EU-länken nr 10 2015 - Stockholmsregionens Europakontor

Comments

Transcription

EU-länken nr 10 2015 - Stockholmsregionens Europakontor
1
NUMMER 10, 27 MAJ 2015
EU-länken
STOCKHOLMSREGIONENS EUROPAKONTOR
Innehåll
Miljö och energi
Miljö och energi
Rapport visar brister i
medlemsstaternas planering
för energieffektivitet i
byggnader.
s.1
Rapport visar brister i medlemsstaters
planering för energieffektivitet i byggnader
Utsläpp av växthusgaser inom
EU:s handelssystem har minskat.
s.1
Energiministrar i G7-möte
optimistiska om möjligheterna
för ett globalt klimatavtal.
s.2
Arbetsmarknad och sociala
frågor
Medlemsländer tveksamma
inför gemensam migrationspolicy
- får kritik av europaparlamentariker.
s.3
Efter krisen i Medelhavet: Rådet
och Europaparlamentet eniga
om att mobilisera alla
tillgängliga resurser.
s.3
Rådet ökar förfinansieringen
inom ungdomsinitiativet till
1 miljard euro.
s.4
Hälsofrågor
Europaparlamentariker röstar
för att stoppa spridningen av
antibiotikaresistens.
s.4
Nytt hjälpmedel för ESIFinvesteringar inom hälsosektorn. s.5
EU-kommmissionen uppmuntrar
till samarbete angående personalbehovet inom hälso- och
sjukvården i EU.
s.5
Övrigt
EU-kommissionen presenterar
paket om bättre lagstiftning
s.6
Östersjöseminarium om förnybar
energi, 15 juni.
s.6
Nationella regeringar misslyckas med att planera ordentligt för
energibesparingar i byggnader, enligt en rapport framtagen av en
grupp
av
företag,
kommuner,
fackföreningar
och
civila
samhällsorganisationer.
EU: s energieffektivitetsdirektiv kräver att EU: s medlemsstater årligen
renoverar 3 % av den totala golvytan i statens byggnader. Regeln gäller
för byggnader med en golvyta på mer än 500 m2 och som inte uppfyller
minimikraven för energieffektivitet. Alternativet är att vidta olika åtgärder
som leder till samma besparingar, såsom t.ex. djuprenovering.
Sverige var ett av de 17 medlemsländer som valde det andra
alternativet. Av dessa länder har endast Österrike, Kroatien, Italien och
Slovakien beräknat besparingarna korrekt, visar rapporten. Dessutom
finner man att informationen från medlemsstaterna generellt sett är
begränsad, och det fattas ofta tydliga planer på renoveringar som ska
vidtas för att uppnå de efterfrågade energibesparingarna. I mars
drabbades samtliga medlemsländer, med undantag av Malta, av
rättsliga åtgärder på grund av misslyckande att översätta direktivet till
nationell lag.
Kampanjen Renovate Europe, ett initiativ från EuroACE (europeiska
alliansen av företag för energieffektivitet i byggnader), menar att
byggnaders energibehov tack vare modern teknik kan minskas med 80
%. För att detta ska ske måste det dock finnas ett effektivt regelverk och
rättsligt ramverk på plats.
Läs mer här.
Läs rapporten i sin helhet här.
Utsläpp av växthusgaser inom EU:s
handelssystem med utsläppsrätter har
minskat
Enligt EU:s gemensamma utsläppsregister för utsläppsrätter inom EU:s
handelssystem (EU ETS) har utsläpp av växthusgaser minskat med 4.5 %
sedan förra året från anläggningar som deltar i EU ETS. EU ETS började
tillämpas i början av 2005 och är ett styrmedel med syfte att på ett
effektivt sätt minska utsläpp av växthusgaser inom EU. Syftet uppnås
genom att de anläggningar som omfattas av systemet förbinds att rätta
sig efter en viss tillåten gräns för utsläpp. Denna högsta tillåtna gräns,
NUMMER 10, 27 MAJ 2015
EU-LÄNKEN, SIDA 2
vilken benämns utsläppstak, sänks sedan allteftersom och på så sätt
minskar utsläppen. Det aktuella utsläppstaket har bestämts av EUkommissionen och innebär att berörda verksamheter ska minska sina
utsläpp med 21 % till 2020 i jämförelse med 2005. De företag som minskar
sina utsläpp kan spara och sälja vidare innestående utsläppsrätter till
verksamheter som har svårigheter med att endast utnyttja de
utsläppsrätter de tilldelats. I EU:s gemensamma utsläppsregister redovisas
bl.a. om kontoinnehavare överfört utsläppsrätter mellan sig samt utsläpp
för respektive verksamhet.
