Förskrivning av speciallivsmedel till patienter

Transcription

Förskrivning av speciallivsmedel till patienter
2015
Förskrivning av speciallivsmedel
till patienter ≥ 16 år
Tillämpningsanvisningar
Utgiven 2015-10-01
Enheten för Läkemedelsstyrning
Förskrivning
av speciallivsmedel
till patienter ≥ 16 år. Oktober
2015
Vårdgivare
i Skåne
– Vårdriktlinjer
– Nutrition
Livsmedel för specifika grupper eller Foods for Specific Groups (FSG) är
produkter som skiljer sig från vanliga livsmedel på grund av särskild sammansättning eller egenskap. Produktgruppen regleras i förordning (EU)
nr 609/2013 vilken ska tillämpas fullt ut från och med den 20 juli 2016.
Sammanfattning av regelverk upp till 16 år
respektive 16 år och äldre
Kosttillägg, berikningsprodukter mm
Livsmedel för speciella medicinska ändamål (Food for Special Medical
Purposes, FSMP) är en av fyra livsmedelskategorier inom FSG. FSMP är avsett
för personer med olika sjukdomar som kräver speciell kost1. I denna
tillämpningsanvisning benämns denna livsmedelskategori ”speciallivsmedel”.
Sondnäring
Speciallivsmedel omfattar bland annat kosttillägg, sondnäring, berikningsprodukter, förtjockningsmedel samt produkter med specifikt innehåll eller
näringsmässig effekt.
PKU och andra
metabola rubbningar
Ungdomar ≥16 år och vuxna kan, i enlighet med regionalt beslut, beviljas
landstingssubvention för speciallivsmedel. Denna tillämpningsanvisning
förtydligar det politiska beslutet gällande landstingssubvention (Hälso- och
sjukvårdsnämnden 150424).
Celiaki, dermatitis
herpetiformis och
allergi mot vete eller
samtliga sädesslag
Tillämpningsanvisningen är framtagen i samverkan med referensgrupp med
representanter från samtliga förvaltningar samt terapigrupp för Livsmedel för
speciella medicinska ändamål i Region Skåne.
Tillämpningsanvisningen finns på Vårdgivare i Skåne – Vårdriktlinjer – Nutrition
för utskrift. Från och med januari 2016 kommer den att tryckas i fickformat.
< 16 år
Nationellt regelverk 1
≥ 16 år
Landstingssubvention 2
< 16 år
Nationellt regelverk 1
≥ 16 år
Landstingssubvention 2
< 16 år
Nationellt regelverk 1
≥ 16 år
Landstingssubvention 3
< 16 år
Nationellt regelverk 1
16-årsdagen till
och med dagen
före 20-årsdagen
Landstingssubvention 3
Barn med vissa sjukdomar har lagstadgad rätt till reduktion av kostnader för L-märkta speciallivsmedel.
För närvarande är egenavgiften 120 kronor per uttag av högst 90 dagars förbrukning.
1
Region Skåne subventionerar. Egenavgiften baseras på förskriven mängd. Se tillämpningsanvisning och
tillhörande bilaga.
2
För Region Skåne fastställs härmed föreliggande tillämpningsanvisning och tillhörande bilaga. Tillämpningsanvisningen är giltig till och med december 2016.
Ingrid Bengtsson-Rijavec
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Skåne
September 2015
Region Skåne subventionerar. Egenavgiften är 120 kronor per uttag av högst 90 dagars förbrukning.
Mängd livsmedel per uttag ska beräknas utifrån på medicinska ställningstaganden. Följande tillämpning
gäller;
3
•
Vid långvarigt/kroniskt behov av speciallivsmedel och stabil sjukdomsbild ska förskrivningen omfatta
90 dagars förbrukning per uttag. Patient/anhörig kan i samråd med förskrivare komma överens om
mindre mängd än 90 dagars förbrukning per uttag. Egenavgiften är den samma oavsett mängd
(f.n. 120 kronor/uttag).
