2015-05-27 Ärende 11 (sent inkommet)

Transcription

2015-05-27 Ärende 11 (sent inkommet)
Missiv
2015-05-27
Dnr: 2015/1699–1702-3.1.2
Ylva Forell-Gustavsson
Fakulteten för konst och humaniora
Institutionen för film och litteratur
Prefektens beslutsmöte
Revidering av kursplaner för ämnet litteraturvetenskap
Bakgrund
Inför HT15 revideras kursplanerna 1LI200, 1LI215, 1LI220 och 4LI70 (se
försättsblad). Granskning har gjorts av kursplaneutskottet.
Beslutsförslag
Prefekten beslutar
att fastställa revidering av 1LI200 Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen, 30 hp,
giltig från HT15, enligt förslag
att fastställa revidering av 1LI215 Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen, 30 hp,
giltig från HT15, enligt förslag
att fastställa revidering av 1LI220 Litteraturvetenskap, allmän kurs, 60 hp, giltig från
HT15, enligt förslag
att fastställa revidering av 4LI706, Postkoloniala perspektiv, 15 hp, giltig från HT15,
enligt förslag
1 (1)
Fakulteten för konst och humaniora
Revidering, kursplan - Försättsblad
Detta försättsblad skall följa revideringen fram till beslut
Kurskod och rubrik på kursplan: 1LI200
Lista vad revideringen avser: Litteraturförteckning
Kursplanen reviderad av: Åsa Nilsson Skåve
Kursanknytning och funktion: 1-30 hp litteraturvetenskap
Ingår i program (ange också termin): ___________________________________________
Kursplanen är granskad utifrån nationella och lokala regler för kursplaner 1.
Granskad:_________________________________________________ _______________
kursansvarig
datum
1
Granskning enligt ”Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Kursplan INGET VÄRDE ANGIVET Institutionen för film och litteratur 1LI200 Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen, 30 högskolepoäng Comparative Literature, Early Literature, 30 credits Huvudområde Litteraturvetenskap Ämnesgrupp Litteraturvetenskap Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande KURSPLAN EJ FASTSTÄLLD Ej fastställd
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2015 Förkunskaper Grundläggande behörighet. Mål Efter avslutad kurs ska de studerande kunna
l
l
l
diskutera och tolka litterära texter muntligt och skriftligt presentera, analysera och diskutera litterära problemställningar redogöra för relevanta delar av litteraturens äldre historia. Efter avslutad delkurs 1, Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys, ska de studerande kunna
l
l
redogöra för grundläggande ämnesrelaterad teori och terminologi, reflektera kritiskt kring litteraturanalytiska frågor . Efter avslutade delkurser 2­4, Äldre litteratur till 1700, 1700­1830 respektive 1830­1910, ska de studerande kunna
l
l
redogöra för litteraturens historia i förhållande till respektive tidsperiod och dess samhälleliga och idéhistoriska förutsättningar diskutera aktuell litteratur i relation till genusfrågor, klassfrågor och etniska perspektiv. Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att korrekt använda svenska språket i tal och skrift. l
samhälleliga och idéhistoriska förutsättningar diskutera aktuell litteratur i relation till genusfrågor, klassfrågor och etniska perspektiv. Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att korrekt använda svenska språket i tal och skrift. Innehåll Seminarier, gruppdiskussioner och handledning är obligatoriska moment. Delkurs 1. Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 hp)
Delkursen ger en grundläggande orientering i litteraturhistoriska och litteraturvetenskapliga termer och begrepp samt träning i analys av dramatiska, lyriska och episka texter. Delkurs 2: Äldre litteratur till 1700 (7,5 hp) Periodens svenska och allmänna litteratur studeras utifrån estetiska, genremässiga, idéhistoriska och sociala aspekter. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen på västerlandets litteratur. De litteraturhistoriska sammanhangen belyses men även enskilda texters egenskaper tas fram. Delkurs 3: Äldre litteratur 1700–1830 (7,5 hp) Se delkurs 2. Delkurs 4: Äldre litteratur 1830–1910 (7,5 hp) Se delkurs 2. Undervisningsformer Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och handledning. För seminarier, gruppdiskussioner och handledning gäller obligatorisk närvaro. När kursen ges som nätbaserad distanskurs sker detta via en lärplattform. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För Godkänt betyg ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda. För att erhålla slutbetyget Väl Godkänd krävs att minst 22,5 högskolepoäng är Väl Godkända. Delkurs 1 examineras genom skriftliga hemuppgifter. Delkurserna 2­4 examineras genom gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och skriftliga tentamina. Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. Ej fastställd
Kursvärdering Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel Antologier Urval ur följande antologier används i vissa delkurser: Hansson, Gunnar D. & Fyhr, Lars. 2007. Texter (TT). Lund: Studentlitteratur. ISBN 91­44­03248­X Håkanson, Björn (red.). 1996 eller senare. Levande svensk poesi, (LSP). Stockholm: Natur & Kultur. Lewan, Bengt & Sjöberg, Birthe (red.). 1990 eller senare. Världsdramatik, (VD) band 1–4. Lund: Studentlitteratur. Litteraturbanken.se (Här finns en del av de svenska texterna att tillgå.) www.gutenberg.org (För texter på originalspråk.) Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 poäng) www.gutenberg.org (För texter på originalspråk.) Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 poäng) Facklitteratur Bergsten, Staffan & Elleström, Lars. 2004. Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur. 234 s. ISBN 91­44­04255­8 Elleström, Lars. 1999. Lyrikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 164 s. ISBN 978­91­44­00805­9 Holmberg, Claes­Göran & Ohlsson, Anders. 1999. Epikanalys. En introduktion. Lund:
Studentlitteratur. 125 s. ISBN 91­44­00804­X Sjöberg, Birthe. 2006. Dramatikanalys: en introduktion (2:a reviderade upplagan). Lund: Studentlitteratur. 186 s. ISBN 91­44­04656­1 Skönlitteratur Ur litteraturförteckningarna för delkurs 2–4 enligt anvisningar. Delkurs 2: Äldre litteratur till 1700 (7,5 poäng) Facklitteratur Auerbach, Erich. 1999. Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen. Stockholm: Bonnier (utdrag: kap 1). ISBN 91­0­057075­3 Espmark, Kjell. 1985. ”Dikt i dialog”. I Dialoger. Stockholm: Norstedt (s. 19­38). ISBN
91­1­843592­0 Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. 2009 eller senare. Litteraturens historia i Sverige.
Stockholm: Norstedt (s. 10–99). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (urval, ca 200 s). Referenslitteratur Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Forntiden (världen) Archilochos. Några dikter (TT) Ur Bibeln: Första Mosebok (kap 1–9), ur Höga visan Catullus. Några dikter (TT) Homeros. Ur Odysséen (TT) Horatius. Några dikter (TT) Ovidius. Ur Metamorphoser (TT) Platon. Texter i urval (TT) Sapfo. Några dikter (TT) Sofokles. Kung Oidipus (finns bl a i Litteraturens klassiker 2) Vergilius. Ur Aeneiden (TT) Medeltiden (världen) Beatriz av Dia. Några dikter (TT) Boccaccio, Giovanni. Ur Decamerone (TT) de Borneil, Guiraud. ”Aubade” (TT) Dante. Ur Divina Commedia (TT) Eddadikt: ”Voluspa” (TT) de France, Marie. ”De bägge älskande” (TT) Gunnlaug Ormstungas saga (TT) Petrarca, Francesco. Några dikter (TT) Ur Rolandssången (TT) Ej fastställd
de Borneil, Guiraud. ”Aubade” (TT) Dante. Ur Divina Commedia (TT) Eddadikt: ”Voluspa” (TT) de France, Marie. ”De bägge älskande” (TT) Gunnlaug Ormstungas saga (TT) Petrarca, Francesco. Några dikter (TT) Ur Rolandssången (TT) von Strassburg, Gottfried och von Freiberg, Heinrich. Ur Tristan (TT) de Ventadour, Bernard. ”Min själ är rusig” (TT) Villon, François. Några dikter (TT) von der Vogelweide, Walther. ”Under linden”, ”Lyckliga stund” (TT) Medeltiden (Sverige) Anonym. Ballader (TT) Birgitta. Ur Uppenbarelser (TT) Renässansen och humanismen (världen) de Cervantes, Miguel. Ur Don Quijote Rabelais, François. Ur Gargantua och Pantagruel (TT) Shakespeare, William. Några dikter (TT) Hamlet Manierismen och barocken (världen) Donne, John. Några dikter (TT) Gryphius, Andreas. Några dikter (TT) Marvell, Andrew. En dikt (TT) Renässans, barock och begynnande klassicism (Sverige) Brenner, Sophia Elisabeth. En dikt (TT) Horn, Agneta. Ur Beskrifningh öfwer min älända och myket wederwärtiga wandringestidh (TT) Lucidor, Lars. Några dikter (TT) Stiernhielm, Georg. ”Hercules” (TT) Delkurs 3: Äldre litteratur 1700–1830 (7,5 poäng) Facklitteratur Ambjörnson, Ronny. 1990 eller senare. ”Frankenstein och hans monster”. I Mansmyter.
