Sjukresehandbok för vårdgivare

Transcription

Sjukresehandbok för vårdgivare
Sjukresehandbok för vårdgivare
Ver.2 2012
Innehållsförteckning
ALLMÄNT ............................................................................................................................................... 1
SJUKRESEHANDBOKEN ..................................................................................................................................................... 1
SJUKRESA ............................................................................................................................................................................ 1
TILLSTÅNDSGIVARE ............................................................................................................................................................ 1
INFORMATION TILL PATIENTER ......................................................................................................................................... 1
REGLER FÖR TILLSTÅNDSGIVNING .................................................................................................................................. 1
PERSONER MED FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND ....................................................................................................................... 2
REMITTERING/HÄNVISNING TILL ANNAN VÅRDGIVARE .................................................................................................. 2
SÄRSKILDA BOENDEN ........................................................................................................................................................ 2
FÄRDMEDEL OCH RESEVILLKOR ...................................................................................................... 3
SAMPLANERING .................................................................................................................................................................. 3
ENSAMÅKNING .................................................................................................................................................................... 3
PLACERING I BILEN ............................................................................................................................................................. 3
MEDFÖLJARE....................................................................................................................................................................... 3
EXTRA SERVICE .................................................................................................................................................................. 3
BAKÅTVÄND BILBARNSTOL OCH BÄLTESKUDDE ............................................................................................................ 4
TRANSPORTRULLSTOL OCH TRAPPKLÄTTRARE ............................................................................................................ 4
ANSLUTNINGSRESA ............................................................................................................................................................ 4
KOSTNADER FÖR SJUKRESOR .......................................................................................................... 5
HÖGKOSTNADSSKYDD ....................................................................................................................................................... 5
EGEN ANORDNAD TRANSPORT MED TAXI/RULLSTOLSTAXI .......................................................................................... 5
EGEN BIL .............................................................................................................................................................................. 5
PARKERINGSKOSTNADER VID RESA MED EGEN BIL ...................................................................................................... 5
AVGIFTSFRIA RESOR .......................................................................................................................................................... 6
ÖVERSIKT EGENAVGIFTER ................................................................................................................................................ 6
UTOMLÄNSPATIENTER ........................................................................................................................ 8
AKUT VÅRD .......................................................................................................................................................................... 8
ÖVERFLYTTNINGSRESOR .................................................................................................................................................. 8
PLANERAD VÅRD UTANFÖR HEMLANDSTINGET ............................................................................................................. 8
FÖRLOSSNING I ANNAT LANDSTING ................................................................................................................................. 8
ANNAN VISTELSEADRESS ÄN FOLKBOKFÖRINGSADRESSEN T EX SOMMARVISTELSE ............................................. 9
HANTERING I SJUKRESESYSTEMET ................................................................................................................................. 9
UTLÄNDSKA MEDBORGARE OCH ASYLSÖKANDE ....................................................................... 10
ASYLSÖKANDE .................................................................................................................................................................. 10
TILLSTÅNDSLÖSA.............................................................................................................................................................. 10
NORDEN, EU/EES LAND .................................................................................................................................................... 11
HANTERING........................................................................................................................................................................ 11
ÖVRIGA LÄNDER ............................................................................................................................................................... 12
HANTERING I SJUKRESESYSTEMET ............................................................................................... 13
VÅRDGIVARE UTAN BEHÖRIGHET................................................................................................................................... 13
UTBILDNING I SJUKRESESYSTEMET............................................................................................................................... 13
UTOMLÄNSPATIENTER VID RESOR KVÄLLAR OCH HELGER ........................................................................................ 13
DRIFTSTOPP I SJUKRESESYSTEMET.............................................................................................................................. 13
KONTAKTUPPGIFTER ........................................................................................................................ 15
TELEFONLISTA FÖR BESTÄLLNING AV SJUKRESA ..................................................................... 15
Allmänt
Sjukresehandboken
Sjukresehandboken är ett komplement till regelverket för sjukresor. Denna tar upp de
viktigaste delarna av regelverket samt förtydligande av vissa regler. För information
om beställning av sjukresa och förarnas skyldigheter se vår hemsida:
www.sjukresor.sll.se
Sjukresa
Med sjukresa avses en patients resa till och/eller från vård och behandling och
patientens folkbokföringsadress eller, i undantagsfall, vistelseadress. Vården och
behandlingen ska ske i Stockholm läns landstings regi eller av vårdgivare med avtal
med landstinget.
