Akutmedicin 150116

Comments

Transcription

Akutmedicin 150116
Akutmedicin
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
12 högskolepoäng
Tentamen B:1
62KA01
Fristående och programstudenter
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
150116
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel!
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
Godkänt:
78 poäng
70% i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde
Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde
Allmänna anvisningar:
Sätt en ring runt det rätta svarsalternativet!
OBS endast ETT rätt svar!
Nästkommande tentamenstillfälle: 15 02 18
Rättningstiden är i normalfall tre veckor.
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare: Lena
Hedegärd
Telefonnummer:
0730 556995
Tentamenskod:
Akut organsvikt i mag- tarmkanalen (10p)
1. En 55-årig man sjuknar vid 22-tiden akut med intensiv central buksmärta.
Kommer in akut vid 02-tiden. Smärtpåverkad, svettig, puls 116/min, andn.
Frekv. 22/ min, temp 37.7, bukstatus är ”blankt”.
Vad gäller?
A. Kan inte få analgetica förrän diagnosen säkerställts.
B. Inget allvarligt så länge bukstatus är ua.
C. Bästa provtagning och bild-diagnostik är; Lpk, CRP,Hb/ultraljud buk
D. Bästa provtagning och bild-diagnostik är; d-Dimer, Lpk/CT buk med i.v.
kontrast
2. ”Kliniska bilder”. Rangordna från ” vanligare till mindre vanligt”
I; Svår buksmärta, blankt bukstatus
II; Lokal peritonit
III; Generell peritonit
IV; Ileus
A. IV,III,I,II
B. II,III,I,IV
C. II,IV,III,I
D. IV,II,I,III
3. Vid misstanke om appendicit gäller:
A. Snabbt till operation för att hinna före perforation
B. Alltid antibiotikabehandling vid misstanke
C. Oftast behov av diagnostik med ultraljud
D. I första hand följa förloppet med upprepad klinisk bedömning och labkontroller
1
Tentamenskod:
4. Under senare år har ett ökande antal patienter opererats med gastrisk bypass pga obesitas, de flesta laparoscopiskt. En komplikation som ökat i
förekomst är oerhört viktig att inte missa tidig diagnos av;
A. Adherensileus, som vid operation riskerar att ge ny ileus
B. Ärrbråck i kameraporten som kan ge inklämning av en tarmslynga
C. Inre herniering som kan ge tarmischemi med risk för större eller mindre
tarmgangrän
D. Djup infektion i porthål som kan ger adherenser
5. En kvinna har ätit smörgåstårta på kvällen. Kommer akut sedan hon blivit
dålig med hög feber, frossa och kräkning. Tror själv på matförgiftning. Det
blir också den preliminära bedömningen på akutmottagningen.
Temp 39.3, Akuta labdata med svar efter en timma visa s-bilirubin 45,
LPK 18.000.
Diagnosförslag och åtgärd;
A. Matförgiftning med ”sidoordnad leverreaktion”
B. Har ej med matförgiftning att göra.
C. Cholangit? Omedelbart sepsishandläggning
D. Sepsis? Lägga in för observation över natten.
6. ”Blankt bukstatus” ses oftast hos den svårt smärtpåverkade patienten som
söker akut och har:
A. Ulcus perforation
B. Akut pancreatit
C. Tunntarmsischemi
D. Rupturerat aortaanaerysm
7. En äldre kvinna med känd obstipationsbenägenhet. Nu tunna tarmtömningar
och visar sig har ett stort fecalom. Klagar över spänningskänsla i bukens
nedre delar. Vilken lämplig åtgärd/kontroll utöver fecalomevakuering bör
göras?
A. Beställa gyn-konsult
B. Göra bladderscan
C. Beställa CT-Bös
D. Beställa ultraljud buk
2
Tentamenskod:
8. Att prioritera: Du är ansvarig sjuksköterska på akutintaget.
Prioriteringsgradera följande patienter avseende medicinsk
angelägenhetsgrad (i fallande ordning med mest angelägna först)
1) 19- årig yngling med på morgonen diffus smärta centralt i buken, tidigt
illamående och
kräkning, men nu istället tilltagande ömhet nere till höger i buken
2) 36- årig man med etylmissbruk. Insjuknat akut inom loppet av ca ½-1 timma
med smärta i bukens övre delar. Palpationsöm i epigastriet.
