Biologiska prov - specialsortiment (BSP2.5)

Comments

Transcription

Biologiska prov - specialsortiment (BSP2.5)
Labmedicin, Arbets- och miljömedicin
version 2.5 150831
Remiss BSP2.5
F-blocket, vån 4, lab
Sjukhusområdet i Lund
221 85 LUND
BIOLOGISKA PROV, specialsortiment
Fylls i av laboratoriet:
Remissid, ankomstdatum, signatur:
Kontakta laboratoriet innan provtagning för beställning av provtagningsmaterial
och för information om förväntad svarstid. Prov kasseras två veckor efter utskick
av analyssvar.
Prov skickat för kreatininanalys
Datum:
Sign:
Personnummer, namn:
□ Patientidentitet ej styrkt
Exponering för:
började:
Arbetsställe (Namn, Ort)
Symptom:
Provtagare:......................................................................
Telefonnr: ........................................................................
Provtagningsdatum: .........................................................
Svarsadress
Debiteringsadress inklusive Region Skåne kundkod
Telefonnr: .........................................................................
ÖNSKAD ANALYS:
Metallera
□ U-mangan (Mn)
□ U-nickel (Ni)
Ftalater
□ U-metaboliter av dietylhexylftalat (DEHP)
□ U-metaboliter av diisononylftalat (DINP)
□ U-metaboliter av dietylftalat (DEP)
□ U-metaboliter av dibutylftalat (DBP)
□ U-metaboliter av butylbensylftalat (BBzP)
Perfluorerade ämnen
□ S-perfluorheptansyra (PFHpA)
□ S-perfluoro-1-hexansulfonat (PFHxS)
□ S-perfluoro-1-oktansulfonat (PFOS)
□ S-perfluoro-n-dekansyra (PFDA)
□ S-perfluoro-n-dodekansyra (PFDoA)
□ S-perfluoro-n-nonansyra (PFNA)
□ S-perfluoro-n-oktansyra (PFOA)
□ S-perfluoro-n-undekansyra (PFUnA)
Isocyanatmetaboliter och aminer
□ P-,□ U-2,4-toluendiamin (2,4-TDA)
□ P-,□ U-2,6-toluendiamin (2,6-TDA)
□ P-,□ U-4,4’-metylendianilin (4,4’-MDA)
□ P-,□ U-1,5-diaminonaftalen (1,5-NDA)
□ P-,□ U-metylenbis-o-kloranilin (MOCA)
Order/Ref.nr: ...................................................................
Syraanhydridmetaboliter
□ U-hexahydroftalsyra (HHFs)
□ U-tetrahydroftalsyra (1,2,3,6-THFs)
□ U-metyltetrahydroftalsyra (MTHFs)
□ U-metylhexahydroftalsyra (MHHFs)
Pesticider
□ Analyspaket 1:
U-2,4-D, MCPA (markörer för fenoxisyror),
3-PBA, DCCA, 4F3PBA (markörer för pyretroider),
TCP (markör för Klorpyrifos), Thiabendazole, Pyrimetanil
□ Analyspaket 2:
U-DKA (markör för Iprodione, Vinclozolin, Diuron m. fl.)
□ Analyspaket 3:
U-ETU (markör för Mancozeb och andra ditiokarbamater)
□ Analyspaket 4:
U-Klormeqvat (CCC), Mepikvat (MQ)
□ Analyspaket 5:
U-Imazalil
Övriga
□ U-styrenmetaboliter (mandelsyra+fenylglyoxylsyra)
□ U-cyklofosfamid och ifosfamid (CP, IF)
□ U-1-hydroxypyren (1-HP)
□ U-kotinin
□ U-bisfenol A
a)
Anvisningar, se remissens baksida. För analys av B-Pb, B-Cd, B-Hg, U-Cd, U-Hg, P-Hg var god använd remiss för biologiska prov,
standardsortiment. Beträffande möjlighet att analysera andra metaller/element, var vänlig kontakta laboratoriet.
REMISSER OCH PROVTAGNINGSANVISNINGAR
Remisser och provtagning
Analyser kan beställas via WebbRemiss (http://webbremiss.amm.skane.se). Remisser för biologiska prov (för
standard- och specialsortiment) finns även att ladda ner från http://www.skane.se/labmedicin/amm/labremisser.
