Postrar - Delegia

Comments

Transcription

Postrar - Delegia
Postrar
Torsdag 22 oktober
Postrar
Torsdag 22 oktober
Neurologi












Validering av Trunk Impairment Scale version 1.0 och 2.0 för personer med måttlig
till avancerad multipel skleros Lisbeth Franzén
Bimanuell intensiv handträning vid cervikal ryggmärgsskada Kvarstående effekt efter
tre månader? Tre ”Single Subject Studies Kerstin Åkesson”
Jämförelse mellan 5 och 10 sit-to-stand tests för personer med måttlig-avancerad
multipel skleros Malin Andreasson
The Shape/Texture Identification test (STI-testTM) - a reliable measure of active
touch after stroke Elisabeth Ekstrand
Balans och oro hos personer som insjuknat i stroke- en jämförelse av tidig utskrivning
och rehabilitering i hemmet och fortsatt inneliggande rehabilitering Lena Rafsten
Upplevelse av fysisk aktivitet efter stroke eller annan hjärnskada Anna Danielsson
Klinisk undersökning av rörelsekvalitet i enbensstående hos personer med stroke. En
pilotstudie Sofia Wagner
Postural stabilitet efter stroke– mer än bara balans? Ute Jesberg
Kartläggning av motorik, kognition och fysisk aktivitetsförmåga hos personer som
insjuknat i stroke för 1-2 år sedan samt sambandet mellan dessa variabler Maria
Svedjebrant
Mini-BESTest: interbedömarreliabiliteten hos personer med subakut och kronisk
stroke Ingela Berglind
Validitetstest av svenska versionen av Mini-BESTest hos personer med stroke i
subakut och kronisk fas inskrivna för rehabilitering Karin Varcoe Orhem
Effekter av medicinsk yoga för personer med multipel skleros - en feasibilitystudie
Solveig Bäckström Andersson
Onkologi




tvärdering av råd om fysisk aktivitet och kost avseende viktutveckling, cancerrelaterad
trötthet och hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer som genomgår
adjuvant behandling Siri Jareborg
Akupunktur mot ledvärk och ledstelhet hos bröstcancerpatienter som får antihormonell
behandling. En experimentell fallstudie Birgitta Bååthe
Relativ intrabedömarreliabilitet av Timed-Stands Test för personer som genomgår
allogen stamcellstransplantation Ellen Schultz
Tampa Scale for Kinesiophobia-fatigue (TSK-F):
Translation, reliability and validity Annette Berghammer
Verksamhetsutveckling och nya arenor





Från verksamhetsfokus till patientfokus. Förbättrad höft- och knäartrosvård Morten
Thorup
Att arbeta som Sjukgymnast/fysioterapeut på Arbetsförmedlingen Linda Fahlén
Vardagsrehab, en ny modell för rehabilitering i Växjö kommun? Hur långt kan man nå
med teamsamverkan och ett vardagsrehabiliterande arbetssätt? Sara Rolfsson
REMEO® Stockholm: Ny klinik för patienter i behov av avancerad andningsvård och
rehabilitering Emma Strandberg
Burn Camp Sverige Viktor Ledström
Veterinärmedicin

Validity and reliability properties of canine short-term heart rate variability measures –
a pilot study Ann Essner
Andning och cirkulation







Rörelserädsla efter hjärtinfarkt - ur ett patientperspektiv Victoria Caldenius
Tidig mobilisering och PEP- andning eller endast PEP- andning enligt protokoll på en
postoperativ avdelning – en jämförande pilotstudie Katinka Siesage
Inspiratorisk muskelträning efter sjukhusvårdad pneumoni hos vuxna Ulrika
Thunström
En kartläggning av personliga faktorer och datorvana hos personer med kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL) som deltar i patientutbildning Anna Karin Nordlin
Andningsträning med positivt utandningstryck (PEP) - Test av motstånd avseende
tryck vid standardiserade flöden Monka Fagevik Olsén
Deep breathing techniques after cardiac surgery Elisabeth Westerdahl
Effects of a training intervention after thoraco-abdominal oesophagus surgery -a
randomized controlled trial Monka Fagevik Olsén
Fokus på profession och lärande