3) 79- årig man med pace-maker.NSAID-preparat sedan 6 veckor pga höftartros.
Fått stor blodkräkning i hemmet. Är blek, med nedsatt perifer cirkulation. Bltr
115/95, puls 70/min.
4) Yngre kvinna som tidigare sökt med bukbesvär i anslutning till oregelbunden
tarmfunktion. Nu ökande besvär med varierande smärta under vä revbensbåge och
viss ömhet i vä fossa.
A.
B.
C.
D.
3,2,4,1
2,3,1,4
3,2,1,4
2,3,4,1
9. De flesta patienter med colorectal cancer söker sin vårdcentral pga pga blodig
avföring och/eller ändrad tarmfunktion. Vissa söker dock akut och då oftast
som ileusfall.
Hur stor andel i en grupp med colorectalcancer har sökt akut?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
D. 40 %
10. Akut svår epigastriell (bukens övre delar) smärta och allmänpåverkan hos en
äldre patient, men med ”blankt bukstatus” skall leda tanken till:
A.
B.
C.
D.
Diafragmal hjärtinfarkt
Mesenterialkärlsocclusion
Strangulationsileus
Samtliga a-c måste övervägas
3
Tentamenskod:
Akutmedicinska tillstånd inom gynekologi o obstetrik (10p)
11. Värdera följande orsaker till buksmärtor under graviditet, och markera det
som inte passar in på beskrivningen ”Godartade (ofarliga) orsaker till
buksmärtor under graviditet”:
A.Obstipation
B. Ligamentsmärtor
C. Hydronefros
D.Pyelonefrit
12. Vilket av nedanstående påstående om preeklampsi stämmer inte:
A.Preeklampsi är vanligare hos rökare än hos icke-rökare
B. Att vara äldre förstföderska är en riskfaktor för preeklampsi
C. Preeklampsi i anamnesen hos kvinnliga förstagradssläktingar är en riskfaktor för
att själv utveckla preeklampsi
D.Essentiell hypertoni är en riskfaktor för att utveckla preeklampsi
13. Värdera följande påståenden om tromboembolism under graviditet, och
markera det som är felaktigt:
A.En gravid kvinna med svullnad i ena benet, värmeökning och belastningssmärtor
ska uppmanas komma för undersökning med tanke på djup ventrombos.
B. I 20 % av fallen med djup ventrombos under graviditet sitter trombosen i höger
ben.
C. I 20 % av fallen med djup ventrombos under graviditet sitter trombosen i vänster
ben.
D.En gravid kvinna med nytillkomna smärtor i vänster ljumske bör undersökas
med tanke på eventuell bäckentrombos.
14. Hur vanligt är missfall?
A.
B.
C.
D.
1 % av alla graviditeter
5%
10 %
15 %
4
Tentamenskod:
15. Vaginal blödning utan smärtor under senare delen av graviditeten kan ha
olika orsaker. Vilket av nedanstående tillstånd ger sannolikt inte en smärtfri
blödning?
A.
B.
C.
D.
Cervixpolyp
Placenta previa
Liten blödning efter samlag
Ablatio placentae
16. Vilken av följande faktorer är en riskfaktor för föreliggande moderkaka?
A.
B.
C.
D.
Förstföderska
Hereditet för trombos
Kvinna som tidigare genomgått kejsarsnitt
Övervikt
17. Vilken av nedanstående patienter är det sannolikast att hennes symtom beror
på endometrit?
