7,5 högskolepoäng

Comments

Transcription

7,5 högskolepoäng
Akutmedicin II med inriktning mot barn
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
7,5 högskolepoäng
Tentamen 1
62KB01
Fristående kurs
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
15 06 03
2,5 tim
Hjälpmedel:
Inga hjälpmedel
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
74 poäng
Godkänt: 70 % i kombination med 50 % rätt på respektive ämnesområde
Väl Godkänt: 85 % i kombination med 50% rätt på respektive ämnesområde
Allmänna anvisningar:
Besvara frågorna och Sätt en ring runt Ditt svarsalternativ på
svarsblanketten.
OBS! Endast ett rätt svar på varje fråga
Nästkommande tentamenstillfälle: 15 09 12
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Lena Hedegärd
0730 556995
Tentamenskod:
Fysiologiska skillnader - barn o vuxen, Barntrauma, Respirationssvikt,
Cirkulationssvikt (8p)
1. Andningsfrekvensen hos ett barn 0-6 månader är normalt:
A.
B.
C.
D.
18-30 andetag/ minut
22-44 andetag/ minut
30-60 andetag/ minut
24-40 andetag/ minut
2. Vilket är det trängsta området i ett barns luftväg?
A.
B.
C.
D.
Cricoidringarna
Höger huvudbronk
Vänster huvudbronk
Näsan
3. RS-virus är ett vanligt virus bland barn och drabbar de yngsta barnen värst. Ett av
påståendena nedan är ett karaktäristiskt symptom. Vilket?
A.
B.
C.
D.
Stora mängder tjockt gult sekret i näsa och svalg.
Stora mängder klart sekret i näsa och svalg.
Kraftig hosta.
Hög feber.
4. Hos barn är blodtrycket ett:
A.
B.
C.
D.
Sent tecken på sviktande cirkulation.
Tidigt tecken på sviktande cirkulation.
Inget tecken på sviktande cirkulation.
Säkert tecken på sviktande cirkulation.
1
Tentamenskod:
5. Vid hypovolemi och framförallt hypovolem chock behöver barnet stora mängder
volym/ kg.
Vilken dos förbereder du?
A.
B.
C.
D.
1-2 ml/ kg
5-10 ml/kg
10-20 ml/ kg
50-100 ml/ kg
6. Alla barn förlorar lätt och snabbt i temperatur. Vad beror detta på?
A.
B.
C.
D.
De har en liten kroppsyta i förhållande till vikten.
De har en lätt/ liten vikt.
De huttrar och shivrar lätt.
De har en stor kroppsyta i förhållande till vikten.
7. Barn har ett högt energibehov. Detta beror på:
A.
B.
C.
D.
Hög vattenomsättning.
Låg basalmetabolism och stor kroppsyta.
Låg vikt.
Hög basalmetabolism och tillväxt.
8. Vilken olycka är vanligast hos ett barn 0-4 år?
A.
B.
C.
D.
Förgiftning.
Trafikolycka.
Frakturer.
Kollisioner med andra barn eller föremål.
2
Tentamenskod:
Akuta medicinska tillstånd hos barn 10p)
9. Vilken är den vanligaste dödsorsaken till att barn (0-17 år) avlider i Sverige?
A. Tumörsjukdomar
B. Perinatala (sjukdomar strax före/efter födseln) sjukdomar
C. Infektioner
D. Yttre orsaker – (trafikolyckor, självskada mm)
10. Vilket påstående är korrekt?
A.
B.
C.
D.
Slagvolymen styr huvudsakligen hjärtminutvolymen hos barn
Barn har svårare att kompensera för vätskeförluster jämfört med vuxna
Barn har färre alveoler än vuxna
Bukorganen ligger bättre skyddade hos barn
11. Vilka barn är extra känsliga för att drabbas av sepsis?
A. 0-3 mån
B. 3-12 mån
C. 1-5 år
D. >5 år
12. Epiglottit kan bli ett livshotande tillstånd, vilket symtom är typiskt för epiglottit?
A.
B.
C.
D.