Miguel Arias Canete, kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och
energi, betonade i ett uttalande att trots ökad tillväxt inom EU fortsätter
utsläppen av växthusgaser att minska. I och med detta ville Arias Canete
framhäva att åtgärder för en bättre miljö kan vara förenliga med
ekonomisk tillväxt. Arias Canete fortsatte att konstatera att det faktum att
handel med utsläppsrätter leder till kostnadseffektiva utsläppsminskningar
är också en viktig insikt inför klimatförhandlingarna i Paris i december.
Läs mer här.
Energiministrar i G7-möte optimistiska om
möjligheterna för ett globalt klimatavtal
Möjligheterna att uppnå ett globalt klimatmål innan årets slut är bra enligt
Tysklands finansminister Sigmar Gabriel. Anledningen till Gabriels optimism
var ett lyckat G7-möte i Hamburg där ländernas energiministrar träffades
och kom överens om att målet var ett gemensamt klimatmål. I Gabriels
avslutningstal sade han att alla länderna strävar mot samma mål och det
är att gemensamt, i Paris senare i år, komma fram till ett internationellt
avtal som avser att skydda klimatet. Gabriel tillade att han aldrig tidigare
skådat sådan enighet mellan G7-länderna, som består av Tyskland, USA,
Frankrike, England, Italien, Kanada och Japan.
USA:s energiminister, Ernest Moniz, mnade att det ”kändes som att de var
på rätt väg”, bl.a. med tanke på de stigande priserna som är en
konsekvens av klimatförändringarna. Förutsättningarna för ett gemensamt
avtal är betydligt närmare nu än för sex månader sedan, menade han.
Men Jan Kowalzig, som är klimatanalytiker på Oxfam Germany, sade att
mötet var slöseri med tid. Enligt honom räcker det inte bara att komma
fram till att växthusgaser är skadliga och utsläppen måste minska. Det
behövs även klara åtaganden från de stora industriländerna om att helt
överge användandet av fossila bränslen.
Klimatavtalet ska se till att den globala uppvärmningen inte stiger till över
två
grader över den
medeltemperatur som
var vid
tiden
för
industrialiseringen. Anledningen till att man inte kunde komma överens i
Köpenhamn 2009 var att USA och Kina motsatte sig avtalet.
Läs mer här.
NUMMER 10, 27 MAJ 2015
EU-LÄNKEN, SIDA 3
Arbetsmarknad och sociala frågor
Medlemsländer tvekar inför gemensam
migrationspolicy - kritiseras av
europaparlamentariker
Medlemmarna i Europaparlamentets största partigrupper stödjer
kommissionens förslag om att medlemsländerna gemensamt ska ta ansvar
för att hjälpa Italien, Grekland och Malta med de stora
flyktingströmmarna. Men under den senaste tiden har Frankrike, Spanien
och England börjat vackla i sitt stöd och istället uttalat motstånd till
flyktingkvotering.
Tyska europaparlamentarikern Manfred Weber, som är ledare för den
största partigruppen (EPP), anklagade länder för att gå emot europeiska
initiativ, att det ska vara ett gemensamt ansvar och att kommissionen kan
lita på dem för stöd i det initiativ som man lagt fram.
