Kapitel 9 Sluten vård avgiftshandboken - VIS

Transcription

Kapitel 9 Sluten vård avgiftshandboken - VIS
1(11)
Kapitel 9 Sluten vård
avgiftshandboken
Sluten vård ...................................................................................................... 3
Landstingets ansvar .................................................................................... 3
Definitioner................................................................................................. 3
Sluten vård (vårdtillfälle) ....................................................................... 3
Inomlänspatienter ................................................................................... 3
Utomlänspatienter................................................................................... 3
Vårdavgift ................................................................................................... 3
Inomlänspatienter ................................................................................... 3
Övergångsregler ................................................................................. 4
Avgiftsbefriade grupper...................................................................... 4
Nedsättning av vårdavgift................................................................... 4
Fastställande av vårdavgift ................................................................. 4
Tandvårdspatienter som ingår i hälso- och sjukvårdens
avgiftssystem ...................................................................................... 3
Patienter från annat län (utomlänspatienter) ........................................... 4
Utlandssvenskar, utländska medborgare och asylsökande m fl ............ 4
Indexreglering......................................................................................... 4
Specialbestämmelser .................................................................................. 5
Permission .............................................................................................. 5
Permissionsresor ................................................................................. 5
Femdagarsvård ....................................................................................... 5
Förmåner och ersättningar till anhöriga ................................................. 5
Barn och ungdom under 18 år ............................................................ 6
Patienter 18 år eller äldre .................................................................... 6
Övrigt .......................................................................................................... 6
Ersättning vid inte genomförda besök och behandlingar ....................... 6
Kostnader som ersätts ......................................................................... 6
Övrigt .................................................................................................. 7
Vårdavgift ............................................................................................... 9
Hoitomaksu........................................................................................... 10
Regional prislista 2014 ............................................................................... 8
Sluten och öppen vård .......................................................................... 11
Vanliga patientavgifter (kr) för akuta besök i regionlandstingen ....... 9
Hjälpmedel ............................................................................................. 9
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
2(11)
Medicinsk service ................................................................................... 9
Flygambulans och helikopter ................................................................. 9
Flygambulans ..................................................................................... 9
Helikopter ........................................................................................... 9
Ambulanstransport ............................................................................... 10
Planerade behandlingar utanför hemlandstinget .................................. 10
Öppen vård ....................................................................................... 10
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
3(11)
9 Sluten vård
Landstingets ansvar
Landstinget har rätt att ta ut avgifter vid sluten vård (sjukhusvård) för
samtliga patienter. En patient som är inskriven i sluten vård ska registreras
på aktuell vårdavdelning och måste också finnas där rent fysiskt. Detsamma
gäller patienter som bor på patienthotell. De kan inte samtidigt vara
inskrivna i sluten vård.
Definitioner
Sluten vård (vårdtillfälle)
Enligt landstingets regelverk för vårdkontaktregistrering är ett vårdtillfälle
en vårdkontakt i sluten vård. Vårdtillfället avgränsas av in- och utskrivning
inom ett medicinskt verksamhetsområde (klinik/basenhet/motsvarande).
Inskrivning är en händelse när vårdplats ställs till patients förfogande.
Inskrivning sker när läkare bedömer att patientens tillstånd kräver att
vårdplats ställs till patientens förfogande. Ingen tidsgräns gäller för att
patienten skall räknas som inskriven.
Inomlänspatienter
Med inomlänspatienter avses patienter som är folkbokförda i Norrbottens
läns landsting.
Utomlänspatienter
Med utomlänspatienter avses patienter som inte är folkbokförda i
Norrbottens läns landsting.
Vårdavgift
Inomlänspatienter
Landstingets taxa ska gälla för vård vid rehabiliteringsplatser.
Personkrets
Barn och unga 0–19 år
20 år och äldre
Alla patienter som vårdas inom psykiatrisk
tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård
(LPT)
Patient som genomgår grundläggande eller
kompletterande utbildning inom Försvarsmakten
eller är anhållen, häktad eller intagen på
fångvårdsanstalt,
Organdonator i samband med utredning, donation
och eventuella efterkontroller.
Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning yngre
än 40 år betalar halv vårdavgift under de första 30
vårddagarna av varje vårdtillfälle inom landstinget.