Stockholm: Fischer (s. 99–120). Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar. 2009 eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s. 101–205). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (urval, ca 100 s). Watt, Ian. 1969.”Individualism and the Novel”. I F.H. Ellis (red.) Twentieth Century Interpretations of Robinson Crusoe, Englewood Cliffs N.J (s. 39–54). ISBN 0­13­
781997­8 Referenslitteratur Boileau, Nicolas. 1988. ”Ur diktkonsten (1634), tredje sången” i Texter i poetik. Från Platon till Nietzsche. red. Per­Erik Ljung & Anders Mortenssen. Lund: Studentlitteratur (s. 111­123). ISBN 91­44­27781­4 Elleström, Lars. 2005. En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn. Stockholm: Norstedts (s. 34­51). ISBN 91­1­301387­4 Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Klassicismen och upplysningen (världen) Defoe, Daniel. Ur Robinson Crusoe Moliére. Tartuffe Racine, Jean. Faidra (bl a i VD 1) Ej fastställd
historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Klassicismen och upplysningen (världen) Defoe, Daniel. Ur Robinson Crusoe Moliére. Tartuffe Racine, Jean. Faidra (bl a i VD 1) Swift, Jonathan. Ur Gullivers resor (bok 4) Voltaire. Candide Förromantiken och nyklassicismen (världen) Blake, William. Ur Oskuldens sånger och Erfarenhetens sånger (TT) Goethe, Johann Wolfgang. Några dikter (TT), Den unge Werthers lidanden Gray, Thomas. ”Elegi skriven på en lantkyrkogård” (TT) Rousseau, Jean Jacques. Bekännelser, bok 1 Schiller, Friedrich. ”Greklands gudar” (TT), ”An die Freude” Upplysning–rokoko, klassicism och förromantik (Sverige) Bellman, Carl Michael. Några dikter (TT) Kellgren, Johan Henrik. Några dikter (TT) Lenngren, Anna Maria. Några dikter (TT) von Linné, Carl. Texter i urval (TT) von Dalin, Olof. "Sagan om hästen" (TT) Nordenflycht, Hedvig Charlotta. Några dikter (TT) Romantiken (världen) Byron, George Gordon. Några dikter (TT) Coleridge, Samuel Taylor. Några dikter. (TT) Gogol, Nikolaj. ”Kappan” (TT) Heine, Heinrich. Några dikter (TT) Hoffman, E. T. A. ”Sandmannen” (TT) Hölderlin, Friedrich. Några dikter (TT) Keats, John. Några dikter (TT) Poe, Edgar Allan. ”Huset Ushers fall” (TT) Shelley, Mary. Frankenstein Shelley, Percy. Några dikter (TT) Wordsworth, William. Några dikter (TT) Romantiken (Sverige) Almqvist, Carl Jonas Love. Drottningens juvelsmycke Geijer, Erik Gustaf. Några dikter (TT) Stagnelius, Erik Johan. Några dikter (TT) Tegnér, Esaias. Några dikter (TT) Delkurs 4: Äldre litteratur 1830–1910 (7,5 högskolepoäng) Facklitteratur Espmark, Kjell. 1977 eller senare. Själen i bild. Stockholm: Norstedt (s. 5­21). Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar. 2009 eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s. 207–325). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (i urval, ca 140 s). Lukacs, George. 1983. Realismens seger. Litteraturkritiska essäer. Lund: Arkiv (s. 63­81). ISBN 91­85118­88­5 Referenslitteratur Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Från realism till naturalism (världen) Andersen, H. C. ”Den lilla sjöjungfrun”, ”Skuggan” Ej fastställd
Referenslitteratur Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Från realism till naturalism (världen) Andersen, H. C. ”Den lilla sjöjungfrun”, ”Skuggan” Austen, Jane. Stolthet och fördom Balzac, Honoré de. Pappa Goriot Barrett Browning, Elizabeth. Några dikter (TT) Baudelaire, Charles. Några dikter (TT) Dickinson, Emily. Några dikter (TT) Dostojevskij, Fjodor. En underjordisk dagbok (Anteckningar från ett källarhål) Flaubert, Gustave. Madame Bovary Tolstoj, Leo. ”Ivan Iljitjs död” Whitman, Walt. Några dikter (TT) Mellan naturalism och symbolism. Vid modernismens rötter (världen) Conrad, Joseph. Mörkrets hjärta Ibsen, Henrik. Et dukkehjem (bl a i VD 2) Maria Rilke, Rainer. dikter (LK 18) Perkins Gilman, Charlotte. ”Den gula tapeten” Rimbaud, Arthur. Dikter (TT) Tjechov, Anton. Körsbärsträdgården (bl a i VD 2) Zola, Emíle. Thérèse Raquin Det moderna genombrottet och sekelslutet (Sverige) Benedictsson, Victoria. Texter i urval (TT) Fröding, Gustaf. Några dikter (TT) von Heidenstam, Verner. Några dikter (TT) Karlfeldt, Erik Axel. Några dikter (TT) Lagerlöf, Selma. Gösta Berlings saga Rydberg, Viktor, ur "Den nya grottesången" (TT) Strindberg, August. Fröken Julie eller Ett drömspel (bl a i VD 2), Röda rummet, ”Ett dockhem” ur Giftas Söderberg, Hjalmar. Ur Historietter Ej fastställd
Fakulteten för konst och humaniora
Revidering, kursplan - Försättsblad
Detta försättsblad skall följa revideringen fram till beslut
Kurskod och rubrik på kursplan: 1LI215
Lista vad revideringen avser: Litteraturförteckning
Kursplanen reviderad av: Åsa Nilsson Skåve
Kursanknytning och funktion: 31-60 hp litteraturvetenskap
Ingår i program (ange också termin): ___________________________________________
Kursplanen är granskad utifrån nationella och lokala regler för kursplaner 1.
Granskad:_________________________________________________ _______________
kursansvarig
datum
1
Granskning enligt ”Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för film och litteratur 1LI215 Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen, 30 högskolepoäng Comparative Literature, modern literature, 30 credits Huvudområde Litteraturvetenskap Ämnesgrupp Litteraturvetenskap Nivå Grundnivå Fördjupning G1F Fastställande KURSPLAN EJ FASTSTÄLLD Förkunskaper Litteraturvetenskap 1­30 hp. Mål Ej fastställd
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna
l
l
l
diskutera och analysera litterära texter, muntligt och skriftligt presentera, analysera och diskutera litterära problemställningar, redogöra för och kontextualisera relevanta delar av den moderna litteraturens historia. Efter avslutad delkurs 1, Litteraturen och samhället, ska de studerande kunna
l
redogöra för delar av den den moderna litteraturens historia (främst första halvan
av 1900­talet) samt diskutera och analysera litteratur i relation till samhällsföreteelser. Efter avslutad delkurs 2, Utomeuropeisk och postkolonial litteratur, ska de studerande kunna
l
diskutera och analysera litteratur utifrån globala och postkoloniala perspektiv. Efter avslutad delkurs 3, Intermedialitet, ska de studerande kunna
l
redogöra för den moderna och postmoderna litteraturens historia i samspel med andra konstarter. Efter avslutad delkurs 4, Litteraturvetenskaplig metod med uppsats, ska de studerande kunna
l
redogöra för den moderna och postmoderna litteraturens historia i samspel med andra konstarter. Efter avslutad delkurs 4, Litteraturvetenskaplig metod med uppsats, ska de studerande kunna
l
formulera relevanta problemställningar och tillämpa ämnesrelaterad terminologi och metod. Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att korrekt använda svenska språket i tal och skrift. Innehåll Seminarier, gruppdiskussioner och handledning är obligatoriska moment. Delkurs 1: Litteraturen och samhället (7,5 hp) Delkursen behandlar svensk och allmän litteratur under främst första halvan av 1900­
talet ur ett samhälleligt perspektiv och belyser texternas estetiska, genremässiga, idéhistoriska och sociala aspekter. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen, men inte uteslutande, på västerlandets litteratur. Såväl de enskilda texternas specifika egenskaper
som de litteraturhistoriska sammanhangen tas upp. Delkurs 2: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Kursen har ett globalt perspektiv, vilket vill säga att vi studerar hur litteraturen behandlat
och påverkats av frågor knutna till kolonialismen och globaliseringen. Delkursen ger en elementär överblick över litterära särdrag och former samt centrala teman och motiv i främst afrikansk, asiatisk, karibisk, latinamerikansk och indisk litteratur från 1900­talet och framåt. De litteraturhistoriska sammanhangen belyses kortfattat vilket innebär att kursen även berör ett smärre antal äldre kanoniserade texter. Delkurs 3: Intermedialitet (7,5 hp) Kursen behandlar 1900­talets litteratur utifrån en intermedial synvinkel, vilket vill säga att litteraturen ses i samband med bland annat musik, bildkonst och film. I delkursen studeras också genrer som gränser till traditionell litteratur såsom musiklyrik, tecknade serier och internetlitteratur. Delkurs 4: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (7,5 hp) Delkursen ger en elementär överblick över litteraturvetenskaplig metod och teori samt träning i skriftlig, vetenskaplig framställning. I anslutning till uppsatsförfattandet uppövas främst förmågan att formulera frågeställningar, föra ett sammanhängande resonemang samt tillämpa vetenskaplig metodik, akribi och referenshantering. Ej fastställd
Undervisningsformer Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och handledning. För seminarier, gruppdiskussioner och handledning gäller obligatorisk närvaro. När kursen ges som nätbaserad distanskurs används för distributionsformen lämpliga undervisningsformer. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För Godkänt betyg ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda. För att erhålla slutbetyget Väl godkänd krävs att minst 22,5 högskolepoäng av delkurserna är Väl godkända. Delkurserna 1–3 examineras genom gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och skriftliga tentamina. Delkurs 4 examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, författande och försvar av uppsats samt opposition på annans uppsats. Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. Kursvärdering Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel enlighet med universitetets lokala regler. Kursvärdering Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel Delkurs 1: Litteraturen och samhället (7,5 högskolepoäng) Antologier Håkanson, Björn (red.). 1996 och senare. Levande svensk poesi, (LSP). Stockholm: Natur & Kultur. www.gutenberg.org (för texter på originalspråk) Facklitteratur Bradbury, Malcolm och James McFarlane (red.). 1991. Modernism. A Guide to European Literature 1890­1930. Penguin (s. 59­93). ISBN 0­14­013832­3 Danius, Sara. 2009. ”Joyce’s Scissors: Modernism and the Dissolution of the Event” i New Literary History 39 (s. 989­1016, e­resurs, universitetsbiblioteket). Engdahl, Horace. 2001. ”Philomela’s Tongue: Introductory Remarks On Witness Literature”, Proceedings of the Nobel Centennial Sympoium, ”Witness Literature” (s. 1­14). ISBN 981­238­168­6 Englund, Peter. 2001. ”The Bedazzled Gaze: On Perspective and Paradoxes in Witness Literature”. I Proceedings of the Nobel Centennial Sympoium, ”Witness Literature” (s. 45­56). ISBN 981­238­168­6 Espmark, Kjell. 1977 eller senare. Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi . Stockholm: Norstedts (s. 53­101, 118­185, 209­262). Hansen, Peter. 1996. Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några svenska sextiotalsromaner. Stockholm/Stehag: Symposion (s. 218–240). ISBN 91­7139­329­3 Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. 2009 eller senare. Litteraturens historia i Sverige.
