BIS Policy 2015/2016

Comments

Transcription

BIS Policy 2015/2016
BOLLNÄS ISHOCKEYSÄLLSKAP
SPORTSLIG POLICY 2015-2016
Antagen av årsmötet 2015
Inledning
Syftet med detta dokument är att vi som är medlemmar i föreningen Bollnäs Ishockey sällskap
skall ha ett gemensamt dokument att arbeta utifrån.
Det är också ett sätt för styrelsen att sprida information till samtliga medlemmar i föreningen
om vilka målsättningar, normer och värderingar som vi strävar och agerar utifrån.
Det är styrelsen som ytterst är ansvarig för innehållet i detta dokument samt att den kontinuerligt
revideras efter beslut. Alla som är medlemmar i föreningen skall dock ha tillgång till dokumentet
samt känna till innehållet.
Målsättning med föreningens verksamhet

Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela ishockey

Att fostra spelarna till ansvarskännande människor. De skall visa respekt för regler och
normer, både inom ishockeyn och samhället i övrigt, samt respektera andra människor,
vuxna som barn.

Att erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt hockeyutbildning.

Att skapa klubbkänsla där spelarna agerar på och bredvid planen som goda
ambassadörer och representanter för föreningen.

Att utveckla föreningens egna ungdomar så att de kvalificerar sig till spel i
föreningens seniorlag.

Det skall finnas plats för alla kategorier av spelare, oavsett hudfärg,
religionstillhörighet eller ambitionsnivå.

Föreningen ska stå för en mix av att alltid göra sitt bästa, ha roligt, samt viljan till att
tävla och vinna.
VERKSAMHET
sportsligt
Bollnäs ishockeysällskap bedriver hockey i alla åldersgrupper från barn till veteraner.
Där våra ledare är utbildade genom Svenska Hockeyförbundets ABC-pärm.
Barnhockey (till och med 12 år)

Skridskoskola

Tre Kronors hockeyskola

U9

U10

U11

U12
Här ska grunden läggas för ett framtida idrottsintresse. God kamratskap betonas.
Inlärning genom lek och rörelse ska skapa rörelseglädje och nyfikenhet att lära mer.
Syftet är att se till att alla barn får lyckas, med början med det enkla för att gå mot det svåra.
Många barn ska vara i rörelse samtidigt – i bra övningar är många delaktiga.
Alla spelar lika mycket och platserna i laget alterneras.
Grunden ska vara teknikträning, framförallt skridskoteknik men även koordination.
– se ABC-pärmen åldrarna 7-12 år.
Ungdomshockey (13-16 år)

U13

U14

U15

U16
Träningsfokus ska ligga på teknik samt att viss spelförståelse och koordination förs in i träningen.
Övningar skapas så att många deltar samt att noggrannhet i genomförandet betonas.
Från och med U14 får viss matchning ske i samband med cupspel.
Det är bra med många kombinationsträningar exempelvis is/fys, is/teori etc.
Grunden ska vara teknik, spelförståelse och koordination.
– se ABC-pärmen åldrarna 13-16 år.
Juniorhockey

J18

J20
Här förbereds spelarna för seniorspel (A-laget) på individens nivå.
Strävan skall vara att utbilda juniorer för seniorspel. Detta kan innebära att man spelar både
senior- och juniorishockey.
Tränaren äger rätt att vid behov matcha laget utifrån den aktuella matchen och motståndet.
I denna ålder förs spelsystem in i träningen, man fokuserar mer på de olika roller spelarna har i
olika spelsystem.
Man tränar såväl mentalt som fysiskt, styrka, rörlighet och syreupptagning året runt.
Seniorhockey/A-lag
Strävan är en seniorverksamhet där stommen skall komma från den egna föreningens
juniorverksamhet och där alla spelare skall ges möjlighet att tävla och delta för seniorspel.
Spelarna ska vara goda ambassadörer och föredömen både sportsligt och etiskt för såväl
föreningen som de yngre medlemmarna och alltid göra god propaganda för sporten.
Veteranhockey
Här deltar spelare som uppnått ”mogen ålder” 35 år. Under gemytliga former träffas det gamla
gardet och tränar på is under matchlika former ca 1-2 gånger/vecka. Laget brukar även delta i
veterancuper under säsongen. Laget bidrar även med vissa arbetsinsatser i samband med
föreningens matcher och evenemang.
LAGSAMMANSÄTTNING
Varje lag har:

Tränare, vars uppgift är att ansvara för träningar och matchning av laget. Tränare/tränaren
skall vara utbildade för den nivå de träna samt träna enligt ABC-pärmen. Laget skall ha
en huvudtränare samt en eller flera assisterande tränare.