A. 30-årig kvinna med temp 38 och nedre buksmärtor med debut 2 dagar efter
skrapning
B. 20-årig kvinna med illaluktande flytningar och molvärk nertill i buken av och
till sedan två veckor
C. 40-årig kvinna med intervallsmärtor i hela buken sedan ½ dygn
D. 70-årig kvinna med nedre buksmärtor sedan en dryg vecka och nu temp 39
18. En kvinna väntar sitt första barn. Hon söker akut i graviditetsvecka 25 med
relativt hastigt påkommen andnöd och hållkänsla. Vad bör man misstänka i
första hand?
A. Lungemboli
B. Pneumothorax
C. Pleurit
D. Pneumoni
5
Tentamenskod:
19. Värdera följande påståenden om extrauteringraviditet (X). Markera det
alternativ som stämmer:
A.
B.
C.
D.
Patienter med X vet alltid om att de är gravida.
Rupturerat X med mycket blod i buken är vanligt.
Infertilitetsanamnes är en riskfaktor för X.
Patienter med genomgånget X har lätt att bli gravida igen.
20. En kvinna har fött barn i ambulansen på väg in till sjukhuset; ambulansen är
framme om 5-10 minuter. Placenta har ej avgått. Kvinnan får nu en riklig
vaginal blödning. Tre av nedanstående åtgärder är tänkbara medan en av
dem INTE hjälper – vilken?
A. Massera livmodern genom bukväggen samtidigt med ett lätt-måttligt drag i
navelsträngen.
B. Komprimera aorta mot ryggraden genom kraftigt tryck i höjd med naveln.
C. Ge inj. Cyklokapron 1 g i.v.
D. Lägg patienten i vänster sidoläge.
6
Tentamenskod:
Akuta förgiftningar (10p)
21. Vilket av följande påståenden om drogen spice är felaktigt?
A. Spice är samlingsnamnet på naturliga cannabinoider i kombination med andra
torkade växtdelar med psykoaktiva egenskaper avsedda för rökning i
missbrukssyfte
B. Påfallande stor andel av användarna är tonåringar
C. Spice medför avsevärt större akuta hälsorisker i jämförelse med klassisk
cannabis
D. Handeln sker i huvudsak via internet och började i Europa i liten skala för ca 10
år sedan
22. Vid vilken av följande förgiftningar med kraftig medvetandesänkning bör
man inte ge antidoten flumazenil?
A. Enbart bensodiazepiner
B. Bensodiazepiner + morfinpreparat
C. Bensodiazepiner + tricykliska antidepressiva (TCA)
D. Bensodiazepiner + paracetamol
23. Vilken av följande kombinationer är felaktig?
A. Metadon – opioidtoxidrom
B. Änglatrumpet – antikolinergt toxidrom
C. Kokain – sympatomimetiskt toxidrom
D. Spikklubba – kolinergt toxidrom
24. Vilket av följande påståenden om akuta förgiftningar i Sverige är felaktigt?
A. Årligen vårdas ca 2000 patienter på sjukhus efter akut förgiftning
B. Barnförgiftningar är vanliga men sällan allvarliga och dödsfall är mycket
ovanliga
C. Antalet förgiftningar med paracetamol har kraftigt ökat de senaste åren
D. Vid förgiftningar med läkemedel tillhör dessa oftast ATC-koden N
7
Tentamenskod:
25. Vid vilket av nedanstående perorala förgiftningar saknas antidot?
A. Paracetamol
B. Digitalis
C. Klorokinfosfat
D. Cyanid
26. Vid vilken av nedanstående perorala förgiftningar är aktivt kol ineffektivt?
A. Järntabletter
B. Digitalis
C. Karbamazepin
D. Teofyllamin
27. Genom att tillföra en fettemulsion (t ex Intralipid) som intravenös infusion
kan man genom en snabb omfördelning radikalt minska toxiciteten hos
fettlösliga substanser som vid en överdos ger allvarliga kardiella och/eller
centralnervösa symtom. Teoretiskt är fettemulsion tänkbar vid alla
nedanstående förgiftningar men metoden är etablerad behandling endast för
en. Vilken?