Stockholm: Norstedt (s. 10–99). Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Sjöberg, Birthe. 2006. "Jean Paul Sartres Flugorna", i Dramatikanalys. En introduktion, 2. rev. uppl., Studentlitteratur (s. 11­148). ISBN 91­44­04656­1 Witt Brattström, Ebba. 1988/1989. Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Norstedts (s. 207­255). ISBN 91­1­883422­1 Witt­Brattström, Ebba. 1993. ”Modersabjekt och apokalyps – Birgitta Trotzig”, i Ur könets mörker. Litteraturanalyser. Stockholm: Norstedts (s. 89­115). ISBN 91­1­
929261­9 Skönlitteratur Achmatova, Anna. Några dikter Ahlin, Lars. ”Kommer hem och är snäll” Aspenström, Werner. Några dikter (LSP) Beckett, Samuel. I väntan på Godot Boye, Karin. Några dikter (LSP) Breton, André. "Den fria förbindelsen" Böll, Heinrich. Katarina Blums förlorade heder Camus, Albert. Främlingen Diktonius, Elmer. Några dikter (LSP) Ekelöf, Gunnar. Några dikter Eliot, T.S. Det öde landet Enquist, P.O. Legionärerna Faulkner, William. ”En ros åt Emily” Ej fastställd
Breton, André. "Den fria förbindelsen" Böll, Heinrich. Katarina Blums förlorade heder Camus, Albert. Främlingen Diktonius, Elmer. Några dikter (LSP) Ekelöf, Gunnar. Några dikter Eliot, T.S. Det öde landet Enquist, P.O. Legionärerna Faulkner, William. ”En ros åt Emily” Hemingway, Ernest. ”En kort stund av lycka för Francis Macomber” Johnson, Eyvind. "Uppehåll i myrlandet" Joyce, James. Ur Odysseus (kap 1­5 och 18) Kafka, Franz. "Förvandlingen" Kertész, Imre. Mannen utan öde Lagerkvist, Pär. Några dikter (LSP) och ”Far och jag” Majakovskij, Vladimir. Några dikter Martinson, Moa. Mor gifter sig Martinson, Harry. Några dikter (LSP) Morrison, Toni. Älskade Norén, Lars. Natten är dagens mor (bl a i VD 4) Pound, Ezra. Några dikter Sandel, Cora. Alberte och Jakob Sartre, Jean Paul. Flugorna Solsjenitsyn, Aleksander. En dag i Ivan Denisovitjs liv Sonnevi, Göran. Några dikter (LSP) Södergran, Edith. Några dikter (LSP) Trakl, George. "Grodek" Trotzig, Birgitta. Sjukdomen Vennberg, Karl. Några dikter (LSP) Vonnegut, Kurt. Slakthus 5 Wägner, Elin. ”Spinnerskan” Åkesson, Sonja. Några dikter Vissa texter (noveller och utländsk lyrik) tillhandahålls av läraren Delkurs 2: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Poster med asterix efter författarnamnet markerar texter som tillhandahålles av kursläraren. Facklitteratur Helgesson, Stefan.* 1996. ”Att skriva sig bortom imperiet.” I Litteratur i södra Afrika.
Hillevi Nilsson (red.), Afrikagruppernas årskrönika (s. 24–53). Hove, Chenjerai*.1996. ”Afrikas litteratur: ord ur frihetens jord.” I Litteratur i södra Afrika. Hillevi Nilsson (red.), Afrikagruppernas årskrönika (s.66–73). Kullberg, Christina. 2011. ”Textens fönster mot världen. Om översättning och fotnoter hos Maryse Condé och Patrick Chamoiseau.” I Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv. Elisabeth Bladh och Christina Kullberg (red.), Falun : Högskolan Dalarna (s. 53­63). ISBN 9789185941322 Olsson, Annika. 2011. ”Fångad av orden och nationen. Metodologisk nationalism och förmågan att tänka frånvarande ting.” I Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i i översättning ur ett nordiskt perspektiv. Elisabeth Bladh och Christina Kullberg (red.), Falun : Högskolan Dalarna (s. 14­23). ISBN 9789185941322 Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Rushdie, Salman.* 1982. ”Empire writes back with a vengeance.” I The Times, 3 juli 1982. 8 s. Stagh, Marina. 1996. ”Några viktiga teman i arabisk litteratur.” I Modern arabisk prosa , Bibliotekstjänst (s. 40–82). ISBN 91­7018­391­0 Ej fastställd
historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Rushdie, Salman.* 1982. ”Empire writes back with a vengeance.” I The Times, 3 juli 1982. 8 s. Stagh, Marina. 1996. ”Några viktiga teman i arabisk litteratur.” I Modern arabisk prosa , Bibliotekstjänst (s. 40–82). ISBN 91­7018­391­0 Söderblom, Inga.* 1983. Ur Latinamerika. Texter och litteraturhistoria. Biblioteksförlaget. Ca 15 s. Tenngart, Paul. 2008. ”Postkolonialism”. I Litteraturteori. Lund: Gleerups (s. 131–152).
