Perioperativ vård I 10 högskolepoäng

Comments

Transcription

Perioperativ vård I 10 högskolepoäng
Perioperativ vård I
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
10 högskolepoäng
Tentamen 1
62NP11
Programstudenter + Fristående studenter
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
15 12 28
4 timmar
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
Godkänt: 70 %
Väl Godkänt: 85 %
Allmänna anvisningar:
79 poäng
Texten måste vara läslig för att svaret ska kunna bedömas
OBS: Vid flervalsfrågor är ett eller flera påståenden korrekta/felaktiga.
Ringa in det/de korrekta/felaktiga svaren. Poängavdrag för fel svar.
Nästkommande tentamenstillfälle: 15 02 06
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Lena Hedegärd
033 - 4354736, 0730 - 556995
Tentamenskod:
Perioperativ omvårdnad – barn (3p)
1. Vad kan vara skrämmande för ett barn som kommer till sjukhuset och ska
sövas/opereras?
(3p)
1
Tentamenskod:
Hygienaspekter inom akutsjukvård/anestesisjukvård (6p)
2. Med vilket medel reduceras den transienta floran?
(1p)
3. Hur ska du betrakta allt blod ur hygiensynpunkt?
(1p)
4. Hur skyddar du dig i ditt dagliga arbete bäst från blodburen smitta?
(1p)
5. Operationsventilationen skiljer sig från den vanliga ventilationen på sjukhuset. För
att bibehålla en optimal operationsventilation finns vissa parametrar som är viktiga att
beakta. Ange tre parametrar.
(3p)
2
Tentamenskod:
Preoperativ bedömning och handlingsberedskap (8p)
6. Premedicinering ges inte alltid rutinmässigt utan bedöms utifrån patientens tillstånd,
planerad anestesi och operation.
Vad är syftet med premedicineringen? Ange sex orsaker för full poäng (3p)
7. Inför operation och anestesi måste Du som anestesisjuksköterska försäkra Dig om att
det är rätt patient som skall opereras. Hur säkerställer Du rätt identitet? (2p)
3
Tentamenskod:
8. I samband med kirurgi finns risk för trombos och därför behandlas patienter
profylaktiskt som opereras för ingrepp med måttlig och hög trombosrisk.
Ange tre indikationer för måttlig trombosrisk.
(3p)
4
Tentamenskod:
Den svåra luftvägen (8p)
9. För att bedöma om patienten har en svår luftväg är det viktigt att bedömning utförs
korrekt. Du ber patienten öppna munnen maximalt och sträcka ut tungan.
a) Vad heter luftvägsklassificeringen som Du bedömer?
(1p)
b) Namnge vilka stukturer Du ser på bilden?
(2p)
10. En svår luftväg behöver inte uppdagas initial utan kan uppkomma i ett senare skede.
Ange tre tillfällen där Du bör vara generös med att intubera i ett tidigt skede?
(2p)
5
Tentamenskod:
11. Främmande kropp i luftvägen är ett livshotande tillstånd. Beskriv Ditt och
anestesiläkarens tillvägagångssätt för att säkerställa luftvägen.
(3p)
6
Tentamenskod:
Praktisk farmakologi (7p)
12. En kvinna, 48 år, frisk, står inte på några mediciner och aldrig opererad. Patienten
är nu uppsatt för en elektiv hysterectomi (operera bort livmodern). Hon är 172 cm och
väger 65 kg. Anestesiläkaren ordinerar följande anestesi som Du skall förbereda.
Regional anestesi: Spinalbedövning med Marcain tung 5 mg/ml
Generell anestesi med intubation: Robinul, Ultiva, Propolipid, Rokuron, Morfin.
a) Inför den regionala anestesin har Du förberett ett blodtryckshöjande läkemedel.
Vilket? Motivera Ditt val av läkemedel.
(2p)
b) Du väljer att söva med TCI och programmerar in patientens värden.
Hur ser pumpens induktionsinställning ut inför sövningen gällandes Ultiva? Ange
intervallet i ng/ml.
(1p)
c) Inför intuberingen behöver patienten muskelrelaxeras. Ange en rimlig intubationsdos
av Rokuron i mg till ovanstående patient.
(1p)
7
Tentamenskod:
d) Behov uppstår under operation av en underhållsdos muskelrelaxantia.