A. Lamotrigin (antiepileptikum)
B. Karbamazepin (antiepileptikum)
C. Bupivakain (lokalanestestikum)
D. Quetiapin (antipsykotikum)
28. En 23-årig frisk man utan missbruksproblem inkommer till
akutmottagningen genom en grannes försorg efter att ha intagit 20 tabletter.
Vilket av nedanstående alternativ innebär den i särklass största risken (inget
alternativ är riskfritt)?
A. Sobril (oxazepam 10 mg)
B. Korokinfosfat 250 mg
C. Alvedon (paracetamol) 500 mg
D. Ipren (ibuprofen) 400 mg
8
Tentamenskod:
29. Vid förgiftningar är det ofta en eller flera metaboliter
(nedbrytningsprodukter) som orsakar giftverkan medan modersubstansen
tolereras relativt väl. Detta gäller för 3 av nedanstående alternativ.
För vilket alternativ gäller det inte?
A. Etanol
B. Metanol
C. Etylenglykol
D. Paracetamol
30. Vilket av följande symtom är inte gemensamt för antikolinergt och
sympatomimetiskt syndrom (typiskt bara vid antikolinergt syndrom)?
A. Takykardi
B. Hypertension
C. Mydriasis (stora pupiller)
D. Rodnad torr varm hud
9
Tentamenskod:
Rörelseapparaten traumatologi (10p)
31. Vilken effekt/vilka effekter har splintning i ortopediskt traumatologi?
(ett alternativ är rätt)
A.
B.
C.
D.
Smärtlindring
Kan förhindra luxation i leden
Begränsning av mjukdelsskador
Både A och C
32. Hur stor är risken för ortopediska skador i samband med stort trauma?
A.
B.
C.
D.
Större än 75 %
Mellan 50-75 %
Mellan 25-50 %
Mindre än 25 %
33. Varför ska öppna frakturer opereras så fort som möjligt?
A.
B.
C.
D.
Risk för osteit
Risk för mjukdelsinfektioner
Risk för fördröjd läkning
Alla ovanstående
34. Vilken grad av Gustillo-Anderson klassifikation beskriver bäst en öppen
underbensfraktur med sår i frakturnivån som är 3 cm långt med normal
cirkulation distalt?
A.
B.
C.
D.
Grad I
Grad II
Grad III A
Grad III C
10
Tentamenskod:
35. Du misstänker ryggskada hos en patient efter falltruama. Patienten kan inte
röra foten och har nedsatt känsel i hela benet på samma sida. Hur tycker du
att cirkulation i foten är?
A.
B.
C.
D.
Både den venösa och arteriella cirkulationen nedsatta men inte helt borta.
Arteriella cirkulationen borta, den venösa OK.
Venösa cirkulationen borta, den arteriella OK.
Både den venösa och arteriella cirkulationen OK.
36. Vilken metod är lämpligast för undersökning av distal cirkulation i en skadad
extremitet på trauma- scenen?
A. Inspektion av färg och palpation av pulser
B. Doppler
C. Pulsoximetri
D. Angiografi
37. Du bestämmer Dig för att reponera en dislocerad fotled på skadeplatsen.
Vilken metod skall Du använda?
A. Ta ett bra grepp om foten och dra i axial riktning
B. Ta ett bra grepp om foten och vrida den inåt
C. Ta ett bra grepp om foten samtidigt som en kollega tar ett fast grepp om låret
och Du vrider inåt medan han/hon vrider utåt
D. Som C, fast Du vrider utåt och kollegan vrider inåt
38. Du är ansvarig för triage på akutintaget. En patient har inkomit med
ambulans efter MC-olycka. Han är vaken och har en tydlig felställning i
femur, dock ingen sårbildning eller blödning. Vad är det första Du gör?
A. Förbereder för trauma-CT
B. Sätter 2 grova iv-nålar och börjar med Ringer-Acetat infusion (1 liter per ivnål)
C. Tar en Hare-splint och splintar frakturen
D. Pratar med patienten
11
Tentamenskod:
39. Varför transporterar man ett amputat i isvatten?
A. För att förlänga ischemitiden
B. För att minska riken för infektion
C. För att behålla amputatet i steril miljö
D. För att underlätta transporten
40. Vad är den första parameter som skall kontrolleras hos en patient med
misstänkt Open- Book bäckenskada?
