Studiehandledning Professionalitet och etik i socialt arbete, 7,5 hp

Transcription

Studiehandledning Professionalitet och etik i socialt arbete, 7,5 hp
Socionomprogrammet
Filosofiska fakulteten
Linköpings universitet
VT 2015
Studiehandledning
Professionalitet och etik i socialt arbete, 7,5 hp
Professionalism and Ethics in social work, 7,5 ECTS Credits
Kurs 745G56
Kursansvarig: Katarina Lundborg [email protected]
Examinator: Päivi Turunen [email protected]
Kursadministration: [email protected]
1
Professionalitet och etik, 7,5 hp
745G56
Inledning
Kursen är en förberedelse inför kommande termin med verksamhetsförlagd utbildning, där
kunskapen om begreppen professionalitet och etik i förhållande till socialt arbete fördjupas.
Under kursen kommer du att få reflektera över nämnda begrepp i färdighetsträningar,
seminarium och examination med stöd av litteratur och kursens föreläsningar. Du kommer
att delta i två reflekterande team vilket är en färdighetsträning som sedan kommer att pågå
under VFU-kursens innedagar.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- visa ett professionsetiskt förhållningssätt och använda kunskaper om
kommunikation och samtalsmetodik i mötet med individer och grupper i det
sociala arbetet
- visa fördjupade kunskaper om teorier kring profession och
professionsutvecklingen i socialt arbete
- reflektera över samt värdera synen på den egna professionella
utvecklingen samt identifiera utvecklingsbehov
- identifiera och värdera etiska aspekter och ställningstaganden i det
sociala arbetets praktik
- granska och värdera komponenter i professionell
kompetens,
- visa förståelse för handledningens roll för den professionella
utvecklingen
- reflektera över den egna relationskompetensen inför möten med brukare, kollegor
och/eller andra yrkesgrupper.
Kursen innehåll
Socionomens yrkesroll, bemötande och kommunikation samt etik och värderingar i socialt
arbete är kursens huvudteman. Personlig utveckling och etiska förhållningssätt som ett
verktyg för socionomens professionella kompetens tränas och problematiseras. Vidare
aktualiseras begreppen profession, professionalisering, professionell kompetens och
yrkesidentitet i förhållande till socialt arbete. Professionsetiska koder och riktlinjer studeras
ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Arbetet med reflekterande team påbörjas
inför kommande verksamhetsförlagd utbildning
2
Examination
Examinationen av kursen grundar sig på aktivt deltagande vid tre färdighetsträningar, ett
seminarium samt en skriftlig individuell hemtentamen och ett muntligt
examinationsseminarium.
Mer information om examinationsformer och betygskriterier återfinns under särskilda rubriker
senare i studiehandledningen.
Uppgifterna examineras alltid individuellt även om de sker i arbetsgruppen. Examinationerna
ska även ses som lärtillfällen.
Information om undervisning/arbetsformer
Introduktion
Kursens introduktion är ett viktigt tillfälle för det fortsatta arbetet i kursen. Där görs en
närmare genomgång av kursens innehåll, arbets- och examinationsformer samt av litteraturen,
allt med koppling till lärandemålen. Där ges också information om tidigare kursvärdering och
eventuella förändringar i kursen.
Kom ihåg att ta med studiehandledningen och litteraturlistan till introduktionstillfället.
Föreläsningar
Föreläsningarna i kursen ska fungera som ett stöd för dig i ditt arbete med att uppnå
lärandemålen i kursen. Föreläsningarna kan antingen introducera, fördjupa eller bredda olika
delar i kursen.
Seminarier
Seminarium avslutar ofta ett avsnitt i kursen där studerande får tillfälle att bearbeta och även
redovisa det aktuella kursinnehållet under seminarietillfället. Seminariet är ett lärtillfälle där
alla förväntas delta i en aktiv diskussion av kursinnehållet och de frågor som lyfts.
Seminarium sker i arbetsgruppen, tillsammans med andra arbetsgrupper eller i tvärgrupper. I
denna kurs ingår ett seminarium vilket är obligatoriskt och vid frånvaro görs en
igentagningsuppgift.