Lagledare, ansvarar för lagets administrativa uppgifter, bokför och skriver in lagets alla
aktiviteter i systemet LOK, kallar motståndare, domare, funktionärer mm.

Materialansvarig, som ser till att laget har rätt och hel utrustning, klubbor, slipade
skridskor, vattenflaskor och en sjukvårdsväska med sjukvårdsmaterieal.

Kioskansvarig, ansvarar för att schemalägga kiosken under matcher, cuper å övriga
kringaktiviteter.

Sekretariatsansvarig, ansvarar för att schemalägga sekretariatet under matcher, cuper osv

Live-Arenaansvarig, ansvarar för att schemalägga Live-Arena-filmning under matcher,
cuper osv.

Aktivitetsansvarig, ansvarar för att se till att föreningens aktiviteter såsom försäljning
genomförs i laget.
SPELARNAS ANSVAR

Tänka på att du representerar din förening.

Ställa upp för varandra och vara en god kamrat.

Acceptera att vi är olika personligheter.

Agera sportsligt på och utanför planen.

Komma väl förberedd till träningar och matcher

Sköta skolarbetet.

Genom att alltid göra sitt bästa, hela tiden utvecklas.

Följa reglerna som laget gemensamt har bestämt, hålla tider mm.

Få en gedigen ishockeyutbildning.
LEDARNAS ANSVAR

Du deltar i rekommenderad utbildning för ledare och tränare.

Du iakttar upprättade spelarutbildningsplaner.

Du ger ofta beröm och uppmuntran.

Du visar god etik och ger stor vikt vid "fair play".

Du är själv ett gott föredöme.

Du ställer upp på föreningens policy, står bakom styrelsens beslut och representerar
Bollnäs Ishockeysällskap på ett trevligt och hedervärt sätt.

Du är medlem i föreningen.
FÖRÄLDRARNAS ANSVAR
Vi vill att Du:

I samband med träningar och matcher inom vår verksamhet, hemma såväl som borta,
uppträder på ett för föreningen hedervärt och sportmannamässigt sätt

Lämnar dina eventuella åsikter om hur verksamheten bedrivs, till styrelsen.

Undviker att kritisera domare, andra lags spelare eller lagledningen negativt i direkt
anslutning till match eller träning. Spara i så fall kritiken till dagen efter och vänd dig då
till lagledare alt. styrelsen.

Vid frågor om träning eller laguttagning i det egna laget ska Ni i första hand vända Er till,
tränare, lagledare eller styrelse.

Undviker att sätta negativ press på ditt eller andras barn, uppmuntra och beröm istället ditt
och andras barn för det han/hon är och gör.
Dessutom vill vi att Du:

Skapar en trygg och harmonisk stämning genom att samarbeta med andra föräldrar, med
lagets ledare samt med andra grupper inom Bollnäs ishockeysällskap, samt verkar för att
föräldramötena blir ett forum där kreativa idéer och synpunkter diskuteras.

Ser till att ditt barn har godkänd och funktionsduglig utrustning. Tala med någon av våra
ledare som gärna ger dig råd.

Hjälper ditt barn att komma i tid till träningar och matcher och meddelar när ditt barn inte
kan medverka på träning och match i god tid.

Hjälper ditt barn att sköta sin kosthållning på bästa sätt.

Hjälper till som funktionär vid matcher och cuper.

Hjälper till med resor i bil till bortamatcher.

Hjälper till vid lottförsäljning, bingolottoförsäljning samt andra arrangemang som leder
till intäkter för föreningen.