Tillståndsgivare
Vid bedömning av resekostnadsersättning för eget utlägg alternativt tillstånd
registrerat i sjukresesystemet ska tillstånd alltid ges av behandlande vårdgivare som
tillhör eller har avtal med Stockholms läns landsting.
Med vårdgivare menas personal som enligt lag är skyldig att föra journalanteckningar
som läkare, psykolog, tandläkare, tandhygienist, sjuksköterska, sjukgymnast,
arbetsterapeut, medicinsk fotterapeut, logoped, hörselvårdsassistent, kurator och
kiropraktor.
Exempel på vårdgivare (eller personal inom vården) som inte är tillståndsgivare är
undersköterska, tandsköterska, medicinsk sekreterare och receptionist.
Information till patienter
Vårdgivaren ska informera patienten om sjukresor och att sjukresor kostar. Vid övriga
frågor ska patient kontakta Kundservice för färdtjänst på tel. 08-720 80 80
Regler för tillståndsgivning
Tillstånd till sjukresa beviljas om patienten på grund av den aktuella behandlingen
eller sitt aktuella medicinska, fysiska eller psykiska tillstånd i övrigt har väsentliga
svårigheter att förflytta sig till eller att resa med allmän kollektivtrafik för resor till och
från vård och behandling. Ett tillstånd får innehålla högst 20 resor och vara giltigt
högst 3 månader.
1
Skäl som inte medger rätt till sjukresor är:
Patienten har långt till/från mottagningen. Tänk på att ta hänsyn till patientens
förmåga att förflytta sig till eller använda allmän kollektivtrafik utifrån det
medicinska, fysiska eller psykiska tillståndet.
Tidpunkt för besöket medför att det är ”besvärligt” att färdas med allmän
kollektivtrafik.
Krav/egen begäran från patient.
Patienten inte har pengar till en egen taxi.
Resa till företagshälsovård, hälsokontroller, egenvård och friskvård.
Personer med färdtjänsttillstånd
Den som innehar tillstånd till färdtjänst har bedömts ha väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. Innehavare av
färdtjänsttillstånd är därför, enligt landstingsfullmäktiges beslut LS0306-1972 2004,
utan föregående prövning och mot uppvisande av giltigt färdtjänstkort berättigad till
sjukresor för vård och behandling.
Observera att patienten själv har rätt att välja om de vill resa med sjukresa eller
färdtjänst.
Tillståndsgivning och registrering ska ske enligt gällande rutiner för sjukresor.
Remittering/hänvisning till annan vårdgivare
När vårdgivaren remitterar/hänvisar en patient till annan vårdgivare gäller följande:
Remitterande/hänvisande enhet ska registrera tillstånd för en (1) enkelresa till
mottagande enhet, därefter tar mottagande enhet över ansvaret för registrering av
tillstånd.
Undantaget är tillstånd till och från röntgen, provtagning och hjälpmedelscentraler.
Då registrerar remitterade/hänvisande enhet två (2) enkelresor, dvs. både fram och
återresa.
Särskilda boenden
Kommunala verksamheter (särskilda boenden) är inte berättigade att arbeta i
sjukresesystemet. Dessa verksamheter ska få hjälp av er att registrera sjukresor och
sjukresekort när de ringer till er.