•
När behandling med speciallivsmedel påbörjas, vid förväntad kortare behandlingstid än 90 dagar
eller när sjukdom eller behandling gör behandlingstiden svårvärderad ska mängd per uttag anpassas
utifrån medicinsk bedömning och aktuell situation.
“food specially processed or formulated and intended for the dietary management of
patients, including infants, to be used under medical supervision; it is intended for the exclusive or partial
feeding of patients with a limited, impaired or disturbed capacity to take, digest, absorb, metabolise or excrete
ordinary food or certain nutrients contained therein, or metabolites, or with other medically-determined nutrient
requirements, whose dietary management cannot be achieved by modification of the normal diet alone”
(EU-förordning nr 609/2013)
1
2
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
11
Dokumentation
Nutritionsbedömning, behandlingsmål, ordination och förskrivning av speciallivsmedel
samt planerad uppföljning ska dokumenteras i patientens journal.
Innehåll
Om förskrivningen inte görs i journalmall ska förskrivningen dokumenteras/scannas in i
journalen. Följ arbetsplatsens rutiner.
Regler och riktlinjer
Regler och riktlinjer .................................................................................................. 4
Beslutsstöd för att bevilja landstingssubvention
Beslutsstöd för att bevilja landstingssubvention........................................................... 4
Vem kan få speciallivsmedel med landstingssubvention
Vemavkan
få speciallivsmedel med landstingssubvention ............................................... 4
Val
produkt
Samverkansregler
Val
av produkt...........................................................................................................
5
Mängd
per uttag och antal uttag
Region Skåne har beslutat att ”Överenskommelsen om samverkansregler för offentligt
finansierad hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin” även ska gälla samverkan med nutritionsindustrin.
Terapigrupp Livsmedel för speciella medicinska
ändamål
Region Skånes terapigrupp ”Livsmedel för speciella medicinska ändamål”, ansvarar för
att utarbeta rekommendationer och riktlinjer gällande behandling med och förskrivning
av speciallivsmedel till patienter över 16 år. Rekommendationerna ska efter beslut i
Läkemedelsrådet användas som riktlinjer och stöd för den enskilde förskrivaren i både
öppen och sluten vård.
Uppföljning
Mängd per uttag och antal uttag ................................................................................ 6
Egenavgift för landstingssubventionerade speciallivsmedel
Uppföljning............................................................................................................... 6
Beslutsunderlag
Egenavgift för landstingssubventionerade speciallivsmedel........................................... 6
Uthämtning/leverans
Beslutsunderlag........................................................................................................
8
Dokumentation
Uthämtning/leverans.................................................................................................
9
Samverkansregler
Terapigrupp
Livsmedel
för speciella medicinska ändamål
Dokumentation.
.......................................................................................................
10
Sammanfattning av nationellt regelverk upp till 16 år respektive landstingssubvention fr o
Samverkansregler................................................................................................... 10
m 16-årsdagen
Terapigrupp Livsmedel för speciella medicinska ändamål........................................... 10
Sammanfattning av regelverk upp till 16 år respektive 16 år och äldre........................ 11
Terapigruppen består av fem dietister, tre läkare och en apotekare. Gruppens sammansättning finns på Vårdgivare i Skåne – Kompetens och utveckling – Sakkunniggrupper
– Terapigrupper.
Rekommendationerna publiceras på Vårdgivare i Skåne – Vårdriktlinjer – Nutrition under
hösten 2015.
10
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
3
Regler och riktlinjer
Barn och ungdomar <16 år med vissa specificerade sjukdomar har lagstadgad rätt till
reduktion av kostnader för L-märkta (godkända av Läkemedelsverket) speciallivsmedel.
Läkare med vissa specialistkompentenser har förskrivningsrätt. Vilka specialistkompetenser som har förskrivningsrätt, vad som får förskrivas, till vilka diagnosgrupper de får förskrivas, förskrivningsförfarande samt patientens egenavgift återfinns i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner mm § 20 och förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner
mm § 7 samt i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa
livsmedel. För närvarande är egenavgiften 120 kronor per uttag av högst 90 dagars
förbrukning.