Fysioterapin – väletablerad men utmanad. En enkätstudie kring uppfattningar om
fysioterapeuters och personliga tränares kompetens- och ansvarsområden Malin
Samuelsson
Fysioterapeutstudenters uppfattningar av professionell självkänsla Marie Weigardh
Fysioterapeuters erfarenhet av sitt arbete inom pediatrik
Introducing insurance medicine in physiotherapy practice and education- an example
from Sweden
A meta-synthesis of factors influencing physiotherapists’ clinical reasoning Maria
Elvén
Evaluation of an inter-professional student placement: qualitative findings and
implications Constantina Lomi
Läkares syn på sjukgymnastens roll inom infektionssjukvård Lil-Marie Sandin
Idrottsmedicin

Shoulder pain in kayakers and its relation to shoulder range of motion and scapula
stability Anette Johansson






A systematic review of biomechanical factors in runners before, during and after
Iliotibial Band Syndrome Hanna Rautiainen
Idrottsskador hos manliga och kvinnliga innebandyspelare på elitnivå: en prospektiv
kohortstudie Eva Götesson
Intra- och interbedömarreliabilitet för bedömning av fotvinkel vid utprovning av
löparskor David Krifors
Validitet för klinisk bedömning av kalkaneus vinkel vid utprovning av löparskor
Johan Olsson
Skador inom bandy -En retrospektiv studie 2007-2012 Mathias Hildebrand
A biomechanical study of center of pressure and ground reaction forces during ballet
movements using new and worn-out pointe shoes Jessica Svensson
Mental hälsa


Basal Kroppskännedom - behandling i grupp för migranter med svåra upplevelser av
krig och dess konsekvenser. Margareta Rudkowska
Kvinnors upplevelse och hantering av kroppsliga besvär vid ångest samt deras
upplevelse av den fysioterapeutiska behandlingen Anna Nilsson
Ortopedi












Rehabilitering efter fotledsfraktur -Patienters erfarenheter av rehabilitering och viktiga
faktorer för återhämtningen Julia Johansson
Individuell stegrad träning efter total höftprotesoperation Ann-Christin Skarin
Early coordinated rehabilitation in acute phase after hip fracture Lena Zidén
Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Mattias Cloodt
Treatment mediators in physiotherapeutic rehabilitation after surgery for cervical
radiculopathy Johanna Wibault
Utvärdering av funktionsnedsättning vid konservativ behandling av traumarelaterade
revbensfrakturer Margareta Slobo
Utvärdering av höftledsartroskopi för patienter med femuroacetabulärt
inklämningssyndrom Marta Baranowska
Can rehabilitation for lower limb amputees be more efficient using an active
prosthesis? Saffran Möller
Rehabilitation and Outcomes of Patients with Lower Limb Amputation Lena
Gudmundson
Är Ortelius800 jämförbar med röntgen vid bedömning av idiopatisk skolios? – En
reliabilitets- och validitetsstudie Heine Rosdal
Jämförelse av patienter opererade med anterolateralt respektive posteriort snitt vid
höftledsplastik Linda Eng Eriksson
Performance-based tests for assessing unilateral limb ability in patients with knee
osteoarthritis or following knee joint replacement. A systematic review of intra-rater
and inter-rater reliability studies Ebba Ovrén
Reumatologi

Självskattad balansförmåga vid Inflammatorisk Reumatisk Sjukdom – fortsatt
validering av BAQ-PA Anna Moberg






Shoulder-arm mobility and lower extremity muscle function are impaired in patients
with systemic sclerosis Fia Bringby
Reliabilitet och validitet för Patientspecifik funktionell skala (PSFS) hos patienter med
knä- och höftartros Lina Nyberg
Reflektioner kring Arthritis Self-efficacy Scale-Swe av Personer med Höft- och/eller
Knäartros -En Think-aloud Studie Baserad på Tio Djupintervjuer Sofie Bergman
Maximal step-up test - ett funktionellt klivtest vid höft- och knäartros Regina Bendrik
Lyckad implementering av vårdrutin innebar fördubbling av andelen som gått
artrosskola Åsa Berglund
Effekt av kaudal traktion samt tvära friktioner och töjning av Muskulus Quadriceps
coxa avseende smärta, rörlighet och funktion vid höftartros: Single Subject
Experimental Design. Elisab Juvet
Äldres hälsa











