Checklista för nyanställning Akutomhändertagande Gällivare Sjukhus

Transcription

Checklista för nyanställning Akutomhändertagande Gällivare Sjukhus
1(5)
Checklista för
nyanställning
Akutomhändertagande
Gällivare Sjukhus
Process
[Process]
Dokumenttyp
Information
Faktaägare
Upprättad av
Akutsjukvården Gällivare sjukhus
Pernilla Johansson
Dokument-Id
Version
nsakutge-4-60
1.0
2(5)
Genomgång med enhetschef









Gemensam planering av introduktionstiden
Ledighet/PAW
Sjuk- och friskanmälan, arbertsskada
Skyddsombud/ fackligt förtroendevalda
Avvikelserapporter/incidensrapporter
SIHTS-kort/nycklar
Utvecklingssamtal
Schema Timecare
Övertid, fyllnadstid, byte av turer, OB-lista




Delegeringar
Klinikens organisation
Sekretess, hygienbevis
Företagshälsovård (vaccinationer)


Friskvårdsbidrag
Arbetsskadeanmälan
Rundvandring på sjukhuset











IVA – Övervak, hjärtlarm
Lab och blodcentralen
Röntgen, magnetröntgen
Operation – Kylskåp, svåra intubationsvagnen, disken
Apoteket
Vårdavdelingar
Väg till barninfektion
Centralhall/sjukhusvärdinnan
Matsal/kiosk
Ambulansen
Biblioteket








Gemensammottagning/sekreterare
Psykmottagningen/PVA
Sjukhushotellet
Visningsrum, Bårhus/kylrum
Maskin och MTA
Källarförråd – extra sängar
Omklädningsrum
Akutmottagningens lokaler

Jourcentralen/Distriktet
Process
[Process]
Dokumenttyp
Information
Faktaägare
Upprättad av
Akutsjukvården Gällivare sjukhus
Pernilla Johansson
Dokument-Id
Version
nsakutge-4-60
1.0
3(5)

Träningslokal/gymnastiksal
Akutmottagningen










Genomgång av VAS och mail
Larm: Mobimed, Rakel, Katastroftelefon, Hjärtsökaren,
Helikoptersökaren, Traumalarm, Gaslarm, Brandlarm,
Överfallslarm, Display för triage
Akutjournalen, RLS, GCS, VAS-skalan
Telefoner, Fax och kopiering
Söksystem, jourtelefoner, jourtavla
Inringning av Lab, Röntgen, Op- och/eller narkospersonal på jourtid
Förfarande vid strömavbrott
Katastrofpärm och katastrofförråd
Dagliga arbetsrutiner se PM
Rutiner på hemsida – IVA rutiner, Hjärtrutiner, Rädda hjärnan,
Transplantationspärm, Vårdhandboken
ID-band
Beläggning av IVA platser
Nycklar och nyckelskåp
Genomgång av arbetssätt: Gipsning, Triage, Kordinator, Trauma,
Akut hjärtan, Stroke, Rädda hjärnan, Höftrutin
Apoteksbeställning och läkemedelsrum /narkotikarutiner /
antidotskåpet
Läkemedelshantering se PM
Lyft- och förflyttningsteknik, kuddar och tillbehör, Easy-Glide
Förråd, beställningsrutiner
Felanmälan – Caverion
Sköljrum och diskdesinfekor / spoldesinfektor
Steriltgods / räkna sterilen
Sophantering, källsortering, tvätthantering, sekretesshantering
Rengöringsrutiner, rengöringspärm

Iordningställande av patientsal, daglig genomgång av rum se PM













Genomgång av teknisk apparatur

Process
[Process]
Dokumenttyp
Information
Se rutindokument gällande medicintekniska produkter på hemsidan
Faktaägare
Upprättad av
Akutsjukvården Gällivare sjukhus
Pernilla Johansson
Dokument-Id
Version
nsakutge-4-60
1.0
4(5)
Provtagningar/ odlingar/ set







Labhandboken på hemsidan
Lab- apparatur: blodgas, urinprov, drogtest, Hb, B-glukos, CRP,
strepA och LPK
Blododlingar, allmänna odlingar
Rutin vid behov av O-Nagativt blod
LP-lådan
Höftblockad lådan
PD-lådan

Port a cath-lådan
Transport av patient inom sjukhuset






Transportabel sug och syrgas
Trasportabel övervak och intubatutionsväska/ infusionsväska
Oxylog
Rubensblåsa
Läkar medverkan
Läs alla rutindokument på hemsidan
Hygienrutiner





Barriärvård se vårdhandboken
Rutiner vid blodsmitta se Vårdhandboken
Rutiner vid stickskada se Vårdhandboken
Handhygien och andvändning av handskar
Dagligt byte av arbetskläder
Besök






Anhöriga till IVA-, UVA- och akutmottagningspatienter
Dörrar
Sekretess
Telefon till anhöriga
Anhörigrum
Övernattning/ Sjukhushotellet

Mat
Process
[Process]
Dokumenttyp
Information
Faktaägare
Upprättad av
Akutsjukvården Gällivare sjukhus
Pernilla Johansson
Dokument-Id
Version
nsakutge-4-60
1.0
5(5)
Transport

Process
[Process]
Dokumenttyp
Information
Beställning av ambulans, helikopter och flygambulans
Faktaägare
Upprättad av
Akutsjukvården Gällivare sjukhus
Pernilla Johansson
Dokument-Id
Version
nsakutge-4-60
1.0