Hur mycket Rokuron administrera Du som underhåll till en patient som väger
65 kg?
(1p)
13. Operationen blir färdig tidigare än planerat och Du har administrerat en
underhållsdos med Rokuron för 15 minuter sedan. Du kontrollerar med en TOFmätare.
a) Vilket värde bör TOF ligga på för att kunna reversera?
(1p)
b) Vilket läkemedel reverserar Du med?
(1p)
8
Tentamenskod:
Perioperativ övervakning (10p)
14. Den tekniska övervakningen är ett komplement till den kliniska blicken.
Vad är det Du bör palpera hos patienten under pågående anestesi?
(2p)
15. Vid anläggandet av en epiduralkateter läggs alltid en testdos innan fulldosen ges.
a) Varför är testdosen i storleksordning 3 ml?
(2p)
b) Anestesiläkaren ber Dig titta på övervakningsskärmen när testdosen administreras i
epiduralkatetern.
Vad är det Du skall observera?
(2p)
9
Tentamenskod:
16. Bilden ovan illustrera en EtCO2 kurva som Du övervakar under en generell anestesi.
Förklara kort följande sträckor i andningscykeln:
a) D – E
(2p)
b) E – A
(2p)
10
Tentamenskod:
Anestesisystem (10p)
17. En anestesiapparat består av många delar med olika funktioner.
Förklara funktionen för nedanstående delar:
a) Vattenfälla
(2p)
b) Doseringssystem
(2p)
18. Vid användandet av lustgas finns inbyggda säkerhetsspärrar i anestesiapparaten
som omöjliggöra administrering av endast lustgas.
Ange tre säkerhetssystem.
(3p)
11
Tentamenskod:
19. På anestesiapparaten oavsett modell skall det finnas en O2-flush.
a) Varför finns det en O2-flush?
(2p)
b) Var är O2 flushen placerad i förhållande till förgasaren?
(1p)
12
Tentamenskod:
Infusionspumpar - Tryckmätning – CVK (11p)
Endast ett svar är rätt vid flervalsfrågor om inget annat anges i frågan.
20. Hur skall trycklarmgränsen vara inställd för att man skall få så kort tid till larm
som möjligt?
(1p)
A. Så lågt som är praktiskt möjligt
B. Förinställd nivå
C. Så högt som är praktiskt möjligt
21. Du skall transportera en patient med pågående behandling med hjälp av
sprut/volym-pumpar.
Vad bör Du tänka på inför transporten med hänsyn till pumparna? Motivera ditt svar.
(4p)
22. Vilken information ger CVP?
(3p)
13
Tentamenskod:
23. Vad betyder följande förkortningar som används vid olika typer av tryckmätning?
a) MAP
(1p)
b) CVP
(1p)
c) ICP
(1p)
14
Tentamenskod:
Katastrofmedicin (8p)
24. Sveriges krishantering styrs av bl.a. närhetsprincipen. Beskriv dess innebörd.
(3p)
25. Vad innebär det att upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap?
(1p)
26. Beskriv hur särskild sjukvårdsledning etableras i skadeområdet.
(2p)
27. Vad har larmmottagaren på sjukhuset (på SÄS benämnd Tjänsteman i beredskap)
för uppgift i beredskapsorganisationen?
(2p)
15
Tentamenskod:
Traumaomhändertagande på sjukhus (8p)
28. Trauma patienter som inkommer till akuten är antingen ett orange- eller rött larm.
Vilka larmas vid ett orange larm?
(1p)
29. Det är ett rött traumalarm och Du blir kallad till akuten. Patienten som är
drogpåverkad har varit med om en trafikolycka, varit bältad men bältet har inte suttit
över höften utan över magen. En strukturerad genomgång av skador genomförs.
a) Vilket amerikanskt vedertaget koncept används på akuten för en systematisk
genomgång av skador?
(1p)
b) Patienten påtalar smärtor från thorax. Misstanke föreligger om revbensskada.
Vilka ytterligare skador skall Du misstänka vid revbensskada?
(2p)
c) Har patientens drogpåverkan någon betydelse vid övervakningen? Motivera Ditt
svar.
(2p)
16
Tentamenskod:
d) Bältet som tryckt över buken har medfört en misstanke om pancreas skada.
Vilka risker föreligger vid pancreas skada?
(2p)
17

Similar documents