Sväljningssvårigheter
Skällande hosta
Expiratorisk stridor
Leverpåverkan
3
Tentamenskod:
13. Vilket symtom är ej typiskt vid drunkning?
A.
B.
C.
D.
Hypertermi
Bradycardi
Bröstsmärta
Rosa, skummande upphostningar
14. Vilken vätska är den primära att ge vid anafylaktisk chock?
A.
B.
C.
D.
Glukos 5 % med elektrolyter
Albumin
Ringeracetat
NaCl
15. Vilken är orsaken till dehydrering hos hyperglykema patienter?
A.
B.
C.
D.
Osmotisk diures
Laktatstegring
Metabol acidos (ketonkroppar)
Vasokontriktion
16. Vilket är inte ett vanligt symtom på hjärtfel hos nyfödda barn?
A.
B.
C.
D.
Trötthet
Andfåddhet
Svaga pulsationer i ljumske
Bradycardi
4
Tentamenskod:
17. Föräldrar kommer in med en 3-årig som krampat. Frisk förutom förkylning sista
veckan, fått i sig dåligt snålt med mat, men druckit bra med saft. Temp 39,2 grader,
rosig om kinderna. Varm perifert. Stabil respiratorisk och cirkulatoriskt. Vilken är
den troligaste diagnosen?
A.
B.
C.
D.
Feberkramper
Hypoglykemi
Intoxikation
Anafylaxi
18. AVPU är ett sätt att utvärdera små barns medvetandegrad, vad står förkortningen
för?
A.
B.
C.
D.
Alert, Verbal, Pain, Unresponsive
Active, Verbal, Pale, Unresponsive
Awake, Verbal, Pain, Unresponsive
Active, Verbal, Patent, Unresponsive
5
Tentamenskod:
Primärt omhändertagande av svårt sjukt barn, Vätskebalans (10p)
19. Lämpligt ställe att leta perifer ven är:
A. Framför laterala malleolen
B. Framför mediala malleolen
C. I hårbotten
D. I armhålan
20. Ventrikelflimmer är i återupplivningssituation hos barn:
A.
B.
C.
D.
Mkt ovanligt
Obligat
Lätt att behandla farmakologiskt
Alla ovanstående
21. 20 % dehydrering förknippas med:
A. Stora urinmängder
B. Högt blodtryck
C. Medvetandepåverkan
D. Arytmier
22. Vilken elektrolytrubbning ska korrigeras försiktigast / långsammast?
A. S-Na 115
B. S-Na 150
C. S-K 7,5
D. S-K2,8
23. Cirkulationsstillestånd hos barn är nästan alltid sekundärt till:
A. Hypoxi
B. Rytmrubbning
C. Epilepsi
D. Förgiftning
6
Tentamenskod:
24. Ett anatomiskt kännetecken för barn är:
A.
B.
C.
D.
Liten luftvägsradie
Små tonsiller
Relativt lång trachea
A-C
25. Bästa sättet att ge vätska i akutsituation om ej fri venväg är:
A.
B.
C.
D.
Subcutan inj
Via ventrikelsond
Via intraosseös nål
Avvakta och låta pat dricka senare
26. Försiktighet med vätsketillförsel är extra viktigt vid……….?
A. Skallskada
B. Sepsis
C. Blödning
D. Hyperglykemi
27. Vilket påstående är felaktigt?
A.
B.
C.
D.
Blodsockerkontroll viktigt på pat som kommer på larm till akuten
Blodgas måste tas arteriellt
Larynxmask är en lämplig lösning på akut svår luftväg
Svalgtub ska användas på vida indikationer för att få en bra luftväg på barn
28. Intraosseös nål placeras på barn bäst i………?
A. Sternum
B. Radius
C. Tibia
D. Femur
7
Tentamenskod:
Barn och smärta (16p)
29. Smärta kan indelas efter uppkomstmekanism, vilka är dessa?
A.
B.
C.
D.
Känslomässig, inflammatorisk och centralnervös
Nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk
Hudsmärta, skelettsmärta och visceral smärta
Sensorisk smärta, känslomässig smärta och psykodynamisk smärta
30. Vilken typ av retning utlöser nociceptiv smärta?
A.