Det spelar i detta fall ingen roll om den boende är remitterad från en annan
vårdgivare till er för vård och behandling. Det är alltid vårdgivare som arbetar i
landstingets regi eller med avtal med landstinget som ska registrera tillstånd för
sjukresa. Tillståndsgivare är då den kommunala sjuksköterskan, det är dennes namn
och titel samt namnet på boendet som skrivs på tillståndsgivarraden i systemet.
2
Färdmedel och resevillkor
Stockholms läns landsting ersätter och anordnar resor med följande färdmedel:
Taxi
Specialfordon/rullstolstaxi
Egen bil
Sjukresor är endast sittande transporter
Liggande transport är inte en sjukresa. Du som vårdgivare hänvisas att kontakta
Sirius för liggande transport, tel. 08- 745 33 05.
Samplanering
Sjukresor ska i möjligaste mån samplaneras. Samplanering innebär att resenärer
samordnas för gemensam resa tillsammans med en (1) annan resenär.
Ensamåkning
Undantag från samplanering (ensamåkning) får endast beviljas om patienten med
hänsyn till sitt medicinska, fysiska eller psykiska tillstånd inte klarar av att resa
tillsammans med andra t.ex. på grund av att patienten är infektionskänslig.
Placering i bilen
Förekommande placeringar i taxi är framsätesplacering och fri placering. Placering i
framsätet beviljas den som har behov av ökat benutrymme eller reglerbart säte vid
resa med taxi. Fri placering innebär att man ska kunna sitta på vilken
passagerarplats som helst i fordonet.
Medföljare
Om patienten inte klarar att genomföra sjukresan på egen hand eller på annat sätt är
beroende av hjälp i samband med sjukvårdsbesöket ska patienten beviljas
medföljare. Max antal medföljande är tre personer.
Extra service
Om en patient har tillstånd till taxi och behöver lättare ledsagning kan extra service
beviljas. Med extra service avses att föraren hämtar och lämnar patienten vid
bostadsdörren och avdelningsexpeditionen. Observera att patienten inte lämnas till
personal. Rullstol finns inte med i den här fordonstypen. För att föraren ska utföra extra
service måste en instruktion om var patienten ska hämtas och lämnas ges till
beställningscentralen eller i bokningen av bilen på Mina sidor (bokning via nätet).
3
Föraren har inget ansvar för journaler eller andra handlingar som följer med
patienten.
Bakåtvänd bilbarnstol och bälteskudde
Det går att beställa en (1) bakåtvänd bilbarnstol (6 mån – 4 år). Säg till vid
telefonbeställning av fordonet eller gör notering vid beställning via Mina sidor
(beställning via nätet). En (1) bälteskudde eller motsvarande teknisk lösning finns i
varje bil och behöver inte beställas.
Observera! Babyskydd (0-6 mån) måste patient/vårdnadshavare tillhandahålla själv.
Enligt avtal finns det inte i taxin om man väljer att resa med sjukresekort.
Transportrullstol och trappklättrare
Finns det behov av en transportrullstol och/eller en trappklättrare måste ett tillstånd
för specialfordon registreras i sjukresesystemet. För att föraren ska ta med sig detta
vid hämtning av patienten måste instruktion ges till beställningscentralen eller via
Mina sidor (beställning via nätet). Föraren hämtar och lämnar patienten vid
bostadsdörren och hämtar och lämnar patienten till behörig personal i vården. En
instruktion måste lämnas om var patienten ska hämtas och lämnas till
beställningscentralen eller i bokningen av bilen på Mina sidor. Föraren har inget
ansvar för journaler eller andra handlingar som följer med patienten.
Anslutningsresa
Landstinget ersätter anslutningsresa med egen bil eller taxi i de fall personer i
glesbygd har mer än två (2) km till närmaste hållplats för allmän kollektiv trafik.
Anslutningsresa med egen bil.
Tillstånd för egen bil registreras i sjukresesystemet. På blankett för
reseersättning antecknas av vårdgivare att tillståndet är en anslutningsresa till
namngiven närmaste större hållplats för allmän kollektivtrafik.