Varje vårdtillfälle räknas som en ny 30-dagarsProcess
Faktaägare
Egenavgift per dygn i slutenvård
0 kronor
100 kronor
0 kronor
Patienter som vårdas enligt lagen om
rättspsykiatrisk vård (LRV) ska betala 100 kr
0 kronor
0 kronor
½ avgift
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
4(11)
period.
In- och utskrivningsdag ska i avgiftshänseende tillsammans räknas som en
vårddag.
Vid överflyttningar mellan sjukvårdsinrättningar uttas avgift för
överflyttningsdagen endast av mottagande sjukhus.
Om patient avlider så ska dödsboet debiteras. Detta gäller även pensionärer.
Patient som är bedömd som utskrivningsklar ska betala vårdavgift.
Tandvårdspatienter som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem
Patient som innefattas i personkretsen för uppsökande verksamhet och är
inskriven i sluten vård vid sjukhus betalar ingen patientavgift vare sig för
nödvändig tandvård eller tandvård som ett led i kortare sjukdomsbehandling.
Patienter från annat län (utomlänspatienter)
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när
en person får vård utanför sitt hemlandsting.
Avtalet omfattar hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget, akuteller förlossningsvård, vård vid abort, planerad vård i annat landsting än
hemlandstinget enligt rekommendationen om ökade valmöjligheter, medicinsk service, förskrivning och utlämning av hjälpmedel, ambulans- och
överflyttningstransporter, transport av avlidna samt permissions- och sjukresor.
I samtliga ovannämnda fall betalar utomlänspatient samma besöksavgift som
inomlänspatient enligt vårdlandstingets regler för avgiftsuttag.
Riksavtalet ger även vårdlandstinget rätt att debitera hemlandstinget ersättning för vård som ges till en utomlänspatient som tillhör någon av följande
kategorier:
 Häktade, anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt.
 Genomgår grundläggande eller kompletterande utbildning inom
Försvarsmakten.
 Om det vid mönstringstillfället konstateras att den mönstrande utomlänspatienten lider av sjukdom och besöker läkare ska patienten betala besöksavgift enligt vårdlandstingets regler.
Patientens hemlandsting ska debiteras för öppen och sluten vård enligt regionala prislistan, se bilaga 1. I vilka fall patientens hemlandsting även ska
debiteras för besöksavgiften framgår av kommentarerna till regionala prislistan. Administrativ service sköter faktureringen.
Utlandssvenskar, utländska
medborgare och asylsökande m fl
För regler vid avgiftsuttag för utlandssvenskar, utländska medborgare och
asylsökande m fl, se kapitel 6.
Indexreglering
Fr o m år 2013 är vårddagsavgiften för sjukhusvård indexreglerad i
förhållande till prisbasbeloppet. Avrundning sker nedåt till närmaste tiotal
kronor. Nivån år 2015 är 100 kr.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
5(11)
Specialbestämmelser
Permission
Vid permission är patienten fortfarande inskriven. Kliniken har det
medicinska ansvaret även under permission.
I samband med permission uttas ingen vårdavgift. Som permissionsdag
räknas dag då patient vistas utanför sjukhuset mer än 12 timmar mellan kl
6.00–24.00.
Vistelse utanför sjukhuset kortare tider än 12 timmar under ovan nämnda tid
räknas inte som permission.
Permissionsresor
Bidrag till permissionsresa kan lämnas för en resa var fjortonde dag om
vårdtiden beräknas överstiga 30 dagar och permissionen anordnats av
sjukhuset som ett led i behandlingen. Beslutet ska grundas på vedertagna
medicinska/sociala indikationer.
Bidrag lämnas också vid permission föranledd av beslutad stängning av
avdelning under kortare tid som helg eller veckoslut, till exempel vid
femdygnsvård.
En extraresa per 30 dagar kan beviljas om patienten uppfyller något av
följande krav:
 Minderåriga barn.
 Ensamstående förälder.
 Starka psykiska krav på miljöbyte.
En besöksresa per vecka av förälder till barn och ungdom under 20 år ersätts
alltid.
Femdagarsvård
Femdagarsvård innebär vård på en avdelning som normalt stängs under
veckosluten. Patient anses då ha permission.
Förmåner och ersättningar till anhöriga
Reglerna gäller vid vård inom och utom länet både i öppen och i sluten vård.