Hans italienske kollega Gianni Pittella (S&D), uttalade stöd för
kommissionens plan - förutom till idén om att förstöra smugglarnas båtar
på den libyska kusten. Han sade att Europa är ”redo för att ta sig an
utmaningen med en gemensam migrationspolicy som grundar sig i
solidaritet” och att ”det europeiska folket också är redo”. Han menade
vidare att det nu är upp till de nationella regeringarna att visa
handlingskraft.
Enligt Internationella organisationen för migration har hittills i år har 1770
migranter dött under sina försök att nå Europa. Det är 30 gånger så
många som under samma period förra året.
Läs mer här.
Efter krisen i Medelhavet: Rådet och
Europaparlamentet eniga om att mobilisera
alla tillgängliga resurser
Under sin kandidatur till ordförande i kommissionen presenterade JeanClaude Juncker en fempunktsplan för immigration där han bad om ökad
solidaritet vad gäller EU:s migrationspolitik. Nu har medlemsländerna, som
en följd av ett förslag från kommissionen till ministerrådet, kommit överens
om ett ökat ansvar från EU:s sida för att på så sätt ta ansvar och rädda liv i
Medelhavet. Ett par dagar senare kom även en resolution från
parlamentet.
Den 13 maj presenterade kommissionen en europeisk agenda för
migration som innehåller de omedelbara åtgärder som bör vidtas för att
kunna reagera på krissituationen i Medelhavsområdet samt de åtgärder
som ska vidtas under de kommande åren för att bättre hantera migration
inom alla aspekter.
I ljuset av alla tusentals migranter som riskerar livet för att komma till Europa
har det blivit klarare att man inte kan begära av enstaka medlemsländer
att ta hela ansvaret. Agendan är tänkt att klargöra europeisk respons,
kombinera externa och interna policies, att på det mest effektiva sättet
använda de resurser EU har till förfogande samt att involvera alla aktörer
NUMMER 10, 27 MAJ 2015
EU-LÄNKEN, SIDA 4
inom EU. Det handlar om medlemsstater, institutioner, internationella
organisationer, civilsamhället, lokala/regionala aktörer och tredje land.
Läs mer här.
Rådet ökar förfinansieringen inom
ungdomsinitiativet till 1 miljard euro
Rådet beslutade den 19 maj att utöka förskottsbetalningarna till
medlemsstaterna för ungdomssysselsättningsinitiativet till ungefär 1 miljard
euro år 2015. Beslutet innebär därmed att istället för ungefär 67 miljoner
euro får medlemsländerna ca 1 miljard euro i förskottsbetalningar.
Ökningen ska göras möjlig genom att förfinansieringsandelen av det
specifika anslaget till ungdomssysselsättningsinitiativet höjs till 30 %. Tidigare
utgjorde förfinansieringsandelen endast 1 % av det särskilda anslaget, 1.5
% för de medlemsstater som erhåller finansiellt stöd. I enlighet med de
tidigare bestämmelserna förfinansierade medlemsländerna projekten
utöver den summa som utgjorde 1-1.5 % av anslaget. Medlemsländerna
återbetalades sedan av EU-fonder för resterande kostnader efter
genomförande av projekten. Detta tillvägagångssätt medförde dock att
initiativ för att främja ökad sysselsättning bland ungdomar inte kunde
genomföras i önskad utsträckning. Medlemsländerna upplevde att
finansieringsbördan varit alltför stor.
Ungdomssysselsättningsinitiativet beslutades i februari 2013 av Rådet och
syftar till att, genom finansiering av olika projekt, främja
ungdomssysselsättning
i
olika
europeiska
regioner
där
ungdomsarbetslösheten är som störst. En budget motsvarande
sammanlagt
6.4
miljarder
euro
har
avsatts
för
ungdomssysselsättningsinitiativet. Av denna utgörs 3.2 miljarder euro av
medel från Europeiska socialfonden för programperioden 2014-2020.
Beslutet om att höja förfinansieringsandelen för medlemsstaterna till 30 %
innebär för Sverige att ungefär 13 miljoner euro erhålls i förfinansiering
istället för tidigare ungefär 440 000 euro.