Anslutningsresa med taxi.
Patienten betalar kontant i taxin för resa till närmaste större hållplats för
allmän kollektivtrafik. Taxikvitto i original skickas tillsammans med ett utav
vården eget formulerat tillstånd för anslutningsresa. Tillståndet ska skrivas på
papper med brevhuvud, namn och titel på tillståndsgivare, giltighetsdatum och
antal beviljade enkelresor samt namn och personnummer på patient. Glöm
inte att patienten ska ange sitt clearingnummer och bankkontonummer i brevet
för att få tillbaka eventuell ersättning insatt på konto.
Egenavgift för anslutningsresa är 50 kronor per enkelresa. Exempel på vad en
anslutnings resa är kan du läsa under avsnittet Översikt egenavgifer.
4
Kostnader för sjukresor
Patienter betalar alltid egenavgift för sjukresa, max 140 kronor per enkel resa. Detta
oavsett vilka och hur många färdmedel som används vid ett och samma restillfälle.
Patienten blir alltid fakturerad i efterskott vid resor som utförs med sjukresekortet,
ingen betalning sker då i bilen. Läs mer om egenavgifter på sidorna 7 och 8.
Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet för resor till/från vård och behandling är 1 400 kronor och
beräknas under en tolvmånadersperiod från första resan. Högkostnadsskyddet
omfattar samtliga färdsätt till/från vård och behandling och beräknas på den
egenavgift personen betalat. Högkostnadsskyddet gäller bara under pågående
tolvmånadersperiod.
Även om patienten har uppnått högkostnadsskydd ska det medicinska tillståndet
alltid ligga till grund för sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon.
Egen anordnad transport med taxi/rullstolstaxi
När patienten betalar hela kostnaden för taxiresan har denne möjlighet att få
ersättning för sitt utlägg med avdrag för egenavgift. Vårdgivaren beviljar då resan i
efterhand enligt reglerna för tillståndsgivning i sjukresesystemet. Det medicinska
tillståndet ligger alltid till grund vid bedömning av tillståndsgivning i efterskott.
Egen bil
Ersättning för resa med egen bil utgår med 17 kronor per mil med avdrag för
egenavgift på max 50 kronor enkelresa. Det är enbart patienten som betalar
egenavgift. Om flera personer reser med samma bil utgår endast ersättning för
sträckan som patienten är med i bilen. Ersättning utgår alltid endast till patienten.
Parkeringskostnader vid resa med egen bil
Parkeringskostnader överstigande 20 kronor per besökstillfälle i öppenvård vid vårdoch behandling ersätts. Avgiften 20 kronor ingår inte i högkostnadsskyddet. Följande
krav gäller för rätt till ersättning:
Kvitto på parkeringskostnad
Besökskvitto från vårdgivaren
Tillstånd från vårdgivaren avseende resa med egen bil, gäller även för
anslutningsresa.
5
Avgiftsfria resor
Resa mellan vårdgivare, överflyttningsresor (gäller både inom- och utanför
SLL)
När patient hänvisas till annat landsting p.g.a. platsbrist vid förlossning,
strålning eller neonatalvård
Tvångsvårdade patienter
Resa utanför länet efter beslut om vårdgaranti
Översikt egenavgifter
Landstingsfullmäktige fastställer egenavgiften som resenären ska erlägga.
Egenavgiften faktureras i efterhand.
Färdsätt
Tillstånd
Egenavgift
Högkostnadskort
Anslutningsresa
Landstinget ersätter anslutningsresa med egen
bil eller taxi i de fall personer i glesbygd har
mer än 2 km till närmaste hållplats för kollektiva
färdmedel. Personen betalar en egenavgift för
samtliga använda färdsätt.
Beviljas av
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
50 kr
Ingår
Taxi
Vid begäran om ersättning ersätts det faktiska
beloppet med avdrag för gällande egenavgift.