B.
C.
D.
Endast mekanisk retning
Endast kemisk retning
Endast termisk retning
Både mekanisk, kemisk och termisk retning
31. Vad har vi för belägg att även prematura känner smärta?
A. Det har vi ingen aning om men vi förutsätter det för säkerhetsskull
B. Prematura barn är känsliga generellt sett och antas även vara känsliga för smärta
C. Smärtsystemet utvecklas tidigt under graviditeten och även prematura har ett utvecklat
smärtsystem
D. Det saknas belägg för att prematura känner smärta
32. Vad är sant om opioider?
A.
B.
C.
D.
Barn upplever ingen abstinens vid snabb utsättning efter långvarig beh
Andningsdepresion är en dosberoende biverkan vid nyinsättning
Opioider ger oftast diarré
Opioid via plåster brukar vara bättre än tablett beh
8
Tentamenskod:
33. Obehandlad smärta hos barn kan ge psykologiska konsekvenser såsom:
Vilket påstående är falskt?
A.
B.
C.
D.
Ökad rädsla och oro
Störd nattsömn
Regression i barnets utveckling
Sämre sårläkning
34. Vad menas med Sensitisering och Wind up?
A.
B.
C.
D.
Långvarig smärta ger minskad smärtkänslighet
Nociception som är brännande
Långvarig smärta som ger ökad smärtkänslighet
Smärttröskelagoni
35. Hudbedövning med ytanestetika är en effektiv metod att lindra procedurrelaterad
smärta, ofta används EMLA®.
Vilket tidsintervall gäller för bäst effekt inför en perifer venkateterinläggning?
A.
B.
C.
D.
20-120 minuter
40-120 minuter
60-300 minuter
60-420 minuter
36. Vilken struktur gör att vi blir medvetna om att vi har ont?
A.
B.
C.
D.
Nociceptorn
Hjärnstammen
Thalamus
Cortex Cerebri
9
Tentamenskod:
37. Varför upplevs smärta från inre organ som diffust lokaliserade?
A.
B.
C.
D.
Eftersom inre organ inte har någon egentlig smärtkänslighet
De inre organen innerveras bara av A-delta fibrer
De inre organen innerveras bara av C-fibrer
De inre organen fortleder smärtimpulsen via sympatiska nervsystemet
38. Vilken del i hjärnan är förknippad med rädsla?
A. Sensoriska cortex
B. Amygdala
C. Anteriora cingulum
D. Ryggmärgen
39. Vad har barn för smärtor?
A. Procedurrelaterade
B. Akut nociceptiva
C. Cancerrelaterade
D. A, B och C är rätt allihop
40. Den nya patient lagen som trädde i kraft 2015, hur påverkas barn av den?
A. Barn får bestämma vad som skall ske på sjukhus
B. Barn har rätt till att ha sina kamrater med
C. Barn har rätt att veta vad som kommer att händer.
D. Barn har rätt att vägra att föräldern är närvarande om de är under tio år.
10
Tentamenskod:
41. Vad skall man tänka på vid bemötandet av barn mellan 0-3 år?
A. Barnet tolkar information bokstavligt
B. Barnet har svårt att möta nya personer
C. Barnet är inte rädd för separationer
D. Barnet förstår inte vad som sägs, därför skall föräldern informeras i första hand.
42. Hur visar barnet att de har ont vid 6-12 års ålder?
A. Klarar av smärtskattnings skala CAS/FAS
B. Gråter tyst
C. Samarbetar oftast vid smärtsamma procedurer
D. Smärtskattas av personalen med FLACC skalan.
43. Varför skall man smärtskatta barn och ungdomar?
A. Läkaren efterfrågar det för att kunna ge smärtlindring
B. Viktigt för personalen att veta om barnet har ont för att underlätta diagnosen
C. För att barn och ungdomar inte alltid talar om att de har ont.
D. För att barnen och ungdomarna skall känna sig hörda och sedda.
44. Vad skall man hand tänka på vid bemötandet av tonåringar?
A.
B.
C.
D.