Färdighetsträningar
Syftet med färdighetsträningar är att på olika sätt träna och öva på färdigheter som krävs för
professionen som socionom. Färdighetsträningar ska ge möjlighet att reflektera över hur du
kan hantera olika situationer och hur relationen till andra fungerar. Tre färdighetsträningar
ingår i kursen vilka alla är obligatoriska. Igentagningstillfälle anordnas i slutet av kursen.
3
Översikt över kursens uppläggning
V 19
Måndag: Kursintroduktion, lärarlaget. Föreläsning Professionalisering och det sociala arbetets
framväxt, Roger Qvarsell
Tisdag: Arbetsgrupper
Onsdag: Föreläsning Tillämpad etik och yrkesetik, Göran Collste. Föreläsning Kvalitativ
metod, intervjuguide Päivi Turunen
Torsdag: Färdighetsträning KLOK
V 20
Måndag: Föreläsning Professionsetik och socialt arbete, Päivi Turunen. Föreläsning Etiska
dilemman i socialt arbete, Päivi Turunen
Tisdag: Föreläsning Introduktion till reflekterande team, Susanne Severinsson. Föreläsning
Handledning som professionellt verktyg, Susanne Severinsson. Arbetsgrupper
V 21
Måndag/tisdag: Färdighetsträning Reflekterande team
Onsdag: Arbetsgrupper. Föreläsning Konfliktteori och konflikthantering Martin Wiklander.
Kursråd
Torsdag: Föreläsning Svåra samtal Jakob Carlander. Föreläsning Med samtal som verktyg,
fortsättning på föreläsning Svåra samtal utifrån ett erfarenhetsbaserat perspektiv, Ingrid
Andersson
V 22
Tisdag: Arbetsgrupper. Färdighetsträning Konflikthantering
Onsdag: Färdighetsträning Konflikthantering
Torsdag/fredag: Färdighetsträning Reflekterande team.
Fredag: Igentagningstillfälle färdighetsträningar KLOK och Konflikthantering
V 23
Tisdag: Seminarium Vad är professionalitet. Igentagningstillfälle färdighetsträning
Reflekterande team
Torsdag: Inlämning av individuell, skriftlig hemtentamen
Torsdag/fredag: Muntligt examinationsseminarium
LISAM
Den utbildningsplattform som används under kursen är LISAM http://lisam.liu.se. All
kursinformation, olika kursdokument samt kurskommunikation läggs ut där.
Schema
Aktuellt schema med lokaler publiceras i Time Edit
https://se.timeedit.net/web/liu/db1/schema/ . Var uppmärksam på uppdateringar och
förändringar av schemat som kan ske, ibland med kort varsel, under kursens gång.
4
Lärare som medverkar i kursen
Katarina Lundborg, kursansvarig [email protected], 011 363545
Päivi Turunen, examinator [email protected] 011 363529
Anita Johansson, [email protected] 011 363543
Ingrid Andersson, [email protected] 011 363668
Annette Sverker, [email protected] 011 36
Martin Wiklander, [email protected] 011 363549
Examination och obligatoriska moment
Färdighetsträningar:
V 19 Färdighetsträning KLOK-modellen
Vid färdighetsträningen ska ni pröva att diskutera etiska problem utifrån KLOK-modellen
som presenteras i boken Etik i arbete med människor (se litteraturlistan).
Som förberedelse konstruerar eller letar varje grupp fram ett etiskt problem som det är möjligt
att applicera modellen på. Pröva själva KLOK-modellen på ert valda etiska problem så att ni
vet att det går att använda modellen på problemet.
Lägg därefter ut problemet på LISAM under flik Samarbetsyta senast kl 16 onsdagen den 6
maj, var noga med att ange er arbetsgrupps namn.
Vid färdighetsträningen arbetar varje grupp med ett problem som en annan grupp har
konstruerat. Detta hämtar ni på LISAM. Se utförligt schema på LISAM under flik
Kursdokument. På schemat kan ni se vilken grupp som har färdighetsträning vid samma tid
och vars problem ni ska arbeta med och vilken sal ni ska vara i.
Varje grupp utser en gruppmedlem som kommer att fungera som grupphandledare
(exempelvis grupp a utser en gruppmedlem som ska delta vid grupp b:s färdighetsträning).