Ungdomar ≥ 16 år och vuxna kan, i enlighet med regionalt beslut, beviljas landstingssubvention för speciallivsmedel. Dietist ordinerar typ och mängd, beslutar om landstingssubvention, förskriver produkter utifrån gällande riktlinjer och rekommendationer samt
följer upp behandlingen.
Beslutsstöd för att bevilja landstingssubvention
Individuell bedömning av kostintag, ätproblem samt energi- och näringsbehov ligger
tillsammans med medicinsk information till grund för vilken kostbehandling som ska ges.
Måltidsstöd, matdistribution eller andra stödjande insatser ska alltid övervägas. Vid
behov ska dessa åtgärder rekommenderas och initieras.
Om patienten trots kostråd och kostförändringar inte kan, eller förväntas kunna täcka,
beräknat energi- och näringsbehov eller när sjukdom eller behandling förutsätter speciallivsmedel kan förskrivning med landstingssubvention beviljas.
Speciallivsmedel ska endast förskrivas på medicinsk indikation. Ekonomiska, praktiska
eller humanitära orsaker kan inte motivera landstingssubvention.
Vem kan få speciallivsmedel med
landstingssubvention
Bosatt i Skåne
Nedanstående tre kriterier måste uppfyllas för att förskrivning med landstingssubvention
ska beviljas.
4
Information på beslutsunderlaget
Beslutsunderlag för landstingssubvention ska innehålla följande information:
• förskrivarens namn, telefon
•
patientens födelsedata, namn, adress, telefonnummer
•
produktnamn inkl. smak, förpackningsstorlek, antal förpackningar per uttag
•
antal uttag, beslutets giltighetstid
•
patientens egenavgift
•
arbetsplatskod där patientens vårdansvar finns
•
Region Skånes kundnummer 9070645.
Uthämtning/leverans
Uthämtning på apotek
Patienten lämnar pappersbeslut på valfritt apotek. Varorna hämtas efter 2-4 arbetsdagar
och betalas vid uthämtning.
Apoteket AB: För uthämtning på Apoteket AB-apotek skickar patient eller dietist beslutet
till Orderberedningen, adress se nedan.
Kontaktuppgifter Livsmedelsapoteket/Orderberedningen:
Fax: 0480–22 135
Tel: 0771–210 210 (förskrivare), 0702-14 25 83 (kontaktperson för förskrivare),
0771–450 450 (patienter)
Adress: Orderberedningen, Box 873, 391 28 Kalmar
Mail: [email protected] eller [email protected]
Privat apoteksaktör: För uthämtning på privatägt apotek kan dietist faxa beslutet till
önskat apotek. Originalbeslut visas då varorna hämtas.
Leverans till valfri adress, utlämningsställe eller postombud
Kostnadsfri leverans till valfri adress, butiksombud eller postpaket erbjuds av Apoteket
AB och Mediq. Betalning sker mot faktura. Beslut skrivs och första beställning görs i
respektive företags elektroniska beställningsportal. Patient kan därefter initiera ny
leverans så länge beslutet är giltigt. För ytterligare information se anvisningar i respektive
företag beställningsportal.
•
Patienten har ett medicinskt behov av speciallivsmedel
•
Patienten bor i ordinärt boende
Apoteket AB kan leverera till patient eller postombud utan beställning i elektronisk portal.
Önskat leveransalternativ noteras på beslutet som skickas eller faxas till Orderberedningen.
•
Överenskommelsen om ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet
mellan Region Skåne och Skånes kommuner följs (”krysslistan”).
Observera att Apoteket AB alltid gör kreditupplysning innan leverans mot faktura beviljas.
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
9
Anvisning gällande egenavgift för dessa produkter finns i separat bilaga, se ”Anvisning
för beräkning av egenavgift för berikningsprodukter, förtjockningsmedel, produkter med
specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde”.