6627 - Samtidig validering av Step-Ex - en jämförelse mellan förmågan att ta ett
snabbt steg framåt - mätt med Step-Ex, kliniskt uppmätt balansförmåga och
självskattad fallrädsla hos äldre kvinnor med nedsatt balans Jenny Linnarsson
6576 - Fallpreventionsgrupp på Dagrehab! Fallprevention, rehabenheten Växjö
kommun. Ida Carlstedt
6165 - ‘Better safe than sorry’ – a qualitative analysis of participants perspective of
fall-related concerns and balance in older women with osteoporosis Alexandra
Halvarsson
6129 - En analys av förmågan att ta ett snabbt steg framåt, fallrädsla och balans hos
äldre med osteoporos och fallrädsla Maria Thorberg
6065 - Studier som utvärderar effekten av balansträning i klinik för äldre personer, är
det genomförbart? Ninni Åkesson
5887 - Kroppens helhet i aktiviteternas helhet-En fallstudie om teamarbete inom
geriatrisk hemrehabilitering Mia Fernando
5332 - Vestibular asymmetry predicts falls among elderly patients with multi- sensory
dizziness Eva Ekvall Hansson
5330 - Vestibular rehabilitation affects vestibular asymmetry among patients with fallrelated wrist fractures – a randomized controlled trial Eva Ekvall Hansson
4765 - Sambandet mellan fallrisk mätt med Downton Fall Risk Index och fallskador
hos geriatriska patienter Mahnaz Mojtaba
3052 - Kan balansförmågan förbättras och antalet fall minskas hos personer över 65 år
med multimodal inervention? En SSED studie med 3 månaders uppföljning Anna
Edström
7194 - Balance training increases health-enhancing physical activity in older adults
with osteoporosis Ing-Mari Dohrn
Smärta

Avhandling: Att leva med en kropp som värker- samtal med fysioterapeuten Maria
Afrell





Differences in muscle strength between women with FM and a healthy reference
group Anette Larsson
Unga vuxna smärtpatienters erfarenheter av ett multimodalt rehabiliteringsprogram
och nyttan tre år efteråt -en intervju studie Åsa Agenstam
Heart rate response during and after exercise test in women with fibromyalgia Elvira
Lange
Kroppsmedvetenhet vid långvarig smärta, en fenomenologisk beskrivning ur
patientens perspektiv Lie Larsson
Primärvårdsläkares uppfattningar av att möta och behandla unga vuxna med långvarig
smärta Yvonne Andersson
Fetma





A focus on health and opportunities as a support for sustainable lifestyle changes due
to obesity-in the third age. – Multistage focusgroup interviews with older women and
men in Northern Sweden Sarianne Wiklund Axelsson
RUN, A Project to prevent overweight and obesity in Schoolchildren Johanna Ring
Carlsson
Blev det lättare att röra sig? Upplevelser hos patienter som minst fem år tidigare
genomgått obesitaskirurgi Helene Tullberg Stenmark
Physical activity in the immediate postoperative phase in patients undergoing Rouxen-Y gastric bypass-a randomized controlled tiral Malin Wiklund
Physical function and health related quality of life before and 18 months after bariatric
surgery Malin Wiklund
Ländrygg








Is job strain and sleep disturbances prognostic factors for low-back pain? A cohort
study of a general population of working age in Sweden Eva Rasmussen Barr
Validering av svenska STarT Back Tool (SBT) för patienter med rygg och/eller
nacksmärta i Primärvård Malin Forsbrand
Effekten av en kortisoninjektion i bäckenligament på patienter med långvarig
ländryggssmärta Elisabet Sivertsson
The occurrence of centralisation of pain after McKenzie therapy for patients with
MRI-verified lumbar disc herniation and long-standing pain Gunilla Limbäck
Svensson
Undersökning av "gula flaggor" och personcentrerat arbetssätt vid ländryggssmärta hur gör fysioterapeuter? En deskriptiv studie med videoobservation Camilla BeckFriis
Femårs uppföljning av funktionsförmågan efter kirurgisk behandling med diskprotes i
ländryggen hos patienter med ländryggssmärta Maria Thorander
Inter- and intra-observer reliability of three movement control tests for the lumbopelvic complex Eva Rasmussen Barr
6649 - The validity of abdominal drawing-in maneuver to detect activity in the deep
abdominal muscles: a single blinded cross-sectional study in patients with low-back
pain and healthy controls Eva Rasmussen Barr


6898 - Patienters uppfattning av delaktighet vid rygg och nackbehandling Kristina
Bergström
5871 - Mätning av gångförmåga efter operation av lumbal spinal stenos och
korrelation mot subjektivt skattad gångförmåga i hälsofunktionsindex Roland
Fransson
Axel, armbåge och nacke