Vid det tillfället ansvarar den valda grupphandledaren för att grupp a:s resonemang om det
etiska problemet förklaras.
Inom de 60 min som varje grupp har att resonera om det etiska problemet som ni har fått ska
det även finnas ett resonemang utifrån de tre kontrollpunkterna a, b och c i KLOK-modellen.
Färdighetsträningen avslutas med utvärdering där lärare ska finnas med. Gruppen redovisar
kortfattat sitt resonemang om kontrollpunkterna och utvärderar uppgiften i sin helhet
V 22 Färdighetsträning Konflikthantering
Varje arbetsgrupp utgår från ett skrivet fall som ni får vid det schemalagda tillfället.
V 21 och 22 Färdighetsträning Reflekterande team/handledning i grupp
Grupphandledning sker genom reflekterande team-träffar. I den lärarledda
grupphandledningen som sker i arbetsgruppen är syftet att bidra till den personliga
utvecklingen, genom att öka medvetenheten om sig själv, samt utgöra ett stöd till studenterna
under kursen. Handledning är vanlig i olika former inom socialt arbete och
grupphandledningen syftar också till att studenterna ska få förståelse för handledningens roll i
det sociala arbetet. Grupphandledning med hjälp av reflekterande team är en
förändringsprocess i syfte att synliggöra, tillvarata och utveckla gruppers samlade kompetens.
Genom att reflektera över yrkespraxis medvetandegörs egna ståndpunkter, värderingsgrunder,
styrkor och svagheter (se bilaga 1).
Introduktion till Reflekterande Team: Tisdag 12 maj kl 09.15 - 10 Susanne Severinsson
5
V 23 Seminarium Vad är professionalitet
Vid detta seminarium ska ni både arbeta parvis och i hela arbetsgruppen. Ni ska genomföra en
intervjuuppgift som utforskar professionalitet i socialt arbete och samtidigt ger er övning på
att intervjua.
Dela in arbetsgruppen om möjligt i jämna par, annars får den sista grupperingen i varje grupp
bli tre personer. Varje par ska genomföra två intervjuer. Dels med en socionom som arbetar
inom den offentliga sektorn och dels med en person som verkar inom den frivilliga sektorn
inom socialt arbete. Se i arbetsgruppen till att ni får spridning inom olika arenor och
arbetsuppgifter. Be om att få göra en intervju kring hur intervjupersonen ser på sitt arbete, vad
de gör, vad som är viktigt att tänka på i deras arbete. Nämn inte så mycket om att det just är
professionalitet ni är särskilt intresserade av, då det kan låsa de ni intervjuar från att tänka och
tala fritt om det de gör.
Innan paret går ut och intervjuar så gör arbetsgruppen tillsammans frågor som handlar om vad
socialt arbete innebär och som ni tänker ska fånga ”professionalitet”. Strukturera frågorna i en
viss ordning, d v s gör en skriftlig planering med frågeområden i en sk semistrukturerad
guide. Fördjupa den kunskap ni inhämtat under tidigare kurser gällande konsten att intervjua,
genom att läsa litteratur. Ni genomför intervjuerna parvis, en person ställer frågor och en är
observatör och så byter ni vid intervju nr 2. Om ni vill, och respondenten ger sin tillåtelse, får
intervjuerna spelas in, men detta krävs inte i denna uppgift. Ta hänsyn till forskningsetiska
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa finns att hämta på
www.codex.vr.se
Sammanställ/sammanfatta/skriv ut svaren på varje fråga och skicka till varandra i
arbetsgruppen innan ni ses. Tillsammans i arbetsgruppen gör ni sedan en kvalitativ
innehållsanalys utifrån denna ”empiri” och ser vad som framträder som centralt i begreppet
”Professionalitet. Det kan ta mer än ett tillfälle för arbetsgruppen. Med en innehållsanalys
menar vi en typ av kvalitativ analys där ni letar efter mönster i de intervjuades alla svar som
visar på centrala teman i vad som betraktas som professionalitet. Det kanske slutligen blir ca
4-8 teman. Ett sätt att jobba med en analys kan vara att markera liknande teman med en viss
färg eller symboler/nummer. Kanske behöver de teman ni urskiljer delas igen eller slås ihop
med något annat tema.