A.
B.
C.
D.
Distalstatus
Cirkulation
Luftvägar
Timdiures
12
Tentamenskod:
Huvudets traumatologi (10p)
41. En patient som är medvetslös och som vid smärtstimulering har en stereotyp
sträckrörelse (extensionsrörelse) i armar och ben är:
A. RLS 2
B. RLS 4
C. RLS 7
D. RLS 8
42. Vid en mindre hjärnblödning menar man att kompensationsmekanismer
träder in som hindrar intrakraniell tryckstegring. Det som händer är:
A. Hjärnan förskjuts ned genom tentorieslitsen och trycket minskar
B. Blodtrycket minskar något och på så sätt går intrakraniella trycket ner
C. Volymen av venöst blod och cerebrospinalvätska minskar
D. Hjärnan trycks ned genom foramen Magnum
43. Hos en patient med en hjärnblödning kan man vinna tid genom att
hyperventilera. Tanken bakom detta är:
A. Man ökar syrgassaturationen i blodet och därmed klarar hjärnan det höga
intrakraniella trycket.
B. Man andas ut koldioxid, pH-värdet i blodet går då upp, hjärnans kärl drar ihop
sig och intrakraniella trycket sänks.
C. Koldioxid ansamlas i blodet och pH-värdet sjunker då, hjärnans kärl drar ihop
sig och intrakraniella trycket sänks.
D. Det venösa avflödet förbättras så att intrakraniella blodvolymen minskar och
det intrakraniella trycket minskar.
44. Problemet med den så kallade primära hjärnskadan vid en skallskada är:
A. Leder alltid till mycket högt intrakraniellt tryck
B. Stor risk för infarktutveckling
C. Förekommer nästan alltid vid epiduralhematom
D. Innebär att nervstrukturer blir skadade direkt vid olyckan, kan inte behandlas
med kirurgi eller neurointensivvård
13
Tentamenskod:
45. Den viktigaste informationen när man bedömer en patient som ligger inlagd
för commotio-observation är:
A. Pupillstorleken
B. Blodtrycket
C. Upprepade undersökningar med CT-hjärna
D. Vakenheten
46. Vilket av nedanstående åtgärder sänker inte det intrakraniella trycket:
A. Infusion av läkemedlet Mannitol
B. Behandling med diuretika
C. Höjd huvudända
D. Sänkt huvudända
47. Vad är sant gällande den så kallade primära hjärnskadan vid en skallskada:
A. Är alltid kombinerad med mycket högt intrakraniellt tryck
B. Förekommer nästan alltid med epiduralhematom
C. Kan leda till diffusa axonala skador som inte kan behandlas med kirurgi eller
neurointensivvård
D. Stor risk för infarktutveckling
48. Om det hos en skallskadad patient trots full farmakologisk neurointensivvård
fortfarande föreligger kraftigt förhöjt intrakraniellt tryck, genomförs ibland
en s.k kraniektomi. Detta innebär att:
A. En del av skallbenet tas bort för att låta hjärnan expandera.
B. Ett hål borras i skallbenet för att lätta på trycket.
C. En del skadad hjärnvävnad reseceras (tas bort).
D. Ett drän läggs i ventrikelsystemet.
14
Tentamenskod:
49. Om en patient med skallskada sjunker i vakenhet, vilken anatomisk struktur
är det sannolikt som är påverkad?
A. Nackloben (occipitalloben)
B. Hjärnbalken (corpus callosum)
C. Lillhjärnan (cerebellum)
D. Hjärnstammen
50. Internationellt och på vissa håll i Sverige används ofta en annan skala än RLS
för att värdera patienter med skallskada. Vad heter den?