Tävlingsinriktade
Rädda för döden
Svårt att hantera sin smärta
Behov av integritet
11
Tentamenskod:
Akut barnortopedi (10p)
45. Enligt Salter-Harris klassifikation
A.
B.
C.
D.
Grad II har sämre prognos än grad III
Grad I har den bästa prognosen
Grad IV har den sämsta prognosen
Grad I, II, III, IV och V har samma prognos
46. Vilket av nedanstående kommentarer om barnben är korrekt?
A.
B.
C.
D.
Barnben är lika starkt som vuxenben
Barnben är starkt vid födelse och blir svagare med åldern
Barnben är starkare än vuxenben på grund av mindre mineralhalt
Barnben är mera elastiskt än vuxenben
47. Vilket av nedanstående är korret om Green-stick fraktur?
A.
B.
C.
D.
Green-stick fraktur är en special barntyp av fraktur
Green-stick fraktur ser man bara framtill 2 års ålder
Green-stick fraktur ser man bara hos CP-barn
Green-stick fraktur händer bara hos små pojkar
48. En 10-årig flicka kommer med ambulans till akutintaget efter en cykelolycka.
Undersökningar visar chocktillstånd motsvarande förlust av 75 % av
blodvolymen. Högra låret ser deformerat ut. Ingen sårskada.
Vilken är den mest sannolika förklaringen till patientens chocktillstånd?
A.
B.
C.
D.
Järnbristanemi
En sluten fraktur i femur
Skallskada
Skador i thorax, buk och/eller bäcken
12
Tentamenskod:
49. Med hänsyn till att periostet hos barn är betydligt tjockare än det hos vuxna,
A.
B.
C.
D.
Kan det tjocka periostet vara till stor hjälp vid reposition
Spelar det ingen som helst roll för behandling av barnfraktur
Gör att ortopeden måste utföra öppen frakturkirurgi oftare än vid vuxenortopedi
Det tjocka periostet sitter alltid i frakturspalten och förhindrar repositionen
50. Hur stor är amputationsrisken för en öppen underbensfraktur av typ GustilloAnderson grad III-C?
A.
B.
C.
D.
0-25 %
25-50 %
50-75 %
75-100 %
51. När det gäller barnmisshandel, vilket påstående är mest korrekt?
A.
B.
C.
D.
Ortopediska skador förekommer nästan alltid i bilden.
Ledbandskador är vanligare än frakturer.
Ortopediska skador brukar vara isolerade.
Frakturer i händerna är mest förekommande.
52. Att kontrollera distalstatus i barnortopedi……
A.
B.
C.
D.
Behöver inte göras före reposition av frakturer
Måste göras både före och efter reposition av frakturer
Behöver inte göras efter reposition frakturer
Behöver göras för frakturer men inte för luxationer
13
Tentamenskod:
53. Vid misstänkt kompartmentsyndrom skall extremiteten (i vanliga fall benet)….?
A.
B.
C.
D.
Höjas ovanför hjärtats nivå.
Sänkas nedanför hjärtats nivå.
Läggas i hjärtats nivå.
Läggas nedanför huvudets nivå.
54. När det gäller remodellering, vilket svar är korrekt?
A. Ju yngre barnet är, desto större chans finns för en remodellering
B. Remodellering kan förbättra utseendet för alla möjliga felställningar
C. Remodellering kan minska felställningar till en viss grad och det gäller särskilt för
rotationsfelställning
D. Remodellering kan till en viss del minska felställningar oavsett formen och graden
14
Tentamenskod:
Infektionssjukdomar (10p)
55. Ett barn kan krampa av många olika orsaker.
Vad är den vanligaste hos små barn:
A.
B.
C.
D.
Feber
Tumör
Hjärnhinneinflammation
Metabol rubbning.
56. Vad är sant angående småbarns förkylning:
A.
B.
C.
D.
Upp till 3-4 år drabbas dem flesta barn av 3-4 förkylningar
Barn som får många virusinfektioner har tecken till immunförsvar brist
Immunsystemet anses vara färdig utvecklad vid 1 års ålder
En del förkylningar behöver antibiotika behandling
57. Vilka symptom har ett barn med krupp:
A.