Endast remitterande läkare kan utfärda intyg. Remitterande enhet bär
kostnaden vid remittering utanför länet. Kostnaden för intyg som utfärdas av
annan enhet än den remitterande bärs av intygsskrivande enhet.
Ersättning för kost ges aldrig.
Barn och ungdomar under 20 år
Högst två anhöriga/närstående till barn och ungdomar under 20 år får
likställas med patient när det gäller kostnaden för boende på patienthotell
samt reseersättning i anslutning till vårdtillfället.
Gäller även i samband med omskärelse av pojkar på icke medicinsk grund.
Patienter 20 år och äldre
För anhöriga till vuxna patienter, d v s patienter som är 20 år och äldre, är
huvudregeln att landstinget inte betalar ersättning för logi.
Om en patient vårdas i öppen vård och behöver stöd/hjälp för att kunna bo
på patienthotell kan remitterande läkare utfärda intyg att patienten har behov
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
6(11)
av anhörig som vårdare. Orsaken måste anges tydligt i intyget och gäller
endast personer med särskilda behov, kan t ex vara att patienten är
förståndshandikappad, behöver hjälp med ADL, är synskadad, har afasi eller
psykisk sjukdom Intyget ska lämnas till receptionen på patienthotellet. Den
anhörige betalar ingen avgift.
Om en patient vårdas i sluten vård kan remitterande läkare utfärda intyg att
patienten behöver ha med sig en anhörig. Kravet ska vara att vården inte
fungerar utan hjälp från en anhörig. Orsaken måste anges tydligt i intyget
och gäller endast personer med särskilda behov, kan t ex vara att patienten är
förståndshandikappad, har grav afasi eller svår psykisk sjukdom.Den
anhörige betalar ingen avgift.
Övrigt
Ersättning vid inte
genomförda besök och behandlingar
Då vårdenhet utan rimlig framförhållning inställer besök eller planerad
åtgärd ska patienten hållas skadeslös för skäliga, faktiska kostnader.
Reglerna gäller för vårdgivare inom Norrbottens läns landsting.
Ersättningen utbetalas endast vid planerade/förbokade vårdtillfällen där
patienten getts en tid för vårdtillfället.
Ersättningen utbetalas när något av följande vårdtillfällen inte kan
genomföras hos vårdenhet på sjukhus, hälsocentral eller tandvårdsklinik:
 Läkarbesök eller sjukvårdande behandling.
 Tandläkar-/tandhygienistbesök inom ramen för hälso- och sjukvårdens
avgiftssystem.
 Röntgenundersökning, laboratorieundersökning eller provtagning.
 Dagkirurgi, operation eller inläggning i sluten vård.
För att patienterna ska ersättas krävs att vårdenheten orsakat att patienten
inte kan tas emot på bestämd tid t ex:
 Oförutsedd belastning på vårdenheten som förrycker planeringen.
 Bemannings- och utrustningsproblem.
 Felaktig information till patienten, t ex angående förberedelser inför
röntgenundersökning. Vårdenheten ska dokumentera den information
som getts.
Kostnader som ersätts
 Erlagd besöksavgift. Återbetalas om patienten erlagt besöksavgift.
 Utgift för sjukresa. Ersättning för sjukresa utbetalas utan avdrag för
egenavgift.
 Utgift för parkering. Ska styrkas med kvitto.
 Eventuellt inkomstbortfall för patient. Ska styrkas med intyg från
arbetsgivaren och ersätts för högst tre dagar.
 Eventuellt inkomstbortfall för följeslagare till barn och ungdom under 20
år. Ska styrkas med intyg från arbetsgivaren och ersätts för högst tre
dagar.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
7(11)
 Eventuellt inkomstbortfall för följeslagare till vuxna. Ska styrkas med
intyg från arbetsgivaren och ersätts för högst tre dagar. För följeslagare
till vuxna krävs läkarintyg som styrker behovet av följeslagare.
 Eventuellt inkomstbortfall för egna företagare. Ska styrkas med intyg
från försäkringskassan om sjukpenninggrundande inkomst och ersätts för
högst tre dagar. Ersättningen för hel dag är 1/365 av den
sjukpenninggrundande årsinkomst försäkringskassan beslutat om.
 Eventuella merkostnader för barnpassning. Här avses resekostnader,
enligt sjukresebestämmelserna, för vikarierande barnpassare och
merkostnader för kommunal barnomsorg.