Remisser kan också beställas från Arbets- och miljömedicin via telefon 046-17 31 95 eller e-post
[email protected] För bedömning av resultatet är det viktigt att alla uppgifter fylls i. Provtagningskärl kan
beställas via telefon 046-17 31 95 eller e-post [email protected] Provtagningsanvisningar kan laddas ner från
Analysportalen http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/.
Serum (S):
2×5 ml blod tages i vakuumrör utan antikoagulationsmedel och gel. Efter centrifugering (1500×g,
10 minuter) överförs serumet till polypropylenrör (kan rekvireras från Arbets- och miljömedicin i
Lund).
Plasma (P):
Venblod tas i 2x4ml vakuumrör med litiumheparin. Vänd provet 8-10 gånger. Efter centrifugering på plats
(2000×g, 15 minuter) överförs plasman till 2×3 ml plaströr.
Urin (U):
Under provsamlingen förvaras skruvlocket (med öppningen uppåt) på en ren avläggningsyta. Efter provsamlingen
sätts locket tillbaka på röret/flaskan och skruvas åt hårt för att undvika läckage under transport. Röret/flaskan ska
märkas med namn, personnummer, datum och provtagningstid. Därefter ska flaskor stoppas i plastpåse som
försluts och rör ska stoppas i transporthylsa.
U-Metaller: Morgonurin samlas direkt i specialdiskad mugg. Därefter överförs 2×10 ml till 2 plaströr
(13 ml PP-rör, Sarstedt). För analys av B-Pb, Cd, Hg, U-Cd, Hg, P-Hg var god använd remiss för
standardsortiment. Beträffande möjlighet att analysera andra metaller/element, var vänlig kontakta
laboratoriet.
U-Cyklofosfamid, U-Ifosfamid, U-Syraanhydridmetaboliter och U-Isocyanatmetaboliter:
Urinprov samlas från de fyra sista timmarna av ett arbetsskift: Blåsan töms (urinen kastas) fyra timmar före
arbetets slut. Därefter och fram till arbetets slut samlas all urin i en plastflaska som rekvireras från Arbets- och
miljömedicin. Minimivolymen för analys är 50 ml.
U-Styrenmetaboliter (Mandelsyra+fenylglyoxysyra):
Minst 50 mL urin från de tre sista timmarna av ett arbetsskift. Blåsan töms (urinen kastas), tre timmar före
arbetets slut. Därefter och fram till arbetets slut samlas urinen i en plastflaska.
U-1-HP (Hydroxypyren):
50 mL urin samlas i en plastflaska efter arbetets slut. Urinen förvaras mörkt.
U-Kotinin, U-Ftalater, U-Bisfenol A och U-Pesticider:
Vid bedömning av yrkesexponering, kontakta yrkeshygieniker ansvarig för rådgivningstelefonen på telefon 046-17
31 85 för instruktioner om lämplig tidpunkt i förhållande till arbetspass för insamling av urin. Vid provsamling kan
urin samlas direkt i plastflaska eller i pappersmugg som sedan överförs till plastflaska eller 10 ml polypropylenrör.
Vid bedömning av övrig exponering samlas morgonurin i pappersmugg och överförs till polypropylenrör. Minsta
provvolym är 10 ml.
Transport
Vid postbefordran emballeras provet väl och förses med etiketten "Biologiskt prov". Skicka proverna så snart som
möjligt till analyslaboratoriet, dock ej dag före arbetsfri dag. I det senare fallet skall proverna förvaras i kylskåp
fram till avsändandet.
Paketet adresseras till:
Arbets- och miljömedicin (lab)
F-blocket våning 4
Sjukhusområdet i Lund
221 85 Lund