Samtidigt som ni sorterar och funderar på vad som hör ihop och inte, ger ni era teman namn
som kan skifta under analysprocessen. Temana ska alltså inte vara desamma som era
frågeområden. Ni får dela upp er i mindre grupper om det behövs under analysen, men slutför
den i hela arbetsgruppen.
I ett avslutande seminarium tisdag den 2 juni presenterar arbetsgruppen sitt arbete för en
annan arbetsgrupp, genom att ”publicera” resultatet om Socionomprofessionens kärna och
utkanter.
Berätta också hur arbetsprocessen varit och vilka erfarenheter ni gjort vad det gäller att samla
material och pröva att göra en kvalitativ analys. Se till att ni litteraturanknyter tydligt vid
presentationen.
Seminariegrupperna planerar själva upplägget på seminariet. Hur utnyttjas tiden bäst? Hur blir
seminariet ett intressant lärandetillfälle, hur ska seminariet utvärderas? Varje arbetsgrupp har
45 minuter till sitt förfogande.
6
Bedömningskriterier Seminarium Vad är professionalitet?
För att bli godkänd på seminariet ska ni utifrån temat Professionalitet kunna:
visa fördjupade kunskaper om teorier kring profession och professionell utveckling i socialt
arbete
granska och värdera komponenter i professionell kompetens
göra en innehållsanalys av de sammanställda intervjuerna
delta aktivt och konstruktivt vid seminariet
Examination
Examinationsuppgiften på kursen är individuell och består av två delar, en skriftlig
hemtentamen och ett muntligt examinationsseminarium. För att uppnå godkänt resultat på
examinationen som helhet krävs ett godkänt resultat på både den skriftliga hemtentamen och
på det muntliga examinationsseminariet. På den skriftliga hemtentamen ges betyget U, G eller
VG, på det muntliga examinationsseminariet ges betygen G eller U.
Hemtentamen
Den skriftliga delen, en hemtentamen består av två frågor. En fråga är uppbyggd kring en
fallbeskrivning som läggs ut på LISAM vid kursstart. Avsikten med att lägga ut fallet redan
vid kursstart är att du kontinuerligt ska kunna relatera föreläsningar, litteratur,
färdighetsträningar och arbetsgruppdiskussioner till fallet under kursens gång.
Hemtentamens två frågeställningar läggs ut på LISAM onsdag 21 maj kl 15.00.
Hemtentamen sänds in via LISAM senast torsdag den 4 juni kl 12.00. Den skriftliga
individuella delen ska omfatta 5 sidor (exklusive referenslista) och ska skrivas med Times
New Roman , textstorlek 12p, 1 ½ radavstånd. Använd dig av löpande referenshantering och
av ett vedertaget referenssystem. Programmet tillämpar anonym examination även när det
gäller hemtentamen. En utförlig instruktion för hur en anonym hemtentamen genomförs finns
i ett separat dokument på LISAM.
Omtentamen är förlagd till v 34. Datum och tid samt information om anmälan kommer att
läggas ut på LISAM.
Bedömningskriterier individuell hemtentamen
Godkänd (G)
För att erhålla godkänd på den skriftliga examinationsuppgiften ska följande krav uppfyllas:
Den studerande ska visa förmåga att ha tillgogogjort sig del av kursens innehåll i form av
litteratur, föreläsningar och övriga kursmoment
Den studerande ska besvara de två frågeställningarna
Den studerande ska ha tillämpat litteraturen på ett tillfredsställande sätt, dvs redogjort och
diskuterat kring den kunskap som efterfrågas
Den studerande ska ha en teoretisk medvetenhet och en analytisk förmåga
Den studerande ska visa fördjupade kunskaper om teorier kring profession och
professionsutvecklingen i socialt arbete
Den studerande ska kunna identifiera och värdera etiska aspekter och
ställningstaganden i det sociala arbetets praktik
7
Väl godkänd (VG)
För att erhålla betyget väl godkänd på den skriftliga examinationsuppgiften
ska den studerande ha uppnått de krav som tas upp under betyget Godkänd.
Där utöver ska den studerande uppnå följande:
Kompetens att på ett självständigt och analytiskt sätt kunna argumentera och
problematisera kring sin text.
