Rutiner och arbetssätt för läkare avdelning 2A, Medicin

Comments

Transcription

Rutiner och arbetssätt för läkare avdelning 2A, Medicin
1(4)
Rutiner och arbetssätt för läkare vid
avdelning 2A
Berörda enheter
Strokeenheten avdelning 2A, Medicin- och rehabiliteringskliniken, Piteå
älvdals sjukhus
Syfte
Att tydliggöra arbetssättet för läkare på strokeenheten.
Information till läkare
Avdelningen har 18 vårdplatser. Vårdpersonalen vid avdelningen arbetar
enligt parvårdsmodellen dagtid måndag till fredag. Detta innebär att en
sjuksköterska och en undersköterska tillsammans har det totala ansvaret för
fyra till fem patienters omvårdnad. Sammanlagt finns det fyra parvårdsteam
vid avdelningen, två per flygel. Då avdelningen är lägre bemannad; kvällstid
och helger, arbetar fyra till fem vårdpersonal vid hela avdelningen.
Patienter/diagnosgrupper
På strokeenheten vårdas i första hand patienter med stroke/TIA men även
patienter med yrsel. I och med att avdelningen ingår i en gemensam
omvårdnadsenhet inom Medicin- och rehabiliteringskliniken kan även andra
patienter komma i fråga vid hög vårdplatsefterfrågan. Stroke- och TIApatienter ska alltid vårdas på strokeenheten även om det är fullbelagt, vilket
innebär att patienter med annan diagnos måste flyttas till annan avdelning. I
dessa fall kontaktas sjukhusets koordinator (vardagar klockan 08.00-16.00).
Diagnostik och behandling
 Vid strokeenheten följs Norrbottens länsövergripande vårdprogram för
stroke. Sökväg: http://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Vardriktlinjer-ochprocesser/Vardprogram-for-Stroke-i-Norrbotten/
 Lokal strokemanual i fickformat för läkare, se vårdprogram stroke.
 Lokalt PM vid Trombolys. Sökväg:
http://insidan.nll.se/Organisation/Division-Narsjukvard/Piteanarsjukvardsomrade/Medicin-rehabilitering/Medicin--ochrehabiliteringskliniken/Gemensamt/Viktigt-for-oss/PM-rutiner-ochchecklistor/#S
 För strokediagnosnummer – se bilaga.
 Om det är möjligt är en tidig diagnossättning under vårdtiden av stor vikt
för att patienten ska få så god vård som möjligt. Detta underlättar också
arbetet för avdelningens personal. Diagnosen ska skrivas in av läkare, i
en daganteckning, så snart den är satt.
Rond och teamkonferens
Daglig rond
Denna hålls måndag till fredag mellan klockan 8.45-11.00, inklusive
kaffepaus. Detta innebär att varje parvårdsteam har 30 minuter på sig att
Process
Stroke
Dokumenttyp
Information
Faktaägare
Upprättad av
Medicin- Rehabilitering Piteå sjukhus,
Närsjukvård
Gerd Hedlund
Dokument-Id
Version
nsmerepe-4-75
3.0
2(4)
ronda (med föregående sittning) ”sina” fyra till fem patienter. Eftersom tiden
är begränsad bör läkaren vara påläst om patienterna innan ronden.
Läkaren har även tillsyn vardagar cirka klockan 15.00.
Det är viktigt att dessa tider respekteras för att patienterna ska få den
omvårdnad och rehabilitering som är fastställd i avdelningens rutiner.
Teamkonferens
Varje tisdag klockan 13.00 hålls teamkonferens i dagrummet vid
avdelningen. Ronden leds av sjuksköterskan i parvårdstemet. Övriga
medverkande är läkare, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut,
logoped, kurator och dietist. Diskussionen ska inriktas på patienter med
rehabiliteringsbehov. Vad som är nytt, hur han/hon fungerar i dagsläget samt
planering framåt.
 Huvudmål och delmål
 Rehabiliteringsplaneringsmöte
 Körkort/rökning/vapen
 Samordnad vårdplanering
 Utskrivningsklar (viktigt att teamet diskuterar och kommer överens om
ett datum för utskrivning).
Sjuksköterskan är den som håller i konferensen och inleder med en kort
information/introduktion om patienten. Ordet går sedan i första hand till
undersköterskan och därefter är ordet fritt för alla övriga deltagare.
Sist av allt gör läkaren en mycket kort sammanfattning av vad som
framkommit.
Det är mycket viktigt att dessa möten hålls eftersom det är en möjlighet att få
en samlad bild av patienten och planera för fortsatt vård och/eller
utskrivning.
Gemensam dokumentation av teamkonferens i journalen av sjuksköterska.
Rehabiliteringsplaneringsmöte och samordnad vårdplanering
För rehabiliteringspatienter som förväntas behöva en längre tids
rehabilitering hålls rehabiliteringsplaneringsmöten. Vid mötet deltar
patienten och dennes närstående som tillsammans med teamet sätter upp
tidsbestämda mål för rehabiliteringen. Läkare deltar i vissa fall om patient
och närstående har uttalade behov av att ta upp medicinska frågor.
Rehabiliteringsansvarig, REA (arbetsterapeut eller sjukgymnast) håller i
mötet.
Samordnad vårdplanering hålls då patienten bedöms ha behov av annat
boende eller hemtjänst. Läkare deltar i undantagsfall för att informera om
medicinska frågor vid vårdplaneringen.
Läkarsamtal