ISBN 9789140664082 Världslitteratur.se: webbresurs med litteraturhistoriska översikter och författarbiografier www.varldslitteratur.se Referenslitteratur Posti, Piia. 2014. "Språket som souvenir och revansch". Karavan (3), 64­70 Skönlitteratur Achebe, Chinua. 2007. Allt går sönder. Tranan. Ca 300 s. Adonis.* Några dikter Borges, JorgeLuis. ”Biblioteket i Babel” och ”Pierre Menard, författare till Don Quijote” ur Fiktioner. Bonnier. Ca 25 s. Buarque, Chico. 2007. Budapest. Tranan. Ca 120 s. Coetzee, J. M. 2004. Onåd. Brombergs. Ca 240 s. Dao, Bei.* Några dikter Dikter i urval från Kina, Japan och Indien i LK 16, Orientalisk diktning. ca 30 s. Hafez.* 2007. Några dikter Khoury, Elias. 2008. Som om hon sover. Leopard. Ca 350 s. Ur Koranen (LK 16) Lahiri, Jumpa*. 2001. Novell ur Den indiske tolken: berättelser. Forum. Ca 25 sid. Lessing, Doris. 2008. Gräset sjunger. Wahlström & Widstrand. Ca 280 s. Marquez, Gabriel Garcia.* Novell Novell* ur Egypten berättar: Den rättvisande spegeln. Tranan, 2008. Ca 25 s. Novell* ur Icke brännbara sopor: moderna japanska noveller. En bok för alla, 2000. Ca 25 sidor. Novell* ur Kina berättar: Solskenet i munnen. Tranan, 2004. Ca 25 s. Oe, Kenzaburo. Mardrömmen. Valfri utgåva. Qingzhao, Li.* Några dikter Rushdie, Salman.* Novell ur Öst, väst: berättelser Tadjo, Véronique. 2008. Drottning Pokou. Leopard. Ur Tusen och en natt (ramberättelsen och berättelsen om Alladin) Un, Ko.* Några dikter Walcott, Derek.* Några dikter Xingjian, Gao.* Novell Delkurs 3: Intermedialitet (7,5 högskolepoäng) Facklitteratur Almgren White, Anette. 2011. Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken. Jean Claude Arnault, Katarina Frostensson och Ruth Hillarp. Växjö: Linnaeus University Press (s. 15­37). ISBN 9789186983208 Bruhn, Jørgen. 2008. ”Intermedialitet. Framtidens humanistiska grunddisciplin” i TFL, 2008:1. 22 s. Clüver, Claus. 2007. ”Intermediality and Interart Studies” i Arvidson, Askander, Bruhn, Führer (red.) Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality. Lund: Intermedia Studies Press. (urval, 20 s.). ISBN 9789197667005 Elleström, Lars. 1993. ”Paul Celans ’Todesfuge’. En dikt och en titel” i I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer, UllaBrith Lagerroth (red.). Lund: Brutus Östlings förlag. 20 s. ISBN 91­7139­155­X Ej fastställd
Clüver, Claus. 2007. ”Intermediality and Interart Studies” i Arvidson, Askander, Bruhn, Führer (red.) Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality. Lund: Intermedia Studies Press. (urval, 20 s.). ISBN 9789197667005 Elleström, Lars. 1993. ”Paul Celans ’Todesfuge’. En dikt och en titel” i I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer, UllaBrith Lagerroth (red.). Lund: Brutus Östlings förlag. 20 s. ISBN 91­7139­155­X Leitch, Thomas 12 Fallacies in contemporary Adaptation Studies, Archives zaroum (på afsnitp.dk) Lund, Hans. 2002. Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Lund: Studentlitteratur. (200 s. i urval). ISBN 91­44­02310­3 Schirrmacher, Beate. 2013. “Trummor och kontrapunkt. Musikens roll i Günter Grass prosa”, i Litteratur och språk 9 (2013), s. 29­56 (se http://mdh.diva­
portal.org/smash/get/diva2:668004/FULLTEXT01.pdf). Skönlitteratur Brecht, Bertolt. Mor Courage (bl a i VD 3) Ekelöf, Gunnar. Några dikter Ekman, Kerstin. Gör mig levande igen Frostenson, Katarina. Några dikter/foton Hellden, Johannes. Väljarna, på hellden.org (digital poesi) Johnsson, Bengt Emil. Några dikter Lindegren, Erik. Några dikter Mann, Thomas. ”Tristan” Moore, Alan/Gibbons, Dave. Watchmen samt Zack Snyders filmatisering Oscar K., Dorte Karrebæk, Idiot! Proust, Marcel. Ur På spaning efter den tid som flytt Sjöberg, Birger. Några dikter Tan, Shaun, The lost thing Tranströmer, Tomas. Några dikter Tunström, Göran. Juloratoriet Woolf, Virginia. Mot fyren Åkesson, Sonia. Några dikter Kompendium med exempel på ekfraser distribueras av läraren, ca 20 s. Delkurs 4: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (7,5 hp) Bergsten, Staffan (red.). 2002. Litteraturvetenskap. En inledning, andra uppl. Lund: Studentlitteratur (ca 90 s. enl. anvisning). . ISBN 9144023324 Culler, Jonathan. 2011. Litteraturteori. En mycket kort introduktion. Lund: Studentlitteratur (ca 80 s. enl. anvisning). ISBN 978­91­44­06734­6 Hedman, Thomas. 1997. Informationssökning för samhällsvetare och humanister. Lund: Studentlitteratur. 110 s. ISBN 91­44­00165­7 Jarrick, Arne och Josephson, Olle. 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. 125 s. ISBN 91­44­26842­4 Lindblad, Inga­Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process. Lund: Studentlitteratur.
60 s. ISBN 91­44­00797­3 Svenska språknämnden. 2008. Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 263 s. ISBN 9789147084609 Wolf, Lars. 2002. Läsaren som textskapare. Lund: Studentlitteratur, kap 12. 74 s. ISBN 91­44­04085­7 Ej fastställd
Svenska språknämnden. 2008. Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 263 s. ISBN 9789147084609 Wolf, Lars. 2002. Läsaren som textskapare. Lund: Studentlitteratur, kap 12. 74 s. ISBN 91­44­04085­7 Ej fastställd
Fakulteten för konst och humaniora
Revidering, kursplan - Försättsblad
Detta försättsblad skall följa revideringen fram till beslut
Kurskod och rubrik på kursplan: 1LI220
Lista vad revideringen avser: Litteraturförteckning
(Vi väljer att vad gäller facklitteraturen skriva ut årtal på upplaga, ofta av typen ”2009 eller
senare”, vilket skulle göra varianten med ISBN-nr extremt otymplig. När det gäller
skönlitteraturen är det en särksild poäng med att inte skriva ut upplagan, eftersom det ofta
finns en rad att välja på och det inte är av avgörande betydlese vilken studenterna väljer.)
Kursplanen reviderad av: Åsa Nilsson Skåve
Kursanknytning och funktion: 1-60 hp litteraturvetenskap, identisk med 1LI200 + 1LI215
Ingår i program (ange också termin): ___________________________________________
Kursplanen är granskad utifrån nationella och lokala regler för kursplaner 1.
Granskad:_________________________________________________ _______________
kursansvarig
datum
1
Granskning enligt ”Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Kursplan INGET VÄRDE ANGIVET Institutionen för film och litteratur 1LI220 Litteraturvetenskap, allmän kurs, 60 högskolepoäng Comparative literature, general course, 60 credits Huvudområde Litteraturvetenskap Ämnesgrupp Litteraturvetenskap Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande KURSPLAN EJ FASTSTÄLLD Ej fastställd
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2015 Förkunskaper Grundläggande behörighet. Mål Efter avslutad kurs ska de studerande kunna
l
l
l
diskutera och tolka litterära texter muntligt och skriftligt presentera, analysera och diskutera litterära problemställningar redogöra för och kontextualisera relevanta delar av litteraturens historia. Efter avslutad delkurs 1, Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys, ska de studerande kunna
l
l
redogöra för grundläggande ämnesrelaterad teori och terminologi, reflektera kritiskt kring litteraturanalytiska frågor. Efter avslutade delkurser 2­4, Äldre litteratur till 1700, 1700­1830 respektive 1830­1910, ska de studerande kunna
l
l
redogöra för litteraturens historia i förhållande till respektive tidsperiod och dess samhälleliga och idéhistoriska förutsättningar diskutera aktuell litteratur i relation till genusfrågor, klassfrågor och etniska perspektiv. Efter avslutad delkurs 5, Litteraturen och samhället, ska de studerande kunna
l
redogöra för delar av den den moderna litteraturens historia (främst första halvan
l
samhälleliga och idéhistoriska förutsättningar diskutera aktuell litteratur i relation till genusfrågor, klassfrågor och etniska perspektiv. Efter avslutad delkurs 5, Litteraturen och samhället, ska de studerande kunna
l
redogöra för delar av den den moderna litteraturens historia (främst första halvan
av 1900­talet) samt diskutera och analysera litteratur i relation till samhällsföreteelser. Efter avslutad delkurs 6, Utomeuropeisk och postkolonial litteratur, ska de studerande kunna
l
diskutera och analysera litteratur utifrån globala och postkoloniala perspektiv. Efter avslutad delkurs 7, Intermedialitet, ska de studerande kunna
l
redogöra för den moderna och postmoderna litteraturens historia i samspel med andra konstarter. Efter avslutad delkurs 8, Litteraturvetenskaplig metod med uppsats, ska de studerande kunna
l