Muntligt examinationsseminarium
Syftet med det muntliga examinationsseminariet är att du får visa din förmåga att använda och
reflektera över dina inhämtade kunskaper från kursens innehåll. Temat för seminariet är
professionell kompetens. Ytterligare syfte med seminariet är att du ska reflektera över dina
fortsatta kunskapsbehov inför kommande verksamhetsförlagda utbildning. Se via Time Edit
vilken tid torsdagen den 4 juni alternativ fredag 5 juni som din arbetsgrupps seminarium är
förlagd till.
Bedömningskriterier muntligt examinationsseminarium:
För att bli godkänd på den muntliga examinationsuppgiften ska följande krav uppfyllas:
Studenten ska ha förmåga att problematisera och diskutera kurslitteraturen i förhållande till de
frågeställningar som formuleras
Studenten ska kunna reflektera över samt värdera synen på den egna
professionella utvecklingen samt identifiera utvecklingsbehov
Studenten ska kunna reflektera över den egna relationskompetensen inför möten med brukare,
kollegor och/eller andra yrkesgrupper
Sammanställning av moment, provkoder, poäng och betygsnivåer
Moment
REF 4
FÄR 3
SEM 2
EXM2
Uppgift
Reflektionspass och
Reflekterande team
Poäng
0,5 hp
Betyg
D
Färdighetsträning
KLOK och
Färdighetsträning
Konflikthantering
Seminarium
Examination
1,5 hp
D
1,5 hp
4 hp
G eller U
VG , G eller U
Kriterier för betygssättning
För att bli Godkänd på kursen krävs aktivt deltagande vid färdighetsträningar, seminarium
samt betyget godkänt på den individuella examinationen. Studenten ska på grundläggande
nivå kunna visa förmåga att analysera, teoretisera men även kunna reflektera kring de
kunskapsområden som behandlas i kursen. Examination sker alltid individuellt, även i de fall
då det rör sig om uppgifter som genomförs i grupp. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs
förutom ovanstående krav för godkänd även betyget Väl godkänd på den individuella
examinationen
8
Fusk och plagiat
Med fusk menas att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda examinator
när en studieprestation ska bedömas. Om en examinator misstänker att en student fuskat ska
hon/han anmäla det till Linköpings universitets disciplinnämnd
(www.student.liu.se/regler/disciplinarenden/atgard ), som sedan utreder ärendet och fattar
beslut om eventuella disciplinära åtgärder. En form av fusk är så kallat plagiat. Plagiat är när
man på ett otillåtet sätt använder sig av andras texter. Det är därför viktigt att man som
student försäkrar sig om vilka regler och normer som gäller när man skriver referat av andras
texter och när man citerar. Mer information om vad plagiat innebär finns här:
www.urkund.se/SE/support_handboken.asp. För att kunna upptäcka plagiat kan en
examinator med hjälp av Urkund jämföra en students text med andra texter som ligger lagrade
i Urkunds databas.
Återkoppling
Återkoppling ges i olika former under kursen av både medstudenter och lärare i samband med
seminarium och färdighetsträningar och är viktig för att du själv ska kunna bedöma ditt
lärande och din utveckling. Återkoppling av den skriftliga delen av examinationen ges vid ett
separat tillfälle efter kursens slut, se schema på Time Edit.
Kursutvärdering
Utvärdering av kurser på Linköpings universitet sker via KURT. Utvärderingen skickas ut i
samband med kursavslut och ligger öppen i 14 dagar.
Kursråd/kursdialog
I mitten på varje kurs ska kursråd/kursdialog äga rum. Tid och sal finns anslaget på schemat.
På kursrådet har du som student tillsammans med dina kurskamrater möjlighet att diskutera
kursupplägg, kursinnehåll och på vilket sätt kursen genomförs i förhållande till lärandemålen.
I varje årskurs utses en kursrådsrepresentant som för fram årskursens synpunkter vid
studentrådet. Respektive kursrådsmöte dokumenteras i minnesanteckningar. Studentråd
organiseras minst två gånger per termin.
Kurslitteratur
En sammanställd lista med den obligatoriska kurslitteraturen finns på hemsidan för
socionomutbildningen:
http://www.liu.se/utbildning/program/socionom/student/kurser/Termin_3_4/745g56-t4?l=sv
9