B.
C.
D.
Inspiratorisk stridor
Andningssvårigheter
I svåra fall takypné, takykardi, cyanos
Alla dessa
58. Vilken behandling är lämpad för krupp:
A.
B.
C.
D.
Inhalationer med adrenalin
Adrenalin subkutan
Betapred p.o.
Alla dessa
15
Tentamenskod:
59. Vad är sant om mässling:
A.
B.
C.
D.
Är orsakad av en bakterie
Ingår i det svenska vaccinationsprogrammet
Har måttlig feber
Utslaget försvinner efter flertal veckor
60. Vad är sant om svinkoppor:
A. Infektion med bakterier i huden, vanligast nära munnen och ofta förekommande
hos förskolebarn
B. Brukar vara orsakade av virus infektioner
C. Man behöver alltid behandla med antibiotika
D. Låg smittsam risk
61. Vilka symptom är alarmerande för ett barn med gastroenterit:
A.
B.
C.
D.
Kräkningar
Hög feber
Många diarréer
Kramp
62. Vad är sant om pneumoni:
A. Lunginflammation orsakas hos små barn vanligen av virus, i skolåldern oftare av
bakterier.
B. Kan orsakas bara av bakterier
C. Kommer alltid på vintern
D. Förekommer inte hos friska barn
16
Tentamenskod:
63. Vad är sant om njurbäcksinflammation:
A.
B.
C.
D.
Man har inte alltid feber
Inflammations parametrar såsom CRP, leukocyter är inte alltid höga
Allmänpåverkan förekommer oftast
Det drabbar bara större barn
64. Vad kan inte orsaka nackstelhet:
A. Virus och bakteriell meningit
B. Vanlig förkylning/ influensa/stora lymfkörtlar
C. Pneumoni
D. Ökat tryck i hjärna/ryggmärg
17
Tentamenskod:
Akut barnkirurgi, Brännskador, Barn som far illa (10p)
65. Det kommer in fyra barn till akuten och du är satt att prioritera. Vilket av
följande barn är det mest bråttom med och måste alltså omhändertas och
behandlas först?
A. En 7 årig flicka som blivit påkörd av en moped och har en underbensfraktur och en
stukad handled som kan vara frakturerad. Flickan minns vad som hänt och har inte
slagit huvudet och hon är vaken men har ont i benet och i armen.
B. Ett treårigt barn som kräkts i tre dygn. Barnet har feber 38,5. Barnet ligger stilla
och passivt men är vaken. Inga tecken på smärta. Vid tryck på sternum
återkommer den kapillära återfyllnaden efter 5 sekunder.
C. En 13-årig pojke med 39 graders feber och som fått springa och kissa många
gånger under dagen. Puls 90/min. Han har ont i vänster flank. Kapillär återfyllnad
återkommer på 2 sekunder.
D. Ett barn som skriker högt och vrider sig av magsmärtor. Feberfri. Ingen kräkning.
Tidigare under dagen ätit med god aptit. Ligger ihopkrupen.
66. En 3-årig flicka som dragit ner en tekanna över sig från köksbänken och fått hett
vatten över sig inkommer för vård. Föräldrarna har spolat med kallt vatten
innan avfärd till akuten. Hon har brännblåsor på halva bålens framsida och på
höger arms hela framsida. Hur stor är brännskadan?
A. 9 %
B. 18 %
C. 13,5 %
D. 23 %
67. Hur handlägger du flickan i fråga 66?
A. Lägger in och ger smärtlindring och dropp. Planerar sövning.
B. Ge smärtlindring, ta bort blåstaken och bandagera med silikonkompresser och torrt
förband.
C. Ge antibiotika och Tetanusvaccination. Behålla blåstaken och därefter bandagera
med fuktigt förband.
D. Ge analgetika och lugnande. Ta bort trasiga blåsor och bandagera med
antibiotikasalva.
18
Tentamenskod:
68. Hur stort är vätskebehovet första dygnet för en brännskadad 3 – åring med 20 %
brännskada? Barnet väger 15 kg.
