Inkomstuppgift barnomsorg - E-tjänster och blanketter

Transcription

Inkomstuppgift barnomsorg - E-tjänster och blanketter
Inkomstuppgift barnomsorg
Inkomsten ändras tidigast nästkommande månad.
Räkningsmottagare
Namn (efternamn och förnamn), Personnummer
Adress, Postnummer, Postadress
Telefon bostad (även riktnummer), Mobiltelefon
Arbetsplats/skola, Telefon arbete (även riktnummer)
Make/maka/sammanboende
Namn (efternamn och förnamn), Personnummer
Mobiltelefon
Arbetsplats/skola, Telefon arbete (även riktnummer)
Uppgifter om placerade barn
Personnummer
Räkningsmottagare kr/mån
Make/maka/Sammanboende kr/mån
Bruttoinkomst
+
+
Förmåner
+
+
Utbildningsbidrag, Vårdbidrag
Ersättningar
Inkomst av näringsverksamhet
Summa
+
+
+
=
+
+
+
=
Inlämnade uppgifter kan komma att jämföras med uppgift från arbetsgivare, försäkringskassa eller annan
myndighet.
Underskrift(er)
Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som anmälan avser.
Ort och datum
Räkningsmottagare, namnteckning
Make/maka/sammanboende, namnteckning
Postadress
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
Placeringshandläggarna
601 81 Norrköping
Besöksadress
S:t Persgatan 95
Norrköping
Telefon
011-15 00 00
Fax
011-13 10 50
E-post
[email protected]
www.norrkoping.se
Hur du fyller i Inkomstblanketten
Inkomstuppgift ska lämnas:
• När barnet börjar i barnomsorgen
• Var 12:e månad
• När hushållets inkomst ändras
• När hushållets sammansättning ändras, t ex vid separation
Inkomsten avgör avgiften
Hushållets samlade inkomst per månad före skatt avgör hur stor avgiften blir. Med hushåll menas ensamstående eller makar/sammanboende med gemensamt hushåll, oavsett om det finns gemensamma barn eller
inte. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med.
När en vårdnadshavare arbetar utomlands räknas även den inkomsten som grund för hushållets avgift.
Avgiftsgrundande inkomst
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster (t ex föräldrapenning)
samt överskott av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen.
Näringsverksamhet
Eftersom det föreligger stora svårigheter att faställa en inkomst av näringsverksamhet så utgör inkomstunderlaget till preliminär skatt innevarande år, underlag för avgiftens fastställande.
Inkomsten varierar
Om inkomsten varierar mellan månaderna bör en genomsnittsberäkning per halvår göras.
OBS! Som inkomst räknas inte
Bidrag och ersättningar som man inte betalar skatt på samt inkomst av kapital.
Kontroll av betald barnomsorgsavgift
Avgiftskontroll genomförs varje år, genom att jämföra Skatteverkets uppgifter med den inkomstuppgift som
räkningsmottagare och sammanboende lämnat till kommunen. Om inlämnade uppgifter varit lägre än den
taxerade inkomsten delat med tolv kan efterdebitering komma att göras inom tre år.
Information enligt 23 och 24 §§ personuppgiftslagen (1998:204), PuL)
De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att användas för Norrköpings kommuns
administration av barnomsorgen. Uppgifterna registreras i utbildningskontorets administrativa system.
Personuppgiftsansvarig nämnd är utbildningsnämnden.
Enligt 26 § PuL har du rätt att efter ansökan få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. En sådan
ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Om du anser att någon uppgift är fel har du rätt,
enligt 28 § PuL, att få uppgiften rättad. Meddela i så fall utbildningsnämnden vilken uppgift som är fel
och hur den ska rättas. Skicka e-post till [email protected]
Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen
till den som begär det.
Postadress
Norrköpings kommun
Utbildningskontoret
Placeringshandläggarna
601 81 Norrköping
Besöksadress
S:t Persgatan 95
Norrköping
Telefon
011-15 00 00
Fax
011-13 10 50
E-post
[email protected]
Hemsida
www.norrkoping.se