Läs mer här.
Hälsofrågor
Europaparlamentariker röstar för att stoppa
spridningen av antibiotikaresistens
Europaparlamentariker har röstat för en resolution som ämnar stoppa
ökningen av läkemedelsresistenta sjukdomar som orsakar 25 000 dödsfall i
EU varje år. Resolutionen, som är skriven på deras eget initiativ, röstades
igenom med 637 röster för, 32 mot och 10 frånvarande, och syftar till att
förbättra patientsäkerheten samt leda till hög kvalitet och effektivitet inom
vården. Läkemedelsresistens i Europa leder till att mellan 8 och 12 % av
alla inlagda patienter drabbas av oönskade infektioner och andra
biverkningar under sin tid på sjukhuset.
Den italienska europaparlamentarikern Piernicola Pedicini, medlem i
EFDD-gruppen, sade att budgetnedskärningar ökar risken för patienters
hälsa och att åtstramningar alltid kommer leda till att hälsa blir lidande.
NUMMER 10, 27 MAJ 2015
EU-LÄNKEN, SIDA 5
Några av förslagen som röstades för i och med resolutionen är att
förbjuda användningen av antibiotika som inte är receptbelagd samt att
det krävs en mikrobiologisk diagnos innan antibiotika skrivs ut.
Resolutionen vill även implementera regleringar på marknaden som gör
att det inte uppstår intressekonflikter mellan läkemedelsindustrin och
konsumenter samt förbättra informationen vad gäller användning av
antibiotika samt antibiotikaresistens.
Läs mer här.
Nytt hjälpmedel för ESIF-investeringar inom
hälsosektorn
EU-kommissionen introducerade förra veckan ett nytt och viktigt
hjälpmedel som ska bistå medlemsländerna i att, med hjälp av EU:s
struktur- och investeringsfonder (ESIF), vidta effektiva investeringar inom
hälsa. Inom projektet ESIF for Health, som bl.a. syftar till att främja
implementering av åtgärder inom hälsosektorn för att förbättra tillgången
till kvalitativ och hållbar vård inom EU, har konsultfirman Ernst & Young (EY)
utformat olika hjälpmedel som visar hur finansiering från ESIF kan
förverkliga olika projekt inom hälsosektorn. En handbok och andra
hjälpmedel finns presenterade på hemsidan för ESIF for Health där de som
är intresserade kan ta del av dem.
Handboken tillhandahåller information angående t.ex. vilka områden
inom hälsa som prioriteras inom den nu aktuella programperioden 20142020. Med utgångspunkt i erfarenheter från tidigare programperioder
tillhandahåller guiden också värdefull generell information angående den
nuvarande programperioden samt angående hälsoområdet i allmänhet.
På projektet ESIF for Healths hemsida finns även information angående hur
finansiering kan sökas för olika projekt inom hälsa för programperioden
2014-2020 samt information om workshops som anordnas inom 12 utvalda
medlemsstater, i vilka konsultfirman EY verkat för att förmedla de nya
hjälpmedlen.
Läs mer här.
EU-kommissionen uppmuntrar till samarbete
angående personalbehovet inom hälso- och
sjukvården i EU
Inom EU pågår ett samarbete mellan medlemsländerna i syfte att inom de
europeiska sjukvårdssystemen förbättra vårdpersonalens arbetssituation
och planera personalbehovet. EU-kommissionen är positiv till samarbetet
och betonar vikten av dessa frågor eftersom en väl fungerande
arbetssituation för vårdpersonalen är en förutsättning för att skapa
hållbara hälso- och sjukvårdssystem i EU. Med utgångspunkt i
kommissionens handlingsplan för EU:s arbetskraft inom hälso- och
sjukvården arrangeras flera studier och projekt för att intensifiera
samarbetet
och
utbyta
kunskap
och
erfarenheter
mellan
medlemsländerna. Belgien är samordnare för de årgärder som vidtas och
finansiering sker genom EU:s tredje folkhälsoprogram.