formulera relevanta problemställningar och tillämpa ämnesrelaterad terminologi och metod. Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att korrekt använda svenska språket i tal och skrift. Innehåll Seminarier, gruppdiskussioner och handledning är obligatoriska moment. Delkurs 1. Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 hp)
Delkursen ger en grundläggande orientering i litteraturhistoriska och litteraturvetenskapliga termer och begrepp samt träning i analys av dramatiska, lyriska och episka texter. Delkurs 2: Äldre litteratur till 1700 (7,5 hp) Periodens svenska och allmänna litteratur studeras utifrån estetiska, genremässiga, idéhistoriska och sociala aspekter. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen på västerlandets litteratur. De litteraturhistoriska sammanhangen belyses men även enskilda texters egenskaper tas fram. Delkurs 3: Äldre litteratur 1700–1830 (7,5 hp) Se delkurs 2. Delkurs 4: Äldre litteratur 1830–1910 (7,5 hp) Se delkurs 2. Delkurs 5: Litteraturen och samhället (7,5 hp) Delkursen behandlar svensk och allmän litteratur under främst första halvan av 1900­
talet ur ett samhälleligt perspektiv och belyser texternas estetiska, genremässiga, idéhistoriska och sociala aspekter. Tyngdpunkten ligger huvudsakligen, men inte uteslutande, på västerlandets litteratur. Såväl de enskilda texternas specifika egenskaper
som de litteraturhistoriska sammanhangen tas upp. Delkurs 6: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Kursen har ett globalt perspektiv, vilket vill säga att vi studerar hur litteraturen behandlat
och påverkats av frågor knutna till kolonialismen och globaliseringen. Delkursen ger en elementär överblick över litterära särdrag och former samt centrala teman och motiv i främst afrikansk, asiatisk, karibisk, latinamerikansk och indisk litteratur från 1900­talet och framåt. De litteraturhistoriska sammanhangen belyses kortfattat vilket innebär att kursen även berör ett smärre antal äldre kanoniserade texter. Delkurs 7: Intermedialitet (7,5 hp) Ej fastställd
Kursen har ett globalt perspektiv, vilket vill säga att vi studerar hur litteraturen behandlat
och påverkats av frågor knutna till kolonialismen och globaliseringen. Delkursen ger en elementär överblick över litterära särdrag och former samt centrala teman och motiv i främst afrikansk, asiatisk, karibisk, latinamerikansk och indisk litteratur från 1900­talet och framåt. De litteraturhistoriska sammanhangen belyses kortfattat vilket innebär att kursen även berör ett smärre antal äldre kanoniserade texter. Delkurs 7: Intermedialitet (7,5 hp) Kursen behandlar 1900­talets litteratur utifrån en intermedial synvinkel, vilket vill säga att litteraturen ses i samband med bland annat musik, bildkonst och film. I delkursen studeras också genrer som gränsar till traditionell litteratur såsom musiklyrik, tecknade serier och internetlitteratur. Delkurs 8. Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (7,5 hp) Delkursen ger en överblick över litteraturvetenskaplig metod och teori samt träning i skriftlig, vetenskaplig framställning. I anslutning till uppsatsförfattandet uppövas främst förmågan att formulera frågeställningar, föra ett sammanhängande resonemang samt tillämpa vetenskaplig metodik, akribi och referenshantering. Undervisningsformer Undervisning ges i form av föreläsningar, gruppdiskussioner, seminarier och handledning. För seminarier, gruppdiskussioner och handledning gäller obligatorisk närvaro. När kursen ges som nätbaserad distanskurs används för distributionsformen lämpliga undervisningsformer. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För Godkänt betyg ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda. För att erhålla slutbetyget Väl godkänd krävs att minst 37,5 högskolepoäng av delkurserna är Väl godkända. Delkurs 1 examineras genom skriftliga hemuppgifter. Delkurserna 2­7 examineras genom gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och skriftliga tentamina. Delkurs 8 examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter, författande och försvar av uppsats samt opposition på annans uppsats. Studerande som ej godkänts vid ordinarie examination ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. Ej fastställd
Kursvärdering Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel Antologier Urval ur följande antologier används i vissa delkurser: Breitholtz, Lennart (red.). 1961 och senare. Litteraturens klassiker, (LK) band 16 och 18. Stockholm: AWE/Geber m.fl. Hansson, Gunnar D. & Fyhr, Lars. 2007. Texter (TT). Lund: Studentlitteratur. ISBN 91­44­03248­X Håkanson, Björn (red.). 1996 och senare. Levande svensk poesi, (LSP). Stockholm: Natur & Kultur. Lewan, Bengt & Sjöberg, Birthe (red.). 1990 och senare. Världsdramatik, (VD) band 1–4. Lund: Studentlitteratur. Litteraturbanken.se (Här finns en del av de äldre svenska texterna att tillgå.) www.gutenberg.org (För texter på originalspråk.) Referenslitteratur Nordisk kvinnolitteraturhistoria. nordicwomensliterature.net/sv Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 poäng) Referenslitteratur Nordisk kvinnolitteraturhistoria. nordicwomensliterature.net/sv Delkurs 1: Litteraturvetenskapliga grundbegrepp och litteraturanalys (7,5 poäng) Facklitteratur Bergsten, Staffan & Elleström, Lars. 2004. Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur. 234 s. ISBN 91­44­04255­8 Elleström, Lars. 1999. Lyrikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 164 s. ISBN 978­91­44­00805­9 Holmberg, Claes­Göran & Ohlsson, Anders. 1999. Epikanalys. En introduktion. Lund:
Studentlitteratur. 125 s. ISBN 91­44­00804­X Sjöberg, Birthe. 2006. Dramatikanalys: en introduktion (2:a reviderade upplagan). Lund: Studentlitteratur. 186 s. ISBN 91­44­04656­1 Skönlitteratur Ur litteraturförteckningarna för delkurs 2–4 enligt anvisningar. Delkurs 2: Äldre litteratur till 1700 (7,5 poäng) Facklitteratur Auerbach, Erich. 1999. Mimesis. Verklighetsframställningen i den västerländska litteraturen. Stockholm: Bonnier (utdrag: kap 1). ISBN 91­0­057075­3 Espmark, Kjell. 1985. ”Dikt i dialog”. I Dialoger. Stockholm: Norstedt (s. 19­38). ISBN
91­1­843592­0 Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. 2009 eller senare. Litteraturens historia i Sverige.
Stockholm: Norstedt (s. 10–99). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (urval, ca 200 s). Referenslitteratur Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval) ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Forntiden (världen) Archilochos. Några dikter (TT) Ur Bibeln: Första Mosebok (kap 1–9), ur Höga visan Catullus. Några dikter (TT) Homeros. Ur Odysséen (TT) Horatius. Några dikter (TT) Ovidius. Ur Metamorphoser (TT) Platon. Texter i urval (TT) Sapfo. Några dikter (TT) Sofokles. Kung Oidipus (finns bl a i LK 2) Vergilius. Ur Aeneiden (TT) Medeltiden (världen) Beatriz av Dia. Några dikter (TT) Boccaccio, Giovanni. Ur Decamerone (TT) de Borneil, Guiraud. ”Aubade” (TT) Dante. Ur Divina Commedia (TT) Eddadikt: ”Voluspa” (TT) de France, Marie. ”De bägge älskande” (TT) Gunnlaug Ormstungas saga (TT) Petrarca, Francesco. Några dikter (TT) Ur Rolandssången (TT) Ej fastställd
Boccaccio, Giovanni. Ur Decamerone (TT) de Borneil, Guiraud. ”Aubade” (TT) Dante. Ur Divina Commedia (TT) Eddadikt: ”Voluspa” (TT) de France, Marie. ”De bägge älskande” (TT) Gunnlaug Ormstungas saga (TT) Petrarca, Francesco. Några dikter (TT) Ur Rolandssången (TT) von Strassburg, Gottfried och von Freiberg, Heinrich. Ur Tristan (TT) de Ventadour, Bernard. ”Min själ är rusig” (TT) Villon, François. Några dikter (TT) von der Vogelweide, Walther. ”Under linden”, ”Lyckliga stund” (TT) Medeltiden (Sverige) Anonym. Ballader (TT) Birgitta. Ur Uppenbarelser (TT) Renässansen och humanismen (världen) de Cervantes, Miguel. Ur Don Quijote Rabelais, François. Ur Gargantua och Pantagruel (TT) Shakespeare, William. Några dikter (TT) Hamlet Manierismen och barocken (världen) Donne, John. Några dikter (TT) Gryphius, Andreas. Några dikter (TT) Marvell, Andrew. En dikt (TT) Renässans, barock och begynnande klassicism (Sverige) Brenner, Sophia Elisabeth. En dikt (TT) Horn, Agneta. Ur Beskrifningh öfwer min älända och myket wederwärtiga wandringestidh (TT) Lucidor, Lars. Några dikter (TT) Stiernhielm, Georg. ”Hercules” (TT) Delkurs 3: Äldre litteratur 1700–1830 (7,5 poäng) Facklitteratur Ambjörnson, Ronny. 1990 (el. senare). ”Frankenstein och hans monster”. I Mansmyter.
