Blödningar i efterbördsskedet

Transcription

Blödningar i efterbördsskedet
Blödningar i
efterbördsskedet
Berörda enheter
Förlossningen Sunderby och Gällivare sjukhus
Syfte
Ge förslag till åtgärder vid blödning i efterbördsskedet
efter placentas avgång
Beskrivning
Vid fortsatt blödning (600ml)
trots 10IE Syntocinon iv
TÄNK ATONI !!
Kontraktion, Kanal, Kvarvarande vävnad, Koagulation
– 4K
Läkemedel
Metylergometrin
Metergin®
Injektionsvätska
0,2mg/ml
1ml ges iv
Kontraindicerat vid
hypertoni,
preeklampsi, HIV
Misoprostol
Cytotec®
Tabl.0,2mg
2st tabl.
sublingualt
För snabb effekt
(ca 10min) då
Metergin är
kontraindicerat
Misoprostol
Cytotec®
Tabl. 0,2mg
3-4 st tabl rektalt
Kan ges efter det
akuta skedet. Mer
långsamm effekt
(ca 60 min).
Karboprost
Prostinfenem®
Injektionsvätska
0,25mg/ml
1ml ges im
Kan upprepas var
15:e min max
0,2mg
Kontraindicerat vid
astma
Tranexamsyra
Cyklokapron®
Injektionsvätska
100mg/ml
1g ges iv
Dämpar
fibrinolysen
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3987
2015-01-13
1.0
Vidta följande åtgärder:
 tillkalla förlossningsläkare och all nödvändig
assistans
 ge vätska iv: 1000ml Ringer-Acetat
 Sätt en till PVK, helst vit.
 tag blodstatus och BAS-test
 kontrollera puls och blodtryck
 sänk sängens huvudända
 tappa urinblåsan vid behov
 uterus massage
 aortakompression
 tillkalla narkosläkare;
- i Sunderbyn via sökning 93717
- i Gällivare larmas IVA (tryck på AKUTLARMknappen på förlossningens exp – den som mottager larmet på IVA larmar narkosläkaren på 19030)
 överväg andra blödningsorsaker än atoni
t.ex. bristningar i vagina/cervix.
 Om riklig blödning görs undersökning och
behandling lättare på op!
 Operation
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3987
2015-01-13
1.0
Arbetsfördelning:
USK
Mät/väg blödningsmängd
Anteckna klockslag
Sänkhuvudändan, ge O2
Ta bltr+puls
Lugna patient+ partner
Ansvara för att prover
skickas/blod hämtas
Ta in ultraljudsapparat vid
ordination
FÖRL BM
Kontroll av uterus
Uterusmassage, ev bimanuellt
Uteslut koagel i cervix
Tappa urinblåsan, ev KAD
Kalla ass BM+DR
Ord. Inj. Metergin/ Cytotec enl
ovan
Ev aortakompression
Uppdatera blödningsmängd
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
ASS BM
Ta in blödningskorg
2PVK (grön-vit)
Blodstatus, blödningsstatus,
BAS-test, blodbeställning enl
ordination
Koppla Ringer-Acetat
Ge ordinerade läkemedel
Ev. aortakompression
DR
Fastställ blödningskälla
(spekulum / UL)
Vid fortsatt blödning
> 1000ml vg se nedan
Tillkalla hjälp (narkosläkare, ev
bakjour)
Komprimera uterus bimanuellt,
alt aortakompression
Beställ initialt 2 enheter blod
Vätskor; primärt upp till 2000ml
Ringer-Acetat
Ordinera uteruskontraherande
läkemedel (Kontraktion)
Spekulum us av
förlossningskanalen (Kanal)
Är placentan hel? UL
(Kvarvarande vävnad)
Föreligger
koagulationsrubbning?
(Koagulation)
Fortsatt handläggning ofta i
samråd med narkosläkare
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
3 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3987
2015-01-13
1.0
Blödning post partum och kvarhållen placenta.
Stöd för hantering och journalföring
Namn:________________________________Personnr:_______________
____
Tid partus:_____________________________ Datum:________________
Tid
Åtgärder
Tid
Dos/Adm Läkemedel/Inf
Placenta avgår
Syntocinon i v 10IE
Läkare kallas/anländer
Methergin 0,2 mg
Uteruskompression
Cytotec per rektum 4 tabl eller sublingualt 2 st
Extra venflon
Prostinfenem
Bastest, Hb, TPK
Ringeracetat
Koagulationsstatus
Venofer
Sänkt huvudända, syrgas
Blåstappning/KAD
Spekulumundersökning
Till Op-sal
Tid
Blödningsmängd
Mätt/vägd Bltr/puls
Taravikter
Stort blått underlägg 85 g
Blått underlägg 45 g
Förlossningsbinda 70 g
Mindre binda 30 g
Stor kompress 10 g
Summa:
Huvudprocess
Graviditet och förlossning
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
4 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3987
2015-01-13
1.0