen". Spåren finns i Trånghalla
och Sjöåkra skog samt vid vadstället vid Lillåns utlopp i Vättern. Det absoluta
flertalet människor var år 1315, hänvisade till att gå.
Utöver sjöfarten på Vättern, var vägarna runt sjöns sydspets av betydelse för det
begynnande Sverige. På Visingsö hade borgen på Näs redan i flera hundra år
varit kungarnas borg. Från Junakop kunde några få "besuttna" färdas mot
Bankes rödja med häst och vagn. De tog då den urgamla Eriksgatan över
Björneberg. Strax innan Tokeryd, fick de ta till höger och fortsätta in över
Månseryds ägor. Vidare in i dalen mot sockenkyrkan. Vägen har nästan samma
sträckning i dag. Björnebergsvägen.
I Bankeryd 1315, fanns bara de
människor som arbetade med jordbruk.
Kanske en och annan fiskare som
skattade Vättern, Lillån och Domneå.
Gårdarna Månseryd och Attarp var
störst i socknen. Ägdes av familjer som
benämndes "stormannaätter" och som
inte nödvändigt vis var boende på
orten.
Hedareds stavkyrka
Här fanns en kyrka, sannolikt en stavkyrka. Den stod på samma tomt som
nuvarande, vilken är den tredje kyrkan på samma plats. Nedre delen av den
norra kyrkogårdsmuren stammar sannolikt från denna tid. Vid kyrkan, en mindre
gård som garanterade stommen i prästens försörjning. Bankeryds Stom.
På andra sidan Lillån uppe på backen, låg just gården Backen.
Ännu lite längre bort mot sjön, Backens mo, Backamo. Genom mon, fortsatte
vägen ner mot Vätterstranden, till vadstället över Domneå. Domsandsvägen.
Domneå var och är gräns. Gräns mot Västergötland. Vem som bestämt att
Domneå skulle vara gräns mellan Småland och Västergötland är höljt i historiskt
dunkel. Ån var gränsen mellan Skara och Linköpings stift. Numera Skara och
Växsjö stift.
Vid vadstället över ån byggdes senare
en bro, Domnebro. När den första
bron byggdes vet ingen, men den sista
landsvägsbron revs så sent som 1930.
Uppe i väster går den urgammal
Eriksgatan genom socknen. Genom
Stora och Lilla Svinhaga, Skirebo,
Krabberyd och Domnaryds marker.
På den vägen red de medeltida
kungarna sin Edsgata.
Domnebro 1922
Upp till Risbron över Domneå, in i
Västergötland. En viktig och dominerande
Riksväg långt in på 1900-tal. I dag degraderad
till en byväg med trafikverkets nr 685.
Utefter Edsvägen, skulle huvudmännen bland
stormannaätter i Södermanland, Östergötland,
Västergötland och Närke svära sin trohet till
den nya kungen.
Smålänningar, - göre sig icke besvär!
Frimilstenen vid Krabberyd
"Land skal mæþ laghum byggias" ! Sverige var 1315 en svag statsbildning med
en monarki, där stormansätter slogs om vem som skulle sitta på tronen. Magnus
Laulås hade sett till så hans son Birger Magnusson blev vald till kung 1290.
Birger höll sig kvar på tronen till 1318. Birger hade det året satt Näs borg i pant
till Danskarna. Samma år brann borgen. Birgers bröder försökte ta kronan i från
honom. Håtunaleken och Nyköpings gästabud är sådant som berättar om
dåtidens maktstrider. Dessa strider påverkade föga bönderna i Bankes rödja. Här
var det kyrkan som var den verkliga makthavaren. Sverige som suverän stat
1315, var i vardande. I denna process var den katolska kyrkan en viktig
maktfaktor. Detta kyrkans inflytande, var påtagligt långt in i nutid.
Det geografiska område där befolkningen söker sig till samma kyrka, blev så
småningom begreppet socken. Bankeryds kyrka har rötter längre bort än 1315, men det var Johan Bär, en rik man som ägde gårdar både här och i Gränna, som
i sitt testamente till Alvastra kloster skrev 13 november 1315, att han skänkt
gåvor till kyrkan och prästen i Bankeryd. Som garanti till dessa gåvor, satte han
sin gård Månseryd i pant. Detta dokument är det hitintills äldsta som anträffats,
där vårt Bankeryd står omnämnt. Det är därför vi Bankerydsbor i år firar 700 år.
Klas-Peter Suneson 2015-08-23