Stockholm: Fischer (s. 99–120). Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar. 2009 eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s. 101–205). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplagan. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (urval, ca 100 s). Watt, Ian. 1969.”Individualism and the Novel”. I F.H. Ellis (red.) Twentieth Century Interpretations of Robinson Crusoe. Eaglewood Cliffs N.J. (s. 39–54). ISBN 0­13­
781997­8 Referenslitteratur Boileau, Nicolas. 1988. ”Ur diktkonsten (1634), tredje sången” i Texter i poetik. Från Platon till Nietzsche. red. Per­Erik Ljung & Anders Mortenssen. Lund: Studentlitteratur (s. 111­123). ISBN 91­44­27781­4 Elleström, Lars. 2005. En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn. Stockholm: Norstedts (s. 34­51). ISBN 91­1­301387­4 Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Klassicismen och upplysningen (världen) Defoe, Daniel. Ur Robinson Crusoe Moliére. Tartuffe Ej fastställd
Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Klassicismen och upplysningen (världen) Defoe, Daniel. Ur Robinson Crusoe Moliére. Tartuffe Racine, Jean. Faidra (bl a i VD 1) Swift, Jonathan. Ur Gullivers resor (bok 4) Voltaire. Candide Förromantiken och nyklassicismen (världen) Blake, William. Ur Oskuldens sånger och Erfarenhetens sånger (TT) Goethe, Johann Wolfgang. Några dikter (TT), Den unge Werthers lidanden Gray, Thomas. ”Elegi skriven på en lantkyrkogård” (TT) Rousseau, Jean Jacques. Bekännelser, bok 1 Schiller, Friedrich. ”Greklands gudar” (TT), ”An die Freude” Upplysning–rokoko, klassicism och förromantik (Sverige) Bellman, Carl Michael. Några dikter (TT) Kellgren, Johan Henrik. Några dikter (TT) Lenngren, Anna Maria. Några dikter (TT) von Linné, Carl. Texter i urval (TT) von Dalin, Olof. "Sagan om hästen" (TT) Nordenflycht, Hedvig Charlotta. Några dikter (TT) Romantiken (världen) Byron, George Gordon. Några dikter (TT) Coleridge, Samuel Taylor. Några dikter. (TT) Gogol, Nikolaj. ”Kappan” (TT) Heine, Heinrich. Några dikter (TT) Hoffman, E. T. A. ”Sandmannen” (TT) Hölderlin, Friedrich. Några dikter (TT) Keats, John. Några dikter (TT) Poe, Edgar Allan. ”Huset Ushers fall” (TT) Shelley, Mary. Frankenstein Shelley, Percy. Några dikter (TT) Wordsworth, William. Några dikter (TT) Romantiken (Sverige) Almqvist, Carl Jonas Love. Drottningens juvelsmycke Geijer, Erik Gustaf. Några dikter (TT) Stagnelius, Erik Johan. Några dikter (TT) Tegnér, Esaias. Några dikter (TT) Delkurs 4: Äldre litteratur 1830–1910 (7,5 högskolepoäng) Facklitteratur Espmark, Kjell. 1977 eller senare. Själen i bild. Stockholm: Norstedt (s. 5­21). Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar. 2009 eller senare. Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedt (s. 207–325). Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. Senaste upplaga. Litteraturens historia i världen. Lund: Studentlitteratur (i urval, ca 140 s). Lukacs, George. 1983. Realismens seger. Litteraturkritiska essäer. Lund: Arkiv (s. 63­81). ISBN 91­85118­88­5 Referenslitteratur Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Från realism till naturalism (världen) Ej fastställd
Referenslitteratur Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Skönlitteratur Från realism till naturalism (världen) Andersen, H. C. ”Den lilla sjöjungfrun”, ”Skuggan” Austen, Jane. Stolthet och fördom Balzac, Honoré de. Pappa Goriot Barrett Browning, Elizabeth. Några dikter (TT) Baudelaire, Charles. Några dikter (TT) Dickinson, Emily. Några dikter (TT) Dostojevskij, Fjodor. En underjordisk dagbok (Anteckningar från ett källarhål) Flaubert, Gustave. Madame Bovary Tolstoj, Leo. ”Ivan Iljitjs död” Whitman, Walt. Några dikter (TT) Mellan naturalism och symbolism. Vid modernismens rötter (världen) Conrad, Joseph. Mörkrets hjärta Ibsen, Henrik. Et dukkehjem (bl a i VD 2) Maria Rilke, Rainer. dikter (LK 18) Perkins Gilman, Charlotte. ”Den gula tapeten” Rimbaud, Arthur. Dikter (TT) Tjechov, Anton. Körsbärsträdgården (bl a i VD 2) Zola, Emíle. Thérèse Raquin Det moderna genombrottet och sekelslutet (Sverige) Benedictsson, Victoria. Texter i urval (TT) Fröding, Gustaf. Några dikter (TT) von Heidenstam, Verner. Några dikter (TT) Karlfeldt, Erik Axel. Några dikter (TT) Lagerlöf, Selma. Gösta Berlings saga Rydberg, Viktor, ur "Den nya grottesången" (TT) Strindberg, August. Fröken Julie eller Ett drömspel (bl a i VD 2), Röda rummet, ”Ett dockhem” ur Giftas Söderberg, Hjalmar. Ur Historietter Delkurs 5: Litteraturen och samhället (7,5 högskolepoäng) Facklitteratur Bradbury, Malcolm och James McFarlane (red.). 1991. Modernism. A Guide to European Literature 1890­1930. Penguin (s. 59­93). ISBN 0­14­013832­3 Danius, Sara. 2009. ”Joyce’s Scissors: Modernism and the Dissolution of the Event” i New Literary History 39 (s. 989­1016, e­resurs, universitetsbiblioteket). Engdahl, Horace. 2001. ”Philomela’s Tongue: Introductory Remarks On Witness Literature”, Proceedings of the Nobel Centennial Sympoium, ”Witness Literature” (s. 1­14). ISBN 981­238­168­6 Englund, Peter. 2001. ”The Bedazzled Gaze: On Perspective and Paradoxes in Witness Literature”. I Proceedings of the Nobel Centennial Sympoium, ”Witness Literature” (s. 45­56). ISBN 981­238­168­6 Espmark, Kjell. 1977 eller senare. Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi . Stockholm: Norstedts (s. 53­101, 118­185, 209­262). Hansen, Peter. 1996. Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några svenska sextiotalsromaner. Stockholm/Stehag: Symposion (s. 218–240). ISBN 91­7139­329­3 Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. 2009 eller senare. Litteraturens historia i Sverige.
Stockholm: Norstedt (s. 10–99). Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande Ej fastställd
Hansen, Peter. 1996. Romanen och verklighetsproblemet. Studier i några svenska sextiotalsromaner. Stockholm/Stehag: Symposion (s. 218–240). ISBN 91­7139­329­3 Olsson, Bernt och Algulin, Ingemar. 2009 eller senare. Litteraturens historia i Sverige.
Stockholm: Norstedt (s. 10–99). Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Sjöberg, Birthe. 2006. "Jean Paul Sartres Flugorna", i Dramatikanalys. En introduktion, 2. rev. uppl., Studentlitteratur (s. 11­148). ISBN 91­44­04656­1 Witt Brattström, Ebba. 1988/1989. Moa Martinson. Skrift och drift i trettiotalet. Stockholm: Norstedts (s. 207­255). ISBN 91­1­883422­1 Witt­Brattström, Ebba. 1993. ”Modersabjekt och apokalyps – Birgitta Trotzig”, i Ur könets mörker. Litteraturanalyser. Stockholm: Norstedts (s. 89­115). ISBN 91­1­
929261­9 Skönlitteratur Achmatova, Anna. Några dikter Ahlin, Lars. ”Kommer hem och är snäll” Aspenström, Werner. Några dikter (LSP) Beckett, Samuel. I väntan på Godot Boye, Karin. Några dikter (LSP) Breton, André. "Den fria förbindelsen" Böll, Heinrich. Katarina Blums förlorade heder Camus, Albert. Främlingen Diktonius, Elmer. Några dikter (LSP) Ekelöf, Gunnar. Några dikter Eliot, T.S. Det öde landet Enquist, P.O. Legionärerna Faulkner, William. ”En ros åt Emily” Hemingway, Ernest. ”En kort stund av lycka för Francis Macomber” Johnson, Eyvind. "Uppehåll i myrlandet" Joyce, James. Ur Odysseus (kap 1­5 och 18) Kafka, Franz. "Förvandlingen" Kertész, Imre. Mannen utan öde Lagerkvist, Pär. Några dikter (LSP) och ”Far och jag” Majakovskij, Vladimir. Några dikter Martinson, Moa. Mor gifter sig Martinson, Harry. Några dikter (LSP) Morrison, Toni. Älskade Norén, Lars. Natten är dagens mor (bl a i VD 4) Pound, Ezra. Några dikter Sandel, Cora. Alberte och Jakob Sartre, Jean Paul. Flugorna Solsjenitsyn, Aleksander. En dag i Ivan Denisovitjs liv Sonnevi, Göran. Några dikter (LSP) Södergran, Edith. Några dikter (LSP) Trakl, George. "Grodek" Trotzig, Birgitta. Sjukdomen Vennberg, Karl. Några dikter (LSP) Vonnegut, Kurt. Slakthus 5 Wägner, Elin. ”Spinnerskan” Åkesson, Sonja. Några dikter vissa texter (noveller och utländsk lyrik) tillhandahålls av läraren Delkurs 6: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Poster med asterix efter författarnamnet markerar texter som tillhandahålles av kursläraren. Ej fastställd
Delkurs 6: Utomeuropeisk och postkolonial litteratur (7,5 hp) Poster med asterix efter författarnamnet markerar texter som tillhandahålles av kursläraren. Facklitteratur Helgesson, Stefan.* 1996. ”Att skriva sig bortom imperiet.” I Litteratur i södra Afrika.