A.
B.
C.
D.
15 x 20 x 4 ml
(15 x 20 x 4) + basbehovet
(15 x 20 x 4) – basbehovet
1000 ml första dygnet
69. En 11-årig pojke kommer in med smärta i pungen sedan en timme. Smärtan är
svår. Han kallsvettas. Han har dock ingen feber. Smärtan strålar upp i buken.
Höger testikel är uppdragen. Vad bör man misstänka i första hand?
A. Testikel torsion.
B. Bitestikelinflammation.
C. Torkverad Morgagnis hydatid.
D. Inklämt ljumskbråck.
70. Här nedan presenteras flera sanningar avseende barn och buksmärta.
Vilket alternativ är fel?
A. Ett barn med feber, buksmärta och kräkningar uppvisar näsvingeandning och det
talar för pneumoni.
B. Ett barn med intervallsmärtor, god aptit och som inte har feber kan ha
tarmvred/ileus.
C. Ett barn med knipsmärtor och blodiga slemmiga diarreer, viktnedgång och trötthet
kan ha en inflammatorisk tarmsjukdom.
D. Ett barn med ont i magen i ett par år, ingen feber, lite lös avföring och låga
blodvärden kan ha glutenintolerans.
19
Tentamenskod:
71. En 3-årig pojke söker med sin mor en tidig kväll. Han har en bula i pannan efter
att ha fallit på dagis och uppges ha slagit sig emot en bordskant. Pojken har inte
varit avsvimmad och han ser välmående ut, men möjligen lite trött. Han har inte
kräkts, pupillerna är likstora och han medverkar bra vid undersökningen. Du
sitter i triaget på akutmottagningen och funderar hur du ska göra med gossen.
Vilket av nedan angivna alternativ är rätt?
A. Prioriterar honom röd och kallar på läkare utan fördröjning.
B. Emlar. Förbereder för inläggning. Håller honom fastande.
C. Gossen är välmående och får åka hem. Ger rådet till mamman att sova i närheten av
pojken under natten om han skulle må illa.
D. Plockar av pojken kläderna och tittar på hela kroppen för att se om det finns fler
blåmärken eller skador och om det inte gör det, så gör du som alternativ c.
72. En tolvårig flicka har fått en delhudsbrännskada på underbenet. Skadan är ca 2 3 % och bedöms kunna skötas polikliniskt. Det initiala omhändertagandet är
viktigt för en bra fortsatt läkning.
Vilket av nedan angivna alternativ är det bästa när det gäller lokal behandling?
A. Låt blåstaken vara kvar. Lägg om med silverbandage, t ex Aquacel silver. Byt
bandage om ca 8 dagar.
B. Tag bort blåstaken. Bedöm skadedjupet. Mepitel (silikonkompress) närmast såret.
Torrt förband. Byt efter ca 4 dygn.
C. Tag bort blåstaken. Salvkompress närmast såret. Byt bandage dagligen.
D. Tag bort blåstaken. Lägg om med silverbandage. Sätt in antibiotika direkt för att
undvika infektion. Byt bandage efter 1 v.
73. Det finns en mängd anledningar att kontakta socialtjänsten när det gäller barns
välbefinnande. Här anges flera alternativ, ett är fel vilket?
A. En man inkommer med sin 2-årige son som bränt händerna på en grill.
B. En 34-årig kvinna och småbarnsmamma inkommer efter att ha misshandlats i
hemmet.
C. En kvinna läggs in med alkoholpankreatit, hon är ensamstående med 2 barn på 6
och 8 år.
D. En ensamstående man med tre barn inkommer till psykakuten i ett maniskt skov.
20
Tentamenskod:
74. En 8-årig flicka inkommer efter att ha cyklat omkull och fått styret mitt i magen,
högt upp, strax under bröstbenets nedre gräns. Här finns risk för inre skador.
Här anges flera möjliga alternativ. Ett är dock fel, vilket?
A.
B.
C.
D.
Ruptur av urinblåsan.
Leverskada.
Skada av bukspottskörteln.
Hål på tolvfingertarmen.
21