Dräger CPAP CF 800 Arbetsinstruktion

Transcription

Dräger CPAP CF 800 Arbetsinstruktion
Dräger CPAP CF 800
Arbetsinstruktion
Syfte
Att förbättra syresättning och andningsarbete hos patienten.
Detta genom ett system som tillför ett kontinuerligt positivt tryck
till luftvägarna både under inspirationen och exspirationen. Det
positiva trycket skapas genom ett kontinuerligt flöde av
luft/syrgas.
Patienten andas även mot en ventil med önskat inställt
tryckmotstånd så kallat PEEP.
Indikationer
Omfattar nästan alla patienter med hotande oxygenerings svikt
eller där vanlig oxygenbehandling inte är tillräcklig för att
upprätthålla en bra syrgasnivå i blodet.
 Akut hjärtsvikt med lungödem
 Sekretmobilisering och förebyggande av atelektas
utveckling.
 Sekretmobilisering vid pneumoni och andra tillstånd med
sekretstagnation.
 Akut respirationssvikt hos patienter.
 ARDS i tidigt stadium.
 Förvärrad ASTMA el KOL.
Effekter
Ger en ökad funktionsresidualkapacitet (FRC) hos patienten.
Detta leder till en ökning av den alveolära kapaciteten och att
hålla dessa alveoler öppna under hela respirationscykeln.
 Ökad syresättning.
 Förbättra förhållandet mellan ventilation och perfusion i
lungan (V/Q-ratio).
 Minskat respirationsarbete.
 Redistrubuering av vätska vid lungödem.
 Ökning av det intrathoracala trycket som leder till minskat
återflöde av venöst blod till hjärtat (preload) samt minskat
utflödes motstånd (afterload) för hjärtmuskulaturen.
 Minskat cardiac output med blodtryckssänkning som följd.
 Ökad compliance i lungvävnaden
Huvudprocess
Andningssvikt
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Lena Juntti Larsson
Cecilia Wikström
1 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3698
2015-10-28
1.0
Kontraindikationer





Tillstånd där patienten inte kan hålla fria luftvägar.
Exempelvis sederad patient eller efter huvudtrauma.
Vid stora mängder sekret i luftvägarna och/eller uttröttad
patient.
Vid förhöjda paCo2 värden, hyperkapni där patienten inte
kan samarbeta.
Där patienten har stor risk för aspiration.
Ansikts trauma.
Övervakning under CPAP behandling







EKG övervakning
Pulsoxymetri övervakning
Blodtrycksmätning
Andningsfrekvens samt andningsdjup
Medvetande grad
Blodgas analyser
Tät uppföljning och observation av ansvarig sjuksköterska
Bruksanvisning/Ansvarsförhållanden
Finns i tidskriftssamlare märkt CPAP, i skåp 9 på HIA. Läs
innan apparaten tas i bruk. Genomgång tillsammans med
CPAP-ansvarig sjuksköterska före användning är obligatoriskt
för de som aldrig använt denna förut.
Användare som har fått utbildning ansvarar för
iordningsställande, användning och återställande av
utrustningen. Ytterst ansvarig är enhetschef.
Funktionskontroll/Användarinstruktion
Funktionskontroll ska göras efter varje rengöring och
iordningställande enligt bruksanvisning samt en gång i
månaden. Före varje uppstart rekommenderas att göra en
täthets kontroll.
Enligt läkarordination välj PEEP motstånd, syrgasmängd och
flöde. Syrgas kan ges från 21 – 100 %. Flöde varieras från 15 –
50 liter/minut. Riktvärde för vuxna 30 liter/minut. PEEP
inställning från 2,5 – 10 cm H20.
Huvudprocess
Andningssvikt
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Lena Juntti Larsson
Cecilia Wikström
2 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3698
2015-10-28
1.0
För att förhindra uttorkning av luftvägar så rekommenderas
även att ansluta kontinuerlig befuktning efter några få timmars
användning.
För att kunna upprätthålla ett positivt luftvägstryck under en
andnings cykel måste systemet ha ett gasflöde som är tre till
fyra gånger högre än patientens egen minutvolym och
beroende av PEEP trycket.
Det är viktigt att masken blir tät mot ansiktet. Om läckage
uppstår fås inte den önskade effekten och patienten kan
uppleva obehag om läckaget är mot ögonen.
Innan en behandling påbörjas så är det av stor betydelse att
reducera risken för trycksår på näsa och i ansiktet. Använd
hudskydd (Duoderm etc.) speciellt över näsrot och ut mot
kinder samt i pannan.
Om möjlighet finns så bör patienten få små pauser med jämna
mellanrum. Detta för att kunna dricka och fukta munnen samt
hosta upp slem mm.
Ha patienten sittande med ordentligt höjd huvudände och gärna
kuddar under skuldror och armar som stöd för optimering innan
uppstart av behandlingen.
Hos patienter med panik och oro kan försiktig sedering ges
enligt ordination av läkare.
Tillbehör
Tillbehör såsom engångs plastslangar (veckad) finns som
metervara i apparatrummet hylla E1. Plastslangen byts mellan
varje patient och klipps till av den som gör iordning CPAP efter
användning. Tänk på rätt längd på slangen.