Övrigt
 Ersättning utbetalas inte om:
 Patienten, vid ändring av tid för besök i öppen vård, har meddelats senast
dagen innan besökspunkten.
 Patienten, vid ändring av tid för operation och/eller inläggning i sluten
vård, har meddelats senast fyra dagar innan operationen/inläggningen.
 Övriga fall som kan uppstå får prövas i särskild ordning av
landstingsstyrelsen.
 Berörd vårdenhet ska vid ändring av tidpunkt för besök eller
operation/inläggning kontrollera med patienten att informationen nått
fram samt dokumentera åtgärden.
 Kostnaderna ska belasta den vårdenhet som förorsakat dem.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
8(11)
Bilaga 1
Regional prislista 2015
Sluten och öppen vård
Klinik
Kr per
vårdtilfälle
vårddag
DRG
Kr per
läkarbesök
Kr per
sjukvårdande
behandling
3 604
1 673
Medicin exkl Hjärt-IVA
Medicin Hjärt-IVA
Reumatologi
3 595
Lung
5 122
Infektion
3 249
Hud
2 097
Kirurgi
3 967
Onkologi
7 982
Urologi
4 647
Ortopedi
3 492
Ögon
1 924
Öron
2 881
Barn
3 623
Gynekologi
2 321
Förlossning
3 905
Rehab
3 428
Psykiatri
5 374
4 075
Barnpsykiatri
16 944
6 162
Observations- och akutplats vid
5 042
hälsocentral
Hälsocentral och jourcentral
1 797
Läkarbesök vid hälsocentral med
3 507
gipsning inkl röntgen
Akutmottagning
3 213
Dialys
6 183
Strålbehandling, Sundsvalls sjukhus:
- Poängpris
Se NUS
- Vid sluten vård tillkommer per
vårddag
6 371
Regionpris NordDRG CC-vikt 1,0 exkl NUS = 51 518 kr.
2 344
3 293
1 448
1 098
1 845
7 011
2 175
1 154
1 033
1 184
2 073
1 185
1 449
2 197
2 045
3 425
733
2 297
Respektive landstings patientavgifter tillkommer till ovanstående priser. Utskrivningsdagen räknas inte. Kostnader för eventuella röntgen- och laboratorieundersökningar ingår i beloppen.
Finns mellanlänsavtal som reglerar ersättningen ska dessa avtal och priser
gälla.
För medicinsk service som inte har samband med besök i öppen vård eller
inskrivning i sluten vård debiteras enligt kostnaden per åtgärd.
Flera besök, vårdtillfällen samma dag debiteras enligt riksavtalets regler.
Vilket belopp som ska debiteras en patients hemlandsting, utöver beloppen i
ovanstående tabell, beror på vårdlandstingets regler för patientavgifter.
Hemlandstinget ska debiteras när en utomlänspatient inte betalat
patientavgift kontant och i stället uppvisat frikort vid ett besök.
Hemlandstinget ska inte debiteras när en utomlänspatient betalat
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
9(11)
patientavgift kontant för ett avgiftsbelagt besök och avgiften i
vårdlandstinget är högre än i hemlandstinget.
Om ett vårdlandstings patientavgift är 0 kr har vårdlandstinget rätt att
debitera hemlandstinget upp till deras avgift.
Kostnaden för ett vårdtillfälle i sluten vård är känd först när vårdtillfället är
avslutat och diagnossatt.
Vanliga patientavgifter (kr) för akuta besök i regionlandstingen
Landsting
Läkarbesök
Läkarbesök sjukhus
Besök hos annan
hälsocentral
än läkare
Dagtid Jourtid
Akut
Remiss Remiss Hälsoce Sjukhus
fr spefr printral
cialist
märv
Väster150
300
300
0/3001 150/3002
80
80
norrland
Jämtland
150
250
300
100/2503 100/2503
100
100
Väster200
300
300
300
300
100
100
botten
Norrbotten
200
300
300
200
2004
2005
200
Asylsökande
50
50
300
50
0
25
25
samtliga
landsting6
1) Akuta besök med remiss från specialistläkare 0 kr, övriga besök 300 kr.
2) Första besök med remiss från hälsocentral 150 kr, övriga besök 300 kr.
3) Första besök med remiss 100 kr, övriga planerade besök 250 kr.
4) Första besöket efter remiss från hälsocentral är avgiftsfritt.