Hillevi Nilsson (red.), Afrikagruppernas årskrönika (s. 24–53). Hove, Chenjerai*.1996. ”Afrikas litteratur: ord ur frihetens jord.” I Litteratur i södra Afrika. Hillevi Nilsson (red.), Afrikagruppernas årskrönika (s. 66–73). Kullberg, Christina. 2011. ”Textens fönster mot världen. Om översättning och fotnoter hos Maryse Condé och Patrick Chamoiseau.” I Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv. Elisabeth Bladh och Christina Kullberg (red.), Falun : Högskolan Dalarna (s. 53­63). ISBN 9789185941322 Olsson, Annika. 2011. ”Fångad av orden och nationen. Metodologisk nationalism och förmågan att tänka frånvarande ting.” I Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i i översättning ur ett nordiskt perspektiv. Elisabeth Bladh och Christina Kullberg (red.), Falun : Högskolan Dalarna (s. 14­23). ISBN 9789185941322 Petersson, Margareta (red.) 2011. Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia. Lund: Studentlitteratur (i urval). ISBN 978­91­44­05587­9 Rushdie, Salman.* 1982. ”Empire writes back with a vengeance.” I The Times, 3 juli 1982. 8 s. Stagh, Marina. 1996. ”Några viktiga teman i arabisk litteratur.” I Modern arabisk prosa , Bibliotekstjänst (s. 40–82). ISBN 91­7018­391­0 Söderblom, Inga.* 1983. Ur Latinamerika. Texter och litteraturhistoria. Biblioteksförlaget. Ca 15 s. Tenngart, Paul. 2008. ”Postkolonialism”. I Litteraturteori. Lund: Gleerups (s. 131–152).
ISBN 9789140664082 Världslitteratur.se: webbresurs med litteraturhistoriska översikter och författarbiografier www.varldslitteratur.se Referenslitteratur Posti, Piia. 2014. "Språket som souvenir och revansch". Karavan (3), 64­70. Skönlitteratur Achebe, Chinua. 2007. Allt går sönder. Tranan. Ca 300 s. Adonis.* Några dikter Borges, JorgeLuis. ”Biblioteket i Babel” och ”Pierre Menard, författare till Don Quijote” ur Fiktioner. Bonnier. Ca 25 s. Buarque, Chico. 2007. Budapest. Tranan. Ca 120 s. Coetzee, J. M. 2004. Onåd. Brombergs. Ca 240 s. Dao, Bei.* Några dikter Dikter i urval från Kina, Japan och Indien i LK 16, Orientalisk diktning. ca 30 s. Hafez.* 2007. Några dikter Khoury, Elias. 2008. Som om hon sover. Leopard. Ca 350 s. Ur Koranen (LK 16) Lahiri, Jumpa*. 2001. Novell ur Den indiske tolken: berättelser. Forum. Ca 25 sid. Lessing, Doris. 2008. Gräset sjunger. Wahlström & Widstrand. Ca 280 s. Marquez, Gabriel Garcia.* Novell Novell* ur Egypten berättar: Den rättvisande spegeln. Tranan, 2008. Ca 25 s. Novell* ur Icke brännbara sopor: moderna japanska noveller. En bok för alla, 2000. Ca 25 sidor. Novell* ur Kina berättar: Solskenet i munnen. Tranan, 2004. Ca 25 s. Oe, Kenzaburo. Mardrömmen. Valfri utgåva. Ej fastställd
Lessing, Doris. 2008. Gräset sjunger. Wahlström & Widstrand. Ca 280 s. Marquez, Gabriel Garcia.* Novell Novell* ur Egypten berättar: Den rättvisande spegeln. Tranan, 2008. Ca 25 s. Novell* ur Icke brännbara sopor: moderna japanska noveller. En bok för alla, 2000. Ca 25 sidor. Novell* ur Kina berättar: Solskenet i munnen. Tranan, 2004. Ca 25 s. Oe, Kenzaburo. Mardrömmen. Valfri utgåva. Qingzhao, Li.* Några dikter Rushdie, Salman.* Novell ur Öst, väst: berättelser Tadjo, Véronique. 2008. Drottning Pokou. Leopard. Ur Tusen och en natt (ramberättelsen och berättelsen om Alladin) Un, Ko.* Några dikter Walcott, Derek.* Några dikter Xingjian, Gao.* Novell Delkurs 7: Intermedialitet (7,5 högskolepoäng) Facklitteratur Almgren White, Anette. 2011. Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken. Jean Claude Arnault, Katarina Frostensson och Ruth Hillarp. Växjö: Linnaeus University Press (s. 15­37). ISBN 9789186983208 Bruhn, Jørgen. 2008. ”Intermedialitet. Framtidens humanistiska grunddisciplin” i TFL, 2008:1. 22 s. Clüver, Claus. 2007. ”Intermediality and Interart Studies” i Arvidson, Askander, Bruhn, Führer (red.) Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality. Lund: Intermedia Studies Press (20 s. i urval). ISBN 9789197667005 Elleström, Lars. 1993. ”Paul Celans ’Todesfuge’. En dikt och en titel” i I musernas tjänst. Studier i konstarternas interrelationer, UllaBrith Lagerroth (red.). Lund: Brutus Östlings förlag. 20 s. ISBN 91­7139­155­X Leitch, Thomas 12 Fallacies in contemporary Adaptation Studies, Archives zaroum (på afsnitp.dk) Lund, Hans. 2002. Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Lund: Studentlitteratur
(200 s. i urval) ISBN 91­44­02310­3 Schirrmacher, Beate. 2013. “Trummor och kontrapunkt. Musikens roll i Günter Grass prosa”, i Litteratur och språk 9 (2013), s. 29­56 (se http://mdh.diva­
portal.org/smash/get/diva2:668004/FULLTEXT01.pdf). Skönlitteratur Brecht, Bertolt. Mor Courage (bl a i VD 3) Ekelöf, Gunnar. Några dikter Ekman, Kerstin. Gör mig levande igen Frostenson, Katarina. Några dikter/foton Hellden, Johannes. Väljarna, på hellden.org (digital poesi) Johnsson, Bengt Emil. Några dikter Lindegren, Erik. Några dikter Mann, Thomas. ”Tristan” Moore, Alan/Gibbons, Dave. Watchmen samt Zack Snyders filmatisering Oscar K., Dorte Karrebæk, Idiot! Proust, Marcel. Ur På spaning efter den tid som flytt Sjöberg, Birger. Några dikter Tan, Shaun, The lost thing Tranströmer, Tomas. Några dikter Tunström, Göran. Juloratoriet Woolf, Virginia. Mot fyren Åkesson, Sonia. Några dikter Kompendium med exempel på ekfraser distribueras av läraren, ca 20 s. Ej fastställd
Tunström, Göran. Juloratoriet Woolf, Virginia. Mot fyren Åkesson, Sonia. Några dikter Kompendium med exempel på ekfraser distribueras av läraren, ca 20 s. Delkurs 8: Litteraturvetenskaplig metod med uppsats (7,5 hp) Bergsten, Staffan (red.). 2002. Litteraturvetenskap. En inledning, andra uppl. Lund: Studentlitteratur (90 s. enl. anvisning). ISBN 9144023324 Culler, Jonathan. 1997. Litteraturteori. En mycket kort introduktion. Lund: Studentlitteratur (80 s. enl. anvisning). ISBN 978­91­44­06734­6 Hedman, Thomas. 1997. Informationssökning för samhällsvetare och humanister. Lund: Studentlitteratur. 110 s. ISBN 91­44­00165­7 Jarrick, Arne och Josephson, Olle. 1996. Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. 125 s. ISBN 91­44­26842­4 Lindblad, Inga­Britt. 1998. Uppsatsarbete. En kreativ process. Lund: Studentlitteratur.
60 s. ISBN 91­44­00797­3 Svenska språknämnden. 2008. Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 263 s. ISBN 9789147084609 Wolf, Lars. 2002. Läsaren som textskapare. Lund: Studentlitteratur. 74 s. (kap. 12). ISBN 91­44­04085­7 Ej fastställd
Fakulteten för konst och humaniora
Revidering, kursplan - Försättsblad
Detta försättsblad skall följa revideringen fram till beslut
Kurskod och rubrik på kursplan: 4LI706 Postkoloniala perspektiv, 15 hp
Lista vad revideringen avser:
Indelning i två delkurser, vilket i sin tur medfört ändrad struktur och delvis ändrade
formuleringar av mål, innehåll och examinationsformer.