Vid resa med taxi till eller från
sjukhus/vårdcentral/annan vårdgivare får inget
uppehåll/omväg göras. Landstinget förbehåller
sig rätten att kräva tillbaka felaktigt utbetald
ersättning.
Beviljas av
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
Max 140 kr
Ingår
Egen bil
Beviljas av
50 kr
Ingår
Kommentar: Landstinget godkänner resor som
sker till närmaste större busstation, pendeleller tågstation (Roslagsbanan, tunnelbana
mm) från bostaden/vårdgivaren. Gäller även
om det finns en hållplats på närmare håll.
Exempel: En person bor 3 kilometer utanför
Ösmo. Personen har ett planerat besök på
SÖS. Det finns inga medicinska skäl att åka bil
eller taxi hela vägen till sjukhuset. En
anslutningsresa kan då beviljas till Ösmo
pendeltågstation för vidare färd till SÖS.
Syftet med regeln är att minska de långa
resorna som sker med bil/taxi som samtidigt
inte är nödvändiga ur medicinsk synpunkt.
Anslutningsresan ska ses som ett stöd för
vårdgivaren att förebygga detta.
6
Ersättning för resa med egen bil utgår med 17
kronor per mil med avdrag för egenavgift. Om
flera personer reser med samma bil utgår
endast ersättning för en person.
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
Parkeringskostnader överstigande 20 kr/
besökstillfälle i öppenvård vid vård- och
behandling ersätts.
Följande gäller för att ha rätt till ersättning:
- Kvitto på parkeringskostnad
- Besökskvitto från vårdgivaren
- Tillstånd från vårdgivaren avseende resa med
egen bil, gäller även anslutningsresa.
Tåg/flyg
Vid resa med tåg bör ersättning beräknas efter
billigaste färdklass om inte personens tillstånd
kräver annat. Sitt-, ligg- eller sovplatser ersätts
utan särskilt tillstånd.
Beviljas av
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
140 kr
Ingår
Egen båt
När allmänna kommunikationer saknas ersätts
resa i egen båt med 20 kr per sjömil med
avdrag för egenavgiften.
Beviljas av
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare
Beviljas av
behandlande
läkare eller
annan
vårdgivare.
Vid
tillståndsgivni
ng i
sjukresesyste
met, ta
hänsyn till
färdmedel till
och/eller från
Taxibåten.
50 kr
Ingår
140 kr
Ingår
Taxibåt
Vid kontant utlägg:
Patienten ersätts med faktisk kostnad med
avdrag för egenavgift.
Vid fakturering:
Patienten ordnar själv resan med Taxibåt,
uppger sitt sjukresekortsnummer som referens.
Taxiföretaget fakturerar Färdtjänsten den
faktiska kostnaden och Färdtjänsten fakturerar
egenavgiften till patienten.
7
Utomlänspatienter
Om en patient tillfälligt vistas utanför sitt hemlandsting lämnas ersättning för
resekostnader enligt följande.
Akut vård
Kontantutlägg för resa i samband med första besöket till närmaste vårdgivare ersätts
av hemlandstinget.
Återresan från vården till patientens tillfälliga vistelseadress i vårdlandstinget samt
resor till ett (1) återbesök beviljas av vårdlandstinget, hemlandstinget ersätter.
Ersättning lämnas också för resekostnader om vårdgivaren i vårdlandstinget hänvisar
patienten vidare till annan vårdgivare för akut vård. För att få ersättning måste
hänvisningen vara till den närmaste belägna vårdgivaren.
För utomlänspatienter som kommer in akut i Stockholm innebär det att man kan åka
total tre sjukresor med sjukresekortet, en resa tillbaka till vistelseadressen och tur
och retur för ett återbesök.
Överflyttningsresor
En patient som är inskriven på sjukhus utanför sitt hemlandsting för vård som
regleras enligt avtal, beviljas överflyttning till sjukhus i hemlandstinget.
Vårdlandstinget anordnar resan utifrån patientens medicinska behov. Hemlandstinget
ersätter vårdlandstinget för överflyttningstransporten.
