Kundbrev om sammanläggningen av Protect 90

Comments

Transcription

Kundbrev om sammanläggningen av Protect 90
Stockholm januari 2015
Protect 90 sammanläggs med Kapitaltrygg den 12 mars 2015
Du sparar i Swedbank Robur Kapitaltrygg (Kapitaltrygg) som är en sverigeregistrerad fond. Vi
har även en likartad fond som är registrerad i Luxemburg som heter Swedbank Robur
International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90).
Vi har beslutat att lägga samman Protect 90 med Kapitaltrygg den 12 mars 2015.
Vid fondsammanläggningar är vi skyldiga att informera alla fondandelsägare i Kapitaltrygg och
du behöver inte göra något i samband med denna information.
Anledningen till fondsammanläggningen är att en luxemburgregistrerad fond tidigare innebar
en förmånligare beskattning än en sverigeregistrerad fond. Efter att en ny svensk fondskatt
infördes den 1 januari 2012 finns det inte längre någon anledning att ha kvar
luxemburgregistrerade fonder ur skattesynpunkt.
Vi flyttar därför alla våra luxemburgregistrerade fonder ”hem” till Sverige. Eftersom vi har en
likartad sverigeregistrerad fond, Kapitaltrygg, anser vi att en sammanläggning är till fördel för
andelsägarna i Protect 90, samtidigt som det inte innebär någon förändring för dig som sparar i
Kapitaltrygg.
Ditt sparande i Kapitaltrygg påverkas inte av sammanläggningen
Sammanläggningen
innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt
tidigare innehav liksom ditt anskaffningsvärde.

medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig.

ändrar inte Kapitaltryggs målsättning, placeringsinriktning eller placeringsstrategi.

innebär ingen avgiftsförändring i fonden, förvaltningsavgiften kvarstår på 1,32 %.

förändrar inte risken i Kapitaltrygg.

innebär ingen inverkan på fondens sammansättning av tillgångar.
Miljöcertifierad enligt ISO 14001

Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
1(2)
2(2)
2(4)
Under sammanläggningsprocessen kan du inte köpa eller sälja fondandelar
Sammanläggningen av fonderna genomförs torsdagen den 12 mars 2015.

Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Önskar du köpa eller sälja
fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i
Kapitaltrygg till och med den 10 mars 2015 klockan 15.30. Observera att vid försäljning
av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande
inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto.

Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan 15.30
den 10 mars 2015 behandlas inte förrän den 16 mars 2015 och genomförs till den
andelskurs som räknas fram efter klockan 15.30 denna dag.

Eventuella upplupna intäkter i Protect 90 tillfaller Kapitaltrygg.
Övrig information
Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid
välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt fonden via
våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit.
Vår externa revisor Deloitte Audit har inför sammanläggningen granskat metoderna som
används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du få en kopia av
revisorsyttrandet vänligen ring 08-5859 7300 eller +352 40 49 01 (Luxemburg).
Besök gärna vår webbsida www.swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud.
Med vänlig hälsning
Swedbank Robur Fonder AB
David Vallin, chef Affärs- och produktutveckling

Similar documents