Patienter med diagnosticerad celiaki, dermatitis herpetiformis eller allergi mot vete eller samtliga sädesslag
Från 16-årsdagen till och med dagen före 20-årsdagen motsvarar egenavgiften för
speciallivsmedel anpassade till ovanstående sjukdomar den som regleras i Lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m m, § 20. För närvarande är denna egenavgift
120 kronor per uttag av högst 90 dagars förbrukning.
Patienter med PKU och andra medfödda metabola
ämnesomsättningsrubbningar
Från och med 16-årsdagen motsvarar egenavgiftens storlek den som regleras i Lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m m, § 20. För närvarande är denna egenavgift
120 kronor per uttag av högst 90 dagars förbrukning.
Beslutsunderlag
Förskrivning kan göras i någon av nedanstående dokument/portaler.
Pappersbeslut
Patient som efter vård i annat landsting återvänder till Skåne ska få speciallivsmedel
utskrivet utifrån Region Skånes subventioneringsregler och tillämpningsanvisningar.
Dietist i vårdande landsting förmedlar skriftlig information (anamnes, kostbehandling och
ordination av speciallivsmedel) till dietist i Region Skåne för förskrivning. Tydliggör om
och när uppföljningsansvaret övergår till hemortslandstinget.
Utomlänspatient
Patient som återvänder till hemlandstinget direkt efter vård i Region Skåne ska få speciallivsmedel utskrivna utifrån hemlandstingets subventioneringsregler och tillämpningsanvisningar. Dietist i Region Skåne förmedlar skriftlig information (anamnes, kostbehandling och ordination av speciallivsmedel) till dietist på hemorten för förskrivning. Tydliggör
om och när uppföljningsansvaret övergår till hemortslandstinget.
För patient som efter vård i Region Skåne vistas i Skåne för kortare eller längre tid
(semester, studier mm) ska förskrivning av speciallivsmedel som täcker behovet under
vistelsetiden göras utifrån Region Skånes subventioneringsregler och tillämpningsanvisningar.
Asylsökande och papperslös
Asylsökande och papperslösa har rätt till landstingssubvention. Rutin finns beskriven på
Vårdgivare i Skåne – Vårdriktlinjer – Läkemedel – Särskild landstingssubvention. Se
dokumentet ”Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med
särskild landstingssubvention”, kap H.
Melior: Använd mall ”Blankett förskr av kosttillägg” eller ”Blankett förskr celiaki” som
finns under Korr/Intyg.
Skyddad identitet
PMO: Använd mall ”Landstingsbidrag kosttillägg/sondnäring” eller ”Landstingsbidrag
ungdomar med celiaki” som finns under Dokument och Dokumenttyp/Intyg, Utlåtande,
anmälningar & dylikt.
Val av produkt
Exceldokument: Finns för nedladdning på Vårdgivare i Skåne – Vårdriktlinjer - Nutrition.
Dokumentet är framtaget och uppdateras av Avdelning för klinisk nutrition, SUS Lund. Vid
behov av handskrivet underlag kan beslutssidan skrivas ut och användas.
Elektroniskt beslut
Rutin beskrivs i nästa version av tillämpningsanvisningar.
Terapigrupp Livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram skånegemensamma
förskrivningsrekommendationer gällande val av produkt. Dessa rekommendationer ska
alltid övervägas som ett förstahandsalternativ. Skånegemensamma förskrivningsrekommendationer och regionala riktlinjer gällande speciallivsmedel publiceras på Vårdgivare i
Skåne – Vårdriktlinjer – Nutrition.
Livsmedelsportalen (Apoteket AB). Separat inloggning krävs. Länk.
Mediq Direct (Mediq). Separat inloggning krävs. Länk.
8
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
5
Mängd per uttag och antal uttag
Kosttillägg, sondnäringar, berikningsprodukter mm
I normalfallet ska varje uttag täcka behovet för en månadsförbrukning. Förskrivningens
maximala giltighetstid är ett år (12 månadsuttag) vilket kan väljas om patienten har ett
långvarigt behov av nutritionsstöd och näringsbehandlingen är välinställd.