Alla patienter ska erbjudas enskilt läkarsamtal vid minst ett tillfälle under
vårdtiden. Även anhöriga ska erbjudas läkarsamtal.
Riks-Stroke
Strokeenheten vid Piteå älvdals sjukhus deltar i Riks-Stroke som är ett
nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. I registret samlas uppgifter om
patientens situation vid insjuknandet, under sjukhusvistelsen, efter tre
månader och ett år. Registret är ett betydelsefullt verktyg för
Process
Stroke
Dokumenttyp
Information
Faktaägare
Upprättad av
Medicin- Rehabilitering Piteå sjukhus,
Närsjukvård
Gerd Hedlund
Dokument-Id
Version
nsmerepe-4-75
3.0
3(4)
kvalitetsförbättringsarbete. Sjuksköterskorna startar registreringen i RiksStroke då ansvarig läkare gett strokediagnos.
Återbesök strokesjuksköterska
Alla patienter med stroke eller TIA som skrivs ut till eget boende erbjuds
uppföljning av strokesjuksköterska. Ingen remiss behöver skrivas för detta
utan ansvarig sjuksköterska informerar strokesjuksköterskan om aktuella
patienter. Återbesöket sker fyra till sex veckor efter utskrivning.
Strokesjuksköterskans uppgift är att följa upp vårdtiden, besvara frågor och
informera och kontrollera blodtryck och lipider.
Ett besök innehåller följande
 Genomgång av checklista med riskfaktorer för stroke
 Genomgång av medicinering
 Sammanfattning av vårdtiden
 Information om sjukdomen och behov av fortsatt individuell plan
 Information om Riks-Stroke
 För TIA-patienter läggs tonvikten på sekundärprevention
Vid provtagning för uppföljning skrivs remiss till vårdcentralen.
Tobaksavvänjning
Alla tobaksbrukare som önskar ska få information om hälsoriskerna och
erbjudas praktisk hjälp att sluta. En folder delas ut till alla patienter som
önskar mer information i ämnet. Tobaksbrukare ska erbjudas nikotinplåster
eller annat motsvarande alternativ under vårdtiden. De patienter som har som
mål att sluta röka ska erbjudas kontakt med kurator för möjlighet till
motiverande samtal. Tobaksanvändning tas även upp av läkare vid
utskrivning för ytterligare information och eventuell medicinsk hjälp.
Körförmågebedömning
 För handläggningsrutiner, se strokevårdprogram, sökväg
http://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Vardriktlinjer-ochprocesser/Vardprogram-for-Stroke-iNorrbotten/OmvardnadRehabilitering/
 Vid behov av remiss för arbetsterapeutisk bedömning vid utredning av
körförmåga, se vårdprogram stroke.
Obs!
Yrkeschaufförer ska remittereras till Trafikmedicin, Kalix sjukhus för
bedömning.
Pinf – Patientinformation vid utskrivning
Pinf är en kortfattad patientinformation om vårdtillfället till patienter som
skrivs ut till hemmet. Om patienten skrivs ut till annat sjukhus eller särskilt
boende skickas utskriven kopia på läkar- och omvårdnadsepikris samt
läkemedelslista till övertagande enhet likt tidigare rutiner.
Om patienten vårdats på grund av TIA eller stroke används särskild Pinf
med viktig information till patienten. Ange stro under Std/Kopia för att få
upp standardtexten. Radera inaktuell text och lägg till eventuell information
som saknas.
Process
Stroke
Dokumenttyp
Information
Faktaägare
Upprättad av
Medicin- Rehabilitering Piteå sjukhus,
Närsjukvård
Gerd Hedlund
Dokument-Id
Version
nsmerepe-4-75
3.0
4(4)
Vid utskrivningssamtalet lämnar läkaren Patientinformation (Pinf) och
Aktuell läkemedelslista till patienten.
Läkemedel
Medicin- och rehabiliteringskliniken verkar för patientsäkerhet med syfte att
förbättra läkemedelsövergångarna. Vid medicinändring ska läkemedelslistan
i VAS/Pascal uppdateras samt ändringar dokumenteras.
Avdelningen har ett bassortiment av läkemedel på avdelningen som utgår
från rekommenderade läkemedel. Vid nyinsättning av läkemedel är det
önskvärt om man använder sig av dessa läkemedel för att på så sätt minska
läkemedelskostnaderna.
Läkarepikris
Försättsbladet (förs) ska uppdateras
Utskrivningsmeddelande skrivs enligt mall (utsk) notera särskilt:
 Riskfaktorgenomgång
 Adekvat sekundärprofylax
 Körförmågebedömning
 Utskrivande läkare på strokeenheten avgör hur
körförmågebedömningen ska ske. Via remiss till distriktsläkare eller
via läkarbesök på Specialistmottagningen. Se vårdprogram stroke,
körkortsuppföljning.
 Planerad uppföljning/återbesök
 Hälsocentralen har skyldighet att erbjuda långsiktig vård,
rehabilitering och uppföljning efter stroke. Uppföljningen ska ske
inom två månader.
 Medicinändringar/justeringar
Uppföljande läkarbesök vid vårdcentral
Vid utskrivning från avdelningen skrivs remiss till vårdcentralen för
eventuellt uppföljande läkarbesök eller i utvalda fall planeras återbesök
på Specialistmottagningen.
Process
Stroke
Dokumenttyp
Information
Faktaägare
Upprättad av
Medicin- Rehabilitering Piteå sjukhus,
Närsjukvård
Gerd Hedlund
Dokument-Id
Version
nsmerepe-4-75
3.0