Ögonbottenfotografering vid diabetes

Comments

Transcription

Ögonbottenfotografering vid diabetes
Ögonbottenfotografering
vid diabetes
Berörda enheter
Ögonmottagningarna Norrbotten
Syfte
Fastställa sjuksköterskans arbetssätt vid diabetesfotografering
Arbetsbeskrivning
Fotointervall ≤ 11 månader
Åtgärd
Åtgärdskod
 Distans- och närvisus
AC032
 Ögontryck
AC034
 Dilatation med Tropikamid 0,5 % samt
AC026
Phenylephrine 2.5% om inte annat framgår av
journalen/varningstext
 Två rödfria foton/öga
XCK10
Ett med makula i centrum. ett med papillen i centrum
 Periferin fotograferas om man vid inspektion hittar t ex
preproliferativa tecken, proliferationer eller naevus. Naevus
dokumenteras med färgfoto.
 Ögonsjuksköterska (med delegation) eller läkare bedömer bilderna
och delger information till behandlande diabetesläkare samt
patienten på lämpligt sätt.
 Diabetessammanställningen GE41 får gärna uppdateras, den är
annars ofta inadekvat, och därmed också det nationella registret. Se
Screening Diabetesretinopati, sista punkten.
 Gravida bedöms alltid av läkare
 Patienten sätts på väntelista enligt gällande rutin
Arbetsbeskrivning
Fotointervall ≥ 12 månader


Gäller även nyupptäckta diabetiker typ 1 och 2
Pupillvidgande droppar skickas hem till patienten i samband med
kallelse (se patientinformation ”Droppföreskrifter för pupillvidgning
i samband med ögonbottenfotografering”)
ACO26
Foto, bedömning och handläggning enligt beskrivning ovan.
Huvudprocess
Makuladegeneration;
Diabetesretinopati
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Martin Breimer
Martin Breimer
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-211
2015-09-25
5.0
Övrigt
För patienter utan retinopati och som når 80 års ålder vid nästa tänkta
kontroll görs läkarbedömning för aktivt ställningstagande till behov av
fortsatt uppföljning.
Screening ska fortgå så länge det är meningsfullt, det vill säga så länge
patienten kan medverka till undersökning och behandling.
Patientfördelning till ögonläkare:
Patientens födelsedag
Läkare
Sunderbyn och Kalix
1-10:
Tatjana Huttunen
11-21
Martin Breimer
22-26
Sofia Lindvall
27-31
Cornelia Gregor
Piteå
1-31
Gällivare
1-31
Huvudprocess
Makuladegeneration;
Diabetesretinopati
Dokumenttyp
Vårdrutin
Siv Domeij
Elena Rodén
Ansvarig
Processledare
Sida
Martin Breimer
Martin Breimer
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-211
2015-09-25
5.0

Similar documents