Maximal egenavgift för samtliga produkter (kosttillägg, sondnäringar, berikningsprodukter
mm) är 1 375 kronor/månadsförbrukning.
När behandlingen inleds kan behov för kortare tid än en månad skrivas ut. Mer än två
uttag utan uppföljning bör då inte beviljas.
Kosttillägg – kostnad per månadsförbrukning
Beslut för mer än en månads förbrukning per uttag kan beviljas om detta underlättar
för patienten eller inför längre tids vistelse på annan ort. Egenavgiften ska fortfarande
beräknas utifrån månadsförbrukning.
2 förp/dag = 280 kr
Glutenfria produkter, produkter vid PKU och andra
metabola rubbningar
För patienter med celiaki, dermatitis herpetiformis eller allergi mot vete eller samtliga
sädesslag (från 16-årsdagen t o m dagen före 20-årsdagen) samt för patienter med PKU
eller andra metabola rubbningar (från 16-årsdagen och framåt) kan förskrivarens bedömning av lämplig mängd per uttag endast baseras på medicinska ställningstaganden.
Följande tillämpning gäller;
•
•
Vid långvarigt behov av speciallivsmedel och stabil sjukdomsbild ska förskrivningen
omfatta 90 dagars förbrukning per uttag. Om patient/anhörig önskar förskrivning
av mindre mängd än 90 dagars förbrukning per uttag görs detta med oförändrad
egenavgift.
När behandling med speciallivsmedel påbörjas, när sjukdom eller behandling gör
behandlingstiden svårvärderad eller vid förväntad kortare behandlingstid än
90 dagar ska mängd per uttag anpassas till aktuell situation.
Uppföljning
Uppföljning av kost- och näringsbehandling, allmäntillstånd, status och eventuellt kommunalt bistånd ska ske regelbundet. Den första uppföljningen bör ske inom en månad efter
förskrivningen eller enligt behandlingsplanen och kan därefter individanpassas. Vid stabilt
status ska uppföljning ske minst årligen.
Egenavgift för landstingssubventionerade
speciallivsmedel
Patienten betalar en egenavgift för landstingssubventionerade speciallivsmedel i enlighet
med politiskt beslut. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.
6
För kosttillägg baseras egenavgiften på antal förpackningar/uttag och för sondnäring på
volym/uttag. För övriga produkter finns specifika riktlinjer för hur det politiska beslutet
ska tillämpas.
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
1 förp/dag = 140 kr
3 förp/dag = 420 kr
Osv
Om leveransförpackningens storlek medför att ordinerat antal inte kan förskrivas för
exakt 30 dagar beräknas egenavgiften enligt följande; 4,67 kr/st. Summan avrundas till
närmaste heltal.
Sondnäring – kostnad per månadsförbrukning
250 ml/dag = 140 kr
500 ml/dag = 280 kr
1000 ml/dag = 560 kr
1500 ml/dag = 840 kr
Osv
Om leveransförpackningens storlek medför att ordinerad volym inte kan förskrivas för
exakt 30 dagar beräknas egenavgiften enligt följande; 9,33 kr/500 ml eller
18,67 kr/1000 ml. Summan avrun­das till närmaste heltal.
Berikningsprodukter, förtjockningsmedel, produkter
med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat
användningsområde – kostnad per månadsförbrukning
Egenavgiften ska följa månadskostnaden för ett kosttillägg, dvs 140 kronor. Beräkningarna
baseras på ett energitillskott på 350-450 kcal per dag utom för proteinberikning som
baseras på ett proteintillskott på ca 35 g per dag. För speciallivsmedel som inte ger
energi eller protein är egenavgifter 140 kr per ordinerad månadsförbrukning om inget
annat anges.
Förskrivning av speciallivsmedel till patienter ≥ 16 år. Oktober 2015
7