2015-09-28 Minnesanteckningar NOSAM Östra Göteborg

Transcription

2015-09-28 Minnesanteckningar NOSAM Östra Göteborg
Minnesanteckningar NOSAM Östra Göteborg
Datum: 2015-09-28
Närvarande:
Förhindrade:
Kate Sjöblom (VGR), Elisabeth Lindahl (VGR), Ulrica Reibring (SDF),
Lars Gustafsson (VGR), Gunnel Karolén (SDF), Laila Svensson (SDF),
Lorna Niklasson (SDF), Björn Erkholm (VGR), Kristina Söderlund
(SDF), Birgitta Harberg (SDF), Per Åkerström (SDF), Emma
Thorbjörnson (VGR), Abdou Elhadi (VGR), Arthur Dörr (VGR), Helena
Brattgård Spaak (VGR), Louise Malmgren (SDF/VGR)
Mats Leffler (VGR), Charlotta Green (SDF)
Plats:
Gamlestadens Vårdcentral
Konferensrummet på övervåningen
Tid:
Kl. 13.00- 17.00
Mötespunkter
1. Inledning
Föregående anteckningar godkänns
2. Genomgång av verksamheterna inom NOSAM
Samtliga representanter går igenom sina verksamheter utifrån: uppdrag,
målgrupp, upptagningsområde, specialistkompetens, gränsdragningsproblem
och samverkans behov.
Några problemområden identifieras som behöver följas upp:
-
Jour och beredskapsuppdrag
SDF Äldreomsorg/Hälso- och sjukvården uppfattar att jour- och
beredskapsuppdraget inte fungerar optimalt, och att det konsultativa uppdraget
inte ges till sjuksköterskorna i den utsträckning som behövs.
Kristina Söderlund uppmanas kontakta separata vårdcentraler för att tydliggöra
vad som behöver förbättras.
-
Västbus
En lokal arbetsgrupp för Västbus behöver komma till stånd. Västbus är ett
samverkansforum, med syfte att effektivt samordna insatser för barn 0-20 år
med sammansatta psykiska och sociala problem, där den egna verksamheten
inte ensamt kan tillgodose behovet av stöd. Västbusmöten äger rum där
professionerna träffas och går igenom samordnade insatser på individnivå.
Dock behövs en lokal arbetsgrupp på chefsnivå för att diskutera strukturella
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
förutsättningar för samordnade insatser. Det kan röra avvikelser eller frånvaro
för någon part på mötena. Det kan också röra hur man ska underlätta för
konkret samverkan: vilka kontakter som finns mellan verksamheterna, hur
olika rutiner fungerar etc.
Den lokala arbetsgruppen ska representeras av personer med
beslutandemandat från IFO-FH, sektor utbildning, BUM, BUP och
vårdcentralerna. IFO-FH är sammankallande.
För att komma igång med den lokala arbetsgruppen finns två
utbildningstillfällen om Västbus. Den 5 november anordnar LGS/Kommun och
sjukvård samverkan i Göteborgsområdet. Se inbjudan på samverkanstorget.se
Det andra utbildningstillfället anordnas lokalt för NOSAM Östra Göteborg den
14 januari. Inbjudan kommer ut inom kort och vänder sig till beslutsfattare och
andra nyckelpersoner i NOSAM:s verksamheter, som arbetar med barn och
unga. Samtliga NOSAM representanter som arbetar med barn och unga
uppmanas att delta.
-
Samverkan Vårdcentralerna eller SDF och Angered Närsjukhus
( ANS Smärta, rehab, psykiatri)
Remitteringen till ANS Smärta, rehab, psykiatri kan öka utifrån befintlig
beredskap på ANS. Vårdcentralerna välkomnar att ANS, genom Elisabeth
Lindahl, kontaktar dem om hur samarbetet kan utökas. Även SDF kan remittera
i högre utsträckning än vad som görs idag. Vid behov av att få telefonnumret till
Vårdgrannetelefonen för ANS Smärta, rehab, psykiatri, kontakta Elisabeth
Lindahl eller Louise Malmgren.
-
Målgruppstillhörighet mellan primärvård-specialistvård (PMG)
Det finns ett behov att tydliggöra vem som kan remitteras från en vårdcentral
till psykiatrin, då flera kommer tillbaka utan påbörjade insatser. Frågan lyfts in i
NOSAM Psykiatri.
-
Uppföljning av patienter som skrivs ut från slutenvård
Det finns ett behov att följa upp de patienter som skrivs ut ur slutenvården till
psykiatrin, men som efter två uteblivna besök från psykiatrin blir utskrivna.
Frågan lyfts in i NOSAM Psykiatri.
En samlad PPT för allas verksamheter bifogas med minnesanteckningar. Ev.
kontaktuppgifter såsom vårdgrannetelefon är borttaget.
3. Lokal överenskommelse för vård- och stödsamordning
En överenskommelse har tagits fram mellan SDF IFO-FH (område Boende,
daglig verksamhet och personligt stöd) och Psykosvård Nordost.
Överenskommelsen avser vård- och stödsamordning för personer med
betydande psykisk funktionsnedsättning/allvarlig psykisk sjukdom, som är eller
kan vara aktuella för insatser från båda huvudmän.
Beslut: NOSAM godkänner överenskommelsen.
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.
Se länk till överenskommelsen http://www.samverkanstorget.se/sv/Kommun-ochsjukvard---samverkan-i-Goteborgsomradet/Organisation/NOSAM/OstraGoteborg/Dokument/
4. Kort rapportering från styrgrupperna
Psykiatri: Arbete inom följande områden behöver utvecklas: Brukarmakt, unga
vuxna samt konsultationsmodellen. Frågorna följs upp i Psykiatrigruppen.
Arthur samlar för närvarande in representanter för arbetsgruppen Brukarmakt.
Om någon från verksamheterna önskar delta, kontakta Arthur.
Barn och unga: Laila informerar om en kartläggning som har gjorts av vilka
strukturerade insatser/program/metoder som finns tillgängliga för föräldrar
(föräldrastöd) i Östra Göteborg. Uppgifter om befintligt stöd har samlats in från
IFO, sektor utbildning, BVC, BUM, BUP och Ungdomsmottagningen (UM).
Kartläggningen ska spridas i befintliga verksamheter samt utgöra ett underlag
inom Barn och ungagruppen för hur föräldrastödet ska utvecklas.
Mitt i livet och Äldre-gruppen har inte haft något möte under året. Kommande
möte äger rum den 15 oktober kl. 8.30 -12.30 lokal Närhälsan Gamlestadstorget.
5. Övrigt
Nästa NOSAM-möte är den 23 november kl. 14.00-16.00, lokal Närhälsan
Gamlestadstorget
Björn Erkholm går tillfälligt in som ordförande under mötet.
Anteckningar fördes av
Louise Malmgren
www.samverkanstorget.se
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

Similar documents