A. GSS (Glasgow severity score)
B. GCS (Glasgow coma scale)
C. GIS (Glasgow injury scale)
D. GCC (Glasgow coma care)
15
Tentamenskod:
Akut njursvikt (10p)
51. Vad menas med oliguri?
A. Urinmängd > 3000 ml/dygn
B. Urinmängd < 100 ml/dygn
C. Urinmängd 600-1200 ml/dygn
D. Urinmängd 100-400 ml/dygn
52. Varför ges Calcium intravenöst vid hyperkalemi?
A. Det sänker p-kalium på mindre än 15 minuter
B. Det verkar membranstabiliserande på myokardiet
C. Det förflyttar kalium intracellulärt
D. Det motverkar acidosen
53. En man med känd polycyklisk njursjukdom kommer in till akuten med akut
insättande huvudvärk, vad ska man i första hand misstänka för diagnos?
A. Subarachnoidalblödning
B. Meningit
C. Migrän
D. Subduralhematom
16
Tentamenskod:
54. En kvinna, 86 år gammal hittas i sitt hem efter falltrauma. Har sannolikt legat på
golvet hela natten. Vid ankomsten till sjukhuset är hon dehydrerad och har små
urinmängder, urinen är rödbrun till färgen. s-kreatinin är förhöjt. Vad ska man
misstänka förutom dehydrering?
A. Vaskulit
B. Rabdomyolys
C. Urinvägsinfektion
D. Njurinfarkt
55. På vilket sätt kan NSAID´s vara skadliga för njurarna?
A. Kan orsaka akut tubulointerstiell nefrit
B. Kan ge njursvikt pga. hemodynamisk påverkan
C. Kan öka risken för ATN (akut tubulär nekros) vid kontrastbelastning
D. Samtliga ovan nämnda effekter
56. Vilken av nedanstående är inte en indikation för akut hemodialys?
A. Intoxikation med etylenglykol
B. Intoxikation med digitalis
C. Intoxikation med Acetylsalisylsyra
D. Intoxikation med Litium
57. Njursjukdom brukar definieras i graderna I-V. Vad innebär grad V?
A. GFR > 90 ml/min
B. GFR < 15 ml/min
C. GFR < 10 ml/min
D. GFR < 60 ml/min
17
Tentamenskod:
58. Vad är inte typiskt symtom vid nefrotiskt syndrom?
A. Hypoalbuminemi
B. Proteinuri
C. Ödem
D. Residualurin
59. Vad kan man säga att prerenal njursvikt generellt orsakas av?
A. Försämrat avflöde från njurarna
B. Inflammation i glomeruli
C. Försämrad blodcirkulation i njurarna
D. Tubulointerstitiell inflammation
60. AV-fistlar används vid hemodialys. Vad är fel?
A. En fistel kan anläggas av nativa kärl eller syntet-Graft
B. En AV-fistel är ett lättåtkomligt kärl som kan användas vid ex provtagning på
akutmottagningen
C. En AV-fistel får ej utsättas för tryck från till exempel klockarmband
D. En AV-fistel får endast användas av särskilt utbildad dialyspersonal
18
Tentamenskod:
Termiska skador (10p)
61. Efter en lägenhetsbrand kommer en man i 40-årsåldern in på akuten med 2:a
gradens brännskador (ytlig delhudsbrännskada) på huvud och på hela bålens
framsida. Han är vaken och har svår smärta. Bt 150/80, puls 110. Han väger
70 kg.
Hur stor är brännskadans utbredning?
A. 15 %
B. 18 %
C. 22,5 %
D. 27 %
62. Vad kan man utifrån uppgifterna i fråga 61 misstänka att patienten kan ha?
A. Septisk reaktion efter brännskadan
B. Inhalationsbrännskada
C. Compartmentsyndrom
D. Hyponatremi
63. Vilken åtgärd behöver göras skyndsamt med anledning av tillståndet i
frågorna 61 och 62?