Michel Van Hoegaerden, samordnare för åtgärder angående planering
och prognoser för vårdpersonal vid Belgiens federala hälsomyndighet,
NUMMER 10, 27 MAJ 2015
EU-LÄNKEN, SIDA 6
anser att frågor angående personalbehov inom vården är aktuella inom i
stort sett hela EU. En åldrande arbetskraft samtidigt som alltför få unga
nyutbildas, svårigheter att rekrytera vårdpersonal i landsbygdsområden
och brist på kompetens, vilket till stor del resulterar i att vårdpersonal från
andra länder måste anställas, är några av utmaningarna, menar
Van Hoegaerden. En expertgrupp inom EU har utarbetat rapporter som
redogör
för
avancerade
vårdplaneringsmetoder
i
sju
olika medlemsländer. Med utgångspunkt i rapporterna prövas metoderna
nu i praktiken i Portugal och i Italien. Senast 2016 kommer
medlemsstaterna kunna ta del av konkreta förslag på insatser för att
bemöta utmaningarna vad gäller personalfrågor i vården.
Läs mer här.
Övrigt
EU-kommissionen presenterar paket om
bättre lagstiftning
EU-kommissionen antog den 19 maj sitt paket för bättre lagstiftning inom
EU. Paketet är omfattande och innehåller flera reformer som bl.a. ska syfta
till att ytterligare öka insynen i EU:s beslutsprocess, förbättra utformningen
av ny lagstiftning genom mer omfattande utvärdering av lagförslag samt
fortlöpande se över befintlig lagstiftning. Kommissionens intention är att
dessa åtgärder ska bidra till att EU:s gemensamma politiska målsättningar
kan genomföras på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt. Enligt Frans
Timmermans, kommissionens förste vice ordförande, är arbetet med att
åstadkomma en mer ändamålsenlig lagstiftning en av kommissionens
viktigaste prioriteringar. Denna ambition är en respons på den oro som
kommissionen uppfattat finns bland EU:s medborgare om att EUlagstiftningen är svårförståelig och komplicerad att tillämpa. Det nya
paketet ska därför förenkla och effektivisera genomförande av EU:s
gemensamma lagstiftning samtidigt som EU:s ambitioner inom t.ex. miljö
och sociala frågor kan förverkligas.
Timmermans förklarar vidare att i och med det nya paketet kommer
befintlig lagstiftning ägnas lika mycket uppmärksamhet som
förverkligande av nya initiativ i syfte att i praktiken åstadkomma en så väl
fungerande lagstiftning som möjligt. I det nya paketet kommer även
berörda parter, delvis genom en ny webbportal, beredas ökade
möjligheter att påverka utformningen av nya initiativ och utvärdering av
befintliga.
Kommissionen planerar att genomföra paketet kontinuerligt i samband
med EU:s lagstiftningsprocess samt i samarbete med Europaparlamentet
och rådet. Ett förslag till nytt interinstitutionellt avtal har utformats av
kommissionen och presenterats för Europaparlamentet och rådet i syfte
att åstadkomma en överenskommelse senast i slutet av 2015.
Läs mer här.
Östersjöseminarium om förnybar energi, 15
juni
Den 15 juni anordnar EU-kommissionen och the ”Informal Baltic Sea
Group” (iBSG) ett seminarium i Bryssel angående förnybar energi och
NUMMER 10, 27 MAJ 2015
EU-LÄNKEN, SIDA 7
hållbara transportsystem. I och med de energi- och klimatmål som
fastslogs av EU förra året krävs att omfattande åtgärder vidtas inom den
europeiska energisektorn.
Under seminariet den 15 juni behandlas frågor som har att göra med på
vilket sätt Östersjöregionen kommer att påverkas av övergången till ett
hållbart samhälle baserat på förnybar energi. Deltagarna får ta del av
strategier och metoder för hur samhället kan bemöta de utmaningar som
kan uppstå i samband med övergången.
Om intresse finns att delta, kontakta Europakontoret.