Marknadsprislista Uppland

Comments

Transcription

Marknadsprislista Uppland
Marknadslista IM 10-15
Område: Distrikt Uppland
Period: 2015-11-01 och tills vidare
Prislista: IM 10-15
Område: Distrikt Uppland
Period:
2015-11-01 och tills vidare
PRISLISTA
Sågtimmer
Tall
Priser kr/m3to, fritt bilväg
Baspriser
Toppdiameter under bark, cm
14-
16-
18-
20-
22-
24-
26-
28-
30-
32-
34-
36+
Klass 1
410
440
480
565
620
670
700
725
745
745
745
700
Klass 2
395
420
440
465
480
495
520
545
560
570
570
475
Klass 3
395
420
440
465
480
495
520
545
560
570
570
475
Klass 4
320
325
335
335
335
335
335
355
355
355
355
310
Längdkorrektion i procent
Längd, dm
34
37
40
43
46
49
52
55
Toppdiam cm
14-19.9
20 +
70
70
85
85
70
70
100
100
101
102
105
104
105
106
100
105
Gran
Priser kr/m3to, fritt bilväg
Baspriser
Toppdiameter under bark, cm
14-
16-
18-
20-
22-
24-
26-
28-
30-
32-
34-
36+
Klass 1
415
440
475
505
530
550
565
585
600
615
620
520
Klass 2
370
380
395
395
395
395
395
420
420
420
420
350
Längdkorrektion i procent
Längd, dm
34
37
40
43
46
49
52
55
61
Toppdiam, cm
14 +
77
88
84
89
96
105
99
107
110
Kontakta alltid din virkesköpare innan du apterar ditt timmer.
Leveransvillkor
Apteringspremie
I prislistan ingår apteringspremie om 10 kr/m 3to. Vid
avverkningen anpassas längdfördelningen efter mottagande
sågverks önskemål.
Sortering
Tall- och grantimmer ska levereras åtskilda.
Travmätning
Vid mottagningsplats där stockmätning ej kan ske görs
prisräkning mot travmätningslista (samma prisnivå).
Diameter
14 - 45 cm i topp under bark.
För över- och under dimension betalas
275 kr/m3to.
Längd
Längder apteras enligt mottagande sågverks önskemål.).
Längd för gran under 31 samt över 64 dm betalas med 275
kr/m3to . Tall i längd 31 betalas med 70 % av priset längd
över 56dm betalas med 55dm pris.
Kvantitet
Minst 50 stockar per trädslag.
Mindre leveranser medför prisavdrag på 400 kr.
Omlastning
För leverans vid bilväg som ej medger transport med
fullastad lastbil med utdraget släp görs ett avdrag med 15
kr/m3to.
Leverans
För att klara färskhetskraven ska vinteravverkat sågtimmer
med fällningstid 1/10-31/3, vara anmält vid farbar bilväg
senast 15/4. Sågtimmer avverkat under annan tid på året
ska vara anmält vid bilväg max 2 veckor efter fällning.
Mätning och redovisning
Skogsstyrelsens virkesmätningsföreskrifter gäller. Därutöver
gäller generella mätbestämmelser, VMR 1/07, samt lokala
anpassningar inom VMFQbera (www.vmfqbera.se).
Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per dm för
längd resp klassmitt per cm för diameter. För stock som inte
uppfyller kvalitet eller dimension enligt ovan betalas 100
kr/m3to.
Bidrag till marknadsföring och utveckling
Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Holmen att
det från grundpriset göras ett avdrag på 123 öre/m 3fub som
bidrar till gemensamma forsknings- och
marknadsföringsprojekt i syfte att utveckla svenskt
skogsbruk och öka användningen av produkter tillverkade
av trä. Avdraget särredovisas på mätbeskedet.
Prislista: IM 10-15
Område: Distrikt Uppland
Period:
2015-11-01 och tills vidare
PRISLISTA
Gran Braviken
travmätt
Gran travmätt
Pris kr/m3fub, fritt bilväg
Aritmetisk medeldiameter i traves ändytesida är prisgrundande
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30+
352
357
367
376
376
383
393
407
419
432
446
453
460
468
477
Leveransvillkor
Gäller tågleveranser till Braviken
Fraktavdrag
Diameter
Inga
tillämpas
i området.
14 -fraktavdrag
45 cm i topp
under
bark.
För över- och under dimension betalas
Diameter
275 kr/m3to.och längd
Minst 5 cm i topp under bark.
Största rotdiameter: 70 cm under bark, högkant.
Längdlängd: 290-579 cm.
Fallande
34-61 dm
Kvantitet
Kvantitet
Minst
10 m3fub. Mindre leveranser medför prisavdrag på 400 kr.
Mätning och redovisning
Skogsstyrelsens virkesmätningsföreskrifter gäller.
Därutöver gäller generella mätbestämmelser, VMR
1/07, samt lokala anpassningar inom VMFQbera
(www.vmfqbera.se).
Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per
dm för längd resp klassmitt per cm för diameter. För
stock som inte uppfyller kvalitet eller dimension
enligt ovan betalas 80 kr/m3fub.