A. Fasciotomi
B. Escarotomi
C. Intubation
D. Aggressiv infusion av NaCl
64. När normaliserar sig cardiac output efter brännskadechock?
A. Efter 1-2 timmar
B. Efter 12-18 timmar
C. Efter 72 timmar
D. Den normaliseras inte
19
Tentamenskod:
65. Hur ska man behandla distala nekroser efter en djup frostskada?
A. Omedelbar amputation ovan nekrosen
B. Gnid in med zinksalva
C. Antibiotika
D. Avvakta demarkation och spontanamputation
66. Vad är effektivt prehospitalt vid s k värmekonservering så att patienten ej
fortsätter kylas ned?
A. Värmetak
B. Mikrovågsugn
C. Bubbelplast
D. Varm dryck
67. En tonårsflicka inkommer till akuten dagen efter att hon varit på fest och
mitt i natten i sträng kyla tagit av sig skorna och gått barfota hem, ca en
kilometer. Hon har smärtor i fötterna, tårna är starkt rodnade och på
fotsulorna håller det på att utvecklas blåsor med klart vätskeinnehåll. Hur
ska vi behandla henne?
A. Tag bort blåstaken och bandagera. Återbesök om fyra dagar.
B. Lägg in, smärtstilla och undvik att traumatisera blåsorna. Konservativ
behandling.
C. Lägg in, operationsanmäl, revidera och bedöm såren varefter ni kopplar på
VAC behandling.
D. Sätt henne i fotbad och massera sedan fötterna. Torka torrt och linda fötterna.
68. Vilken typ av termometer är godkänd att användas vid hypotermi?
A. Rektaltermometer
B. Katetertermometer
C. Örontermometer
D. Muntermometer
20
Tentamenskod:
69. Hur mycket vätska kan man ge i en intraosseös nål?
A. Hur mycket som helst
B. Max 50 ml/kg
C. Max 2 liter
D. Max 1 liter
70. Vad måste man tänka på vid vätsketillförsel i en intraosseös nål?
A. Att använda övertrycksmanschett
B. Att det tar lång tid innan vätskan når blodbanan
C. Att använda endast kristalloider
D. Inget särskilt
21
Tentamenskod:
Stroke (8p)
71. Vad är ”embolisering”?
A.
B.
C.
D.
En liten lacunär infarkt
Svullnad runt infarkt
En blodpropp som flyter fram i artären
En hjärnblödning
72. Var sitter i regel skadan hos en patient som drabbats av afasi?
A.
B.
C.
D.
I höger hjärnhalva
I vänster hjärnhalva
I hjärnstammen
I lillhjärnan
73. Varför skall man inte sätta glucos-dropp i det akuta skedet vid stroke?
A.
B.
C.
D.
Svullnaden i hjärnan ökar
Patienten kan få demens
Blodtrycket ändras
Patienten kanske inte är hungrig
74. Varför skall man undvika att ge Stesolid i det akuta skedet vid stroke?
A.
B.
C.
D.
Det försvårar ”läkningen”
Patienten blir alltför trött för att orka träna
Blodtrycket påverkas negativt
Patienten kan få ny stroke
22
Tentamenskod:
75. Varför skall patienten som tidigare samma dag hade en TIA läggas in akut?
A.
B.
C.
D.
Det kan vara fråga om ett epilepsianfall i stället för TIA
Risken för ny TIA (och därmed risk för definitiv stroke) är störst första veckan
Risken är stor för utveckling av demens hos personer som har småkärlssjuka
Man måste utreda vilka riskfaktorer patienten har
76. Vad tyder Cheyne-Stokes andning på
A.
B.
C.
D.
Hjärnblödning
Hjärninfarkt
Hjärnstamsskada
Hypothalamuspåverkan
77. När en infarkt i storhjärnan svullnar –
A.
B.
C.
D.
skall man ge kortison
skall man ge patienten dropp
skall man överväga operation
skall man ge patienten lugnande medicin
78. Vad tyder Horners syndrom på?
A.
B.
C.
D.
Totalstopp i arteria cerebri anterior
Totalstopp i halspulsådern
Totalstopp i arteria cerebri media
Totalstopp i arteria cerebri posterior
23