Om patienten själv begär överflyttningstransporten svarar denne själv för
resekostnaden.
Planerad vård utanför hemlandstinget
Ersättning för resekostnader lämnas om patienten remitterats av sitt hemlandsting till
annat landsting för planerad vård eller behandling. Riksavtalsremiss eller
betalningsförbindelse krävs.
Om patienten själv begärt att få vård eller behandling utanför sitt hemlandsting utgår
ingen resekostnadsersättning.
Förlossning i annat landsting
Ersättning för resekostnader lämnas om patienten hänvisas av Stockholms läns
landsting till annat landsting för förlossning.
8
Ersättning lämnas för patientens och en medföljandes resa från patientens
hemadress och från förlossningskliniken i Stockholms läns landsting till
förlossningskliniken i vårdlandstinget. På motsvarande sätt ersätts återresan från
förlossningskliniken till patientens hemadress.
Annan vistelseadress än folkbokföringsadressen t ex sommarvistelse
Det krävs intyg från behandlande vårdgivare för att få ersättning till och från annan
vistelseadress än sin folkbokföringsadress. Patienten får under en 12månadersperiod vistas 5 veckor på en annan adress än sin folkbokföringsadress och
få sina sjukresor resor ersatta. Det motsvarar totalt 70 enkelresor. Det måste finnas
intyg från behandlade vårdgivare att vården är nödvändig och bestående, exempelvis
dialys och Waran-provtagning. Ersättning kan utgå för resor både inom och utom
Stockholm län. Är vården utanför Stockholms län är regeln att man får ersättning till
närmaste vårdgivare från vistelseadressen.
Hantering i sjukresesystemet
Vårdgivare och personer som har behörighet i sjukresesystemet kan inte registrera
sjukresor för utomlänspatienter i systemet. För tillstånd ska blanketten för Tillstånd
för sjukresor användas, den finns på sjukresors hemsida: www.sjukresor.sll.se
Resorna administreras av Kundservice för färdtjänst, för mer information och hjälp
ring helpdesk på telefon 08-686 31 70.
9
Utländska medborgare och asylsökande
Asylsökande
För att styrka att patienten är asylsökande ska alltid giltigt LMA-kort uppvisas. Vid
tillståndsgivning av resa ska LMA-nummer anges. Om patient inte har ett LMA-kort
ges inga sjukresor.
Egenavgift är 40 kr/enkel resa. Dessa patienter omfattas inte av
högkostnadsskyddet.
Tillståndslösa
Tillståndslös är:
Personer som befunnit sig i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
som har löpt ut och därefter stannar kvar i landet.
Personer som har sökt uppehållstillstånd här, men som fått avslag på sin
ansökan och som därefter håller sig undan verkställighet av beslut om
avvisning eller utvisning.
Personer som kommer till Sverige utan att någon gång ge sig till känna för
myndigheterna.
Exempel på personer som vistas utan uppehållstillstånd d v s är tillståndslös:
en tidigare asylsökande som fått avslag på asylansökan och som håller sig
undan avvisning.
en tidigare avvisad som rest in i Sverige igen.
en person som arbetar här utan att ha sökt nödvändiga tillstånd.
en person som stannat kvar när visumet gått ut
en anhörig som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och som stannar
kvar här.
Patient som inte fyllt 18 år har tillgång till, subventionerad:
Fullständig Hälso- och sjukvård
Regelbunden fullständig tandvård
Läkemedel
Den vård som ges ska vara landstingsfinansierad och kan bedrivas i landstingets regi
eller av privata aktörer. En tillståndslös har inte möjlighet att få subventionerad vård
av vårdgivare som arbetar enligt Lag om läkarvårdsersättning (1993:1651) eller Lag
om ersättning för sjukgymnastik (1993:1652) eller om våden inte omfattas av ”lag om
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga
10
tillstånd”.