Blir medlem i Bollnäs ishockeysällskap och att Du aktivt stödjer och hjälper till i
föreningens arbete. Som medlem har du rätt att komma med åsikter.
Policy för sociala medier
Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, ledare och förtroendevalda inom
Bollnäs ishockeysällskap avseende sociala medier.
Sociala medier
Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube, mm.
Sociala medier ger möjlighet att marknadsföra Bollnäs ishockeysällskap, stärka vårt varumärke,
skapa kontakter och kommunicera.
Kommunikation över internet innebär också risker för Bollnäs ishockeysällskap då det som skrivs
kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.
Syftet med denna policy är att medlemmar, ledare och förtroendevalda ska få riktlinjer så att
vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och att ge fler möjligheter att hitta till
Bollnäs ishockeysällskap.
Utgångspunkt
Utgångspunkten är att Bollnäs ishockeysällskap ser positivt på användandet av sociala medier.
Engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det stärker
också bilden av föreningen som öppen och tillgänglig.
Du som person är alltid närvarande som enskild individ, men din medverkan i sociala medier
påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Bollnäs ishockeysällskap.
Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen
skett i egenskap av medlem, ledare eller förtroendevald eller privat.
Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du ordförande eller annan förtroendevald.
Allmän policy
I den mån Bollnäs ishockeysällskap har officiella Facebook-sidor, Twitter, bloggar, hemsidor osv
administreras dessa av föreningens utsedd person/personer.
Förhållningsregler

Visa respekt.

Kommentera aldrig någon nedsättande.

Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss person
kommer det att läsas av många andra.

Respektera dina kamraters integritet – använd inte deras kunnande och referera inte till en
viss person utan att informera denne.

Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de upphovsrättsliga
regler som gäller.

Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från Bollnäs Hockey.

Beakta personuppgiftslagens (PUL) regler genom att vara noga med att personuppgifter
behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande
personuppgifter och att ta bort kränkande personuppgifter.

Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak, men personliga påhopp,
mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig
information ska inte förekomma.
Policy för tobak, alkohol och droger
Tobak
Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18
år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år brukar tobak under eller i anslutning till
träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra
ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel
och inte använda tobak inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar
inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
Ledar- /tränarsamtal med den aktive.
Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas. Som barn- och
ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför
hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av
våra ledare ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:
Ledar- /styrelsesamtal med den berörde
Alkohol
Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka på restaurang
och 20 år för att handla på Systembolaget. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker
alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande
sätt:
Samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
Vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter.
Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild
för sina ungdomar. Det visar vi genom att man inte får:
Dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man har ansvar för
sina ungdomar.
Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder. Vid misstanke
om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt:
Enskilt samtal
Erbjuder hjälp och stöttning
Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdrag.
Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsen.
Dopning och narkotika
Allt bruk och hantering av dopning och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i
vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar
eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt:
Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under
18 år.
Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.
Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort
ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.
Policy för kost, ätstörningar
Ätstörningar
Inom idrotten är ätstörningar ett vanligt problem. Det är viktigt att ledare är uppmärksam på de
tecken som indikerar någon form av ätstörning.

Kraftig viktnedgång

Hoppar över måltider

Överdrivet tränande

Växlande humör

Dålig självkänsla
Det är även oerhört viktigt att som ledare vara försiktig med vad du, genom okunskap, försök att
skämta eller obetänksamhet säger till de aktiva. Det behövs i många fall inte mycket för att en
ätstörning ska utlösas. En akut stressituation eller ett obetänksamt uttalande kan vara tillräckligt.
Bollnäs ishockeysällskap samarbetar med SISU och våra ledare ska genomföra lärgrupper med
sina lag gällande kost, träning och sömn.
Om vi misstänker att någon av våra medlemmar lider av någon form av ätstörning agerar vi
på följande sätt:
Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
Att tänka på vid samtal:

Se till att du har tid för samtalet

Att det sker i lugn och avspänd miljö

Fråga hur medlemmen mår rent generellt på ett positivt och stödjande sätt, fokusera
inte på mat i första skedet.

Bygg upp ett förtroende med medlemmen

Ge inte upp, fortsätt fråga hur medlemmen mår

Skuldbelägg inte medlemmen och/eller föräldrar
Policy för sexuella trakasserier
Bollnäs Ishockeysällskap har anammat:
Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten.
SLUTORD
Vid alla frågor och diskussioner som rör fakta hänvisas till föreningens hemsida
www.bollnashockey.se , kansliet 070-211 40 13 eller till styrelsen.

Similar documents