Kursplanen reviderad av: Åsa Nilsson Skåve
Kursanknytning och funktion
Redovisa vilket sammanhang kursen ingår i - t.ex. samband med andra kurser i
enprogramutbildning, eventuell medverkan från andra institutioner, uppdrag från programråd
(detta bifogas):
Ingår i program (ange också termin): ___________________________________________
Kursplanen är granskad utifrån nationella och lokala regler för kursplaner 1.
Granskad:_________________________________________________ _______________
kursansvarig
datum
1
Granskning enligt ”Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.
Kursplan INGET VÄRDE ANGIVET Institutionen för film och litteratur 4LI706 Postkoloniala perspektiv, 15 högskolepoäng Introduction to Postcolonial Studies, 15 credits Huvudområde Litteraturvetenskap Ämnesgrupp Litteraturvetenskap Nivå Avancerad nivå Fördjupning A1N Fastställande KURSPLAN EJ FASTSTÄLLD Ej fastställd
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2015 Förkunskaper Engelska B. 1–90 högskolepoäng i Litteraturvetenskap där ett examensarbete om minst 15 hp ingår. Mål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
l
l
l
jämföra och diskutera viktiga forskningsinriktningar och texter inom det postkoloniala fältet, applicera centrala begrepp vid behandlingen av litterära texter, redogöra för historiska processer och litterära strömningar som har satt sin prägel
på postkolonialismen. Efter avslutad delkurs 1, Postkolonial teori, 7,5 hp, ska den studerande kunna
l
l
redogöra för centrala begrepp kopplade till postkoloniala studier, i tal och skrift resonera kring postkoloniala teoriers tillämpbarhet inom olika ämnen. Efter avslutad delkurs 2, Postkoloniala perspektiv och analys, 7,5 hp, ska den studerande
kunna
l
l
l
redogöra för kolonialismens och postkolonialismens samband med olika historiska processer och litterära strömningar, redogöra för begränsningar i postkoloniala resonemang, resonera kring olika aspekter av postkoloniala diskussioner: politiska, kunskapsteoretiska och moraliska. l
l
l
redogöra för kolonialismens och postkolonialismens samband med olika historiska processer och litterära strömningar, redogöra för begränsningar i postkoloniala resonemang, resonera kring olika aspekter av postkoloniala diskussioner: politiska, kunskapsteoretiska och moraliska. Innehåll I kursen behandlas klassiska koloniala och postkoloniala texter från olika språkområden.
Vid undervisning som på schemat markerats som seminarium är närvaro obligatorisk. Delkurs 1 Postkolonial teori 7,5 högskolepoäng I delkurs 1 ges en introduktion till postkoloniala teoribildningar med särskild relevans för litteraturvetenskap. Delkurs 2 Postkoloniala perspektiv och analys 7,5 högskolepoäng I centrum för delkurs 2 står analyser av skönlitterära texter. Möjlighet ges till specialisering inom ett visst ämne eller en särskild inriktning, till exempel genusteoretiska
frågeställningar, kulturell identitet, begreppet Den Andre och frågan om hur kunskap produceras. Undervisningsformer Undervisningsformer som förekommer är föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning enskilt såväl som i grupp. När kursen ges på distans omfattar undervisningen IKT­baserade undervisningsformer. För specifika tekniska krav vid respektive kurstillfälle, se kurssida. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Godkänd ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd återfinns i studiehandledningen. För betyget Väl Godkänd på kursen som helhet krävs att båda delkurserna bedömts som Väl godkänd. Båda delkurserna examineras löpande genom skriftliga uppgifter. Ej fastställd
Kursvärdering En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras vid institutionen. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med kursansvarig och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle. Kurslitteratur och övriga läromedel Litteraturförteckning Delkurs 1 ­ Postkolonial teori 7,5 hp Bhabha, Homi. 2004 eller senare. The Location of Culture. London: Routledge. 22 s. Chakrabarty Dipesh. 2000 eller senare. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press. 301 s. Fanon, Frantz. 2007. Jordens fördömda (med ett förord av Jean­Paul Sartre, översättning: Per­Olov Zennström). ISBN: 978­91­7343­151­4. (2004. The wretched of earth. New York: Grove Press. ISBN 0­8021­4132­3. 233 s.) Huggan, Graham. 2009. Postcolonial Ecocriticism. London: Routledge. ISBN 978­0­
203­49817­0. 256 s. Loomba, Ania. 2008. Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält . Stockholm: Tankekraft. ISBN: 9789197671842. (1998 eller senare. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge. 289 s.) Said, Edward. 2000. Orientalism, författarens förord (översättning: Hans O. Sjöström). ISBN: 91­7324­794­42003. ca 80 s. (2003 eller tidigare. Orientalism. London: Penguin)
Spivak, Gayatri Chakravorty. 2002. Kan den subalterna tala?" (översättning av Monica Berntsson och Mikela Lundahl), i Postkoloniala studier. ISBN 91­87215­14­4. s. 73­
146. (1998. ”Can the Subaltern Speak?”, i Marxism and the Interpretation of Culture.
Said, Edward. 2000. Orientalism, författarens förord (översättning: Hans O. Sjöström). ISBN: 91­7324­794­42003. ca 80 s. (2003 eller tidigare. Orientalism. London: Penguin)
Spivak, Gayatri Chakravorty. 2002. Kan den subalterna tala?" (översättning av Monica Berntsson och Mikela Lundahl), i Postkoloniala studier. ISBN 91­87215­14­4. s. 73­
146. (1998. ”Can the Subaltern Speak?”, i Marxism and the Interpretation of Culture.
Cary Nelson and Lawrence Grossberg (red.). Urbana: University of Illinois Press. ISBN 0­252­01108­2. s. 271–313. 42 s). Young, Robert. 2003. Postcolonialism. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0­19­280182­1. 180 s. Willinsky, John. 1998 eller senare. Learning to Divide the World: Education at Empire’s End. Minneapolis: University of Minnesota Press. 260 s. Litteraturförteckning Delkurs 2 ­ Postkoloniala perspektiv och analys 7,5 hp Kuokkanen, Rauna m fl. 2003. ”Healing the Impact of Colonization, Genocide, and Racism on Indigenous Populations”, i The Psychological Impact of War Trauma on Civilians. An International Perspective, ed. by Stanley Krippner & Teresa M. McIntyre, Praeger. rauna.wordpress.com/downloads/ Boehmer, Elleke. 1995 eller senare. Colonial and Postcolonial Literature, Migrant Metaphors. Oxford: Oxford University Press. kapitel ”Metropolitans and Mimics”, s. 223–250. 27 s. Ghosh, Amitav. 2004 eller senare. The Hungry Tide. London: Harper Collins. 402 s. Helgesson, Stefan. 2006. ”Going Global: Afterward,” i Literary History: Towards a Global Perspective. vol. 4: Literary Interactions in the Modern World 2. Berlin: W. de Gruyter. s. 303–321. 18 s. Lindqvist, Sven. 1992 eller senare. Utrota varenda jävel. Stockholm: Bonnier. 249 s. Mernissi, Fatima. 2002. Shahrazad reser västerut. Stockholm: Norstedts. ISBN 91­1­
300955­9 223 s. (Scheherazade goes west: different cultures, different harems. 2001
el. senare. New York: Washington Square Press. 228 s.) Mohanty, Chandra Talpade. 2003. Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham: Duke University Press. ISBN 0­8223­3010­5 312 s. Morgan, Philip D. 1999. ”Encounters between British and ’indigenous’ peoples, c. 1500–c. 1800,” i Empire and Others. British Encounters with Indigenous Peoples, 1600–1850, Martin Daunton and Rick Halpern (red.). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0­8122­1699­7. s. 42–78. 32 s. Murnane, Gerald. 2009. ”Markaffär”, i Sammetsvatten. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. ISBN 978­91­0­011594­4. 7 s. (1990 eller senare. "Land Deal”, i Velvet Waters.
Ringwood, Vic.: McPhee Gribble, 7 s.) Niemi, Mikael. 2000. Populärmusik från Vittula. Stockholm: Norstedt ISBN: 91­1­
300773­4 237 s. (i engelsk översättning Popular Music from Vittula. 2004. New York: Seven Stories Press. ISBN 1­58322­523­4. 240 s.) Oksanen, Sofi. 2010. Utrensning. Stockholm: Bonnier ISBN: 978­91­0­012395­62010 (i engelsk översättning Purge. 2010 eller senare. London: Atlantic Books. 356 s.) Salomonsson, Anna. 2014. ”Flugan och förtrycket. Det koloniala och patriarkala våldets individuella och universella aspekter i Sofi Oksanens roman Utrensning”, i Edda 2004:1, s. 52­67. Skönlitteratur som väljs i samråd med undervisande lärare. 500 s. Ej fastställd
Salomonsson, Anna. 2014. ”Flugan och förtrycket. Det koloniala och patriarkala våldets individuella och universella aspekter i Sofi Oksanens roman Utrensning”, i Edda 2004:1, s. 52­67. Skönlitteratur som väljs i samråd med undervisande lärare. 500 s. Ej fastställd