Tillståndslös som fyllt 18 år har tillgång till, subventionerad:
Vård som inte kan anstå
Mödrahälsovård
Vård vid abort
Preventivmedelsrådgivning
Läkemedel som receptförskrivs i samband med hälso- och sjukvård
Hälsoundersökning
Tandvård som inte kan anstå
Vård som inte kan anstå
Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som
omedelbar. Begreppet omfattar behandling av sjukdomar och skador i de fall där
även måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten. Även
psykiatrisk vård och följdinsatser till vården omfattas. Vilken vård som inte kan anstå
för en patient får i det enskilda fallet avgöras av läkaren.
När ovanstående uppfylls har patienten rätt till sjukresor. Tillstånd och sjukresekort
registreras av Kundservice för färdtjänst och sjukresor. För tillstånd ska blanketten
för Tillstånd för sjukresor användas, den finns på sjukresors hemsida
www.sjukresor.sll.se. Skriv ut blanketten och faxa tillståndet till helpdesk för sjukresor
på faxnummer: 08-656 90 29. Skriv Tillståndslös på blanketten.
Egenavgiften för dessa patienter är 40 kronor per enkelresa. Dessa patienter
omfattas inte av högkostnadsskyddet.
Tillståndslös är inte:
EU-medborgare.
Person som tillfälligt vistas i landet, t ex turister eller affärsresenärer.
Person som har sökt och väntar på tillstånd och befinner sig i landet t ex
anhöriginvandring.
Norden, EU/EES land
Kostnader för akuta resor och nödvändig vård inom Stockholms läns landsting som
är styrkt med giltigt europeiskt sjukförsäkringskort eller intyg E106, eller E112 ersätts.
Egenavgiften motsvarar den för folkbokförda i Stockholms läns landsting fastställda
avgiften. För nordiska medborgare krävs endast fotolegitimation.
Hantering
För tillstånd ska blanketten för Tillstånd för sjukresor användas, den finns på
sjukresors hemsida www.sjukresor.sll.se. Skriv ut blanketten och faxa tillståndet
tillsammans med kopia på giltigt underlag (se ovan under rubrik: Norden, EU/EES
land) till helpdesk för sjukresor på faxnummer: 08-656 90 29.
11
Resorna administreras av Kundservice för färdtjänst, för mer information och hjälp
ring helpdesk, telefon 08-686 31 70.
Övriga länder
Patienter från övriga länder är inte berättigade sjukresor.
12
Hantering i sjukresesystemet
Sjukresesystemet är ett program som innehåller sekretessbelagd information, därför
är en god säkerhet viktig vid administration av sjukresor. Dina användaruppgifter är
personliga och får inte lånas ut. Felaktig användning av systemet leder till påföljder.
Som användare i sjukresesystemet bör du hålla dig aktiv i systemet genom att logga
in och logga ut minst en gång var tredje månad. Annars blir du låst i systemet. För att
häva spärren ringer du till helpdesk under öppettiderna för helpdesk.
Vårdgivare utan behörighet
För de vårdgivare som inte har behörighet i sjukresesystemet och ska bevilja tillstånd
för sjukresa ska blanketten Tillstånd för sjukresor användas. Den skickas till
Kundservice för färdtjänst under öppettiderna för helpdesk. Det är en elektronisk
blankett som skickas direkt till en e-postlåda. Blanketten hittar man på sjukresors
hemsida: www.sjukresor.sll.se
Beställningar som görs med blanketten bör göras med framförhållning, minst två (2)
dagar innan resan. Om patienten måste åka inom kort, ring till helpdesk och meddela
att en blankett (Tillstånd för sjukresa) är skickad för snabbare handläggning.