Effekter av träning vid subacromiellt impingement. En studie med Single Subject
Experimental Design Pernilla Carlson
Behandling av myofaciella triggerpunkter med dry needling hos personer med
impingement i axelleden - En prospektiv randomiserad interventionsstudie Victoria
Treutiger
Laserbehandling vid lateral epicondylalgia - Effekt av laserbehandling vid lateral
epicondylalgia med avseende på skattad smärta och funktionsbegränsning Ulrika
Gillerfors Berglund
”Smärtritning som diagnostiskt instrument vid nack-armsmärta efter whiplash-trauma
– en validitets- och reliabilitetsanalys Gabriella Bernhoff
Sjukgymnasters användning av djup nackmuskelträning vid behandling av
nacksmärta- en enkätstudie Malin Matslova
Self-estimated general improvement in function and health after tailored and nontailored neck-shoulder pain treatment in women: a randomized controlled trial Åsa
Svedmark
Ökad fettinfiltration i multifidusmuskulaturen hos individer med svår
funktionsnedsättning vid långvariga whiplashrelaterade besvär Ulrika Åslund
Kvinnors hälsa




En experimentell fallstudie om guidad stegrad träning hos kvinnor med långvarig
graviditetsrelaterad bäckensmärta. Tove Jendman Culshaw
Riktlinjer för sjukgymnastisk behandling av patienter med obstetrisk
analsfinkterruptur Helena Neymark Bachmeier
Att beskriva förväntningar hos gravida med smärta från ländrygg och/eller
bäckenleder inför ett första besök hos sjukgymnast Linda Morén
Träning under graviditet och påverkan på födelsevikt - En litteraturstudie Elin Ahlin
Barn och ungdom





Styrketräningens effekt på ökad muskelstyrka hos barn och ungdomar; en
litteraturstudie Elin Hemmyr Skantze
Uppfattningar och erfarenheter av ledrörlighetsbehandling bland ungdomar med
Duchennes Muskeldystrofi och Spinal Muskelatrofi Theresa Nagle Tsakiridis
Fysioterapi för barn med torticollis och skallasymmetri Sonja Andersson Marforio
ITW - Problem eller inte? ITW-guiden skapar differentiering och nytänkande Johanna
Dahl Sudin
Grovmotorisk funktion hos barn som genomgått neuropsykiatrisk utredning Malin
Agerberg-Nilsson
Obtetric brachial plexus palsy - recovery and long term outcome Annika Johansson




Motorik och funktionsförmåga vid Juvenil Idiopatisk Artrit - bedömningsinstrument
relaterade till ICF Annika Bredfelt
Föräldrars upplevelse av hur deras barn med cerebral pares påverkats av
Botoxbehandling. En intervjustudie Karin Lorin
Fyra cirkuskurser för barn med rörelsehinder Stina Hilding
Referensvärden för aktiv och passiv ledrörlighet, lateralflexion och rotation, i
cervikalryggen hos barn i åldern 6-9 år En tvärsnittsstudie Gunilla Lundahl
Fysisk aktivitet, träning och hälsa







Kan fysioterapeuter lära sig tekniker för att stödja förändrat fysisk aktivitetsbeteende?
Thomas Nessen
Uppdatering av handboken FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och
Sjukdomsbehandling Ing-Mari Dohrn
Att integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i ordinarie fysioterapi.
Ett implementeringsprojekt Sara Maripuu
Den subjektiva upplevelsen av hur FaR påverkar den fysiska och mentala hälsan hos
patienter inom primärvården – en kvalitativ intervjustudie Peter Bohman
Svensk version av the Exercise Benefits and Barriers Scale – test-retestreliabilitet i
frisk population samt samband med självskattad fysisk aktivitetsnivå och självskattad
hälsa My Andersson Kwarnmark
Hur påverkas fettoxidationen av proteinintag efter uthållighetsträning? - en pilotstudie
Simon Karlsson
To promote health and prevent lifestyle-related diseases - a responsibility for
physiotherapy today Ing-Mari Dohrn
Ergonomi


Office-cycling to reduce musculoskeletal pain in office workers Gunilla Dahlgren
Muskuloskeletala besvär och belastningsergonomisk exponering hos kvinnliga
operationssjuksköterskor – en kartläggning Urban Lundkvist