Minst 50 stockar per trädslag.
Bidrag till marknadsföring och utveckling
Mindre leveranser medför prisavdrag på 400 kr.
Omlastning
Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer
Holmen att det från grundpriset göras ett avdrag på
123 öre/m3fub som bidrar till gemensamma
forsknings- och marknadsföringsprojekt i syfte att
utveckla svenskt skogsbruk och öka användningen
av produkter tillverkade av trä. Avdraget
särredovisas på mätbeskedet.
För leverans vid bilväg som inte medger transport med lastbil och släp
görs ett avdrag med 10 kr/m3fub motsvarande den fördyrade
Omlastning
kostnaden.
För leverans vid bilväg som ej medger transport med
fullastad lastbil med utdraget släp görs ett avdrag med
Mätning
Skogsstyrelsens
10 kr/m3fub. virkesmätningsföreskrifter gäller. Därutöver gäller
generella mätbestämmelser, VMR 1/07, samt lokala anpassningar
inom VMFQbera (www.vmfqbera.se).
Leverans
För att klara färskhetskraven ska vinteravverkat
Färskhetskrav
sågtimmer
med fällningstid
1/10-31/3,
vid
För
sommaravverkad
massaved, med
fällningstidvara
1/4 - anmält
30/9, gäller
med
hänsyn
till färskhetskraven
snabb leverans
efter fällning.
farbar
bilväg
senast 15/4. en
Sågtimmer
avverkat
under
Granmassaved
farbar vid
bilväg
inom 2
veckor
annan tid påskall
åretvara
skaanmält
vara vid
anmält
bilväg
max
2 efter
fällning. För barr- och lövmassaved är motsvarande tid inom 4 veckor
veckor efter fällning.
efter fällning.
Prislista: IM 10-15
Område: Distrikt Uppland
Period:
2015-11-01 och tills vidare
PRISLISTA
Massaved
Baspriser
Kr/m3fub, fritt bilväg
Barr……………………………………………………….
230
Gran ……………………………………………………..
245
Lövmassaved:
ingående björk………….………..
270
ingående asp……………….…….
225
Leveransvillkor
Fraktavdrag
Inga fraktavdrag tillämpas i området.
Diameter och längd
Minst 5 cm i topp under bark.
Största rotdiameter: 70 cm under bark, högkant.
Fallande längd: 290-579 cm.
Kvantitet
Minst 10 m3fub. Mindre leveranser medför prisavdrag på
400 kr.
Omlastning
För leverans vid bilväg som inte medger transport med
lastbil och släp görs ett avdrag med 10 kr/m 3fub
motsvarande den fördyrade kostnaden.
Mätning
Skogsstyrelsens virkesmätningsföreskrifter gäller.
Därutöver gäller generella mätbestämmelser, VMR 1/07,
samt lokala anpassningar inom VMFQbera
(www.vmfqbera.se).
Kvalitet
Granmassaved får enbart bestå av vanlig gran och
skall vara tillredd av levande träd. Eventuellt ingående
torrgran och övriga trädslag vrakas. Skogsröta tillåts
upp till 10% av stockens ändyta. Lagringsröta tillåts
inte.
Barrmassaved får bestå av alla barrträdsarter.
Eventuellt ingående lövträdslag vrakas. Skogsröta
tillåts upp till 67% av stockens ändyta. Lagringsröta
tillåts upp till 10% av stockens ändyta.
Lövmassaved får endast bestå av björk och asp.
Eventuellt ingående övriga trädslag vrakas. Skogsröta
tillåts upp till 67% av stockens ändyta. Lagringsröta
tillåts upp till 10% av stockens ändyta.
Maximalt tillåten röta i enskild stock
Barr
Gran
Löv
10%
67%
Bidrag till marknadsföring och forskning
Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Holmen att
det från grundpriset göras ett avdrag på 73 öre/m 3fub som
bidrar till gemensamma forsknings- och
marknadsföringsprojekt i syfte att utveckla svenskt
skogsbruk och öka användningen av produkter tillverkade
av trä. Avdraget särredovisas på mätbeskedet.
67%
Färskhetskrav
För sommaravverkad massaved, med fällningstid 1/4 30/9, gäller med hänsyn till färskhetskraven en snabb
leverans efter fällning. Granmassaved skall vara anmält
vid farbar bilväg inom 2 veckor efter fällning. För barr- och
lövmassaved är motsvarande tid inom 4 veckor efter
fällning.
Virkesköpare
Distrikt Uppland
Skogskontoret
740 11 Länna
Uppsala
Sabine Clauss
070-692 67 00
Norduppland
Gert Nordgren
070-584 84 24
Södra Uppland
Kjell Engström
070-584 84 08
Sydvästra Uppland
Erik Reis
070-584 84 06
Nordvästra Uppland
Petter Källgren
070-649 75 50
Södra Roslagen
Ola Elonsson
070-584 84 23
Norra Roslagen
Jonatan Eriksson
070-584 18 60
Märk ditt virke!
Varje enskild trave skall märkas.
Virkesköparen tillhandahåller
vältlappar.
Alltid lika viktigt!
Kontraktera först
- avverka sedan!