Utbildning i sjukresesystemet
För att få behörighet till sjukresesystemet så måste man genomgå en utbildning i
regelverket för sjukresor. Utbildningen anordnas av Kundservice för färdtjänst. För
mer information om utbildningen, se sjukresors hemsida: www.sjukresor.sll.se
Utomlänspatienter vid resor kvällar och helger
Vårdgivare och personer som har behörighet i sjukresesystemet kan inte registrera
sjukresor för utomläns- eller utländska patienter i systemet. På kvällar och helger får
dessa patienter lägga ut pengar själva för resor och sedan få ersättning av sitt
hemlandsting eller hemland i efterskott. Be patienten spara sina kvitton för utlägg.
För de akutmottagningar som har sjukresebiljetter går dessa bra att använda för
utomlänspatienter. Sjukresebiljetterna gäller endast vanlig taxi (ej
specialfordon/rullstolstaxi) och endast inom SLL. Glöm inte att skicka in följesedeln
som ni fick med biljetterna till oss. Följesedel samt instruktion finns även på vår
hemsida: www.sjukresor.sll.se
Driftstopp i sjukresesystemet
Patienter som ska åka taxi och inte kan vänta på att systemet kommer igång vid
tillfälligt stopp måste lägga ut pengar för en vanlig taxi. Patienten sparar taxikvittot
och skickar in det till oss i original tillsammans med ett tillstånd för reseersättning i
efterskott från er.
13
För de akutmottagningar som har sjukresebiljetter går dessa bra att använda.
Sjukresebiljetterna gäller endast vanlig taxi (ej specialfordon/rullstolstaxi) och endast
inom SLL. Glöm inte att skicka in följesedeln som ni fick med biljetterna till oss.
Följesedel samt instruktion finns även på vår hemsida: www.sjukresor.sll.se
Observera! Sjukresebiljetter får endast användas till patienter som är bosatta i
Sverige. Utländska medborgare med tillfällig vistelse i Sverige får betala kontant för
taxi.
Patienter som ska åka med specialfordon och är i behov av en akut resa kan ringa
till Rullstolstaxi och betala kontant i bilen. Spara taxikvittot och skicka in det till oss i
original tillsammans med ett tillstånd för reseersättning i efterskott från er.
Vid beställning måste det anges om transportrullstol behövs dvs. om patienten inte
har egen rullstol. Detta då alla rullstolstaxibilar inte har transportrullstol. Om
trappklättrare behövs ska detta också uppges vid beställning. För närvarande kan
Rullstolstaxi bokas hos nedanstående leverantörer.
Leverantör
Telefonnummer
Samtrans
08-1200 1200
Taxi 020
08-28 75 15
Taxi Kurir
08-30 00 03
Ekerö Taxi
08-560 315 00
Norrtälje Taxi
08-554 205 10
Södertälje Taxi
0176-15 000
14
Kontaktuppgifter
Helpdesk för vårdgivare, telefonnummer 08-686 3170
Öppettider: måndag-torsdag 08.00 - 16.30, fredag 08.00 -16.00.
Patienter hänvisas till Kundservice för färdtjänst, telefonnummer 08-720 80 80
Öppettider: måndag-fredag 07.00 - 20.00, lördag - söndag 09.00 - 17.00
Adress: Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm
Hemsida: www.sjukresor.sll.se
E-post: [email protected]
Faxnummer: 08-656 90 29
Telefonlista för beställning av sjukresa
Funktion / Leverantör
Telefonnummer
Sjukresa med taxi
077-570 00 57
Sjukresa med specialfordon
077-670 01 67
Sjukresa med specialfordon/rullstolstaxi (kundval)
Samtrans
Taxi 020
Taxi Kurir
Ekerö Taxi
Norrtälje Taxi
Södertälje Taxi
08-1200 1200
08-28 75 15
08-30 00 03
08-560 315 00
08-554 205 10
0176-15 000
Resegarantin
0200-77 66 55
Färdtjänst med taxi
08-555 781 00
Färdtjänst med specialfordon
08-720 80 00
Talsvar, automatbeställning via telefon
0200-11 44 11
Länk för beställning av resa över nätet finns på
sjukresors hemsida www.sjukresor.sll.se
Mina Sidor
15