5) Mottagnings- och hembesök av distrikts- eller sjuksköterska på hälsocentral kostar 200 kr.
Vissa besök är dock avgiftsfria: Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, för patient
som är psykiskt funktionshindrad och för injektion av psykofarmaka.
Besök hos övriga vårdgivare, t ex sjukgymnast eller arbetsterapeut, kostar 200 kr.
6) Avgiften på 25 respektive 50 kr förutsätter, för Norrbottens del, i samtliga fall remiss från
läkare i offentlig primärvård.
Hjälpmedel
Hjälpmedel till funktionsnedsatta (utomlänsbor) ska ordineras efter samråd
med patientens hemlandsting om kostnaden beräknas överstiga 10 000 kr.
Medicinsk service
Avgift för medicinsk service i samband med besök hos privat vårdgivare
med vårdersättning debiteras med 302 kr per besök.
Flygambulans och helikopter
Flygambulans
För transport med flygambulans uttas ersättning enligt entreprenörens för
tillfället gällande prislista.
Helikopter
För helikoptertransport uttas ersättning enligt respektive landstings entreprenörs för tillfället gällande prislista plus ersättning för ingående medicinsk
kompetens.
Ersättning uttas för transport från flygterminal tills helikoptern är åter till
terminalen eller att ett nytt uppdrag påbörjats under återtransport (flygning
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
10(11)
till hämtningsplats, transport med patient till vårdinrättning samt
återtransport till flygterminal).
Vid planerade returresor från t ex NUS debiteras endast för faktisk flygtid
med aktuell patient.
Ambulanstransport
Vägambulanstransport debiteras med:
Ersättning per km
Anmärkning
En liggande patient
86 kr
Om transportsträckan är kortare än 20 km uttas ersättning ändå med 1 720 kr för första
patient. Väntetid för en bemannad ambulans ersätts med 431 kr per påbörjad kvart, dock
med undantag för den första kvarten
Vid flera patienter i samma ambulans:
- Två liggande patienter
96 kr
10 kr extra per km
- En liggande och en sittande patient
92 kr
5 kr extra per km
- Två liggande och en sittande patient
103 kr
15 kr extra per km
Ersättning uttas för transport från ambulansstation tills ambulansen är åter till ambulansstationen eller att ett nytt uppdrag påbörjats under återtransport (framkörning till hämtningsplats,
transport med patient till vårdinrättning samt återtransport till ambulansstation).
För Sambulans och Ambuss uttas ersättning med 21 kr per km och patient.
Vid planerade returresor från t ex NUS debiteras endast för faktisk
vägsträcka med aktuell patient.
Planerade behandlingar utanför hemlandstinget
Öppen vård
För planerade behandlingar i öppen vård som patienten väljer enligt
hemlandstingets remissregler gäller:
Operation/åtgärd
Hallux Valgus
Fotoperation hammartå
Operation ganglion hand
Artroskopi, knä
Artroskopi, axel
Cystoskopi
Ultraljud prostata
Mellannålsbiopsi prostata
Ljumskbråck
Ljumskbråck, laparoskopiskt
Varicer
Gallsten, laparoskopiskt
Gråstarr
Fotodynamisk behandling ögon
Operation halsmandlar
Utprovning av hörapparat
Läkarbesök hos specialist för ställningstagande till behandling/operation
Abort, dagoperation
Slyngkonisation
Sterilisering, medicinska skäl
Skelning
Medicinsk abort
Ätstörning
Koloskopi
Process
Faktaägare
Pris (kr)
17 773
13 055
11270
15956
23452
4170
3769
6 234
19811
24362
20 377
19835
9227
16 738
14582
3672 per öra
3 459
6383
5 409
14000
18871 per öga
2933
3301
5673
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0
11(11)
Operation/åtgärd
Gastroskopi
Pris (kr)
4583
Eventuella egenavgifter i respektive hemlandsting, t ex för hörapparater,
debiteras patienten.
Resekostnader och eventuella övernattningskostnader på hotell etc betalas av
patienten själv vid val utanför hemlandstingets vårdenheter.
I de fall andra ingrepp än de ovan uppräknade sker i öppen vård, förutsätts
att överenskommelse om pris träffats mellan remitterande klinik/landsting
och vårdande klinik/landsting. Sådant pris baseras på självkostnad vid
vårdande klinik/landsting enligt riksavtalet.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-859
6.0