Fasadfärger testade av Folksam 2012 och miljöbedömning (nov

Transcription

Fasadfärger testade av Folksam 2012 och miljöbedömning (nov
Fasadfärger testade av Folksam 2012 och miljöbedömning (nov 2012)
enligt Byggvarubedömningen (BVB) och SundaHus
I denna förteckning finns BVBs och SundaHus bedömningar för olika målningssystem för utomhusfärg (träfasader) som Folksam
rekommenderar. Här återfinns grundfärg och grundolja för målningssystemen. Minimikravet inom LF är att färgerna är minst accepterade av
BVB ( Accepteras). Informationen ska ses som en förenklad guide för göra ett aktivt miljöval, har ni funderingar så kontakta Jon Jonsson.
I slutet av dokumentet återfinns en teckenförklaring.
Åtta av utomhusfärgerna har efter två år möglat så mycket att Folksam helt avråder från köp. Ytterligare 18 färger som testats har en
långsammare mögelpåväxt och får därför betyget "tveksamma köp" för den som ska måla om huset. Tre färger klassas som "tveksamma
köp" då de är lösningsmedelsbaserade.
Bra Köp
Följande produkter har i Folksams färgtest klassats som Bra Köp:
Produkt
Miljömärkning BVB
(täckfärg)
SundaHus bedömning
(täckfärg)
Beckers
-
Undviks
Finns ej i SundaHus Miljödata
-
Ej bedömd
Finns ej i SundaHus Miljödata
Av
BVB/SundaHus
leverantör
rek.
grundfärg
Av leverantör
rek grundolja
Perfekt
Perfekt grundolja
BVB/SundaHus Nanopartiklar
Fasadlasyr
Colorex/Scala
Thor Olje/akr.
Färg
Beckers
Accepteras
Perfekt Akrylat
Accepteras/EJ
Grundfärg Bedömd
(täckfärg
Accepteras/
Ingen information
+ grundfärg)
Alcro
-
Ej Bedömd
Finns ej i SundaHus Miljödata
Altan Lasyrfärg
Dokumentansvarig: Jon Jonsson Fastställare: Charlotta Hansson Fastställt: 2015-01-27
Dokument-id: RA-1907-v.2.0 Miljö - Fasadfärger testade av Folksam och miljöbedömning
1 (4)
Produkt
Miljömärkning BVB
(täckfärg)
Caparol
-
Accepteras
Fasadakrylat
Flügger
SundaHus bedömning
(täckfärg)
-
Av leverantör
rek grundolja
Grundfärg
Fasadgrund olja LF Ej bedömd/ Ej
LF
Grundfärg
Accepteras
100 Aqua med
Av
BVB/SundaHus
leverantör
rek.
grundfärg
91 Aqua
Accepteras/
Accepteras/
BVB/SundaHus Nanopartiklar
Ingen information
bedömd
Grundolja 90
Accepteras/
Ingen information
Additiv 100 Aqua
-
Ej bedömd
Alcro
Bestå
Accepteras
Bestå Täckfärg
grundfärg
(täckfärg
Accepteras/
Bestå grundolja
Accepteras/
=
+ grundfärg)
Beckers
Cuprinol
Täckfärg ingen info
Grundfärg V Ej bedömd/
Accepteras
Oljefärg V
Accepteras/Ej
Ingen information
bedömd
Ej Bedömd
Cuprinol
Fasadlasyr
Engwall &
Grundolja V
(täckfärg)
-
Grundolja+grundfärg
Cuprinol grundolja
Ej bedömd/
Ingen information
Fasadlasyr
-
Claesson
Undviks
Lasol Linoljefärg
Flügger
-
Ej bedömd
Finns ej i SundaHus Miljödata
-
Ej Bedömd
Finns ej i SundaHus Miljödata
95 Lasyr
Jotun
Demidekk
Strukturlasyr
Dokumentansvarig: Jon Jonsson Fastställare: Charlotta Hansson Fastställt: 2015-01-27
Dokument-id: RA-1907-v.2.0 Miljö - Fasadfärger testade av Folksam och miljöbedömning
2 (4)
Produkt
Miljömärkning BVB
(täckfärg)
Jotun
SundaHus bedömning
(täckfärg)
Ej Bedömd
Finns ej i SundaHus Miljödata
Ej Bedömd
Finns ej i SundaHus Miljödata
Av
BVB/SundaHus
leverantör
rek.
grundfärg
Av leverantör
rek grundolja
Nordsjö
Nordsjö Tinova V
BVB/SundaHus Nanopartiklar
Demidekk
Ultimate
Liwa
-
Trälasyr V
Nordsjö
Accepteras
ONE
Tinova V
(täckfärg)
Tinova V
-
Impregneringsolja
Accepteras/
Ingen info
Trägrund
FSC
Nordsjö
Accepteras/
Accepteras
Finns ej i SundaHus Miljödata
Täcklasur
Dokumentansvarig: Jon Jonsson Fastställare: Charlotta Hansson Fastställt: 2015-01-27
Dokument-id: RA-1907-v.2.0 Miljö - Fasadfärger testade av Folksam och miljöbedömning
3 (4)
Teckenförklaring
= Svanenmärkning, miljöstandard som omfattar både krav på innehåll och tillverkningsskedet
,
,
= SundaHus helhetsbedömning där A är bäst och C är sämst. Används i GBG av ex. Framtiden, Higab och Älvstranden. Här är deras krav kopplade till
kommande ramavtal:
Vid arbete för Framtiden AB och dess dotterbolag, Higab samt Älvstranden Utveckling AB:



Bedömningssystem: SundaHus Miljödata
Godkänd bedömning: helhetsbedömning A och B.
Ytterligare krav:

Produkter med beteckningarna H1, H2, P1 och/eller P2 får ej användas utan beställarens godkännande.

Inga produkter med spärrhand får användas utan godkännande

För Framtidenkoncernen gäller dessutom: produkter med ”F” framför i bedömningarna får användas trots att ovanstående krav inte uppfylls.
De är godkända avvikelser.
= detaljbedömning i SundaHus. Pil uppåt rekommenderas. Pil neråt rekommenderas ej. I Fallande skala färgmässigt från Vit (bäst) till svart (sämst).
= Innehåller ett utfasningsämne. Ämnen som har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas.
= Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. Ämnen som är persistenta(svårnedbrytbara),bioackumulerande (anrikas i organismer) och toxiska(giftiga) ALT
mkt persistenta och mkt bioackumulerande.
= Innehåller Hormonstörande ämne klass 1. EU-listade ämnen som med bevisade hormonstörande effekter på djur och människa.
= Hormonstörande ämne klass 1 förekommer vid tillverkningen. EU-listade ämnen som med bevisade hormonstörande effekter på djur och människa.
= Produkten innehåller förnyelsebara råvaror
= Produkten innehåller miljöfarliga ämnen. R50-R59.
= Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet. Riskfraser R20 – 29, R31 – 49, R60 - 68
= Hälsofarliga ämnen i byggskedet. Riskfraser R20 – 29, R31 – 49, R60 – 68.
n = Produkten innehåller nanopartiklar.
= Produkten innehåller inte nanopartiklar.
Dokumentansvarig: Jon Jonsson Fastställare: Charlotta Hansson Fastställt: 2015-01-27
Dokument-id: RA-1907-v.2.0 Miljö - Fasadfärger testade av Folksam och miljöbedömning
4 (4)