Inspirationsslangen ska vara ca 160 cm.
Expirationsslangen ska vara ca 40cm.
Viktigt att dessa mått följs annars blir det risk för ökad dead
space samt ökat andnings arbete hos patienten.
Övriga tillbehör finns i skåp 9 hylla 4.

Mirage eller motsvarande mask finns i tre storlekar. Small,
Medium och Large. Vid stort luftläckage pröva med en
Huvudprocess
Andningssvikt
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Lena Juntti Larsson
Cecilia Wikström
3 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3698
2015-10-28
1.0






mindre mask. Glöm inte att kontrollera att de två små
ventilerna på framsidan är tätade med en skruvkork.
Fixeringsband med kardborre, blå i färgen.
Y-stycke av svart plast kopplas mellan masken och
veckslangar.
PEEP ventil (orange) som kan ställas in från 0 – 20 cm H2O.
Läkemedels nebulisator för inhalation. Fästs på
inspirationsslangen mot Y-stycket. Kopplas sedan till en liten
koppling på dräger apparaten se bruksanvisning.
Fukt /värmeväxlare (HME filter) kan fästas på Y-stycket vid
långvarig behandling. Bytes 1 ggr/dygn.
Andningsblåsa - testlunga 2 liter(vid funktionskontroll.)
Rengöring






Apparaten torkas med mild tvållösning eller
ytdesinfektion 45 +
Mirage mask eller motsvarande bör först rengöras med
mild tvål lösning sedan i decomat.
Y-stycke samt PEEP ventil rengörs i decomat.
Fixeringsband tvättas för hand med mild tvållösning.
Veckslangar är engångsmaterial och kastas.
Nebulisator plockas isär och diskas i decomat.
När alla delar är rengjorda och har torkat ska apparaten
kopplas ihop så att den är komplett och färdig för
användning. Lämpligt är att göra en funktionskontroll efter
detta.
Underhåll/Beställning
Signera på checklista efter underhåll och iordningställande.
Enklare felsökning kan läsas i bruksanvisningen. Vid övriga
fel och behov kontaktas medicintekniskt ansvarig (MTA).
Tillbehör är förrådsmaterial och markörer finns i skåp 9 samt
i apparatförrådet. För de saker som inte har markörer sker
beställning via förrådsansvarig.
Huvudprocess
Andningssvikt
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Lena Juntti Larsson
Cecilia Wikström
4 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3698
2015-10-28
1.0
Referenser
J. Bakkelund och B. H. Thorsen, "Kapitel 17: Lungesvikt" i
Intensivsykepleie, T. Guldbrandsen och D. Stubberud, Red.
Oslo: Akribe, 2005. s. 187-271.
K. Dybwik, “Kapitel 5: Maskebehandling” i
Respiratorbehandling: lärebok for sykepleiere”, Oslo: Gyldendal
Akademiske, 2009. S. 86-93.
H. Blomqvist, “Kapitel 23: Noninvasiv ventilation” i Intensivvård,
A. Larsson och S. Rubertsson, Red. Stockholm: Liber, 2005. S.
271-273
R. Agarwal, A. N. Aggarwal, D. Gupta och S. K. Jindal, "Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary oedema”,
Postgrad Med J, vol. 2005, nr 81, s. 637-643 [Online]
Tillgänglig: http://www.pmj.bmj.com. [Hämtad: 3 februari 2014].
”CF 800 för CPAP behandling med kontinuerligt flöde”.
Bruksanvisning.
Dräger Medizin Technik GmbH. 2 utgåvan december 1998.
Huvudprocess
Andningssvikt
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Lena Juntti Larsson
Cecilia Wikström
5 av 5
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3698
2015-10-28
1.0