reseersättning i samband med sjuk och tandläkarbesök inom

Transcription

reseersättning i samband med sjuk och tandläkarbesök inom
Motion från Magnus Johansson, Kultsjödalens S-förening om höjd reseersättning för
sjukresor inom Västerbottens läns landsting.
För befolkningen i Västerbottens inland och fjällvärld är det långa avstånd till och från de olika
vårdinrättningar som finns. Är du eller nära anhörig i behov av tjänster från vårdapparaten så är egen
bil till och från näst intill en nödvändighet då möjligheterna till kollektiva färdmedel begränsas allt
mer.
För den som har barn kan resor till tex tandreglering bli ordentligt kostsamma, och skulle densamma
få en tandställning som kräver månatliga resor kan det bli väldigt dyrt för en barnfamilj med
begränsad ekonomi.
Utöver detta tillkommer den tidsbortgång från arbetet och därmed inkomstbortfall som tillkommer
för de timmar som åtgår till resor för eget eller nära anhörigs resa för sjuk/tandvård.
From 1 januari 2013 försämrades reseersättningen inom VLL till att bli nästintill obefintlig då
egenkostnaden bl.a höjdes.
Den milersättning som betalas ut har ej räknats upp sedan på 90-talet och är ej i takt med tiden och
dagens bilkostnader och bl.a drivmedelspriser.
Utifrån beskrivna bakgrund yrkar jag på att:




Egenavgiften sänks från nuvarande nivå på 100 kr till förutvarande nivå på 60 kr.
Ersättningsnivån för färd med egen bil höjs från nuvarande 10 kr till 15 kr/mil efter att
egenavgiften räknats bort.
Ersättningsnivån för följeslagare vid resa med privat bil om medicinskt behov är styrkt – höjs
från nuvarande 2 kr till 4 kronor/mil.
För resa med kollektivtrafiken ersätts, mot uppvisat kvitto, den del som överstiger
egenavgiften 60 kronor.
Saxnäs 141021
Magnus Johansson